Search result for

zentren

(55 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zentren-, *zentren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zentren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zentren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I may go wherever necessary to study their transmission centers so that we may use our distress beacon to signal our people.Also kann ich gehen wohin es nötig ist um die Kommunikationszentren zu studieren so dass wir ein Notsignal an unsere Leute senden können. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
to study their transmission centers. So that we may use our distress beam to signal our people.Also kann ich gehen wohin es nötig ist um die Kommunikationszentren zu studieren so dass wir ein Notsignal an unsere Leute senden können. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
I estimate the signal they're emitting is coming from those perpendicular dwellings just beyond this space.Ich nehme an, das Signal kommt aus einem der Behausungszentren hinter dem Park. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
They have an especial relevance to this study of the VUE by owning property near the two main accredited VUE centres, off the Goldhawk Road, London and near the Tyddyn-Corn Farm on the Lleyn Peninsula.Für diese GUE-Studie kommen sie besonders in Betracht, weil sie Grund und Boden nahe den beiden wichtigsten GUE-Zentren, an der Goldhawk Road in London und nahe der Tyddyn-Corn-Farm auf der Halbinsel Lleyn, besitzen. The Falls (1980)
Unfortunately, the reports reaching us from our various information centers, the latest from the National Science Academy, are all pretty sketchy.Die Expertisen der Informationszentren, auch der jüngste Report der Akademie der Wissenschaften, sind unzureichend. Nightmare City (1980)
They were centers of chemical research for the good of mankind, to help countries that are still underdeveloped.Chemische Gesundheitszentren im Dienste der Menschheit. Mit diesen Fabriken wollen sie der Dritten Welt helfen. Sagten sie jedenfalls. Hell of the Living Dead (1980)
If we make a little more effort, we may be sure that Sarajevo will soon become one of the main centers of popular music.Wenn wir etwas mehr Bemühung machen, wir können sicher dieses Sarajevo sein wird bald eines der Hauptzentren von beliebter Musik. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
Shopping centres.EinkaufszentrenThief (1981)
We'll cover the country with a dense network of medical centersWir werden das Land mit einem dichten Netz von Gesundheitszentren bedecken! Dracula of Exarcheia (1983)
Wicker's Sleep Centers. A chain of private sleep clinics."Wicker's Schlafzentren": eine Kette privater Kliniken für Schlafmedizin. A Good Night's Steele (1983)
Now he's simply being forced into the track of the lower.- Und die wären? Es gibt zwei Munitionszentren, hier, in Ihrem eigenen Land. Fight Like a Dove (1984)
Far off in the control rooms of spice gas.In der Ferne, in den Kontrollzentren des Spice-Gases: Dune (1984)
Will all Outer Party members of Ways And Means committees please attend their local community centres for discussions... (Winston) Under the spreading chestnut tree, I sold you, you sold me.Alle Parteimitglieder der Mittel-und-Wege-Komitees werden in den Gemeinschaftszentren zu Seminaren erwartet... (Winston) Under the spreading chestnut tree, I sold you, you sold me. 1984 (1984)
It's quite a list. Six shopping centers, three industrial malls... and two office complexes... all in the older Chicago areas.Eine ganz schöne Liste. 6 Einkaufszentren, 3 Industriegebiete und 2 Bürokomplexe. Knight Song (1985)
Self-made millionaire. String of shopping centers.Seine Millionen mit Einkaufszentren gemacht, Steele of Approval (1985)
It has to be.An Einkaufszentren, Parkplätzen, Bahnhöfen. Contempt of Court (1987)
Salvage and recycling centers are paving the way for the future.Altwaren- und Recyclingzentren sind zukunftsweisend. Cherry 2000 (1987)
This is a one-family house built by ZEM Industries.Dieses Einfamilienhaus liegt in der Nähe von Schulen und EinkaufszentrenRoboCop (1987)
If we close down our distribution centres... in Toledo, Joplin, Jacksonville... we'll slash the red ink completely off the books.Wenn wir unsere Vertriebszentren... in Toledo, Joplin und Jacksonville schließen... machen wir keinerlei Verluste mehr. The Secret of My Success (1987)
But closing down those distribution centres would be a big mistake.Aber das Schließen der Vertriebszentren wäre ein großer Fehler. The Secret of My Success (1987)
Closing down those centres... will put a strain on this company's cash position.Diese Zentren zu schließen... würde die Geldsituation dieser Firma belasten. The Secret of My Success (1987)
All right, close the centres, put thousands of people out of work.In Ordnung, schließen Sie die Zentren, entlassen Sie Tausende von Leuten. The Secret of My Success (1987)
- For research, treatment centres, or--- Für Forschung, BehandlungszentrenA Dolphin Song for Lee: Part 1 (1988)
Jewellery stores, shopping centres, that sort of thing.Juweliergeschäftsketten, Einkaufszentren, solche Sachen. The Presidio (1988)
It's enough money for ten drug rehabilitation clinics.Das ist, glaube ich, Geld genug für 10 DrogenrehabilitationszentrenNuns on the Run (1990)
His pain centres are alive.Seine Schmerzzentren leben. RoboCop 2 (1990)
To restore your Inner Energy.Wir spüren unsere EnergiezentrenThe Swordsman (1990)
Anyhow this quarter was just within my reach when I slipped on some wishing-pond slime and took a header right into the granite statue of the goddess of the malls:Jedenfalls... wollte ich gerade danach greifen... als ich auf dem Schlamm im Wunschbrunnen ausrutschte... und einen Hechtsprung gegen die Granitstatue... der Göttin der Einkaufszentren machte: Married... with Aliens (1990)
"Eager citizens are already lining up at sterilization centres." "Which will be opened around the clock to aid in the transition to what the President termed:Besonders eifrige Bürger stehen bereits jetzt in Schlangen vor den Sterilisationszentren die rund um die Uhr geöffnet sein werden, um in der Übergangsphase zu helfen. Hardware (1990)
When a firehouse closes, Swayzak converts it into a community center. - That's sweet.Swayzak macht Gemeindezentren draus. Backdraft (1991)
I know about malls, MTV, driving Dad's car on Mulholland.Ich weiß Bescheid über Einkaufszentren, MTV, über den Highway zu fahren. Showdown in Little Tokyo (1991)
There are three centers for transsexual surgery: Johns Hopkins, the University of Minnesota and Columbus Medical Center.Die Zentren für Geschlechts- umwandlungen sind das Johns Hopkins, die Universität von Minnesota und das Columbus Medical Center. The Silence of the Lambs (1991)
It attacks the body's nerve centers.Es greift die Nervenzentren an. Sight Unseen (1991)
- Yeah. - Drug and alcohol rehab centres.Drogen- und Alkohol-RehabilitationszentrenConsenting Adults (1992)
Farms, banks, shopping malls.Farmen, Banken, EinkaufszentrenSneakers (1992)
Two shopping malls.Zwei EinkaufszentrenSneakers (1992)
Convert all shuttlebays into emergency triage centres.Ich werde alle Shuttle-Bays in Notfallzentren umwandeln. Ethics (1992)
Human samples here, Human samples here, if compared with research centers in Japan. We have more and better ones!Anschließend werden die Ergebnisse an die Forschungszentren in Japan geschickt, um unsere mit denen von Japanern zu vergleichen, die qualitativ wertvoller sind. Maruta 2: Laboratory of the Devil (1992)
Let's gentrify this neighborhood, build strip malls, fast food chains, lots of popular entertainment.Wir päppeln diese Siedlung auf, bauen Einkaufszentren, Fastfood-Ketten und Unterhaltungszentren... RoboCop 3 (1993)
Tomorrow, I'll take you on a tour of the operational centres and residential decks.Für morgen früh habe ich einen Rundgang durch Einsatzzentren und Wohnbereich geplant. Liaisons (1993)
Three years ago, Hardin received an infusion of foreign capital which he invested in 20 major shopping centres in the US.Vor drei Jahren erhielt Hardin eine große Summe aus dem Ausland. Er investierte das Geld in 20 Einkaufszentren in den USA. Clear and Present Danger (1994)
To them, according to the stockholder statements he was giving them, the shopping centres weren't doing nearly as well.Gegenüber seinen Partnern behauptete er dass die Einkaufszentren nicht sehr gut liefen. Clear and Present Danger (1994)
The Hong Kong shopping centres are so wonderful!Hongkonger Einkaufszentren sind klasse! From Beijing with Love (1994)
By our calculations, for the virus to reach full distribution... it has to pass through these three centers.Damit sich der Virus ganz ausbreiten kann, muss er diese Zentren passieren. The Ides of Metropolis (1994)
The malls are picked clean.Die Einkaufszentren sind leergefegt. Valentine's Day Massacre (1994)
And what about those hatcheries?Was ist mit den BrutzentrenPlaytime (1994)
If I was ever tortured, it would stimulate the pleasure centres of my brain to trigger the production of vast amounts of natural endorphins.Wenn man mich foltern sollte, würde es Lustzentren in meinem Gehirn stimulieren, die Riesenmengen an natürlichen Endorphinen produzieren. The Wire (1994)
- Yeah. So where do all Marines receive basic training on the East Coast?Wo gibt es Ausbildungszentren an der Ostküste? Sleepless (1994)
"You strike everywhere against the centers of counter-revolution.""Man schlägt überall zu gegen die Zentren der Konterrevolution." La seconda volta (1995)
We're nearing a meltdown outside some very major population centers.Die Kernschmelze bedroht einige Bevölkerungszentren. Hören Sie zu. Alone (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einkaufszentrum {n} | Einkaufszentren {pl}shopping centre; shopping center | shopping centres; shopping centers [Add to Longdo]
Handelszentrum {n} | Handelszentren {pl}mart | marts [Add to Longdo]
Jugendliche, die sich in ihrer Freizeit in Einkaufszentren aufhaltenmallies [Add to Longdo]
Zentrum {m} | Zentren {pl} | im Zentrumcentre [Br.]; center [Am.] | centres [Br.]; centers [Am.] | at the centre; at the center [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Zentren [tsɛntrən] (n) , pl.
     centers [Am.]; centres [Br.]
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top