Search result for

acts

(56 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acts-, *acts*, act
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
coacts}vt.,vi. กระทำร่วมกัน,ทำร่วมกัน, See also: coactive adj. ดูcoact coactivity n. ดูcoact

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They witnessed some pretty incriminating actsพอจะเป็นพยานได้ดีนะ New Haven Can Wait (2008)
He acts like he's family friendlyเขาทำเราเป็นเหมือนเป็นครอบครัวที่อบอุ่น Chuck in Real Life (2008)
You ever think that your mom acts like she's perfectเธอเคยคิดไม๊ว่าที่แม่เธอพยายามทำตัวให้ดูเฟอเฟก Chuck in Real Life (2008)
If it acts like cancer, maybe it'll respond like cancer.ถ้าอาการเหมือนมะเร็ง มันอาจจะตอบสนองคล้ายมะเร็ง Not Cancer (2008)
She acts weird, things get different.เธอมีท่าทีทีพิลึก มีบางอย่างแปลกๆไป The Itch (2008)
I got a new girl in booking. Dumb bitch doubled up my acts.ฉันมีสาวมาใหม่ลงคิว โชว์เมียงู 2 รอบ Pilot (2008)
Look, me and my mates have been involved in the odd bit of skullduggery (criminal acts).ฟังนะ ผมกับเพื่อน เข้าไปยุ่งได้นิดเดียวเท่านั้นกับ งานสกปรกแบบนี้ The Bank Job (2008)
It tends to inhibit any impulsive acts of surrender.มันขัดขวางการกระทำที่เป็นการยอมแพ้ The Bank Job (2008)
They're all acts of selfishnessพวกเขาแสดงถึงความเห็นแก่ตัว Heartbreak Library (2008)
She acts like she knows more about you than me!เธอทำเป็นรู้จักเธอมากกว่าฉัน! Episode #1.9 (2008)
Your despicable acts...การกระทำที่รเลวทรามชั่วช้าของแก.. Episode #1.9 (2008)
He acts strange.เขาเปลี่ยนไป The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actsThis play has three acts.
actsHe was punished for his evil acts.
actsThe way he talks and acts, you can tell he's a redneck.
actsGravity acts on everything in the universe.
actsThe sunbeam acts upon the skin.
actsAcid acts on metals.
actsHe acts quickly.
actsHe acts his age.
actsHe acts as if he were a king.
actsShe sought forgiveness for her guilty acts.
actsWhen a president or a governor acts wisely and lawfully, Americans express their approval by reelecting him and by supporting his political party.
actsShe always acts politely toward everybody.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุญคุณ[X] (bunkhun) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes   FR: bienfait [m] ; faveur [f]
การปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต[n. exp.] (kān patibat nāthī thāng kānthūt) EN: performance of diplomatic acts   
การปฏิบัติหน้าที่ทางทูต[n. exp.] (kān patibat nāthī thāng thūt) EN: performance of diplomatic acts   
ข้อมูล[n.] (khømūn) EN: data ; facts ; information   FR: donnée [f] ; information [f] ; chiffre [m]
กลับผิดเป็นถูก[v. exp.] (klap phit pen thūk) EN: stand facts on their heads   
กลับถูกเป็นผิด[v. exp.] (klap thūk pen phit) EN: stand facts on their heads   
กระแสทวน[n. exp.] (krasaē thūan) EN: maverick ; nonconformis ; one who acts independently ; one who does not act like others   
มองข้ามความเป็นจริง[x.] (møng khām khwām pen jing) EN: deny facts ; ignore facts   FR: nier les faits ; ignorer la vérité
หน้าที่[n.] (nāthī) EN: duty ; function ; job ; responsibility ; work ; obligation ; business ; office ; acts   FR: devoir [m] ; responsabilité [f] ; obligation [f] ; rôle [m] ; fonction [f] ; tâche [f] ; poste [m]
ตามตรง[adv.] (tāmtrong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush   FR: directement ; franchement

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTS    AE1 K T S
ACTS    AE1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acts    (v) (a1 k t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apostelgeschichte {f}Acts of the Apostles [Add to Longdo]
ausgenommen höhere Gewaltacts of god excepted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman [Add to Longdo]
オヤジギャル;おやじギャル;おやじぎゃる[, oyajigyaru ; oyaji gyaru ; oyajigyaru] (n) (sl) young woman who acts like an old man [Add to Longdo]
キャッチセールス[, kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei [Add to Longdo]
クーバード[, ku-ba-do] (n) (obsc) (See 擬娩) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born) (fre [Add to Longdo]
テロる[, tero ru] (v5r) to commit an act (or acts) of terrorism [Add to Longdo]
愛想尽かし[あいそづかし, aisodukashi] (n,vs) no longer being fond of someone; spiteful words or acts showing that one is disgusted with someone [Add to Longdo]
異文化交流[いぶんかこうりゅう, ibunkakouryuu] (n) cultural exchange; cross-cultural communication; contacts between different cultures [Add to Longdo]
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies [Add to Longdo]
看板娘[かんばんむすめ, kanbanmusume] (n) pretty girl who attracts customers to come inside a shop [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使徒行传[shǐ tú xíng zhuàn, ㄕˇ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 使 / 使] Acts of the Apostles [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
選集[せんしゅう, senshuu] anthology, selected extracts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acts \Acts\ n.
   1. 1 one of the books of the Christian New Testament
    describing the activities of Christ's apostles after his
    death.
 
   Syn: Acts of the Apostles
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Acts
   n 1: a New Testament book describing the development of the
      early church from Christ's Ascension to Paul's sojourn at
      Rome [syn: {Acts of the Apostles}, {Acts}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ACTS
     Advanced Communications Technologies and Services (Europe, ACTS)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top