Search result for

agate

(44 entries)
(0.1243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agate-, *agate*
Possible hiragana form: あがて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agate[N] หินมโนรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agate(แอก' กิท) n. หินโมรา, ต้วพิมพ์หล่อ (point 5.5)
divagate(ดี'วะเกท) vt. ท่องเที่ยวทั่วไป,เถลไถล,หลงทาง,พูดนอกเรื่อง., See also: divagation n.
propagate(พรอพ'พะเกท) vt. เผยแพร่,แพร่พันธ์,แพร่ข่าว,เพิ่ม,เพิ่มทวี,ถ่ายทอด. vi. แพร่พันธุ์,เพิ่มทวี., See also: propagative adj. propagator n. propagatory,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
propagate(vt) โฆษณาชวนเชื่อ,เผยแพร่,เผยแผ่,ถ่ายทอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agateอะเกต, โมรา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Red agate.หินโมราสีแดง The Future in the Past (2012)
Sorry, but it was definitely red agate.เสียใจนะ แต่มันคือหินโมราแน่นอน The Future in the Past (2012)
It's red agate. It's a rock found in Virginia.มันคือโมราสีแดง มันเป็นหินที่พบในเวอร์จิเนีย The Future in the Past (2012)
Angie did a model of what the agate would have looked like to make the wound track.แองจี้ได้จำลองลักษณะของหินโมรา ตามร่องรอยของบาดแผล The Future in the Past (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยายพันธุ์[v. exp.] (khayāi phan) EN: breed ; propagate species   
โฆษณา[v.] (khōtsanā = khōsanā) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity   FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
ลือ[v.] (leū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely   FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
โมรา[n.] (mōrā) EN: onyx   FR: onyx [m] ; agate [f]
พลอยลาย[n. exp.] (phløi lāi) EN: agate   
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize   FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter
แพร่[v.] (phraē) EN: spread ; spread out ; broadcast ; propagate ; disseminate   FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer
แพร่พันธุ์[v.] (phraēphan) EN: breed ; multiply ; propagate   FR: se reproduire
เรื่องเล็ก[n. exp.] (reūang lek) EN: small matter ; bagatelle ; trifle ; trivial matter; minor matter ; trivialities   FR: bagatelle [f] ; futilité [f]
เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ[n. exp.] (reūang lek-lek nøi-nøi) EN: trifles ; trivialities ; details   FR: bagatelle [f] ; futilité [f] ; détail [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGATE    AE1 G AH0 T
AGATES    AE1 G AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agate    (n) (a1 g @ t)
agates    (n) (a1 g @ t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achat {m} [min.]agate (stone) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーゲート[, shi-ge-to] (n) {comp} Seagate [Add to Longdo]
ナガテングハギモドキ[, nagatenguhagimodoki] (n) elongate unicornfish (Naso lopezi, species of western Pacific tang) [Add to Longdo]
広まる(P);弘まる[ひろまる, hiromaru] (v5r,vi) to spread; to be propagated; (P) [Add to Longdo]
広める(P);弘める[ひろめる, hiromeru] (v1,vt) to broaden; to propagate; (P) [Add to Longdo]
七宝[しっぽう, shippou] (n) (1) {Buddh} the 7 treasures (gold, silver, pearls, agate, crystal, coral, lapis lazuli); (n,adj-no) (2) (See 七宝焼き) cloisonne [Add to Longdo]
早合点[はやがってん;はやがてん, hayagatten ; hayagaten] (n,vs) jumping to a hasty conclusion [Add to Longdo]
長手[ながて, nagate] (adj-no) (1) (See 長め) longish; moderately long; (n) (2) stretcher (building) [Add to Longdo]
伝える[つたえる, tsutaeru] (v1,vt) to convey; to report; to transmit; to communicate; to tell; to impart; to propagate; to teach; to bequeath; (P) [Add to Longdo]
賓頭盧[びんずる, binzuru] (n) {Buddh} Pindola; Pindola Bharadvaja (one of four Arhats asked by the Buddha to remain in the world to propagate Buddhist law) [Add to Longdo]
仏教を広める[ぶっきょうをひろめる, bukkyouwohiromeru] (exp,v1) to propagate Buddhism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǎo, ㄋㄠˇ, ] agate [Add to Longdo]
[mǎ, ㄇㄚˇ, / ] agate; cornelian [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] agate; inferior gem; a kind of jade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーゲート[しーげーと, shi-ge-to] Seagate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agate \A*gate"\, adv. [Pref. a- on + gate way.]
   On the way; agoing; as, to be agate; to set the bells agate.
   [Obs.] --Cotgrave.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agate \Ag"ate\, n. [F. agate, It. agata, L. achates, fr. Gr. ?.]
   1. (Min.) A semipellucid, uncrystallized variety of quartz,
    presenting various tints in the same specimen. Its colors
    are delicately arranged in stripes or bands, or blended in
    clouds.
    [1913 Webster]
 
   Note: The fortification agate, or Scotch pebble, the moss
      agate, the clouded agate, etc., are familiar varieties.
      [1913 Webster]
 
   2. (Print.) A kind of type, larger than pearl and smaller
    than nonpareil; in England called ruby.
    [1913 Webster]
 
   3. A diminutive person; so called in allusion to the small
    figures cut in agate for rings and seals. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A tool used by gold-wire drawers, bookbinders, etc.; -- so
    called from the agate fixed in it for burnishing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chalcedony \Chal*ced"o*ny\ (k[a^]l*s[e^]d"[-o]*n[y^] or
   k[a^]l"s[-e]*d[-o]*n[y^]; 277), n.; pl. {Chalcedonies}
   (-n[i^]z). [ L. chalcedonius, fr. Gr. CHalkhdw`n Chalcedon, a
   town in Asia Minor, opposite to Byzantium: cf. calc['e]doine,
   OE. calcidoine, casidoyne. Cf. {Cassidony}.] (Min.)
   A cryptocrystalline, translucent variety of quartz, having
   usually a whitish color, and a luster nearly like wax.
   [Written also {calcedony}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: When chalcedony is variegated with with spots or
      figures, or arranged in differently colored layers, it
      is called {agate}; and if by reason of the thickness,
      color, and arrangement of the layers it is suitable for
      being carved into cameos, it is called {onyx}.
      {Chrysoprase} is green chalcedony; {carnelian}, a flesh
      red, and {sard}, a brownish red variety.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agate
   n 1: an impure form of quartz consisting of banded chalcedony;
      used as a gemstone and for making mortars and pestles

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 agate [agat]
   agate
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top