Search result for

zutun

(51 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zutun-, *zutun*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zutun มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zutun*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can only hope that you will see how useless it would be to harm these innocent people to achieve your end.Ich kann nur hoffen, dass Ihnen klar wird, wie nutzlos es ist, unschuldige Menschen etwas anzutun nur um Ihr Ziel zu erreichen. Spaceball (1980)
Brother Wei, I heard from Erhuan that master told you to liaise with Master White BrowsBruder Wei, ich hörte von Erhuan, dass der Meister dir riet, dich mit Meister Weiße Augenbraue zusammenzutunTwo Champions of Death (1980)
Don't you dare hurt him.Wagen Sie es nicht, ihm wehzutunThe Blue Lagoon (1980)
Think about what you? re trying to do to meDenk darüber nach was du versuchst mir anzutun The Blues Brothers (1980)
Think about what you? re trying to do to meDenk darüber nach was du versuchst mir anzutun The Blues Brothers (1980)
Think about what you? re trying to do to meDenk darüber nach was du versuchst mir anzutun The Blues Brothers (1980)
- What you trying to do to me- Was du versuchst, mir anzutun The Blues Brothers (1980)
- What you? re trying to do to me- Was du versuchst, mir anzutun The Blues Brothers (1980)
You do everything to hurt me.Du tust wirklich alles, um mir wehzutunLa Cage aux Folles II (1980)
You have the strength to hurt yourself.Du hast Kraft, um dir wehzutunThe Prodigal Daughter (1981)
I don't think there is any need to put any ice in it.Ich glaube, es ist nicht nötig, Eis reinzutunThe Last Ten Days (1981)
Now stop feeling sorry for yourself.Hören Sie auf, sich selbst leidzutunArthur (1981)
And he hides them from you so your feelings won't be hurt.Und dann versteckt er sie, um dir nicht wehzutunOutland (1981)
Take away someone's wife, hurt a child,Jemandem die Frau wegzunehmen, einem Kind wehzutunPossession (1981)
Don't you think it's uneconomical to waste yourself on dogs?Finden Sie nicht, es ist unökonomisch, sich mit absaufenden Hunden abzutunPossession (1981)
Alvarez doesn't have to hurt you much, Gus.Alvarez braucht nicht viel, um dir wehzutun, Gus. Prince of the City (1981)
I hate to do this to an officer of the law.Ich hasse es, das einem Rechtsvertreter anzutunBrother's Keeper (1983)
Accept them and the spider will have no power to harm you.Nimm ihn und die Spinne wird keine Macht haben, dir etwas anzutunKrull (1983)
But you don't care because you helped them do this to me.Ihnen ist das egal, weil Sie denen geholfen haben, mir das anzutunTrading Places (1983)
They learn to share, to go into partnership.Also lernen sie zu teilen, sich zusammenzutunConfidentially Yours (1983)
As the weeks pass, Zelig is encouraged to open up more and more, to give his own opinions.Mit den Wochen wird Zelig ermutigt, sich zu öffnen und seine eigenen Meinungen kundzutunZelig (1983)
So they dug a hole and threw it in.Es blieb nichts weiter übrig, als ein großes Loch zu graben und den Computer hineinzutunThe Lift (1983)
There's someone trying to hurt you.Jemand versucht, dir wehzutunPart Two (1984)
You and Nhi Huong were too close for you to do something like that to her.Du und Nhi Huong, ihr standet euch zu nah, um ihr das anzutunDaddy's Gone a Hunt'n (1984)
She'll probably be pacing the floors all night... while all her friends sleep soundly in their mansions.Sie wird kein Auge zutun, während ihre Freunde tief schlafen. Molten Steele (1984)
The mirrors allow you to observe without actively participating.Vielleicht eine unterbewusste Angst. Oder den Wunsch, deinem Vater etwas anzutunThe Initiation (1984)
So he asked me to ask you, Tap, if you'd be interested in re-forming and, er... doing a tour.Er bat mich euch zu fragen, Tap, ob ihr Interesse habt, euch wieder zusammenzutun und, äh... auf Tournee zu gehen. This Is Spinal Tap (1984)
You know, I'm not gonna get any sleep you know, with this kid in bed.Du weißt, ich werde mit dem Kind im Bett kein Auge zutunA Song for Jason: Part 2 (1985)
You know, you have managed to do something to your son that even cancer couldn't do.Sie haben es geschafft, Ihrem Sohn etwas anzutun, was ihm nicht einmal der Krebs antun könnte. A Song for Jason: Part 2 (1985)
Give him an excuse, and he'll do worse to all of you.Er braucht nur eine Ausrede, um euch noch Schlimmeres anzutunDancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
You're too scared to open your mouth to people.Zu verängstigt, um den Mund aufzutunThe Color Purple (1985)
Don't be sorry, you may be just what we're looking for.Braucht Ihnen nicht leidzutun, Sie sind vielleicht genau die, nach der wir suchen. Dead Men Leave No Trails (1986)
I was afraid I'd commit a crime!Ich hatte Angst, dir was anzutunManon of the Spring (1986)
Frank "The Fixer" hurts people for a living.Er verdient sein Geld damit, Leuten wehzutunWise Guys (1986)
Oh, nephew, I haven't come back to hurt you.Ich habe nicht vor, euch wehzutunHellowe'en (1987)
Why are you using everything you can get your hands on to hurt each other?Warum setzen Sie alles daran, einander weiter wehzutunWith Love, the Claus (1987)
Duckham.Ihre Kenntnis von solchen Leuten, mit denen wir zutun haben, ist unschätzbar. Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
- I did it to hurt you.Ich hab's getan, um dir wehzutunAmazon Women on the Moon (1987)
I had no right to put you through all that.Ich hatte kein Recht, dir das anzutunFatal Attraction (1987)
What, are you trying to hurt me?Versuchst du, mir wehzutunIt's Alive III: Island of the Alive (1987)
You're going out with low life to hurt me. It's working.Du gehst mit so einem Proleten aus, um mir wehzutunSome Kind of Wonderful (1987)
- No! - Has the alien communicated?Eine fremde Lebensform versucht ihm etwas anzutunEncounter at Farpoint (1987)
Steph, you didn't do anything to hurt Uncle Jesse.Steph, du hast nichts getan, um Onkel Jesse wehzutunCutting It Close (1988)
- She's afraid she's gonna hurt you again.- Sie hat Angst, dir wieder wehzutunCutting It Close (1988)
I didn't come here to be shunned.Ich bin nicht hergekommen, um mir das anzutunMask of the Wolf (1988)
Tell me, what is it like for the hunter to lie down with the prey?Sag mir, wie ist es für den Jäger, sich mit der Beute zusammenzutunHeart of Glory (1988)
But theres no question in my mind that he led you on to this.Aber ich könnte mir vorstellen, dass er auch etwas damit zutun hat. 976-EVIL (1988)
We can help put the things away.Wir können Ihnen helfen, die Sachen wegzutunThe Summer of Aviya (1988)
He enjoys hurting people.Es macht ihm Spaß, Leuten wehzutunSunset (1988)
Why does an intelligent fellow like yourself... spend so much energy hurting other people?Warum verschwendet ein intelligenter Bursche wie du so viel Energie damit, anderen Leuten so wehzutunTalk Radio (1988)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莿桐乡[Cì tóng xiāng, ㄘˋ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Tzutung (village in Taiwan) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top