หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

zoe

(34 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zoe-, *zoe*
Possible hiragana form: ぞえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zoea(โซ'เอีย) n. ตัวอ่อนชองสัตว์ทะเล 10 ขาและไร้กระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง, See also: zoeal adj.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Zoe Caldwell. It was marvelous.โซอี้ คัลด์เวล ทุกรายล้วนรายใหญ่ Burn After Reading (2008)
Jane Alexander is a client, an old friend of Zoe's.เจน อเล็กซ์ซานดร้า ก็เป็นลูกค้าเพื่อนเก่าของโซอี้ Burn After Reading (2008)
ZOE HAWKES.โซอี้ ฮอว์ค Zoe's Reprise (2009)
ZOE REMINDED ME LAST NIGHTเมื่อคืน โซอี้คุยกับผม Zoe's Reprise (2009)
AND THEN THE SIXTH VICTIM WAS ZOE.และเหยื่อรายที่หก โซอี้ Zoe's Reprise (2009)
THAT ZOE GOES TO KAYLA JAMES' HOUSE AND GETS MURDERED.ที่โซอี้ไปบ้านของเคลลา เจมส์แล้วถูกฆ่า Zoe's Reprise (2009)
WHEN ZOE SHOWED UP, SHE BECAME A VICTIM OF OPPORTUNITY.พอเจอโซอี้ เหมือนเหยื่อลอยมาถึงมือ Zoe's Reprise (2009)
STRANGULATION'S A REPETITION OF HIS LAST MURDER OF ZOE.เขารัดคอเหยื่ออีกครั้ง นอกจากเคสโซอี้ Zoe's Reprise (2009)
ZOE'S MURDER WAS SPONTANEOUS, THOUGH.ถ้าเคสโซอี้เป็นไปตามอารมณ์ Zoe's Reprise (2009)
ZOE HAWKES.โซอี้ ฮอว์ค Zoe's Reprise (2009)
ZOE GOT ALL OF HER INFORMATION FROM THE NEWSPAPERSโซอี้ได้ข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์ Zoe's Reprise (2009)
YOURS, ZOE'S, AND I IMAGINE THIS UNSUB'S, TOO.คุณ,โซอี้,ผมว่าคนร้ายก็ด้วย Zoe's Reprise (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZOE    Z OW1 IY0
ZOETE    Z OW1 T IY0
ZOELLER    Z OW1 L ER0
ZOELLICK    Z OW1 L IH0 K
ZOELLNER    Z OW1 L N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Zoe    (n) (z ou1 ii)
Zoete    (n) (z ou1 e t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞい;ぞえ;ぜえ[, zoi ; zoe ; zee] (prt) (arch) (at sentence-end) indicates mild emphasis [Add to Longdo]
ゾエア[, zoea] (n) zoea [Add to Longdo]
ピエゾ電気[ピエゾでんき, piezo denki] (n) (See 圧電気) piezoelectricity [Add to Longdo]
メタゾエア[, metazoea] (n) metazoea [Add to Longdo]
圧電[あつでん, atsuden] (n,adj-no) {comp} piezoelectric [Add to Longdo]
圧電気[あつでんき, atsudenki] (n) piezoelectricity [Add to Longdo]
圧電効果[あつでんこうか, atsudenkouka] (n) piezoelectric effect [Add to Longdo]
圧電振動子[あつでんしんどうし, atsudenshindoushi] (n) piezoelectric vibrator [Add to Longdo]
花嫁介添人[はなよめかいぞえにん, hanayomekaizoenin] (n) bridesmaid [Add to Longdo]
蝦夷松[えぞまつ;エゾマツ, ezomatsu ; ezomatsu] (n) (uk) Yezo spruce (Picea jezoensis); Jezo spruce [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
圧電[あつでん, atsuden] piezoelectric (a-no) [Add to Longdo]
数える[かぞえる, kazoeru] to count, to enumerate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
渋る[しぶる, shiburu] zoegern, ungern_tun [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] ZOEGERN, VERZOEGERN;, NOCH, NOCH MEHR [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top