Search result for

zille

(52 entries)
(0.0348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zille-, *zille*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zille มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zille*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Germs?- Bazillen? Twelve Monkeys (1995)
You think I want Susan Halpern's bacteria?Meinst du, ich will Susan Halperns Bazillen? Foxes (1980)
Why don't you take that piece of shit back to the junkyard?Fahrt mit der Bazillenschleuder doch zum Reifenhändler! The Cannonball Run (1981)
"Bugs."Bazillen. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
- The alcohol will kill the germs.- Der Alkohol tötet die Bazillen. Honkytonk Man (1982)
It could spread typhoid and dysentery for example.Unter Umständen Typhusbazillen, wenn es lange steht, Und Typhus gab es, wie allgemein bekannt, im 20. Jh. noch. Sólo pro návstevníky (1983)
-lt's some germ. I don't know.- Irgendwelche Bazillen. Part Three (1984)
It has to be as hot as you can bear or we don't get the bacteria out.So heiß wie du es aushalten kannst muss dat sein, sonst kriegen wir die Bazillen net raus. Fernweh - 1919-28 (1984)
I read on a calendar what bacteria get up to in the blood.Paulin', neulich han ich im Kalender gelese, was die Bazille so im Blut mache. Fernweh - 1919-28 (1984)
- These are the bacteria from Pauline's hand.Das sind die Bazillen aus der Paulin ihrer Hand. Fernweh - 1919-28 (1984)
Not in the house. Pauline is there and I've spilt bacteria.Nee Paul, net ins Haus, da liegt das Paulin und ich hab die Bazillen verschütt. Fernweh - 1919-28 (1984)
Willie, I got microbes swarming all over me.Die Bazillen machen mich fertig. Out in the Cold (1987)
- Oh! - Okay, that's enough germs.- Okay, genug der Bazillen. Amazon Women on the Moon (1987)
How many disease germs and viruses have you destroyed in your time, Dr Crusher?Wie viele Bazillen und Viren vernichteten Sie im Laufe Ihres Berufslebens, Dr Crusher? Evolution (1989)
I'll be at Julie Grendel's to see if he knows what a whore thief his ex-piece-of-shit wife is.Ich finde heraus, ob Grendel weiß, was für eine linke Bazille seine Ex-Frau ist. The Adventures of Ford Fairlane (1990)
Had a big scene with penicillin.Ich spielte eine BazilleDoc Hollywood (1991)
It's a one-celled critter with no brain that can't fly!Eine Bazille ohne Hirn, die nicht mal fliegen kann! Hook (1991)
He's germ-proof.Er ist bazillenfest. Life Stinks (1991)
If I get any germs, I'll be eating the whole spectrum of antibiotics for a week.Hab keine Lust, Bazillen abzubekommen und dann Antibiotika zu fressen. Stone Cold (1991)
God knows what bugs you're carrying.Weiß Gott, welche Bazillen Sie einschleppen. Medicine Man (1992)
There are germs everywhere.Hier sind überall Bazillen. Roomie for Improvement (1992)
Wait for it to be metabolized over and over, and wait till the bacilli can't be absorbed any more.Ich warte, bis es umgewandelt wird, bis die Bazillen nicht mehr absorbiert werden können. True Q (1992)
Dr Crusher has some live vaccine bacilli for Tagra to be shipped in a stasis field.Dr. Crusher hat lebende Bazillen zur Lieferung nach Tagra. Sie müssen in ein Stasefeld. True Q (1992)
- Indeed. Dr. Ames injected poor Henry Schneider with tetanus bacillus merely to lend strength to the curse of Men-her-Ra.Dr. Ames injizierte dem armen Henry Schneider Tetanus-Bazillen, und das nur, um die Angst vor dem Fluch von Men-Her-Ra zu schüren. The Adventure of the Egyptian Tomb (1993)
You might want to try a bacillus spray.Ein Bazillenspray könnte helfen. All Good Things... (1994)
Jimmy, why don't you run him down to the lockers?Vielleicht wollte er das Blut von den Händen waschen oder er hat eine Bazillenphobie wie Howard Hughes. Witness (1994)
A fat woman Godzilla's into the shoe store today asks for something she could wear to walk in the woods.Eine fette Frau kam heute in den Laden godzillert... und wollte Schuhe für eine Waldwanderung kaufen. Kelly Knows Something (1994)
Who told you, you rat motherfucker?Wer hat's dir gesagt, du beschissene BazilleHeat (1995)
Take germs, for example.- Denken wir nur mal an Bazillen. Twelve Monkeys (1995)
Semmelweis comes along, trying to convince people, other doctors mainly... that there are these teeny, tiny, invisible bad things called germs... that get intoyour body and makeyou sick.Semmelweis kommt an und versucht die Ärzte zu überzeugen, dass es kleine Bazillen gibt, die dich krankmachen. Twelve Monkeys (1995)
Germs?Bazillen? Twelve Monkeys (1995)
"What about the germs?" I say."Was ist mit den Bazillen?", sage ich. Twelve Monkeys (1995)
He says, "I don't believe in germs."Ich glaube nicht an Bazillen.", sagt er. Twelve Monkeys (1995)
You, you, you believe in germs, right?- Du glaubst doch an Bazillen? Twelve Monkeys (1995)
You could spit in a petri dish and start a whole civilization.Nie! Sie sind doch garantiert voller Bazillen. My Fellow Americans (1996)
You bastard!ZilleBlack Angel Vol. 1 (1998)
Zill, I did it.Zille! Ich habe es geschafft! Black Angel Vol. 1 (1998)
Zill is here to take me.Zille wird mich erlösen! Black Angel Vol. 1 (1998)
Can't you see him? Zill is here.Zille ist hier, er ist direkt hier! Black Angel Vol. 1 (1998)
She's got some germ thing.Sie hat einen Tick mit Bazillen. Liberty Heights (1999)
- Oh, hello.- Was von Tyler, der Bazille, gehört? Human Traffic (1999)
But you don't like germs.Aber Sie haben Angst vor Bazillen. Igitt! Enemies (1999)
Well, he's not crazy about germs.- Er hat Angst vor Bazillen. Graduation Day: Part 2 (1999)
Of course, that's it. We'll attack him with germs.Wir greifen ihn mit Bazillen an. Graduation Day: Part 2 (1999)
Cooties.Bazillen. College (1999)
She has a morbid fear of people, of germs, places, heights--Sie hat panische Angst vor Menschen. Vor Bazillen... Öffentlichen Orten, Höhen. S1m0ne (2002)
Germs.Bazillen. S1m0ne (2002)
I washed off the germs.Ich hab die Bazillen abgewaschen. The Banger Sisters (2002)
And it 's not only financial, it 's a human crisis!Nicht nur eine Finazillekrise! Es ist ein Menschenkrise! Cat's Cradle (2002)
Couple of drinks, it'll kill the germs. You'll forget about it.Ein paar Drinks, das tötet die Bazillen. Pie-o-My (2002)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZILLER    Z IH1 L ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top