Search result for

absolu

(151 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absolu-, *absolu*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolute[N] กฎซึ่งเป็นจริงเสมอ
absolute[ADJ] เต็มที่ (ใช้ในการเน้น), See also: สมบูรณ์, ทั้งหมด, Syn. perfect, complete, total
absolute[ADJ] แท้จริง, See also: แน่นอน
absolute[ADJ] ไม่เจือปน, See also: เพียวๆ
absolute[ADJ] ไม่มีขอบเขต, See also: ไม่จำกัด, Syn. unlimited, Ant. limited
absolutely[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, โดยสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้
absolutely[ADV] อย่างไม่มีเงื่อนไข, See also: อย่างไม่มีข้อจำกัด, Syn. unquestionably, certainly
absolution[N] การสวดอ้อนวอนให้อภัยโทษ
absolution[N] การอภัยโทษ, See also: นิรโทษกรรม, การให้อภัยบาป, Syn. forgiveness
absolutism[N] ระบบเผด็จการทางการเมือง, Syn. absolute monarchy, dictatorship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
absolute scaleเกณฑ์องศาอุณหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero

English-Thai: Nontri Dictionary
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
absoluteล้วน ๆ, สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absoluteสัมบูรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absoluteสัมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absolute abundanceความอุดมสัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
absolute address; machine addressเลขที่อยู่สัมบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
absolute age; isotopic age; radiometric ageอายุสัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
absolute alcoholแอลกอฮอล์สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute assignmentการโอนสิทธิ์สมบูรณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute assignmentการโอนสิทธิให้อย่างเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute codeรหัสสัมบูรณ์ [มีความหมายเหมือนกับ actual code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absoluteแบบสมบูรณ์, สัมบูรณ์ [การแพทย์]
absolute brightnessความส่งสว่างสัมบูรณ์ [ดาราศาสตร์]
absolute humidityabsolute humidity, ความชื้นสัมบูรณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
absolute humidityความชื้นสัมบูรณ์, มวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศหนึ่งหน่วยปริมาตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute luminosityสภาพส่งสว่างสัมบูรณ์ [ดาราศาสตร์]
absolute magnitudeโชติมาตรสัมบูรณ์
[ดาราศาสตร์]
Absolute moisture of the soil (Ha)ความชื้นสัมบูรณ์ของ ดิน [อุตุนิยมวิทยา]
Absolute monthly maximum temperatureอุณหภูมิสูงสุด สัมบูรณ์ประจำเดือน [อุตุนิยมวิทยา]
Absolute Potentialsค่าศักย์สมบูรณ์ [การแพทย์]
Absolute povertyความยากจนสัมบูรณ์ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
absolute altimeter (n) มาตราวัดความสูงสัมบูรณ์ม เครื่องวัดความสูงสัมบูรณ์--เครื่องวัดความสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งวัดระยะตามแนวดิ่งไปยังผิวพื้นด้านล่าง โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยุ เรดาร์ เสียง เลเซอร์ หรือ คาแพซิทิฟ
absolute receivership (n) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Absolutely.แน่นอนที่สุด Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Absolutely.แน่นอน God Mode (2013)
This is an absolute disaster. Serena is in "women's wear daily.นี่ต้องเป็นหายนะแน่ๆ // เซรีน่าถูกถ่ายรูปลง \"Women New Haven Can Wait (2008)
Absolutely. when those buyers leave here,แน่นอนนที่สุด เมื่อพนักงานจัดซื้อไปแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
Made absolutely sure I'm never gonnaทำให้แน่ใจชัวร์ๆนะว่าฉันไม่เคยเข้า yale There Might be Blood (2008)
I honored Mr. Luthor's request for absolute discretion.ฉันเคารพความต้องการของคุณลูเธอร์ ในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ Odyssey (2008)
Trusting without absolute evidenceปราศจากการยืนยันที่ชัดแจ้ง และดังนั้น Not Cancer (2008)
Is he absolutely sure of that?เขาแน่ใจจริงๆไหม? Last Resort (2008)
Remove the fetus. Absolutely.มีสิ เอาทารกในท้องออก Dying Changes Everything (2008)
- Absolutely.-แน่ขอรับ Lancelot (2008)
Absolutely.แน่นอน The Forbidden Kingdom (2008)
Gwang Hae's policy to keep peace with the Myung and Ho Kim Dynasty were absolutely correct.นโยบานของ กวางเฮ ที่จะสงบศึกระหว่าราชวงศ์ มยอง และ โฮคิม เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด Iljimae (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
absoluAbsolutely not. It's too cold today.
absoluA computer is an absolute necessity now.
absoluA doctor's instruments must be kept absolutely clean.
absoluAn insulated soft-wood room and a good heater are the absolute necessities for a sauna.
absoluBy the way, my English is absolutely hopeless.
absoluCan you absolutely assure delivery by August 15?
absoluGod is the absolute being.
absoluGood food and enough sleep are absolutely necessary to good health.
absoluHe has absolutely no respect for other people's feelings.
absoluHe has absolute power.
absoluHe has had absolutely no part in the conspiracy; it was not he, but his brother, who had an axe to grind against the government.
absoluHe is an absolute monarch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ้นเชิง[ADV] absolutely, See also: completely, unconditionally, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล
สมบูรณาญาสิทธิราช[N] absolute monarchy, Syn. ราชาธิปไตย, Example: ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย, Thai definition: ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์[N] absolute monarchy, Example: ไทยได้ เปลี่ยนแปลง การ ปกครอง จาก ระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็น ระบอบประชาธิปไตย ใน ปี พ.ศ. 2475, Thai definition: ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์[N] absolute monarchy, Syn. ระบอบราชาธิปไตย, Ant. ระบอบประชาธิปไตย, Example: พ.ศ.2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย, Thai definition: ระบบที่กษัตริย์มีอำนาจสูงสุดในการปกครอง ผู้ใดจะฝ่าฝืนมิได้
ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราชย์[N] absolutism, See also: despotism, Syn. สมบูรณาญาสิทธิราชย์, Example: คณะราษฎร์กระทำการปฏิวัติยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อพ.ศ.2475, Thai definition: ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ
เผด็จการ[N] dictator, See also: absolute ruler, despot, tyrant, autocrat, oppressor, Example: ประเทศนี้เริ่มเป็นเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: การปกครองที่ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
ค่าสัมบูรณ์[N] absolute value, Example: ค่าสัมบูรณ์ของ -3 หรือ +3 คือ 3, Thai definition: ค่าของจำนวนจริงที่ไม่คำนึงถึงเครื่องหมาย
เพดานบิน[N] absolute ceiling, Example: ในการบินถ่ายรูป ต้องกำหนดความสูงของเพดานบินเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และใช้กล้องถ่ายรูปทางอากาศที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ, Thai definition: ระดับสูงสุดที่เครื่องบินสามารถบินได้
เปี๊ยบ[ADV] absolutely, See also: exactly, perfectly, Syn. เป๊ะ, Example: เมื่อฉันพับผ้าอะไรก็ตามฉันต้องให้มุมผ้าซ้อนกันตรงเปี๊ยบ, Thai definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง
เป็นอันขาด[ADV] absolutely, See also: definitely, surely, certainly, Syn. เด็ดขาด, Example: พนักงานทุกคนได้รับคำสั่งห้ามแพร่งพรายเรื่องนี้ให้คนภายนอกรู้เป็นอันขาด, Thai definition: อย่างเด็ดขาด (ใช้กับประโยคปฏิเสธ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเด็ดขาด[n. exp.] (amnāt detkhāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจสิทธิขาด[n. exp.] (amnāt sitthi khāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อาญาสิทธิ์[n. exp.] (āyāsit) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full   FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive   FR: strict ; rigoureux
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply   FR: résolument ; rigoureusement
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely   
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious   FR: méchant ; mauvais

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSOLUT    AE2 B S AH0 L UW1 T
ABSOLUTE    AE1 B S AH0 L UW2 T
ABSOLUTES    AE1 B S AH0 L UW2 T S
ABSOLUTELY    AE2 B S AH0 L UW1 T L IY0
ABSOLUTION    AE2 B S AH0 L UW1 SH AH0 N
ABSOLUTISM    AE1 B S AH0 L UW2 T IH2 Z AH0 M
ABSOLUTIST    AE0 B S AH0 L UW1 T AH0 S T
ABSOLUTENESS    AE1 B S AH0 L UW2 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absolute    (j) (a1 b s @ l uu t)
absolutely    (a) (a1 b s @ l uu t l ii)
absolution    (n) (a2 b s @ l uu1 sh @ n)
absolutism    (n) (a2 b s @ l uu1 t i z @ m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Absolutismus(n) |der| การปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบบเผด็จการทางการเมือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolutadressbereich {m} [comp.]absolute address area [Add to Longdo]
Absolutaktenzeichen {n}absolute file reference [Add to Longdo]
Absolutauswahl {f}absolute selection [Add to Longdo]
Absolutbeschleunigung {f}absolute acceleration [Add to Longdo]
Absolutbetrag {m} [math.]absolute value [Add to Longdo]
Absolutdatei {f}absolute file [Add to Longdo]
Absolute {f}absoluteness [Add to Longdo]
Absolutgeschwindigkeit {f}absolute velocity [Add to Longdo]
Absoluteintragung {f}absolute entry [Add to Longdo]
Absolutismus {m}absolutism [Add to Longdo]
Absolutist {m}absolutist [Add to Longdo]
Absolutlader {m}absolute loader [Add to Longdo]
Absolutname {m}absolute name [Add to Longdo]
Absolutsteuerblock {m}absolute control block [Add to Longdo]
Absoluttext {m}absolute text [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
ずぶの[, zubuno] (adj-pn) (See ずぶ) complete; total; absolute [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P) [Add to Longdo]
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary [Add to Longdo]
アブソリューティズム[, abusoryu-teizumu] (n) absolutism [Add to Longdo]
アブソリュート[, abusoryu-to] (n) absolute [Add to Longdo]
パネェ;ぱねぇ;パねぇ[, panee ; panee ; pa nee] (adv,pref) (sl) a lot; to a very great extent; absolutely [Add to Longdo]
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view [Add to Longdo]
专制主义[zhuān zhì zhǔ yì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] absolutism; despotism; autocracy [Add to Longdo]
必不可少[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, ] absolutely necessary; indispensable; essential [Add to Longdo]
必不可少组成[bì bù kě shǎo zǔ chéng, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, / ] absolute necessity; sine qua non [Add to Longdo]
悄然无声[qiǎo rán wú shēng, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄕㄥ, / ] absolutely quiet [Add to Longdo]
文风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 紋風不動|纹风不动 [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, / ] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge [Add to Longdo]
断然[duàn rán, ㄉㄨㄢˋ ㄖㄢˊ, / ] absolutely; certainly [Add to Longdo]
纹风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 文風不動|文风不动 [Add to Longdo]
绝大多数[jué dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] absolute majority; overwhelming majority [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
絶対アドレス[ぜったいアドレス, zettai adoresu] absolute address [Add to Longdo]
絶対トラックアドレス[ぜったいトラックアドレス, zettai torakkuadoresu] absolute track address [Add to Longdo]
絶対パス名[ぜったいパスめい, zettai pasu mei] absolute pathname [Add to Longdo]
絶対ベクトル[ぜったいべくとる, zettaibekutoru] absolute vector [Add to Longdo]
絶対誤差[ぜったいごさ, zettaigosa] absolute error [Add to Longdo]
絶対座標[ぜったいざひょう, zettaizahyou] absolute coordinate, absolute address [Add to Longdo]
絶対座標指令[ぜったいざひょうしれい, zettaizahyoushirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
絶対座標命令[ぜったいざひょうめいれい, zettaizahyoumeirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
絶対湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] absolute humidity [Add to Longdo]
絶対値[ぜったいち, zettaichi] absolute value [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万全[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
専制[せんせい, sensei] Absolutismus, Gewaltherrschaft [Add to Longdo]
絶対[ぜったい, zettai] absolut, unbedingt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  absolu [absɔly]
     absolute
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top