Search result for

wiki

(26 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wiki-, *wiki*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
wikiวิกิ, รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลที่บุคคลต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ข้อมูลใหม่ หรือเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้ถู่มกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รายละเอียดของข้อมูลที่เผยแพร่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
wikipediaวิกิพีเดีย, สารานุกรมออนไลน์หลายภาษาที่แจกจ่ายในลักษณะเนื้อหาเสรี บริหารงานโดยมูลนิธิวิกิมีเดีย คำว่า "วิกิพีเดีย" มีที่มาของชื่อการผสมคำของคำว่า wiki ซึ่งเป็นลักษณะของการสร้างเว็บไซต์ที่ร่วมกันปรับปรุง และคำว่า encyclopedia ที่แปลว่าสารานุกรม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wikis (Computer science)วิกิ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm noticing here that you have a wikipedia entry... bingo.ฉันสังเกตุเห็นว่านายได้ใส่ข้อมูลลงไปใน วิคิพีเดียด้วย แน่นอนอยู่แล้ว Chuck Versus the First Date (2008)
Seriously. She's like the Wikipedia of perv.จริงนะเว้ย เธอยังกับวิกิของพวกวิปริตเลย About Last Night (2008)
Wikipedia. But that's not important.ผมดูจากวิกีพีเดียว แต่นั่นไม่สำคัญหรอก Superhero Movie (2008)
"Don't use CliffNotes or Wikipedia."อย่าได้ใช้ คลิฟโน้ตส์ หรือ วิคิพีเดียเชียวล่ะ New York, I Love You (2008)
No, I'm behind on my Wiki-reading.เปล่า ระยะหลังฉันไม่ได้อ่านวิกิพีเดีย The Gothowitz Deviation (2009)
Light beers. Well, Wiki-how about that.ไลท์เบียร์เหรอ วิกิ ว่าไงล่ะ The Gothowitz Deviation (2009)
- I'm my very own wikipedia.ฉันเป็นเจ้าของ ของวิกิพีเดียวของฉัน Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Messing up wikipedia entries.เข้าไปแก้วิกิพีเดียแบบมั่ว ๆ บ้าง The Pirate Solution (2009)
No wikipedia regurgita.ไม่เอาจากวิกิพีเดีย History Repeating (2009)
And Wikipedia says that King Martin Luther loved the Jews.วิกิพีเดียบอกว่า คิง มาร์ติน ลูเธอร์ รักคนยิว Laryngitis (2010)
May have been done on wikipedia.ท่าทางจะมาจาก Wikipedia นะ Beginner Pottery (2010)
I'm not. It's on Wikipedia.- เปล่านะ มันอยู่ในวิกิพีเดีย Under the Gun (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wikiThe exhortation "Don't quote Wikipedia" was included in the Asahi newspaper of yesterday or the day before.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิกิพีเดีย[TM] (Wikiphīdīa) EN: Wikipedia   FR: Wikipédia

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wikinger {m} | Wikinger {pl}Viking | Vikings [Add to Longdo]
Wiki {n}; Web-basierte Kooperationsplattform [comp.]wiki; wiki wiki web [Add to Longdo]
Wikinger {m}Norseman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィキ[, uiki] (n) {comp} Wiki [Add to Longdo]
ウィキペディア[, uikipedeia] (n) Wikipedia (free online encyclopedia) [Add to Longdo]
ウィクショナリー[, uikushonari-] (n) (See ウィキペディア) Wiktionary (a wiki based open content dictionary) [Add to Longdo]
マスコミュニケーション;マス・コミュニケーション[, masukomyunike-shon ; masu . komyunike-shon] (n) (1) mass communication; the media; (2) mass collaboration, e.g. Wikipedia [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
维基[wéi jī, ㄨㄟˊ ㄐㄧ, / ] wiki [Add to Longdo]
维基百科[Wéi jī bǎi kē, ㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄅㄞˇ ㄎㄜ, / ] Wikipedia (free encyclopedia) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top