Search result for

ziege

(33 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ziege-, *ziege*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"I've finally been able to identify him as a Ziegevolk,"ในที่สุดฉันก็สามารถ จำแนกเขาว่าเป็นซีเกโวกค์ Lonelyhearts (2011)
You know anything about Ziegevolk?นายรู้อะไร เกี่ยวกับซีเกโวกค์บ้าง? Lonelyhearts (2011)
It's hard to believe but Ziegevolk give off this sort of scent.มันยากที่จะเชื่อ แต่ซีเกโวล์ค ปล่อยกลิ่นพวกนั้น Lonelyhearts (2011)
Okay, there's a Ziegevolk in the bar.โอเค มีซีเกโวล์ค ในบาร์ Lonelyhearts (2011)
I know a Ziegevolk when I smell one, okay?ฉันรู้ว่าเป็นซีเกโวล์ค เมื่อฉันได้กลิ่นมัน โอเค๊? Lonelyhearts (2011)
Plus, I want you to do it because you know about Ziegevolk.เพราะนายรู้เกี่ยวกับ ซีเกโวล์ค Lonelyhearts (2011)
That's actually very rare for a Ziegevolk.ความจริงนั่นหายากมาก สำหรับซีเกโวล์ค Lonelyhearts (2011)
I think he's a ziegevolk.ฉันคิดว่าเขาเป็นซีก์โวล์ค One Angry Fuchsbau (2013)
A ziegevolk eats toads, which gives them a kind of psycho-hallucinogenic influence over people.ซีก์โวล์คกินคางคก ซึ่งทำให้พวกเขามีอิทธิพลต่อจิต ทำให้คนประสาทหลอน One Angry Fuchsbau (2013)
So Barry Kellogg is a ziegevolk?แบรี่ เคลล็อกเป็นซีกโวล์ค One Angry Fuchsbau (2013)
He's using some kind of rare type toad to really supercharge the ziegevolk pheromones.เขาใช้คางคกประเภทหายาก เพื่อเพิ่มพลังฟีโรโมนของซีกโวล์ค One Angry Fuchsbau (2013)
This one has a lengthy treatise on ziegevolk anatomy, but...เล่มนี้มีกายวิภาคของซีกโวล์ค อย่างละเอียด แต่... One Angry Fuchsbau (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZIEGER    Z IY1 G ER0
ZIEGENBEIN    Z IY1 G AH0 N B AY0 N
ZIEGENFUSS    Z IY1 G AH0 N F AH0 S
ZIEGENHORN    Z IY1 G AH0 N HH ER0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Ziege(n) |die, pl. Ziegen| แพะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ziegel {m} | Ziegel {pl} | Ziegel im Kosterformatbrick | bricks | large medieval bricks [Add to Longdo]
Ziegelbrennerei {f}brickworks [Add to Longdo]
Ziegeldach {n} | Ziegeldächer {pl}tiled roof | tiled roofs [Add to Longdo]
Ziegelei {f}; Ziegelwerk {n}brick yard; brickyard; brickworks; tileworks [Add to Longdo]
Ziegelhammer {n}tile hammer [Add to Longdo]
Ziegelmauer {f}brick wall [Add to Longdo]
Ziegelmehl {n}brick-dust [Add to Longdo]
Ziegelofen {m} | Ziegelöfen {pl}brickkiln | brickkilns [Add to Longdo]
Ziegelstein {m}; Klotz {m}brick [Add to Longdo]
Ziegelton {m}; Lehm {m}brickearth; brick clay [Add to Longdo]
Ziegenbart {m} | Ziegenbärte {pl}goatbeard | goatbeards [Add to Longdo]
Ziegenbock {m}he goat [Add to Longdo]
Ziegenfell {n}; Ziegenleder {n} | Ziegenfelle {pl}; Ziegenleder {pl}goatskin | goatskins [Add to Longdo]
Ziegenhirt {m} | Ziegenhirten {pl}goatherd | goatherds [Add to Longdo]
Ziegenkäse {m}goat cheese [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ziege [tsiːgə] (n) , s.(f )
     goat
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top