Search result for

(186 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aß-, *aß*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
asap (slang ) เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ( มาจาก as soon as possible)

English-Thai: Longdo Dictionary
as well(adv) อีกด้วย, S. too,
as well asและ
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
asphyxiate(vi) หายใจไม่ออก, S. suffocate
asphyxiation(n) อาการขาดอากาศหายใจ, R. asphyxiate
assimilate(vt) ปรับตัว เช่น America is falling all over itself to assimilate to the Mexican culture.
assumption(n) ฐานคติ
astrophysicist(n ) นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as[CONJ] ขณะที่, Syn. while, during the time that
as[CONJ] ดังที่, See also: ตามที่
as[CONJ] ทั้งๆ ที่
as[CONJ] เท่ากันกับ, See also: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน, Syn. in the same way
as[CONJ] เนื่องจาก, See also: เพราะว่า, Syn. because, since, inasmuc as
as[PREP] ในฐานะ, See also: ในตำแหน่ง, ในบทบาท
as[ADV] อย่างเท่าๆ กัน, See also: อย่างพอๆ กัน
ash[N] เถ้าถ่าน, See also: ขี้เถ้า, อัฐิ
ash[ADJ] สีเทาๆ, See also: สีเถ้าถ่าน
ask[VI] ขอร้อง, See also: ขอ, Syn. request, beg

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
as(แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่
asaabbr. acetyl salicylate (aspirin)
asafetida(แอสซะเฟท'ทิดะ) n. มหาหิงค์ เป็นยางพืชจำพวก Ferula., Syn. asafoetida, assafetida, assafoetida
asbestos(แอสเบส'ทอส-) n. เยื่อหินทนไฟ,สิ่งทอที่ทำด้วยเยื่อหิน -asbestine, asbestous,asbestoid adj.
asbestosis(แอสบิสโท'ซิส) n. โรคปอดเนื่องจากสูดเอาฝิ่น asbestos เข้าไปในปอด
ascabbr. Air Service Command หน่วยพลาธิการกองบินทหารบก. Army Service Corps กองพลาธิการทหารบก
ascariasis(แอสคะไร'อะซิส) n. ภาวะเป็นพยาธิตัวกลมจำพวก Ascaris เช่น พยาธิเส้นด้ายพยาธิเข็มหมุด (infestation with ascarids)
ascarid(แอส'คะริด) n. พยาธิตัวกลมในตระกูล Ascaridae เช่น พยาธิเส้นด้าย, พยาธิเข็มหมุด
ascend(อะเซนดฺ') vi.,vt. ขึ้น,ประสบความสำเร็จ,เฟื่องฟู, Syn. advance,rise
ascendancy(อะเซน'เดินซี) n. ภาวะขึ้นครองตำแหน่ง,ภาวะมีอำนาจ., Syn. ascendency, ascendance, ascendence

English-Thai: Nontri Dictionary
as(adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน
as(con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่
AS as for(adv) ส่วน,ในส่วน
AS as if(adv) ราวกับ,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า
AS as though(adv) ราวกับว่า,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า
AS as though(con) คล้ายกับว่า, ยังกับว่า
ascend(vi,vt) ขึ้นไป,มีอำนาจ,เฟื่องฟู
ascendancy(n) อำนาจวาสนา,การขึ้นครองตำแหน่ง
ascendant(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล
ascendent(adj) สูงขึ้น,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง,มีอำนาจ,มีอิทธิพลเหนือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
as expiryเมื่อหมดอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
as originalตามกรมธรรม์ฉบับต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
as the case may beแล้วแต่กรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ASA (American Standards Association)เอเอสเอ (สมาคมมาตรฐานอเมริกา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asbestosแร่ใยหิน, ใยหิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asbestosแอสเบสทอส, แร่ใยหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asbestos cement boardแผ่นใยหิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asbestosisโรคใยหิน (ปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascariasisโรคพยาธิไส้เดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascarisพยาธิไส้เดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ASเอเอส
ดู activated sludge หมายถึง จุลินทรีย์ที่เลี้ยงไว้ในถังเติมอากาศเพื่อใช้ กำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
as atณ วันที่ [การบัญชี]
As Low As Reasonably Achievableอะลารา, การดำเนินการใดๆ ในทางปฏิบัติที่ทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยได้รับรังสีชนิดก่อไอออนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ [นิวเคลียร์]
as-built drawingas-built drawing, แบบก่อสร้างจริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Asanaท่าบริหารของโยคะ [การแพทย์]
Asarahabucha Dayวันอาสาหบูชา [TU Subject Heading]
Asbestosใยหิน [TU Subject Heading]
Asbestos แอสเบสตอส ใยหิน
แอสเบสตอส เป็นชื่อเรียกโดยทั่วไปของกลุ่มเส้นใยแร่ประเทศซิลิเกต ซึ่งได้แก่ แอสเบสตอสสีน้ำเงิน (blue asbestos) หรือที่เรียกว่า crocidolite แอสเบสตอสสีขาว (white asbestos) หรือ chrisolite และแอสเบสตอสสีน้ำตาล (brown asbestos) หรือ amosite แอสเบสตอส ผลิตจากขบวนการแยกเส้นใยออกจากหินและปั่นให้อยู่ในรูปผืน เส้นใยเหล่านี้เมื่อหายใจเข้าไปจะเข้าสู่ปอดและเนื้อเยื่อของหลอดลม มีผลให้เกิดโรคปอดที่เรียกว่า แอสเบสโตซีส (asbestosis) นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งในปอด ในทางเดินอาหารและในช่องอกอีกด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Asbestosแอสเบสทอส, แผ่นแอสเบสทอส, ใยหิน, แร่ใยหิน, แอสเบสตอส, ใยหิน, เยื่อหิน [การแพทย์]
asbestosใยหิน, แร่ชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใย มีอยู่ในธรรมชาติ ประกอบด้วยสารซิลิเกตหลายชนิดปนกัน ที่สำคัญคือ แคลเซียมและแมกนีเซียมซิลิเกต ใช้เป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
as a resultผลก็คือ
as a rule (Idiom ) โดยทั่วไป , โดยปกติ
See also: S. usually, in general,
as and when (phrase) At the time that something happens. as and when (BE) if and when (AE)
as arranged (n vt) จัดการ
See also: S. 1, A. 1,
as far as ตราบเท่าที่
as opposed to (phrase ) ตรงกันข้าม, มากกว่าที่จะ, ไม่ใช่
See also: S. rather than, in contrast to,
as opposed to (phrase ) เมื่อเทียบกับ
as pure as the driven snow ( ) บริสุทธิ์ผุดผ่อง entirely pure
as such[แอ็ส ซัช] (prep ) ดังที่เป็นเช่นนั้น
as the case may beตามแต่กรณี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอเชีย[N] Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ประชากรสหรัฐอเมริกาในสมัยบุกเบิกอพยพมาจากยุโรปและเอเชียเป็นจำนวน, Thai definition: ชื่อทวีป
เอเชีย[ADJ] Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ปานน้ำเงินมักพบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชีย, Thai definition: เกี่ยวกับทวีปเอเชีย
อาเชี่ยน[N] Asian, Example: นักขายจากทั่วอาเซียนต่างมารวมตัวกัน ณ สำนักงานในเมืองปักกิ่ง, Thai definition: ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อาเชี่ยน[ADJ] Asian, Example: เขาได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน, Thai definition: เกี่ยวกับภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นหลักประกัน[V] assure, Syn. เป็นประกัน, Example: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว
ตราบใด[CONJ] as long as, See also: so long as, Syn. จนถึง, เมื่อ, Example: ตราบใดที่คุณพ่อเธอยังมีชีวิตอยู่เธอก็จะเป็นโสดอยู่ตราบนั้น
ตั้งคำถาม[V] pose a question, See also: ask a question, Syn. เสนอคำถาม, ถาม, ซักถาม, Example: นักศึกษาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นในการสัมนา
ติดต่อสอบถาม[V] ask for information, See also: contact for information, Syn. สอบถาม, Example: ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์
มอบอำนาจ[V] authorize, See also: assign authority, Syn. ให้อำนาจ, มอบสิทธิ์, Ant. รับมอบอำนาจ, Example: อธิการแต่ละแห่งอาจจะมอบอำนาจให้รองอธิการปฏิบัติราชการแทน
หืดหอบ[N] asthma, Syn. โรคหืดหอบ, Example: มีความเชื่อกันว่าเนื้อจระเข้นี้จะสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้อาทิ โรคหืดหอบ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย มะเร็งเป็นต้น, Thai definition: ชื่อโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากหลอดลมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเฉียบพลันและรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นในคนทั่วไป ทำให้หลอดลมตีบแคบลงจนเกิดอาการหายใจไม่สะดวก

CMU English Pronouncing Dictionary
AS    AE1 Z
AS    EH1 Z
AST    AE1 S T
ASP    AE1 S P
ASH    AE1 SH
ASS    AE1 S
ASK    AE1 S K
ASA    AA1 S AH0
ASBY    AE1 S B IY0
ASEA    AH0 Z IY1 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
as    (cc) (a z)
ash    (n) (a1 sh)
ask    (v) (aa1 s k)
asp    (n) (a1 s p)
ass    (n) (a1 s)
Asia    (n) (ei1 sh i@)
Ashe    (n) (a1 sh)
asap    (n) (ei2 e2 s ei2 p ii1)
ashy    (j) (a1 sh ii)
asks    (v) (aa1 s k s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
浅い[あさい, asai] (adj) ตื้น,เตียน
明後日[あさって, asatte] (n) มะรืน
[あせ, ase] (n) เหงื่อ
[あし, ashi] (n) ขา, เท้า
明日[あした, ashita] (n) พรุ่งนี้
明日[あす, asu] (n) พรุ่งนี้, วันพรุ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
アーチェリー[ああちぇりい, aacherii] (n) กีฬายิงธนู(สากล) , See also: S. 洋弓,
[あい, ai] (n) (สี)คราม ผงคราม ต้นคราม , See also: R. 藍色
愛飲家[あいいんか, aiinka] (n) นักดื่ม , See also: S. 愛飲者,
愛郷[あいきょう, aikyou] (n) ความรักในบ้านเกิด , See also: S. 愛郷心,
合口[あいくち, aikuchi] (n) การเข้ากันได้ดี ถูกชะตา ถูกคอ
愛犬家[あいけんか, aikenka] (n ) คนรักสุนัข
あいこ[あいこ, aiko] เสมอกัน (ส่วนมากใช้กับเด็กๆ)
愛国党[あいこくとう, aikokutou] (n) พรรคไทยรักไทย
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n ) (กรีท'ทิง) n. การทักทาย,การคำนับ,การรับรอง,การต้อนรับ,คำทักทาย,คำอวยพร,คำต้อนรับ, S. salutation,bow
愛してる[あいしてる, aishiteru] ฉันรักเธอ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[あさ, asa] Thai: เวลาเช้าของวันอื่นที่ไม่ใช่วันนี้ English: morning
朝寝[あさね, asane] Thai: นอนตื่นสาย English: sleeping late in the morning
遊ぶ[あそぶ, asobu] Thai: เล่น
遊ぶ[あそぶ, asobu] Thai: ไปเที่ยว(บ้านเพื่อน) English: to visit
焦る[あせる, aseru] Thai: รีบร้อน English: to be in a hurry
焦る[あせる, aseru] Thai: ใจร้อน English: to be impatient
足首[あしくび, ashikubi] English: ankle

German-Thai: Longdo Dictionary
Asiate(n) |der, pl. Asiaten| ชาวเอเซีย, See also: Related: die Asiatin/-nen
asiatisch(adj) ที่เกี่ยวกับเอเซีย เช่น asiatische Küche อาหารแบบเอเซีย
Asien(uniq) |das, ส่วนใหญ่ใช้โดยไม่มี Artikel| ทวีปเอเซีย
Astronom(n) |der, pl. Astronomen| นักดาราศาสตร์
Asylbewerber(n) |der, pl. Asylbewerber| ผู้หาที่หลบภัย, ผู้หาที่ลี้ภัย, See also: die Asylbewerberin
Er sagt d es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Präsident(n) |der, pl. Präsidenten| ประธานาธิบดี, ประธาน, See also: die Präsidentin
Präsidenten(n) |pl.|, See also: der Präsident
Stre(n) |die, pl. Stren| ถนน, See also: die Gasse

French-Thai: Longdo Dictionary
assez(adv) มากเพียงพอ ex: J'ai assez mangé., See also: S. suffisant,
assez(adv) เพียงพอ, พอเพียง เช่น assez d'agent เงินที่เพียงพอ
assiette(n) |f, pl. -s| จาน
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison close,
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
repas(n) n.m. อาหาร, See also: S. nourriture,
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一如所料[yī rú suǒ liào, ㄧ ㄖㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, ] as expected [Add to Longdo]
一旁[yī páng, ㄧ ㄆㄤˊ, ] aside; to the side of [Add to Longdo]
一望无际[yī wàng wú jì, ㄧ ㄨㄤˋ ˊ ㄐㄧˋ, / ] as far as the eye can see (成语 saw) [Add to Longdo]
不下于[bù xià yú, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ ㄩˊ, ] as many as; no less than; not inferior to; as good as; on a par with [Add to Longdo]
不出所料[bù chū suǒ liào, ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, ] as expected [Add to Longdo]
不费吹灰之力[bù fèi chuī huī zhī lì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ, / ] as easy as blowing off dust; effortless; with ease [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, / ] Asia; Asian; second; next to; inferior; sub-; Taiwan pr. ya3 [Add to Longdo]
亚太[Yà Tài, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ, / ] Asia-Pacific [Add to Longdo]
亚太国家[Yà Tài guó jiā, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] Asian-Pacific country; Asian-Pacific nation [Add to Longdo]
亚太经济合作组织[Yà Tài Jīng jì Hé zuò Zǔ zhī, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Asian-Pacific Economic Cooperation organization; APEC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
しわ[しわ, shiwa] crease [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
アサート[あさーと, asa-to] assert (vs) [Add to Longdo]
アスキー[あすきー, asuki-] ASCII [Add to Longdo]
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふく, fuku] ASSISTENT, BEGLEITUNG, ERGAENZUNG, NEBEN- [Add to Longdo]
助手[じょしゅ, joshu] Assistent [Add to Longdo]
圧搾[あっさく, assaku] -Druck, Kompression [Add to Longdo]
圧搾器[あっさくき, assakuki] Kompressor [Add to Longdo]
天文学[てんもんがく, tenmongaku] Astronomie [Add to Longdo]
宇宙帽[うちゅうぼう, uchuubou] Astronautenhelm [Add to Longdo]
宇宙飛行士[うちゅうひこうし, uchuuhikoushi] Astronaut [Add to Longdo]
斡旋[あっせん, assen] -Hilfe, Beistand, Vermittlung [Add to Longdo]
明日[あす, asu] morgen [Add to Longdo]
星占い[ほしうらない, hoshiuranai] Astrologie, Horoskop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  aß [aːs]
     ate; victualed
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top