Search result for

wirren

(97 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wirren-, *wirren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wirren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wirren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[WHIRRING](SchwirrenGood Night, Central City (1991)
President of one of those advertising places with all the names like they can't make up their minds.- Ja. Er ist Direktor einer dieser Werbeagenturen, die einen verwirrend langen Namen haben. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I hear it may be Mr Myers for the crown. We can't take chances. Quite.Der Staatsanwalt kann sie verwirrenWitness for the Prosecution (1957)
No. I'm dulled by work.Die Zahlen schwirren mir im Kopf herum. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Now my only hope is to find the fly go through the machine once more with it, and pray our atoms untangle.Meine einzige Hoffnung ist, die Fliege zu finden den Prozess zu wiederholen und zu beten, dass sich die Atome entwirrenThe Fly (1958)
You're confusing me.Sie verwirren mich. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
No, sir, from what I've encountered you'd only be confused by the answers.Nach meinen bisherigen Erfahrungen... würden meine Antworten Sie nur verwirrenThe Sheriff of Fractured Jaw (1958)
When writing news articles, you must be careful about pronouns... so as not to confuse the reader.Wenn man Zeitungsartikel schreibt, muss man mit Pronomen aufpassen, um den Leser nicht zu verwirrenTeacher's Pet (1958)
He's trying to confuse the witness.Er will die Zeugin verwirrenAnatomy of a Murder (1959)
Oh, dear, dear. It's all so confusing.Liebe Güte, es ist alles so verwirrend. The Mouse That Roared (1959)
You're a shrewd and evil woman, adept at twisting people's minds.Du bist eine gerissene und böse Frau, Isabel, und erfahren darin andere Menschen zu verwirrenThe Tingler (1959)
Still, the drowning victim's description also fits that of Simone Tessot.Das verwirrende ist, dass die Personenbeschreibung der ertrunkenen auf Simon Tissou passt. Eyes Without a Face (1960)
You're getting me mixed up.Sie verwirren mich. A Breath of Scandal (1960)
It must have been very distracting news.Das müssen sehr verwirrende Neuigkeiten sein. Can-Can (1960)
If my questions confuse you...Wenn meine Fragen Sie verwirren... Can-Can (1960)
That is confusing, isn't it?Oh, das ist verwirrend. The Grass Is Greener (1960)
It was disconcerting to see the sun arc in less than a minute.Es war verwirrend zu sehen, wie die Sonne ihren Bogen in einer Minute machte. The Time Machine (1960)
He's starting to get on my nerves.Er beginnt mich zu verwirrenZazie dans le Métro (1960)
It's nothing.Sie werden abschwirren, und wir haben die Spaghetti gerettet. Accattone (1961)
Very confusing, I must say.Sehr verwirrend, muss ich sagen. 101 Dalmatians (1961)
you were supposed to help me, not rile me up like a muddy creek!Sie sollten mir helfen und mich nicht zusätzlich verwirrenWild in the Country (1961)
We'd call him Lord High Chamberlain or something sensible.- Es ist verwirrend. In England hieße er Lordkämmerer. Advise & Consent (1962)
Now my squadrons are God-knows-where!Meine drei Gruppen schwirren jetzt weiß Gott wo herum! The Longest Day (1962)
Then a suggestion or two that will rip out all of the wiring... and then, dear girl, it's over.Der einzig richtige Weg, um das Knäuel für immer zu entwirren. Ich bin froh, wenn es endlich vorbei ist. The Manchurian Candidate (1962)
Untangle that thing.Entwirren Sie das Ding. The Notorious Landlady (1962)
There's also a slightly confusing report of an evening that you and Mrs. Hardwicke spent together during which a fire brigade was summoned.Es gibt auch einen verwirrenden Bericht über einen Abend, den Sie mit Mrs. Hardwicke verbrachten und in dessen Verlauf die Feuerwehr gerufen wurde. The Notorious Landlady (1962)
- You must be making him nervous.Sie verwirren ihn. Hitch-Hike (1962)
Have breakfast with me and I'll try and unconfuse you?Frühstücke mit mir und ich werde dich entwirren, ja? Two for the Seesaw (1962)
You're used to naked souls. Naked bodies are far more innocent.Nackte Körper scheinen Euch offenbar mehr zu verwirren als nackte Seelen. The Leopard (1963)
His work was most useful during the May crisis.Er nahm während der Wirren nicht nur eine liberale Haltung ein, sondern hat sich aktiv beteiligt. The Leopard (1963)
It's easy to confuse the heart of a woman.Das Herz einer Frau ist leicht zu verwirrenGoliath and the Sins of Babylon (1963)
At this moment, we're on the open seas, far from the troubles of mankind.In diesem Augenblick sind wir auf der offenen See, weit weg von den Wirren der Menschheit. Matango (1963)
They're on your mind all the time and you can't do anything about it!Sie schwirren euch die ganze Zeit im Kopf rum und ihr könnt nichts dagegen tun. Matango (1963)
- Shall we make a move?- Schwirren wir ab? The Nutty Professor (1963)
You can see they're confused by the decoys.Die Attrappen verwirren sie. Fail-Safe (1964)
She's the kind that gets you confused.Die da kann einen verwirrenMan's Favorite Sport? (1964)
Mrs. Broderick, something very confusing is happening.Mrs. Broderick, hier geschieht etwas, was sehr verwirrend ist. Sex and the Single Girl (1964)
It's disturbing, certainly, but scientifically speaking, not incredible.Das ist verwirrend, natürlich. Aberfüreinen Mann derWissenschaften überhaupt nicht erstaunlich. Tintin et les oranges bleues (1964)
Confusing, isn't it, Dutchy?Verwirrend, was, Dutchy? Zulu (1964)
The eyes they confound me.Den Augen sie verwirren mich. The Tomb of Ligeia (1964)
How close would you move to the Greenland coast to confuse any tracking destroyer's radar and sonar search?Wie weit würden Sie sich der Küste Grönlands nähern... um den Radar und Sonar eines Zerstörers zu verwirrenThe Bedford Incident (1965)
He may put us in a pickle But not in a stew.Er kann uns überraschen, aber nichtverwirrenChimes at Midnight (1965)
We need to come up with something to confuse him, to make him believe that the hunter is someone else.Wir müssen uns etwas ausdenken, um ihn zu verwirren und ihn glauben zu machen, dass jemand anderes sein Jäger ist. The 10th Victim (1965)
He was sent here to trick us.Er sollte mich nur verwirrenThe 10th Victim (1965)
They just keep going round and round in my head.Sie schwirren mir in meinem Kopf herum... Repulsion (1965)
Never bring disgrace to the military.oder deinen Verstand verwirren und die Würde der kaiserlichen Armee beschädigen. Story of a Prostitute (1965)
Because we'll be completely lost there. I can teach the men a few words.Gerne, aber nur einige wichtige Wörter, sonst verwirren wir die Männer zu sehr. The Troops in New York (1965)
I think I'll have to take him to a good psychiatrist... and see if he can't get to the bottom of these weird fantasies.Ich muss ihn mal zu einem Psychiater bringen und sehen ob er den Grund dieser wirren Fantasien herausfinden kann. Yes, Galen, There Is a Herman (1965)
There are still lingering traces of my finely filtered Penguin gas.Da schwirren sicher noch klitzekleine Spuren vom mikrofeinen Pinguingas. Batman: The Movie (1966)
"Let us go down and confound their language that they may not understand one another's speech.""Wir wollen hinuntergehen und ihre Sprache verwirren... auf dass keiner mehr die Rede des anderen verstehe." The Bible: In the Beginning... (1966)

German-Thai: Longdo Dictionary
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirren {f}rough-and-tumble [Add to Longdo]
(Aufmerksamkeit) ablenken; verwirren; stören | ablenkend; verwirrend; störend | abgelenkt; verwirrt; gestörtto distract; to divert | distracting; diverting | distracted; diverted [Add to Longdo]
abschwirrento hive off [Add to Longdo]
abschwirren; laut absurrento zoom off [Add to Longdo]
durcheinander bringen; aus dem Gleichgewicht bringen; verwirren | durcheinander bringend; aus dem Gleichgewicht bringend; verwirrend | durcheinander gebracht; aus dem Gleichgewicht gebracht; verwirrtto unsettle | unsettling | unsettled [Add to Longdo]
durcheinander bringen; verwechseln; verwirren | durcheinander bringend; verwechselnd; verwirrend | durcheinander gebracht; verwechselt; verwirrtto muddle | muddling | muddled [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto disentangle | disentangling | disentangled | disentangles | disentangled [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto unravel | unraveling | unraveled | unravels | unraveled [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto unsnarl | unsnarling | unsnarled | unsnarls | unsnarled [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto untangle | untangling | untangled | untangles | untangled [Add to Longdo]
etw. komplizieren; verwirrento involve [Add to Longdo]
nervös machen; verwirren | nervös machend; verwirrend | nervös gemacht; verwirrtto fluster | flustering | flustered [Add to Longdo]
schwirren | schwirrend | schwirrt | schwirrteto ping | pinging | pings | pinged [Add to Longdo]
schwirren | schwirrend | geschwirrt | schwirrtto twang | twanging | twanged | twangs [Add to Longdo]
schwirren | schwirrend | schwirrt | schwirrteto zip | zipping | zips | zipped [Add to Longdo]
schwirrendwhiring; whirring [Add to Longdo]
surren; schwirrento whir [Add to Longdo]
verblüffen; verwirren | verblüffend; verwirrend | verblüfft; verwirrt | er/sie verblüfft | ich/er/sie verblüffte | er/sie hat/hatte verblüfftto baffle | baffling | baffled | he/she baffles | I/he/she baffled | he/she has/had baffled [Add to Longdo]
verblüffen; verwirren | verblüffend; verwirrend | verblüfft; verwirrtto puzzle | puzzling | puzzled [Add to Longdo]
verdecken; verschleiern; verwirren; vernebeln; unklar machento obscure [Add to Longdo]
verdutzen; verwirren | verdutzend; verwirrend {adj} | verdutzt; verwirrt | verdutzt; verwirrt | verdutzte; verwirrteto disconcert | disconcerting | disconcerted | disconcerts | disconcerted [Add to Longdo]
vernebeln; trüben; verdunkeln; verwirren | vernebelnd; trübend; verdunkelnd; verwirrendto obfuscate | obfuscating [Add to Longdo]
verwirren; durcheinander kommen; durcheinanderkommen [alt]; verheddern | verwirrend | verwirrt | verwirrteto tangle up | tangling | tangles | tangled [Add to Longdo]
sich verwirren; durcheinander kommen; durcheinanderkommen [alt]; sich verheddern; sich verwickeln | verwirrte sichto tangle | tangled [Add to Longdo]
verwirren; durcheinander bringen; in Unordnung bringen | verwirrend | verwirrt | er/sie verwirrt | ich/er/sie verwirrte | er/sie hat/hatte verwirrt | er/sie ist/war verwirrtto confuse | confusing | confused | he/she confuses | I/he/she confused | he/she has/had confused | he/she is/was confused [Add to Longdo]
verwirren; aus der Fassung bringen; verlegen machento confuse [Add to Longdo]
verwirren; irritieren | verwirrend; irritierend | verwirrt; irritiert | er/sie verwirrt | ich/er/sie verwirrte | er/sie hat/hatte verwirrtto bemuse | bemusing | bemused | he/she bemuses | I/he/she bemused | he/she has/had bemused [Add to Longdo]
verwirren; konfus machen | verwirrend; konfus machend | verwirrt; konfus gemachtto bewilder | bewildering | bewilderd [Add to Longdo]
verwirren | verwirrend | verwirrtto fuddle | fuddling | fuddled [Add to Longdo]
verwirren; verrückt machen; durcheinander bringen | verwirrend; verrückt machend; durcheinander bringend | verwirrt; verrückt gemacht; durcheinander gebracht | verwirrt | verwirrteto derange | deranging | deranged | deranges | deranged [Add to Longdo]
verwirren; durcheinander bringen | verwirrend; durcheinander bringend | verwirrt; durcheinander gebracht | verwirrt | verwirrteto disarrange | disarranging | disarranged | disarranges | disarranged [Add to Longdo]
verwirren | verwirrend | verwirrtto discombobulate | discombobulating | discombobulated [Add to Longdo]
verwirren; zerzausen | verwirrend; zerzausend | verwirrt; zerzaustto dishevel | dishevelling | dishevelled [Add to Longdo]
verwirren; disorientieren | verwirrend; disorientierend | verwirrt; disorientiertto disorient; to disorientate | disorienting; disorientating | disoriented; disorientated [Add to Longdo]
verwirren | verwirrend | verwirrtto dizzy | dizzying | dizzied [Add to Longdo]
verwirrend; verworren; unübersichtlich {adj}confusing [Add to Longdo]
verwirrend {adv}distractedly [Add to Longdo]
verwirrend {adv}snarly [Add to Longdo]
verwirrend {adv}bafflingly [Add to Longdo]
verwirrend {adv}bewilderingly [Add to Longdo]
verwirrend {adv}confusingly [Add to Longdo]
verwischen; verwirren; durcheinander bringento confound [Add to Longdo]
zerzausen; zausen; verwirren | zerzausen; zausend; verwirrend | zerzaust; verwirrt | er/sie zerzaust | ich/er/sie zerzauste | er/sie hat/hatte zerzaustto tousle | tousling | tousled | he/she tousles | I/he/she tousled | he/she has/had tousled [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
戦禍[せんか, senka] Kriegswirren, Schrecken_des_Krieges, Kriegsschaeden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top