Search result for

wirte

(62 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wirte-, *wirte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wirte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wirte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can't imagine how I was feasted in some lousy Tangier!Wenn ihr wüsstet, wie man mich im schäbigen Tanger bewirtet hat! Nine Days of One Year (1962)
It is my pleasure that you dine with me in Wadi Rumm!Es gefällt mir so, euch als meine Gäste zu bewirten in Wadi Rumm! Lawrence of Arabia (1962)
You can't entertain now.Man kann jetzt niemanden bewirten. Two for the Seesaw (1962)
- Planning on doing a lot of entertaining?- Willst du viele Leute bewirten? Two for the Seesaw (1962)
An elevator, you can entertain anybody.Mit einem Aufzug kann man jeden bewirten. Two for the Seesaw (1962)
However, tonight i thought rather than cater to your juvenile mentalities we might perhaps have a rather more adult game.Aber heute Abend möchte ich nicht euren jugendlichen Geist bewirten, sondern wir könnten ja mal ein Spiel für Erwachsene spielen. A Piano in the House (1962)
Forgive me for not being the good host I should be, but...Verzeiht, wenn ich euch nicht so bewirte wie ich müsste, aber... Invincible Masked Rider (1963)
Tar, treat His Majesty's pages to some good things.Ettar, bewirte die Pagen des Königs reichlich. Kingdom of Crooked Mirrors (1963)
Come on in, I'll treat you to a feast.Kommt, ich bewirte euch! Kingdom of Crooked Mirrors (1963)
Curse all innkeepers Who add lime to their wine!Zum Teufel mit den Wirten, die Kalk in den Wein tun! Chimes at Midnight (1965)
[Then they began to have lunches at homes of farmer-laborers and tenants. ]Danach die Mittagessen in den Häusern der Landwirte und Pächter. Don Camillo in Moscow (1965)
Bring provisions to the innkeepers, so that the people can eat and drink.Die Wirte sollen sich auf meine Kosten mit Essen und Trinken versorgen. Pharaoh (1966)
I can keep them busy for a while, but it might be a good idea... to bring them here and give them a drink and sandwich to sweeten them up.Ich kann sie wahrscheinlich etwas hinhalten... aber ich finde, es wäre eine gute Idee, sie hierher einzuladen... und sie nett zu bewirten, um sie gütig zu stimmen. A Countess from Hong Kong (1967)
Unless we find a way to destroy the creatures without killing their human hosts, my command responsibilities will force me to kill over a million people.Wenn wir keinen Weg finden, um die Wesen zu zerstören, ohne die menschlichen Wirte zu vernichten, zwingt mich meine Verantwortung, über eine Million Menschen zu töten. - Meine Herren. Operation - Annihilate! (1967)
Farmer, townspeople. Even one of your own guards.Landwirte, Städter, selbst eine Ihrer eigenen Wachen. Axis Annie (1968)
Madam, can I offer you a glass of port and something to eat?Aber zuvor erlauben Sie mir, Sie mit einem Glas Port und... ein wenig Gebäck bewirten. The Troops get Married (1968)
O God, Lord of hosts, close thine eyes, then hold thy nose.O Gott, Herr der Gastwirte, schließ deine Augen, dann halt die Nase zu. Paint Your Wagon (1969)
You entertained him with caviar and champagne.Sie haben ihn mit Kaviar und Champagner bewirtet. Standing Room Only (1970)
All they did was offer some tea to you, the Chinese man and the boy.Sie haben dich, den Chinesen und das Kind doch nur mit Tee bewirtet! Zatoichi Meets the One-Armed Swordsman (1971)
They were all workers, peasants... manual labourers, builders, policemen... land inspectors, gravediggers, accountants, ushers, drivers... workers of 1st, 2nd or 3rd category, even of 6th, 8th and 16thDas waren alles Arbeiter, Landwirte Handarbeiter, Maurer, Polizisten, Katasteramt-Angestellte, Totengräber Buchhalter, Gerichtsdiener, Busfahrer, Arbeiter der 1., 2. und 3. Kategorie. Lulu the Tool (1971)
She recalled, that all their relatives from Ingatorp was coming tomorrow. and this evening all the feast food would be finished.Plötzlich fiel ihr ein, dass morgen alle Verwandten aus Ingatorp kommen würden und dass das Essen, mit dem sie bewirtet werden sollten, gerade in den Mündern der armen Leute verschwand." Emil i Lönneberga (1971)
Which is a bit of a pity As this is farming club. And on farming club tonightWas ein bisschen schade ist, denn wir sind beim Club der LandwirteMr. and Mrs. Brian Norris' Ford Popular (1972)
Can be increased dramatically But first, a farming club special:Aber zuerst der Club-der-Landwirte-Spezialbeitrag: Mr. and Mrs. Brian Norris' Ford Popular (1972)
Tonight, on farming club We're going to take an intimate look at tschaikowsky And an intimate look at his friends.Im Club der Landwirte werfen wir... heute einen intimen Blick auf Tschaikowsky... und einen intimen Blick auf seine Freunde. Mr. and Mrs. Brian Norris' Ford Popular (1972)
Barmen are notorious opponents of exactitude, Inspector.Wirte sind bekannt für unexakte Angaben. Sleuth (1972)
"Priests, Lords and Rivers..."Französische Landwirte pflegen zu sagen: The Weapon, the Hour & the Motive (1972)
We don't often have the honor with strangers in this town.Wir haben in dieser Stadt nicht oft die Ehre, Fremde zu bewirten. Blood Brother (1973)
Yes, madam, everything. To please such guests is quite a problem.- Es sind edle Gäste zu bewirten. Three Wishes for Cinderella (1973)
♪ The landlord's daughterDie Tochter des Wirtes. The Wicker Man (1973)
♪ The landlord's daughterDie Tochter des Wirtes. The Wicker Man (1973)
What do you mean, "pollute the earth"?Ich bringe den Landwirten genau das Gegenteil bei. Let Sleeping Corpses Lie (1974)
Have yourself a real nice visit. I think theJ.C.'s are gonna have lemonade.Er darf Sie sogar mit Limonade bewirten. The Sugarland Express (1974)
First, you'll be wined and dined in a manner befitting Spanish nobility.Zuerst werdet Ihr bewirtet, wie es sich für spanischen Adel gehört. Love and Death (1975)
Her sons are in the army. When she saw a soldier, she couldn't do enough for me, offered me cream.Ihre Söhne sind bei der Armee, als sie die Uniform sah, wollte sie mich mit saurer Sahne bewirten. They Fought for Their Country (1975)
Why don't you drop in on her?Mit denen wird sie dich bewirten. They Fought for Their Country (1975)
It's nice to hear guests again.Es ist schön, wieder mal Gäste bewirten zu dürfen. Murder by Death (1976)
Your grandmama... your grandmama, bless her soul... if she could see what you're doing down here... in her living room where she entertained... quality-born ladies and gentlemen... she'd come out of that picture on the wall... and drive a butcher knife through your heart... and I would help her!Ihre Großmutter, Ihre Großmutter... Friede sei mit ihr. (erregt) Wenn sie sehen könnte, was Sie hier im Esszimmer tun, wo sie Damen und Herren von edler Herkunft bewirtete, würde sie aus dem Bild steigen und Ihnen ein Messer ins Herz stoßen! Stay Hungry (1976)
Then you're going to get them!Jetzt werde ich dich bewirten! Siberiade (1979)
Time after time they have sold us food without ration stamps so we could entertain soldiers.Immer wieder verkauften sie uns Lebensmittel ohne Marken, damit wir die Soldaten bewirten konnten. The Triumph (1980)
You already gave us all a treat the other dayDu hast uns doch letztens erst bewirtet. Two Champions of Death (1980)
- I am a reporter from "The Farmer's Magazine".Ich bin Redakteur der Zeitung der Landwirte aus Bergamo. The Taming of the Scoundrel (1980)
- I work for "The Farmer's Magazine".Ich komme aber von der Zeitung der Landwirte aus Bergamo. The Taming of the Scoundrel (1980)
Minister, isn't this break good news for Breton farmers who are your electors?Ist das keine gute Neuigkeit für die bretonischen Landwirte, die ja für Sie wählen? All Fired Up (1982)
The agricultural workers are on strike in France.Sonnig. Proteststreik der Landwirte in Frankreich, in Japan ein Erdbeben. Stane se zítra (1983)
I'II treat you to some wine.Ich bewirte euch mit Wein. Vassa (1983)
You really do go to the outer limits to make an impression!Sie geben sich wirklich große Mühe, uns bestens zu bewirten! Better Off Dead... (1985)
No! All I see is an innkeeper who doesn't honor reservations.Nein, ich sehe nur Gastwirte, die Reservierungen nicht respektieren. The Razor's Edge (1987)
But I'll still fill you with crumpet, madam.Trotzdem werde ich Sie wieder mit Tee bewirten. Elementary, Dear Data (1988)
Excuse me. I'm too busy. Please go upstairs for a rest.Wir können euch nicht standesgemäß bewirten, aber ruht euch jetzt aus. The Swordsman (1990)
Coming up, we've got traffic updates, followed by the farm report at 7:30, but first a little morning music to get you on your way.Als nächstes zum Verkehr und dann der Bericht für Landwirte. Zuerst ein paar Takte Musik. Repetition (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landwirt {m}; Landwirtin {f}; Bauer {m}; Bäuerin {f} | Landwirte {pl}; Bauern {pl}farmer | farmers [Add to Longdo]
Landwirt {m} | Landwirte {pl}countryman | countrymen [Add to Longdo]
Landwirt {m} | Landwirte {pl}cultivator | cultivators [Add to Longdo]
Quirl {m}; Wirtel {m} [bot.]whorl [Add to Longdo]
Spinnwirtel {m}spindle whorl [Add to Longdo]
Wirt {m}; Gastgeber {m}; Hausherr {m} | Wirte {pl}host | hosts [Add to Longdo]
bewirten; Gastgeber sein; ausrichtento host [Add to Longdo]
bewirtendtreating to [Add to Longdo]
bewirtettreats to [Add to Longdo]
bewirtetetreated to [Add to Longdo]
unterhalten; bewirtento entertain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Wirte [virtə] (n) , pl.
     hosts
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top