Search result for

xp

(62 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xp-, *xp*
English-Thai: Longdo Dictionary
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, S. expandable,
expropriation(n) การเวนคืน เช่น One of the greatest risks that infrastructure projects have faced in the past is that of expropriation by the host government.
express bullet(n) กระสุนแรงสูง
medical expertise(n phrase ) ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
XP[ABBR] สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของพระเยซูคริสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expand(อิคซฺแพนดฺ') v. ขยาย,แผ่,ทำให้กว้างออก,เพิ่ม,คลี่ออก,ยืดออก,บาน, See also: expandable,expandible adj. expander, Syn. widen
expanded memoryหน่วยความจำส่วนขยายหมายถึง หน่วยความจำที่เพิ่มเข้ามาภายหลัง วิธีเพิ่มหน่วยความจำแบบนี้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบดอส นิยมใช้อยู่ก่อนจะมีการนำชิป (chip) 80286 มาใช้ หน่วยความจำนี้เป็นหน่วยความจำต่างหากที่บริษัทที่ผลิตคอมพิวเตอร์ทำเป็นรายการแถมให้ เพิ่มจากหน่วยความจำ 640 K ที่ใช้อยู่เดิม ไม่ใช่นำหน่วยความจำเดิมมาทำให้ใหญ่ขึ้น เป็นหน่วยความจำคนละหน่วย แต่คอมพิวเตอร์สามารถเรียกข้อมูลจากหน่วยความจำนี้ได้รวดเร็ว จนทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นหน่วยความจำเดียวกัน
expanded memory managerชื่อโปรแกรมขยายหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า EMM (อีเอ็มเอ็ม) เป็นชื่อของโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำให้หน่วยความจำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลเป็นชิป (chip) เบอร์ 80386 หรือ 80486
expanse(อิคซฺแพนซฺ') n. สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
expansibleadj. ซึ่งขยายออกได้., See also: expansibility n.
expansion(อิคซฺแพน'เชิน) n. การขยาย,ปริมาณหรือขนาดของการขยายออก,ส่วนที่ขยายออก,สิ่งที่ถูกขยาย., See also: expansionary adj., Syn. increase
expansion busบัสส่วนขยายหมายถึง บัส (bus) เพิ่มพิเศษที่เครื่องคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้เสียบแผ่นวงจรเพิ่มเข้าไป เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คอมพิวเตอร์สมัยก่อนไม่มีส่วนนี้ ทำให้เพิ่มขีดความสามารถไม่ได้เลย คอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ และจะมีเตรียมไว้ให้ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ
expansion cardแผ่นวงจรส่วนขยายหมายถึง แผ่นวงจรที่ออกแบบพิเศษให้ใช้เสียบเข้ากับบัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง ให้ทำงานเพิ่มขึ้นได้ในด้านต่าง ๆ เช่น ทำให้หน่วยความจำของเครื่องมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือทำให้เครื่องใช้กับซีดีรอม (CD ROM) ได้ หรือทำให้ใช้เป็นโมเด็มภายใน (internal modem) ได้ เป็นต้น
expansive(อิคซฺแพน'ซิฟว) adj. ซึ่งขยายตัวหรือเพิ่ม,ไพศาล,กว้างขวาง,ละเอียด,กินความมาก,เปิดเผย, Syn. broad
expatiate(เอคซฺเพ'ชิเอท) vt. ขยายความ,สาธก,ถก, ท่องเที่ยว,เดินเตร่. -expatiation n., Syn. expand

English-Thai: Nontri Dictionary
expand(vi,vt) ขยายตัว,แพร่,แผ่,เพิ่ม,คลี่ออก,พัฒนา,ขยายความ,ยืด
expanse(n) พื้นที่กว้างใหญ่,สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
expansion(n) การขยายตัว,ส่วนที่ขยายออก
expansive(adj) ขยายตัวได้,กว้างขวาง,ไพศาล,กินความมาก
expatiate(vi) พูดยืดยาว,สาธก,พูดขยายความ
expatriate(vt) ย้ายภูมิลำเนา,เนรเทศ,อพยพไปอยู่ต่างประเทศ
expect(vt) คาดหวัง,คาดหมาย,คาดคิด,เข้าใจว่า,คอยท่า
expectancy(n) การคาดหวัง,ความคาดหมาย,ความคาดคิด,การคอยท่า
expectation(n) ความหวัง,การคาดคิด,การคาดหมาย
expediency(n) ความเหมาะสม,ความสะดวก,ความได้เปรียบ,ความง่าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
House 5x04 - Birthmarks - Corrected By XplodingForce Synchro:ภูมิใจเสนอ Birthmarks (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากรขาออก[n. exp.] (ākøn khāøk) EN: export duty   
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อธิบายได้[adj.] (athibāi dāi) FR: explicable
อธิบายไม่ได้[adj.] (athibāi mai dāi) FR: inexplicable
อรรถาธิบาย[n.] (atthāthibāi) EN: explanation   
อรรถาธิบาย[v.] (atthāthibāi) EN: explain   
อัตราขยาย[n. exp.] (attrā khayāi) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate   FR: taux d'expansion [m] ; niveau d'expansion [m]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life   FR: espérance de vie [f]

German-Thai: Longdo Dictionary
Experten(n) |pl.|, See also: Expert
Expert(n) |der, pl. Experten| ผู้ชำนาญ
Experte(n) |der, pl. Experten| ผู้เชี่ยวชาญ, See also: die Expertin

Japanese-English: EDICT Dictionary
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ... [Add to Longdo]
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
エキスパートシステム[えきすぱーとしすてむ, ekisupa-toshisutemu] expert system [Add to Longdo]
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
エクスポート[えくすぽーと, ekusupo-to] export (vs) [Add to Longdo]
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression [Add to Longdo]
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] password expiration [Add to Longdo]
ファイル名展開[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] filename expansion [Add to Longdo]
ポジティブ表示[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] positive expression [Add to Longdo]
マクロの展開[マクロてんかい, makuro tenkai] macro expansion [Add to Longdo]
マクロ式[マクロしき, makuro shiki] macro expression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 XP \XP\ [Belongs here in appearance only.]
   The first two letters of the Greek word XRISTOS, Christ; --
   an abbreviation used with the letters separate or, oftener,
   in a monogram, often inclosed in a circle, as a symbol or
   emblem of Christ. It use as an emblem was introduced by
   Constantine the Great, whence it is known as the
 
   {Constantinian symbol}, or
 
   {monogram}. See {Labarum}.
    [Webster 1913 Suppl.]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 XP
     [Windows] eXPerience (MS, Windows, OS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 XP
     eXtreme Programming
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top