Search result for

absolues

(493 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absolues-, *absolues*, absolue
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา absolues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *absolues*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolute[N] กฎซึ่งเป็นจริงเสมอ
absolute[ADJ] เต็มที่ (ใช้ในการเน้น), See also: สมบูรณ์, ทั้งหมด, Syn. perfect, complete, total
absolute[ADJ] แท้จริง, See also: แน่นอน
absolute[ADJ] ไม่เจือปน, See also: เพียวๆ
absolute[ADJ] ไม่มีขอบเขต, See also: ไม่จำกัด, Syn. unlimited, Ant. limited
absolutely[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, โดยสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้
absolutely[ADV] อย่างไม่มีเงื่อนไข, See also: อย่างไม่มีข้อจำกัด, Syn. unquestionably, certainly
absolution[N] การสวดอ้อนวอนให้อภัยโทษ
absolution[N] การอภัยโทษ, See also: นิรโทษกรรม, การให้อภัยบาป, Syn. forgiveness
absolutism[N] ระบบเผด็จการทางการเมือง, Syn. absolute monarchy, dictatorship
decree absolute[N] คำสั่งศาลให้หย่า, See also: คำพิพากษาให้หย่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
absolute scaleเกณฑ์องศาอุณหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero
absolute temperature(ฟิสิกส์) n. เกณฑ์องศาอุณหภูมิระบบ absolute scale
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
absolutism(แอบ' โซทิส' ซึม) n . ลัทธิเบ็ดเสร็จหรือเผด็จการ. -absolutist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
period, absolute refractoryระยะดื้อสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiometric age; absolute age; isotopic ageอายุสัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
strabismus, absoluteตาเหล่สัมบูรณ์ [มีความหมายเหมือนกับ strabismus, constant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus threshold; threshold, absolute; threshold, sensitivityระดับกระตุ้นขีดเริ่มเปลี่ยน, ระดับกระตุ้น พอออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensitivity threshold; threshold, absolute; threshold, stimulusระดับกระตุ้นขีดเริ่มเปลี่ยน, ระดับกระตุ้น พอออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolutismสมบูรณาญาสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolutismสัมบูรณนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolutismสมบูรณาญาสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absoluteล้วน ๆ, สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absoluteสัมบูรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absoluteสัมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absolute abundanceความอุดมสัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
absolute address; machine addressเลขที่อยู่สัมบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
absolute age; isotopic age; radiometric ageอายุสัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
absolute alcoholแอลกอฮอล์สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute assignmentการโอนสิทธิ์สมบูรณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute monarchyสมบูรณาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute monarchyสมบูรณาญาสิทธิราชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute numberจำนวนสัมบูรณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
absolute permeabilityความซึมผ่านสัมบูรณ์, สภาพให้ซึมได้สัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
absolute pressureความดันสัมบูรณ์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
absolute pressureความดันสัมบูรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute pressureความดันสัมบูรณ์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute presumptionข้อสันนิษฐานเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute refractory periodระยะดื้อสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute strabismusตาเหล่สัมบูรณ์ [มีความหมายเหมือนกับ strabismus, constant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcohol, absoluteแอลกอฮอล์สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute assignmentการโอนสิทธิให้อย่างเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute codeรหัสสัมบูรณ์ [มีความหมายเหมือนกับ actual code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
absolute contrabandยุทธปัจจัยต้องห้ามเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute contrabandของต้องห้ามเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute convergenceการลู่เข้าสัมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absolute convergent seriesอนุกรมลู่เข้าสัมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absolute deedเอกสารการโอนสิทธิสัมบูรณ์, เอกสารสิทธิสัมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute dischargeการปล่อยตัวเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute frequencyความถี่สัมบูรณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
absolute glaucomaต้อหินบอดสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute humidityความชื้นสัมบูรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute hypermetropiaสายตายาวสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute idealismจิตนิยมสัมบูรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute interestกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute lawกฎธรรมชาติ, กฎสัมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute liabilityความรับผิดโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute loaderโปรแกรมบรรจุสัมบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
absolute majorityคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute majorityคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute mindจิตสัมบูรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute threshold; threshold, sensitivity; threshold, stimulusระดับกระตุ้นขีดเริ่มเปลี่ยน, ระดับกระตุ้น พอออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absolute povertyความยากจนสัมบูรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Absoluteแบบสมบูรณ์, สัมบูรณ์ [การแพทย์]
Absolute Potentialsค่าศักย์สมบูรณ์ [การแพทย์]
Absolute Truthปรมัตถสัจจะ [การแพทย์]
Alcohol, Absoluteแอบโซลูทแอลกอฮอล์, แอลกอฮอล [การแพทย์]
Bed Rest, Absoluteการพักผ่อนอย่างเต็มที่,พักรักษาอยู่บนเตียง [การแพทย์]
Bioavailability, Absoluteปริมาณสัมบูรณ์ของยาในกระแสโลหิต [การแพทย์]
Bioavailable Fraction, Absoluteปริมาณสัมบูรณ์ของยาในกระแสโลหิต [การแพทย์]
Changes, Absoluteการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริง [การแพทย์]
Configuration, Absoluteรูปร่างสมบูรณ์ [การแพทย์]
Contraindication, Absoluteข้อห้ามที่แน่นอน,โรคหรือสภาวะที่ห้ามใช้ [การแพทย์]
Facts, Absoluteข้อมูลที่ได้เป็นความจริง [การแพทย์]
Figures, Absoluteตัวเลขจริง [การแพทย์]
Filtration, Absoluteการกรองที่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Absolute monthly maximum temperatureอุณหภูมิสูงสุด สัมบูรณ์ประจำเดือน [อุตุนิยมวิทยา]
Absolute moisture of the soil (Ha)ความชื้นสัมบูรณ์ของ ดิน [อุตุนิยมวิทยา]
Absolute standard barometerบารอมิเตอร์มาตรฐาน สัมบูรณ์ [อุตุนิยมวิทยา]
absolute humidityabsolute humidity, ความชื้นสัมบูรณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
absolute valueค่าสัมบูรณ์,  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึงระยะจากจุดแทน 0 ถึงจุดแทน a บนเส้นจำนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute value of a complex number [modulus of a complex number]ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน, ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนของ a + bi  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ | a + bi | หมายถึงระยะจากจุดกำเนิด (0, 0) ถึงจุด (a, b) มีค่าเท่ากับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute value functionฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์, ฟังก์ชันที่อยู่ในรูปค่าสัมบูรณ์ เช่น f(x) = |x - c| เมื่อ c เป็นค่าคงตัวใด ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute humidityความชื้นสัมบูรณ์, มวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศหนึ่งหน่วยปริมาตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute zero temperatureอุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์, อุณหภูมิ 0 K หรือ -273  ํC ซึ่งตามทฤษฎีจลน์ พลังงานของอนุภาคทั้งระบบจะมีค่าเป็นศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์, อุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาวิชาอุณหพลศาสตร์มีหน่วยเป็น เคลวิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Health, Absoluteสุขภาพปกติอย่างสมบูรณ์ [การแพทย์]
Increase, Absoluteสูงจริงๆ [การแพทย์]
Indications, Absoluteข้อบ่งสมบูรณ์ [การแพทย์]
Insulin Deficiency, Absoluteการขาดอินสุลินที่แท้จริง, พวกที่ขาดอินสุลินอย่างแท้จริง [การแพทย์]
Liver Dullness, Absoluteเสียงทึบของตับชัดเจน [การแพทย์]
Lymphocyte Count, Absoluteปริมาณของลิมโฟซัยท์ [การแพทย์]
absolute brightnessความส่งสว่างสัมบูรณ์ [ดาราศาสตร์]
absolute luminosityสภาพส่งสว่างสัมบูรณ์ [ดาราศาสตร์]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์ [ดาราศาสตร์]
absolute magnitudeโชติมาตรสัมบูรณ์
[ดาราศาสตร์]
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์, ศูนย์สัมบูรณ์ [ดาราศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
absolute altimeter (n) มาตราวัดความสูงสัมบูรณ์ม เครื่องวัดความสูงสัมบูรณ์--เครื่องวัดความสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งวัดระยะตามแนวดิ่งไปยังผิวพื้นด้านล่าง โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยุ เรดาร์ เสียง เลเซอร์ หรือ คาแพซิทิฟ
absolute receivership (n) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Absolutely.แน่นอนที่สุด Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Absolutely.แน่นอน God Mode (2013)
Sorry.Absolut sicher. My Master, the Spy (1967)
Absoluto.- Absolut-o. The Duchess and the Dirtwater Fox (1976)
- Okay.Absolut. Half Light (2006)
Absolutely.Absolut. No One Is Alone (2006)
Absolutely.Absolut. Gaslit (2010)
Absolutely.Absolut. Chocolate Diddlers or My Puppy's Dead (2010)
Absolutely.Absolut. The Iron Lady (2011)
Totally.- Absolut. The Exploding Meatball Sub (2011)
- Yeah.- Absolut. Three Dinners (2014)
This is an absolute disaster. Serena is in "women's wear daily.นี่ต้องเป็นหายนะแน่ๆ // เซรีน่าถูกถ่ายรูปลง \"Women New Haven Can Wait (2008)
Absolutely. when those buyers leave here,แน่นอนนที่สุด เมื่อพนักงานจัดซื้อไปแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
Made absolutely sure I'm never gonnaทำให้แน่ใจชัวร์ๆนะว่าฉันไม่เคยเข้า yale There Might be Blood (2008)
I honored Mr. Luthor's request for absolute discretion.ฉันเคารพความต้องการของคุณลูเธอร์ ในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ Odyssey (2008)
Trusting without absolute evidenceปราศจากการยืนยันที่ชัดแจ้ง และดังนั้น Not Cancer (2008)
Is he absolutely sure of that?เขาแน่ใจจริงๆไหม? Last Resort (2008)
Remove the fetus. Absolutely.มีสิ เอาทารกในท้องออก Dying Changes Everything (2008)
- Absolutely.-แน่ขอรับ Lancelot (2008)
Absolutely.แน่นอน The Forbidden Kingdom (2008)
Gwang Hae's policy to keep peace with the Myung and Ho Kim Dynasty were absolutely correct.นโยบานของ กวางเฮ ที่จะสงบศึกระหว่าราชวงศ์ มยอง และ โฮคิม เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด Iljimae (2008)
I met with the Chief, and he said absolutely not.พบไปเจอหัวหน้ามาแล้ว และเขาก็บอกว่าไม่ได้ครับ Beethoven Virus (2008)
He is absolutely and completely the copy of you everywhere.เด็กคนนี้เหมือนกับนายตอนเด็กเด๊ะเลย Baby and I (2008)
Absolutely. Professional criminals.แน่นอน ก็อาชญากรมืออาชีพนี่ครับ The Bank Job (2008)
We have been waiting here quite some time, and so far you people have told us absolutely nothing.พวกเราคอยอยู่ที่นี่มาพักใหญ่แล้วนะ จนถึงตอนนี้ พวกคุณยังไม่ได้บอก อะไรแก่พวกเราสักอย่าง The Bank Job (2008)
- Absolutely one of a kind!-เขาต้องเป็นคนเช่นนั้นแน่นอน! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
It is a tragedy to think that even defenseless women... who made the choice to withdraw from society... and lead a life of purity... should suffer the attacks of terrorists... who have absolutely no respect for the lives of decent, God-fearing people.มันเป็นโศกนาฏกรรมที่ชวนให้คิดว่า แม้แต่ผู้หญิงไร้ที่พึ่ง... ผู้ซึ่งเลือกเส้นทางถอนตัวจากสังคม เข้ามาสู่ดินแดนบริสุทธิ์... Babylon A.D. (2008)
Absolutely irresponsible!ไร้ความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง ! The Secret of Moonacre (2008)
As your friend, I say yes, absolutely but as your agent, I have to remind you.ในฐานะเพื่อนนะ ใช่ แน่นอน ฉันรับรอง แต่ในฐานะผู้จัดการส่วนตัว ฉันต้องเตือนเธอ เรื่องสัญญาของโบล์ทนะ Bolt (2008)
Absolutely redonkulous!แปลกมากที่สุด! Bolt (2008)
That, I mean which means just absolutely nothing, if Bolt is still missing.หมายถึงว่า ไม่มีข่าวอะไรเลยต่างหาก \ ถ้าโบลท์ยังคงหายไป Bolt (2008)
- Absolutely "redonkulous".มันสุดยอดแย่เลยใช่ไม๊ละ?". Bolt (2008)
Mr Gateau was from birth absolutely blind.คุณกาโตตาบอดสนิทตั้งแต่เกิด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Absolutely, damn right!ถูกต้อง ที่สุด! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-Absolutely.-ได้แน่นอน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Absolutely not.ไม่หรอก Kung Fu Panda (2008)
-Absolutely.-ครับท่าน Vantage Point (2008)
Absolutely, right.ก็ใช่ Passengers (2008)
Yeah, you're absolutely right.ใช่ ถูกต้องที่สุด The Dark Knight (2008)
- Absolutely.-แน่นอนเลยครับท่าน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Marty's absolutely right.-มาร์ตี้พูดถูกเผงเลย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
There´s nothing. They think we hit an animal. You´re absolutely positive that it was a girl?คุณแน่ใจนะว่าชนคนไม่ใช่อย่างอื่น Shutter (2008)
She kind of creeps me out, man. - But you were absolutely certain it was her.เธอทำให้เราหยองอะ นายแน่ใจนะว่าเธอ Shutter (2008)
I have absolutely no idea.ข้าไม่รู้เลยจริงๆ Inkheart (2008)
We will absolutely not separate because of you, Mother!เราจะไม่แยกกันอย่างแน่นอน เพราะว่าแม่! Episode #1.9 (2008)
We will absolutely not break up, Mother.เราจะไม่มีทางเลิกกัน, แม่ Episode #1.9 (2008)
I have absolutely no idea.ผมไม่รู้เรื่องจริงๆ สาบานได้ Body of Lies (2008)
- What if instead of tracking Al-Saleem like we're doing right now with absolutely no results we make it appear that there is another terrorist operation out there just as effective as his own?-ใช่ Body of Lies (2008)
Absolutely no idea what you mean.ไม่เข้าใจ คุณพูดถึงอะไร Body of Lies (2008)
Now, that's absolutely delightful Arabic, but what the fuck is the fig orchard?เป็นภาษาที่สละสลวยมาก ว่าแต่สวนรุกขชาติห่านี่อะไร Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
absoluAbsolutely not. It's too cold today.
absoluA computer is an absolute necessity now.
absoluA doctor's instruments must be kept absolutely clean.
absoluAn insulated soft-wood room and a good heater are the absolute necessities for a sauna.
absoluBy the way, my English is absolutely hopeless.
absoluCan you absolutely assure delivery by August 15?
absoluGod is the absolute being.
absoluGood food and enough sleep are absolutely necessary to good health.
absoluHe has absolutely no respect for other people's feelings.
absoluHe has absolute power.
absoluHe has had absolutely no part in the conspiracy; it was not he, but his brother, who had an axe to grind against the government.
absoluHe is an absolute monarch.
absoluHe kept absolute silence throughout the conference.
absoluHe's an absolute fool.
absoluHis technique was absolutely amazing.
absoluHis technique was unique and absolutely amazing.
absolu"How is her condition?" "She must have absolute bed rest."
absoluI absolutely love going to concerts not just because I get a chance to meet the musician or singer but because of the wondrous feeling of a live performance.
absoluI absolutely will not speak to that fellow again!
absoluI agree with you absolutely.
absoluI am a man of absolute sincerity.
absoluI ate absolutely nothing the whole day.
absoluI don't use taxis unless it's absolutely necessary.
absoluI have absolute trust in him.
absoluI have absolute trust in you.
absoluI'm absolutely sure!
absoluI'm not absolutely sure.
absoluIn addition to water, sunshine is absolutely necessary for plant life.
absoluI note down absolutely everything, but they're no good to me afterwards.
absoluIn recent years, with a method called VLBI that uses quasar observations, and by GPS we have begun to understand the absolute movement of (tectonic) plates.
absoluI refused absolutely.
absoluI require absolute loyalty of my employees.
absoluIt has no absolute and universal significance.
absoluIt is absolutely impossible.
absoluIt is absolutely impossible to do so.
absoluIt is absolutely necessary that you be at the meeting.
absoluIt's absolutely impossible for me to go on like this.
absoluIt's an absolute waste of time to wait any longer.
absoluIt's not absolutely impossible to climb the mountain.
absoluI usually cut loose a bit and drink plenty before a day off work but if my drinks are cut with tochuu tea then I get absolutely no hangover.
absolu"I was just admiring your roses. They're absolutely gorgeous." "Oh, I'm flattered. Thank you."
absoluMen are absolutely not allowed to post or reply to articles.
absoluMy order are absolute.
absoluOne morning at breakfast we children were informed to our utter dismay that we could no longer be permitted to run absolutely wild.
absoluThat I go to the trip alone is absolutely nonexistent.
absoluThat's absolute nonsense!
absoluThat's absolute nonsense.
absoluThat's Not Absolutely Certain.
absoluThe detective found absolute proof of the man's guilt.
absoluThe dictator had the absolute loyalty of all his aides.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ้นเชิง[ADV] absolutely, See also: completely, unconditionally, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล
สมบูรณาญาสิทธิราช[N] absolute monarchy, Syn. ราชาธิปไตย, Example: ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย, Thai definition: ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์[N] absolute monarchy, Example: ไทยได้ เปลี่ยนแปลง การ ปกครอง จาก ระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็น ระบอบประชาธิปไตย ใน ปี พ.ศ. 2475, Thai definition: ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์[N] absolute monarchy, Syn. ระบอบราชาธิปไตย, Ant. ระบอบประชาธิปไตย, Example: พ.ศ.2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย, Thai definition: ระบบที่กษัตริย์มีอำนาจสูงสุดในการปกครอง ผู้ใดจะฝ่าฝืนมิได้
เพียบพร้อม[ADJ] well-heeled, See also: complete, perfect, absolute, Syn. สมบูรณ์, มั่งคั่ง, พรั่งพร้อม, Example: เธอมีชีวิตที่เพียบพร้อม แต่ดูเหมือนเธอจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่, Thai definition: ที่มีเต็มเปี่ยมครบทุกอย่าง
เบ็ดเสร็จ[ADV] entirely, See also: in total, altogether, absolutely, completely, Example: เมื่อ ร.ส.ช. เข้ามายึดอำนาจการปกครองได้อย่างเบ็ดเสร็จ อดีตนายพลผู้นี้จึงไม่ได้รับการยกเว้น, Thai definition: รวมด้วยกัน, รวมทั้งหมด, ครบถ้วนทุกรูปแบบ
ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราชย์[N] absolutism, See also: despotism, Syn. สมบูรณาญาสิทธิราชย์, Example: คณะราษฎร์กระทำการปฏิวัติยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อพ.ศ.2475, Thai definition: ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ
อย่างเด็ดขาด[ADV] strictly, See also: completely, absolutely, without leniency, Syn. โดยเด็ดขาด, Example: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงในบริเวณแห่งนี้อย่างเด็ดขาด
มไหศวรรย์[N] great power, See also: great might, absolute power, Syn. อำนาจใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
เผด็จการ[N] dictator, See also: absolute ruler, despot, tyrant, autocrat, oppressor, Example: ประเทศนี้เริ่มเป็นเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: การปกครองที่ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
ขาดลอย[ADV] definitely, See also: overwhelmingly, absolutely, Syn. เด็ดขาด, Example: คราวนี้ผมเอาชนะคู่แข่งทุกคนอย่างขาดลอย, Thai definition: อย่างเด็ดขาด, อย่างทิ้งห่างคู่ต่อสู้
ค่าสัมบูรณ์[N] absolute value, Example: ค่าสัมบูรณ์ของ -3 หรือ +3 คือ 3, Thai definition: ค่าของจำนวนจริงที่ไม่คำนึงถึงเครื่องหมาย
ผู้เผด็จการ[N] dictator, See also: autocrat, autocracy, absolute ruler, tyrant, Example: ผู้เผด็จการเป็นผู้ที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมักจะถูกโค่นล้มอำนาจในตอนหลังเสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
เพดานบิน[N] absolute ceiling, Example: ในการบินถ่ายรูป ต้องกำหนดความสูงของเพดานบินเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และใช้กล้องถ่ายรูปทางอากาศที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ, Thai definition: ระดับสูงสุดที่เครื่องบินสามารถบินได้
เปี๊ยบ[ADV] absolutely, See also: exactly, perfectly, Syn. เป๊ะ, Example: เมื่อฉันพับผ้าอะไรก็ตามฉันต้องให้มุมผ้าซ้อนกันตรงเปี๊ยบ, Thai definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง
เป็นมั่นเหมาะ[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. อย่างมั่นเหมาะ, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, แน่นอน, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เจ้านายยืนยันเป็นมั่นเหมาะว่า จะไม่มีการจ้างคนออก, Thai definition: อย่างเป็นความจริง, อย่างมีความแน่นอน
อย่างมั่นเหมาะ[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เขารับปากอย่างมั่นเหมาะแล้วว่าจะไปกับพวกเรา, Thai definition: อย่างมั่นคง, อย่างแน่ใจ
หนักแน่น[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: ท่านนายกยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างดีที่สุด, Thai definition: อย่างมั่นคง, ไม่ท้อถอย, อย่างแน่ใจ
เป็นมั่นเป็นเหมาะ[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เจ้านายยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่มีการจ้างคนออก
เป็นแม่นมั่น[ADV] surely, See also: fixedly, absolutely, certainly, definitely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน, Ant. ไม่แน่นอน
เป็นอันขาด[ADV] absolutely, See also: definitely, surely, certainly, Syn. เด็ดขาด, Example: พนักงานทุกคนได้รับคำสั่งห้ามแพร่งพรายเรื่องนี้ให้คนภายนอกรู้เป็นอันขาด, Thai definition: อย่างเด็ดขาด (ใช้กับประโยคปฏิเสธ)
เปี๊ยบ[ADV] absolutely, See also: exactly, strictly, striking, Example: ฝาแฝดคู่นี้เหมือนกันเปี๊ยบ บางครั้งพ่อแม่ยังแยกไม่ออก, Thai definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง
ลอยลำ[ADV] absolutely, See also: overwhelmingly, Syn. ขาดลอย, Example: เกมส์การแข่งขันครั้งนี้เกาหลีเหนือชนะอย่างลอยลำ, Thai definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (ปาก)
ศูนย์สัมบูรณ์[N] absolute zero, See also: lowest temperature, Thai definition: อุณหภูมิที่ต่ำสุดตามทฤษฎี คือ อุณหภูมิศูนย์องศาเคลวิน (0 ํ K) หรือ -273.15 ํ ซ. หรือ -459.67 ํ ฟ
อาชญาสิทธิ์[N] absolute power, Syn. อาญาสิทธิ์, Thai definition: อำนาจเด็ดขาด คือ สิทธิที่แม่ทัพได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินในเวลาไปสงคราม
อาญาสิทธิ์[N] absolute power, Syn. อาชญาสิทธิ์, Example: ทุกกลุ่ม ทุกองค์กรของสังคมมอบอาญาสิทธิ์ให้รัฐกู้วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามวิธีการที่รัฐเห็นว่าถูกต้อง, Thai definition: อำนาจเด็ดขาด คือ สิทธิที่แม่ทัพได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินในเวลาไปสงครามเป็นต้น, อาชญาสิทธิ์ ก็ว่า, โดยมีสิ่งสำคัญคือพระแสงดาบเป็นเครื่องหมาย ซึ่งเรียกว่า พระแสงอาญาสิทธิ์ หรือ พระแสงอาชญาสิทธิ์
สัมบูรณ์[ADJ] absolute, See also: complete, Example: เราไม่ควรติดอยู่กับคำตอบที่สัมบูรณ์แต่ควรพิจารณาอย่างอื่นประกอบด้วย, Thai definition: ที่สมบูรณ์ยิ่ง เช่น ความชื้นสัมบูรณ์
เด็ด[ADV] absolutely, See also: completely, decidedly, for certain, certainly, unquestionably, Syn. ทีเดียว, เป็นอันขาด, Example: ผมไม่เอาเขาเด็ดๆ
เด็ดขาด[V] be decisive, See also: be resolute, be firm, be determined, be resolved, be absolute, Syn. เด็ดเดี่ยว, เข้มแข็ง, แน่วแน่, เฉียบขาด, เคร่งครัด, Ant. โลเล, Example: ทหารต้องเด็ดขาด
เด็ดขาด[ADV] absolutely, See also: resolutely, firmly, decisively, Syn. เด็ดเดี่ยว, แน่นอน, แน่วแน่, เฉียบขาด, เคร่งครัด, Example: เขาตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
ตายใจ[V] trust completely, See also: have implicit faith, believe implicitly, have absolute confidence, be deeply convinced, fi, Syn. หลงเชื่อ, วางใจ, Example: เขาชอบทำให้ศัตรูตายใจก่อน แล้วจึงวางแผนฆ่าในเวลาต่อมา, Thai definition: หลงเชื่ออย่างไม่สงสัย
ทรราช[N] tyrant, See also: bad ruler, despot, autocrat, dictator, oppressor, absolute ruler, Example: พวกเราได้เข้าร่วมเหตุการณ์ขับไล่ทรราชเมื่อเดือนตุลาคม 2516 ด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองของตน, Notes: (บาลี)
ทีเดียว[ADV] absolutely, Example: เพราะแมวนั่นทีเดียว จึงทำให้ป้าบังอรสะดุดตกบันไดลงมา, Thai definition: อย่างแน่แท้
นิรโทษกรรม[N] amnesty, See also: absolution, pardon, Example: พวกกบฎได้ถูกเกลี้ยกล่อมให้ยอมแพ้โดยสัญญาว่าจะได้รับนิรโทษกรรม, Thai definition: การลบล้างการกระทำความผิดอาญาที่บุคคลได้ทำมาแล้ว โดยให้ถือว่าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิด และให้ผู้กระทำการนั้น พ้นจากความรับผิดโดยสิ้นเชิง
ยมทัณฑ์[N] the stick of absolute power of the god of the world of the dead, See also: sceptre of the god of Death, Thai definition: ไม้อาญาสิทธิ์ของพระยม, Notes: (สันสกฤต)
ปรมัตถ์[N] ultimate truth, See also: perfection, perfect truth, highest truth, absolute truth, highest gain, Syn. ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด, Example: ศาสนาใดก็ตามย่อมมีจุดประสงค์หลายอย่างหลายขั้นขั้นสูงเรียกว่าขั้นปรมัตถ์, Notes: (บาลี)
เฉียบขาด[ADJ] sharp, See also: resolute, absolute, decisive, Syn. เด็ดขาด, Example: ผมชอบนิสัยเฉียบขาดในตัวเธอ
เฉียบขาด[V] be resolute, See also: be determined, be absolute, be decisive, Syn. เด็ดขาด, Example: ประสบการณ์สอนให้เขารู้ว่าการทำงานกับคนบางกลุ่มต้องเฉียบขาดถึงจะปกครองได้
เฉียบขาด[ADV] sharply, See also: resolutely, absolutely, decisively, Syn. เด็ดขาด, Ant. โลเล, ลังเล, Example: เขาเป็นผู้นำที่มีความเชื่อมั่น สามารถตัดสินใจได้เฉียบขาดถูกต้องทันท่วงที
ชีวิตจิตใจ[ADV] wholeheartedly, See also: very, truly, absolutely, Syn. เป็นอย่างมาก, Example: เด็กชายชอบท่องป่าล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ
เชียว[ADV] indeed, See also: really, truly, certainly, absolutely, quite, Syn. ทีเดียว, เทียว, Example: อาจารย์สอนภาษาคนใหม่ออกข้อสอบภาษาอังกฤษยากเชียว
กริบ[ADV] extremely, See also: absolutely, perfectly, Example: หล่อนว่างท่าสงบเสงี่ยมผมเผ้าเรียบกริบ, Thai definition: อย่างสนิท, อย่างสมบูรณ์ยิ่ง
ความชื้นสัมบูรณ์[N] absolute humidity, Example: อย่าลืมแจ้งความชื้นสัมบูรณ์ให้นักพยากรณ์อากาศทราบด้วย, Thai definition: มวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศ 1 หน่วยปริมาตร, Notes: (วิทยา)
ดิก[ADV] exactly, See also: perfectly, absolutely, dead, really, completely, Syn. จริงๆ, Example: เด็กฝาแฝดเหมือนกันดิก
เทียว[ADV] absolutely, See also: quite (certain), right (now), Syn. ทีเดียว, เชียว, Example: อย่าไปที่นั่นเทียว, Thai definition: คำที่ใช้ประกอบกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อบังคับหรือเน้นความให้มีความหมายหนักแน่นยิ่งขึ้น
หัวเด็ดตีนขาด[ADV] absolutely, Syn. ยังไงๆ, Example: ผมยอมไม่ได้ หัวเด็ดตีนขาดยังไงผมก็ไม่ยอม, Thai definition: สู้จนตายไม่มีวันยอม
ฟันธง[V] decide for sure, See also: decide absolutely, Example: สมัชชาคนจนฟันธงหมดเวลาเจรจาได้เวลาชุมนุมแล้ว, Thai definition: ตัดสินลงไปอย่างเด็ดขาด
ฟันธง[V] decide for sure, See also: decide absolutely, Example: สมัชชาคนจนฟันธงหมดเวลาเจรจาได้เวลาชุมนุมแล้ว, Thai definition: ตัดสินลงไปอย่างเด็ดขาด
กินบ้านกินเมือง[ADV] absolutely still, See also: completely still, perfectly still, Example: แม่ชอบด่าฉันประจำว่านอนกินบ้านกินเมือง ไม่ยอมช่วยทำอะไรเลย, Thai definition: เป็นคำขยายกริยา หมายถึงทำแต่อย่างนั้นโดยไม่ยอมทำอย่างอื่นเลย
เงียบฉี่[ADJ] absolutely silent, See also: very quiet, no voice, Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด, เงียบสนิท, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: เราก้าวเข้าไปในบ้านที่เงียบฉี่ปราศจากเสียงใดๆ อย่างระมัดระวัง, Thai definition: ไม่มีเสียงใดๆ เลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเด็ดขาด[n. exp.] (amnāt detkhāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจสิทธิขาด[n. exp.] (amnāt sitthi khāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อาญาสิทธิ์[n. exp.] (āyāsit) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full   FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive   FR: strict ; rigoureux
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply   FR: résolument ; rigoureusement
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely   
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious   FR: méchant ; mauvais
ได้เลย[adv.] (dāi loēi) EN: certainly   FR: certainement ; absolument
เด็ดขาด[v.] (detkhāt) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute   FR: être résolu ; être déterminé
เด็ดขาด[adj.] (detkhāt) EN: absolute ; perfect ; categorical   FR: crucial ; décisif ; absolu ; sans partage
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
โดยสมบูรณ์[adv.] (dōi sombūn) EN: absolutely   FR: absolument
ฟันธง[v.] (fanthong) EN: decide for sure ; decide absolutely   FR: décider résolument ; décider à coup sûr ; prendre la décision ferme
ห้ามเด็ดขาด[adj.] (hām detkhāt) EN: absolutely forbidden   FR: strictement interdit ; formellement interdit ; rigoureusement interdit
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[xp] (hendūay yāngying) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more   FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire
การล้างบาป[n. exp.] (kān lāng bāp) EN: expiation   FR: absolution [f]
คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด[n. exp.] (khanaēnsīeng khāngmāk detkhāt) EN: absolute majority   FR: majorité absolue [f]
ค่าสมบูรณ์[n. exp.] (khā sombūn) EN: absolute value   
ขาดลอย[adv.] (khātløi) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely   FR: absolument
ความชื้นสมบูรณ์[n. exp.] (khwām cheūn sombūn) EN: absolute humidity   
ความดันสัมบูรณ์ [n. exp.] (khwāmdan sambūn) EN: absolute pression   
กินบ้านกินเมือง[adv.] (kin bān kin meūang) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still   FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กฎสัมบูรณ์ [n. exp.] (kot sambūn) EN: absolute law   
กฎธรรมชาติ[n. exp.] (kot thammachāt) EN: law of nature ; natural law ; absolute law   FR: loi de la nature [f]
กริบ[adv.] (krip) EN: decisively ; absolutely ; extremely ; perfectly   
เลย[adv.] (loēi) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly   FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
ลอยลำ[adv.] (løilam) EN: absolutely ; overwhelmingly   
ล้วน[adj.] (lūan) EN: exclusive ; sole ; pure ; unmixed ; absolute   FR: pur ; sans mélange ; exclusif ; absolu
ไม่มีอะไรเลย[xp] (mai mī arai loēi) EN: there is absolutely nothing   FR: il n'y a rien du tout ; ce n'est rien du tout
ไม่มีอะไรหรอก[xp] (mai mī arai røk) FR: il n'y a absolument rien
ไม่มีเงื่อนไข[adj.] (mai mī ngeūankhai) EN: unconditional ; absolute   FR: inconditionnel ; absolu
ไม่รู้เรื่องเลย[xp] (mai rū reūang loēi) EN: I don't know anything at all about it ; I don't know (what's going on) at all ; Do not know at all   FR: je n'en sais strictement rien du tout ; j'ignore absolument ce qu'il en est ; n'en rien savoir ; ignorer tout à fait ; ne pas être au courant du tout
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure   FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; à coup sûr ; sûr et certain
หนักแน่น[adv.] (naknaen) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely   
เงียบฉี่[adv.] (ngīepchī) EN: absolutely silent ; very quiet ; no voice   
เป็นอันขาด[adv.] (pen-ankhāt) EN: absolutely ; definitely ; surely ; certainly ; under any circumstances   FR: absolument ; certainement ; sans faute
เพียบพร้อม[adj.] (phīepphrøm) EN: complete ; perfect ; absolute ;   
ผลลัพธ์สมบูรณ์[n. exp.] (phonlap sombūn) EN: absolute outcome   
ผู้เผด็จการ[n.] (phūphadetkān) EN: dictator ; autocrat ; autocracy ; absolute ruler ; tyrant   FR: dictateur [m] ; tyran [m]
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช = ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์[n. exp.] (rabop sombūranāyāsithirāt) EN: absolute monarchy   FR: monarchie absolue [f]
ราชาธิปไตย[n.] (rāchāthippatai) EN: monarchy ; absolute monarchy   FR: monarchie [f]
ระดับกั้นสมบูรณ์[n. exp.] (radap kan sombūn) EN: absolute treshold   
สัมบูรณ์ [adj.] (sambūn) EN: absolute   FR: absolu
สิ้นเชิง[adv.] (sinchoēng) EN: absolutely   FR: totalement ; complètement
สิทธิ์ขาด[adj.] (sitkhāt) EN: absolute ; complete   
สิทธิขาด[n. exp.] (sitthi khāt) EN: absolute right   FR: droit absolu [m]
สมบูรณ์[adj.] (sombūn) EN: full ; fully supplied ; replete ; wellheeld ; healthy ; perfect ; complete ; absolute ; consummate ; faultless ; sound   FR: absolu ; parfait ; complet

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSOLUT    AE2 B S AH0 L UW1 T
ABSOLUTE    AE1 B S AH0 L UW2 T
ABSOLUTES    AE1 B S AH0 L UW2 T S
ABSOLUTELY    AE2 B S AH0 L UW1 T L IY0
ABSOLUTION    AE2 B S AH0 L UW1 SH AH0 N
ABSOLUTISM    AE1 B S AH0 L UW2 T IH2 Z AH0 M
ABSOLUTIST    AE0 B S AH0 L UW1 T AH0 S T
ABSOLUTENESS    AE1 B S AH0 L UW2 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absolute    (j) (a1 b s @ l uu t)
absolutely    (a) (a1 b s @ l uu t l ii)
absolution    (n) (a2 b s @ l uu1 sh @ n)
absolutism    (n) (a2 b s @ l uu1 t i z @ m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Absolutismus(n) |der| การปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบบเผด็จการทางการเมือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolutadressbereich {m} [comp.]absolute address area [Add to Longdo]
Absolutaktenzeichen {n}absolute file reference [Add to Longdo]
Absolutauswahl {f}absolute selection [Add to Longdo]
Absolutbeschleunigung {f}absolute acceleration [Add to Longdo]
Absolutbetrag {m} [math.]absolute value [Add to Longdo]
Absolutdatei {f}absolute file [Add to Longdo]
Absolute {f}absoluteness [Add to Longdo]
Absolutgeschwindigkeit {f}absolute velocity [Add to Longdo]
Absoluteintragung {f}absolute entry [Add to Longdo]
die Absolution erteilen [relig.]to absolve [Add to Longdo]
Absolutismus {m}absolutism [Add to Longdo]
Absolutist {m}absolutist [Add to Longdo]
Absolutlader {m}absolute loader [Add to Longdo]
Absolutname {m}absolute name [Add to Longdo]
Absolutsteuerblock {m}absolute control block [Add to Longdo]
Absoluttext {m}absolute text [Add to Longdo]
Absolutwert; absoluter Betrag; absoluter Wert {m}absolute value [Add to Longdo]
Absolutwertgeber {m} [techn.]absolute valuator device; absolute value transmitter [Add to Longdo]
Absolutwertübertrager {m}transducer [Add to Longdo]
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address [Add to Longdo]
Adressierung {f}; Adressieren {n} | abgekürzte Adressierung | absolute Adressierung | direkte Adressierung | indirekte Adressierung | indizierte Adressierung | relative Adressierung | unmittelbare Adressierung | virtuelle Adressierung | Adressierung über Basisadresseaddressing | abbreviated addressing | absolute addressing | direct addressing | indirect addressing | indexed addressing | relative addressing | immediate addressing | virtual addressing | base displacement addressing [Add to Longdo]
Anfänger {m}; Anfängerin {f} | Anfänger {pl} | blutiger Anfänger [übtr.]beginner | beginners | absolute beginner; raw recruit; greenhorn [Add to Longdo]
Annahme {f}; Abnahme {f} | bedingte Annahme | unbedingte Annahmeacceptance | qualified acceptance | absolute acceptance [Add to Longdo]
Ausdruck {m} | Ausdrücke {pl} | absoluter Ausdruck | ungeschickt gewählter Ausdruck; unglücklich gewählter Ausdruckexpression | expressions | absolute expression | the infelicity of the expression [Add to Longdo]
Barliquidität {f}absolute liquidity ratio [Add to Longdo]
Betrag {m} [math.]absolute value; modulus [Add to Longdo]
Bezugsmaß {n}; Bezugsmaße {pl}absolute measurements; absolute dimensions [Add to Longdo]
Datierung {f} | absolute Datierungdating | absolute dating [Add to Longdo]
Eigentum {n} | Eigentum erwerben | Eigentum {n}ownership | to acquire ownership of | absolute ownership [Add to Longdo]
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error [Add to Longdo]
absoluter Fehler [math.]absolute error [Add to Longdo]
Feuchtigkeit {f}; Feuchte {f} | absolute Feuchtigkeit | relative Feuchtigkeithumidity | absolute humidity | relative humidity [Add to Longdo]
Form {f} | in aller Form | der Form halber; der Ordnung halber | in absoluter Hochform seinform | in due form | as a matter of form | to be in formidable form [Add to Longdo]
Freisprechung {f}; Sündenerlass {m}; Absolution {f}; Lossprechung {f}absolution [Add to Longdo]
Gefährdungshaftung {f}absolute liability [Add to Longdo]
Gläubigervorrecht {n}absolute priority [Add to Longdo]
Inflation {f}; Geldentwertung {f} [fin.] | absolute Inflationinflation | absolute inflation [Add to Longdo]
Konstante {f}absolute term [Add to Longdo]
Maschinenkode {m} [comp.]absolute code [Add to Longdo]
Maschinenkodierung {f}; einfache Kodierung {f}; Grundkodierung {f} [comp.]absolute coding [Add to Longdo]
Maßzahl {f} | dimensionslose Maßzahlmeasured value | absolute measure [Add to Longdo]
Monopol {n} | absolutes Monopol; vollkommenes Monopolmonopoly | absolute monopoly [Add to Longdo]
Nullpunkt {m} | der absolute Nullpunktzero point; zero | absolute zero [Add to Longdo]
Pegel {m} | absoluter Pegellevel | absolute level [Add to Longdo]
Programmierung {f}; Programmieren {n} | absolute Programmierung | strukturierte Programmierungprogramming | absolute programming | structured programming [Add to Longdo]
Schmerzgrenze {f} [übtr.]absolute limit [Add to Longdo]
Spannungspegel {m} | absoluter Spannungspegelvoltage level | absolute voltage level [Add to Longdo]
Systemende {n}absolute shutdown [Add to Longdo]
Trockengewicht {n} | absolutes Trockengewichtdry weight | bone dry weight [Add to Longdo]
Vermutung {f}; Annahme {f} | Vermutungen {pl}; Annahmen | unwiderlegliche Vermutungpresumption | presumptions | absolute presumption [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
ずぶの[, zubuno] (adj-pn) (See ずぶ) complete; total; absolute [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P) [Add to Longdo]
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary [Add to Longdo]
アブソリューティズム[, abusoryu-teizumu] (n) absolutism [Add to Longdo]
アブソリュート[, abusoryu-to] (n) absolute [Add to Longdo]
パネェ;ぱねぇ;パねぇ[, panee ; panee ; pa nee] (adv,pref) (sl) a lot; to a very great extent; absolutely [Add to Longdo]
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一実[いちじつ, ichijitsu] (n) {Buddh} the one absolute truth; the one reality [Add to Longdo]
一切[いっさい, issai] (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) [Add to Longdo]
一杯一杯[いっぱいいっぱい, ippaiippai] (adj-na,n-adv,n) (1) one cup after another; cup by cup; (2) to the limit; to the fullest extent; absolutely the limit; the best one can do; breaking even [Add to Longdo]
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
完全無欠[かんぜんむけつ, kanzenmuketsu] (adj-na,n,adj-no) flawless; absolute perfection [Add to Longdo]
完了契約書[かんりょうけいやくしょ, kanryoukeiyakusho] (n) deed of absolute sale [Add to Longdo]
虚脱状態[きょだつじょうたい, kyodatsujoutai] (n) state of lethargy; absolute bewilderment; daze; mental numbness [Add to Longdo]
凝立[ぎょうりつ, gyouritsu] (n,vs) standing absolutely still [Add to Longdo]
極楽極楽[ごくらくごくらく, gokurakugokuraku] (exp) It's absolute heaven; It's sheer bliss [Add to Longdo]
極秘[ごくひ, gokuhi] (adj-na,n,adj-no) absolute secrecy; (P) [Add to Longdo]
啓蒙絶対君主[けいもうぜったいくんしゅ, keimouzettaikunshu] (n) (arch) (See 啓蒙専制君主) enlightened absolutist [Add to Longdo]
結果責任[けっかせきにん, kekkasekinin] (n) responsibility for the consequences; absolute liability; moral responsibility; answerability [Add to Longdo]
根から[ねから, nekara] (adv,adj-no) (1) (See 根っから) since the beginning; natural-born (salesman, etc.); (2) (followed by a verb in negative form) absolutely (not); (not) at all [Add to Longdo]
根から葉から[ねからはから, nekarahakara] (adv) (obsc) (See 根っから) (followed by a verb in negative form) absolutely (not); (not) at all [Add to Longdo]
根っから[ねっから, nekkara] (adj-no,adv) (1) by nature; from the very beginning; through and through; at heart; (2) (followed by a verb in negative form) absolutely (not); (not) at all [Add to Longdo]
根っから葉っから[ねっからはっから, nekkarahakkara] (adv) (obsc) (See 根っから) (followed by a verb in negative form) absolutely (not); (not) at all [Add to Longdo]
至純[しじゅん, shijun] (adj-na,n) absolute purity [Add to Longdo]
至上要求[しじょうようきゅう, shijouyoukyuu] (n) overriding necessity; absolute requirement; an absolute must [Add to Longdo]
十全[じゅうぜん, juuzen] (adj-na,n) perfection; consummation; absolute safety [Add to Longdo]
準新作[じゅんしんさく, junshinsaku] (n) recent release (usu. video) (not absolutely new) [Add to Longdo]
純然[じゅんぜん, junzen] (adj-t,adv-to) absolute; complete; utter; pure; sheer [Add to Longdo]
上天[じょうてん, jouten] (n) heaven; God; Providence; the Supreme Being; the Absolute [Add to Longdo]
神掛けて[かみかけて, kamikakete] (adv) swear by god; absolutely [Add to Longdo]
須要[しゅよう, shuyou] (adj-na,n) absolutely necessary [Add to Longdo]
誠に(P);実に(P);真に;寔に;洵に;實に(oK)[まことに(P);じつに(実に)(P);げに(実に);しんに(真に), makotoni (P); jitsuni ( jitsuni )(P); geni ( jitsuni ); shinni ( makoto ni )] (adv) (実に is usu. じつに, and 誠に is usu. まことに) indeed; really; absolutely; truly; actually; very; quite; (P) [Add to Longdo]
絶対[ぜったい, zettai] (adv) (1) (See 絶対に) absolutely; unconditionally; (adj-no) (2) absolute; unconditional; unmistakable; (n) (3) (ant [Add to Longdo]
絶対に[ぜったいに, zettaini] (adv) (See 絶対) absolutely; unconditionally; (P) [Add to Longdo]
絶対アドレス[ぜったいアドレス, zettai adoresu] (n) absolute address [Add to Longdo]
絶対トラックアドレス[ぜったいトラックアドレス, zettai torakkuadoresu] (n) {comp} absolute track address [Add to Longdo]
絶対パス名[ぜったいパスめい, zettai pasu mei] (n) {comp} absolute pathname [Add to Longdo]
絶対ベクトル[ぜったいベクトル, zettai bekutoru] (n) {comp} absolute vector [Add to Longdo]
絶対悪[ぜったいあく, zettaiaku] (n) absolute evil [Add to Longdo]
絶対位置[ぜったいいち, zettaiichi] (n) absolute (as opposed to relative) position [Add to Longdo]
絶対運動[ぜったいうんどう, zettaiundou] (n) (See 相対運動) absolute (as opposed to relative) motion [Add to Longdo]
絶対温度[ぜったいおんど, zettaiondo] (n) absolute temperature [Add to Longdo]
絶対音楽[ぜったいおんがく, zettaiongaku] (n) absolute music [Add to Longdo]
絶対音感[ぜったいおんかん, zettaionkan] (n) perfect pitch; absolute pitch [Add to Longdo]
絶対過半数[ぜったいかはんすう, zettaikahansuu] (n) absolute majority [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit [Add to Longdo]
不共戴天[bù gòng dài tiān, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄞˋ ㄊㄧㄢ, ] (of enemies) cannot live under the same sky; absolutely irreconcilable [Add to Longdo]
人不知鬼不觉[rén bù zhī guǐ bù jué, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄓ ㄍㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] in absolute secrecy [Add to Longdo]
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction) [Add to Longdo]
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, ] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely [Add to Longdo]
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view [Add to Longdo]
周瑜[Zhōu Yú, ㄓㄡ ㄩˊ, ] Zhou Yu or Chou Yü (175-210), famous general of the southern Wu kingdom and victor of the battle of Redwall; in Romance of the Three Kingdoms, absolutely no match for Zhuge Liang [Add to Longdo]
坚如磐石[jiān rú pán shí, ㄐㄧㄢ ㄖㄨˊ ㄆㄢˊ ㄕˊ, / ] solid as a boulder (成语 saw); absolutely secure; rock-firm and unyielding [Add to Longdo]
太初[tài chū, ㄊㄞˋ ㄔㄨ, ] the absolute beginning [Add to Longdo]
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, / ] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology [Add to Longdo]
如来[rú lái, ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, / ] tathagata (Buddha's name for himself, having many layers of meaning - Sanskrit: thus gone, having been Brahman, gone to the absolute etc) [Add to Longdo]
专制主义[zhuān zhì zhǔ yì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] absolutism; despotism; autocracy [Add to Longdo]
必不可少[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, ] absolutely necessary; indispensable; essential [Add to Longdo]
必不可少组成[bì bù kě shǎo zǔ chéng, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, / ] absolute necessity; sine qua non [Add to Longdo]
悄然无声[qiǎo rán wú shēng, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄕㄥ, / ] absolutely quiet [Add to Longdo]
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, ] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity [Add to Longdo]
文风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 紋風不動|纹风不动 [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, / ] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge [Add to Longdo]
断然[duàn rán, ㄉㄨㄢˋ ㄖㄢˊ, / ] absolutely; certainly [Add to Longdo]
根本[gēn běn, ㄍㄣ ㄅㄣˇ, ] fundamental; basic; root; simply; absolutely (not); (not) at all [Add to Longdo]
毛骨悚然[máo gǔ sǒng rán, ㄇㄠˊ ㄍㄨˇ ㄙㄨㄥˇ ㄖㄢˊ, ] be absolutely horrified [Add to Longdo]
深信不疑[shēn xìn bù yí, ㄕㄣ ㄒㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄧˊ, ] to believe firmly without any doubt (成语 saw); absolute certainty about sth [Add to Longdo]
无符号[wú fú hào, ˊ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, / ] unsigned (i.e. the absolute value, regardless of plus or minus sign) [Add to Longdo]
热力学温度[rè lì xué wēn dù, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] thermodynamic temperature (temperature above absolute zero) [Add to Longdo]
热力学温标[rè lì xué wēn biāo, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] thermodynamic temperature scale (in degrees Kelvin, measured above absolute zero) [Add to Longdo]
百分之百[bǎi fēn zhī bǎi, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄓ ㄅㄞˇ, ] a hundred percent; out and out; absolutely [Add to Longdo]
端赖[duān lài, ㄉㄨㄢ ㄌㄞˋ, / ] to depend ultimately on (Taiwan usage); absolutely reliant on [Add to Longdo]
精打光[jīng dǎ guāng, ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄍㄨㄤ, ] with absolutely nothing; completely broke [Add to Longdo]
精诚[jīng chéng, ㄐㄧㄥ ㄔㄥˊ, / ] sincerity; absolute good faith [Add to Longdo]
纹丝不动[wén sī bù dòng, ㄨㄣˊ ㄙ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] not moving a single jot (成语 saw); absolutely no progress [Add to Longdo]
纹风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 文風不動|文风不动 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] to cut short; extinct; to disappear; to vanish; absolutely; by no means [Add to Longdo]
绝不[jué bù, ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˋ, / ] in no way; not in the least; absolutely not [Add to Longdo]
绝品[jué pǐn, ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄣˇ, / ] peerless artwork; absolute gem [Add to Longdo]
绝大多数[jué dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] absolute majority; overwhelming majority [Add to Longdo]
绝对[jué duì, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] absolute; unconditional [Add to Longdo]
绝对值[jué duì zhí, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄓˊ, / ] absolute value [Add to Longdo]
绝对地址[jué duì dì zhǐ, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] absolute address (comp.) [Add to Longdo]
绝对大多数[jué duì dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] an absolute majority; an overwhelming majority [Add to Longdo]
绝对数字[jué duì shù zì, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄕㄨˋ ㄗˋ, / ] absolute (as opposed to relative) number [Add to Longdo]
绝对温度[jué duì wēn dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] absolute temperature [Add to Longdo]
绝对湿度[jué duì shī dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄕ ㄉㄨˋ, 湿 / ] absolute humidity [Add to Longdo]
绝对观念[jué duì guān niàn, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, / ] absolute idea (in Hegel's philosophy) [Add to Longdo]
绝对零度[jué duì líng dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄥˊ ㄉㄨˋ, / ] absolute zero [Add to Longdo]
绝对高度[jué duì gāo dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄉㄨˋ, / ] absolute temperature [Add to Longdo]
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, / ] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple [Add to Longdo]
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly [Add to Longdo]
万不得已[wàn bù dé yǐ, ㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, / ] (set phrase) only out of absolute necessity; as a last resort [Add to Longdo]
万无一失[wàn wú yī shī, ㄨㄢˋ ˊ ㄧ ㄕ, / ] surefire; absolutely safe [Add to Longdo]
万万[wàn wàn, ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ, / ] absolutely; wholly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
絶対アドレス[ぜったいアドレス, zettai adoresu] absolute address [Add to Longdo]
絶対トラックアドレス[ぜったいトラックアドレス, zettai torakkuadoresu] absolute track address [Add to Longdo]
絶対パス名[ぜったいパスめい, zettai pasu mei] absolute pathname [Add to Longdo]
絶対ベクトル[ぜったいべくとる, zettaibekutoru] absolute vector [Add to Longdo]
絶対誤差[ぜったいごさ, zettaigosa] absolute error [Add to Longdo]
絶対座標[ぜったいざひょう, zettaizahyou] absolute coordinate, absolute address [Add to Longdo]
絶対座標指令[ぜったいざひょうしれい, zettaizahyoushirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
絶対座標命令[ぜったいざひょうめいれい, zettaizahyoumeirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
絶対湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] absolute humidity [Add to Longdo]
絶対値[ぜったいち, zettaichi] absolute value [Add to Longdo]
絶対番地[ぜったいばんち, zettaibanchi] absolute address [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万全[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
専制[せんせい, sensei] Absolutismus, Gewaltherrschaft [Add to Longdo]
絶対[ぜったい, zettai] absolut, unbedingt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top