Search result for

warnens

(65 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warnens-, *warnens*, warnen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา warnens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *warnens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Wait a minute! I can tell you how the Crusades come out! Mordred tries to take over your kingdom!Ich kann berichten, wie die Kreuzzüge ausgehen und Sie warnen, dass Mordred es auf Ihr Königreich abgesehen hat! Unidentified Flying Oddball (1979)
Come over here.Sehen Sie, Zippo kam her, um Sie zu warnenKnockabout (1979)
Whoever is in charge must be warned to cooperate.Wer immer verantwortlich ist, Sie sollten ihn warnenThe Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
That's where the government cuts in on about 8,000 radio stations and tells them what's coming down and what they're supposed to do about it.Damit können Sie sich in 8.000 Sender einschalten. Und die Leuten warnen. Und was sie tun sollen. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
I feel it's only fair to warn you that I'm used to a much denser climate.Ich möchte sie fairer Weise warnenThe Super Scouts: Part 2 (1980)
I have to warn everybody.Ich muss meine Leute warnenThe Super Scouts: Part 2 (1980)
You could've given us some kind of a warning, son.Du hättest uns wenigstens vorwarnen können. The Prodigals (1980)
When the police arrived, you climbed out the window, I could not tell you, and more ... you know everything yourself!Als die Bullen kamen, war es zu spät, um dich zu warnenLe guignolo (1980)
Just trying to warn you, that's all.Ich will dich nur warnenAmerican Gigolo (1980)
I'm just to warning you as a friend.Ich will dich nur warnen. Als Freund. American Gigolo (1980)
All we're saying is, give us some warning, Mr. Brubaker.Schön. Aber warnen Sie uns wenigstens vor, Mr. Brubaker. Brubaker (1980)
Goddamn, don't you ever warn me about nothing!Gottverdammtes Weib, wag es noch mal, mich zu warnenCoal Miner's Daughter (1980)
I wanted to warn you to drop her, but I figured... it was none of my business.Ich wollte dich mehrmals warnen. Dann wollte ich mich aber nicht einmischen. The Last Metro (1980)
I should have warned you...Ich hätte dich vorwarnen müssen. The Last Metro (1980)
I should have warned you .Ich hätte Sie vorwarnen müssen. The Elephant Man (1980)
- You'll know if anything comes around.- Sie warnen uns, falls was ist. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Their job would be to destroy anything with a radio that could warn Pearl Harbor.- Eventuell, um alles zu zerstören, was Pearl warnen kann. - Vorausgesetzt, Sie und Einstein hätten Recht. The Final Countdown (1980)
Because he wants to warn his commander about us.Weil er seinen Kommandeur warnen will. Vor uns. The Final Countdown (1980)
I got to warn you.Ich muss euch warnenFriday the 13th (1980)
Our brothers' experience warns us to not trouble profane minds with our knowledge.Die Lebenserfahrungen unserer Brüder sollten uns davor warnen, Unwissende mit unserem Wissen zu verwirren. Inferno (1980)
You wanna give your crew another warning, Captain?Wollen Sie Ihre Crew noch mal warnen, Kapitän? ffolkes (1980)
I was coming to warn you.Ich wollte euch warnenffolkes (1980)
[WHISPERING] Well, you might have told me.(FLÜSTERT) Du hättest mich vorwarnen können. The Pearls (1981)
Let me warn you.Ich muss dich warnenThe Threshold (1981)
- I'm gonna call Jason and warn him.- Ich muss Jason vorwarnenThe Victims (1981)
Couldn't you give Kenny some kind of a warning?Können Sie ihn nicht irgendwie verwarnenThe Victims (1981)
I'm really sorry to be upsetting you, but I have to warn you.Es tut mir ja wirklich sehr leid, aber ich muss dich warnenAn American Werewolf in London (1981)
- Warn me?-Mich warnenAn American Werewolf in London (1981)
He tried to warn me...Er wollte mich warnenAn American Werewolf in London (1981)
...or beef stroganoff, but I warn...Oder Gulasch, aber da muss ich dich warnen. - Bitte! Dead & Buried (1981)
We have to warn people, Chris.Wir müssen die Leute warnen, Chris. The Howling (1981)
You could warn them, if only you spoke Hovitos.Sie könnten sie warnen, wenn Sie ihre Sprache könnten. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
They ought to warn you before they let you fall in love.Ich wünschte, sie würden einen vor der Liebe warnenRich and Famous (1981)
I just wanted you all to be warned.Ich wollte Sie alle nur warnenRich and Famous (1981)
The first few pages warn that these enduring creatures may lie dormant but are never truly dead.Die ersten paar Seiten warnen davor, das diese zeitlosen Kreaturen zwar ruhen können, aber nie wirklich tot sind. The Evil Dead (1981)
I think it's my duty to warn you.Aber ich muss Sie warnenOslinaya shkura (1982)
KITT, patch me through to Devon.KITT, stell mich zu Devon durch. Ich muss ihn warnenA Plush Ride (1982)
- We've got to warn Annie!- Wir müssen Annie warnen! - Schrubb! Annie (1982)
Certainly a cautionary tale for gardeners.Gewiss eine warnende Geschichte für Gärtner, Madam. The Draughtsman's Contract (1982)
Perhaps I ought to warn that girl... Maj, or whatever her name is.Man müsste dieses junge Ding vielleicht warnen, diese Maj, oder wie sie heißt. Fanny and Alexander (1982)
Should we issue a warning, sir?Sollen wir sie vorher warnen, Sir? Gandhi (1982)
Then I must warn you, sir, that both horse and armour may be lost in the jousting.Ich muss Euch warnen, dass beides im Turnier verloren gehen könnten. Ivanhoe (1982)
Should have warned you scuzzy female types about the Puget Dudes.Er hätte aber auch die Mädels vor den Kerlen hier warnen sollen. An Officer and a Gentleman (1982)
an arm stretched in pain sign, or possibly noticing, what is not explained, is reason one and another time they abandon him/her the forces, and that terrible sensation of loss, that it happens every time that you see that image."Ein Arm ausgestreckt in einer Geste des Schmerzes, oder vielleicht warnend, "aber nichts erklarte, weshalb ihn jedes Mal der Mut verließ, "oder dieses Gefühl unabwendbaren Verderbens, The State of Things (1982)
I want to go to Flynn's place. - What for? - To warn him.Ich will zu Flynn, um ihn zu warnenTRON (1982)
You should have told us about this much earlier!Sie hätten uns warnen sollen. Návrat do budoucnosti (1983)
Listen, I'll read it out. "Above all, consumption of unexamined meats is to be avoided at all costs, because the human body could be infected by animal sicknesses through them, such as tuberculosis, rabies,"Die Fachleute warnen vor dem Verzehr nicht untersuchten Fleisches, durch dessen Genuss Tierseuchen auf den Menschen übertragen werden können." Sólo pro návstevníky (1983)
Somebody ought to tell this guy.Jemand sollte den Kerl warnenWhen You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
Unless you warn him.Es sei denn, Sie warnen ihn. K.I.T.T. the Cat (1983)
You might've done a lot better warning those guys who just introduced themselves to my car with baseball bats.Sie sollten die Jungs verwarnen, die mit Baseballschlägern vorbeikamen. Knight Moves (1983)

German-Thai: Longdo Dictionary
warnen(vi vt) |warnte, hat gewarnt, jmdn. vor etw. (D)| เตือน เช่น Das Kaufhaus warnt Kunden vor dem Diebstahl. ห้างสรรพสินค้าเตือนลูกค้าให้ระวังการลักเล็กขโมยน้อย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alarmieren; warnen (vor) | alarmierend; warnend | alarmiert; gewarntto alert (to) | alerting | alerted [Add to Longdo]
ermahnen; verwarnen | ermahnend; verwarnend | ermahnt; verwarnt | er/sie ermahnt | ich/er/sie ermahnte | er/sie hat/hatte ermahntto admonish | admonishing | admonished | he/she admonishes | I/he/she admonished | he/she has/had admonished [Add to Longdo]
verwarnen (Fußballspieler) [sport]to book [Add to Longdo]
verwarnendcautioning [Add to Longdo]
warnen (vor) | warnend | gewarnt | er/sie warnt | ich/er/sie warnte | er/sie hat/hatte gewarntto warn (of) | warning | warned | he/she warns | I/he/she warnes | he/she has/had warned [Add to Longdo]
warnendcautionary [Add to Longdo]
warnend; abschreckendexemplary [Add to Longdo]
warnendpremonitory [Add to Longdo]
warnend {adv}warningly [Add to Longdo]
warnend {adv}premonitorily [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
威嚇[いかく, ikaku] drohen, warnen [Add to Longdo]
戒める[いましめる, imashimeru] ermahnen, warnen [Add to Longdo]
諭す[さとす, satosu] ermahnen, warnen, -raten, anraten [Add to Longdo]
[けい, kei] WARNEN, VERWARNEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top