Search result for

wanst

(53 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wanst-, *wanst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wanst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wanst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jared Swanstrom, Your Honor.จาเรด สวอนสตอร์ม ครับท่าน An Innocent Man (2012)
Neuschwanstein, or sometimes it's known as New Swan Castle.Neuschwanstein หรือที่รู้จักกันในนาม New Swan Castle Crazy First Love (2003)
Then, he probably gave her Neuschwanstein and said, he won't be a fool who only builds a castle... then a kiss.หลังจากนั้นเขาก็ให้ Neuschwanstein กับเธอพร้อมกับบอกว่า เขาจะไม่ยอมเป็นเหมือนคนโง่คนนั้น ที่ทำได้เพียงแค่สร้างปราสาท แล้วก็จูบ Crazy First Love (2003)
Fatty, watch out for the bullet!Ich schieß ihm ein Loch in den WanstWe're Going to Eat You (1980)
Fat boy.FettwanstDas Boot (1981)
Up here, fatso!Hier oben, FettwanstMexican Slayride (1983)
Well... you're out of dirt road and good luck, fatso.Tja... dir geht die Schotterpiste und das Glück aus, FettwanstMexican Slayride (1983)
You listen to me, fat ass.Hör gut zu, FettwanstVacation (1983)
One word out of you, fat boy, and you eat your mask.Noch ein Wort, Fettwanst, und du frisst deine Maske. Brewster's Millions (1985)
You stuffed yourself full of wild and sleeps all day.Frisst sich den Wanst mit Reh voll und verschläft den ganzen Tag. Herne's Son: Part 2 (1986)
Pay attention, fat boy.Pass auf, FettwanstArmed and Dangerous (1986)
Over here, fatty. You're a ton, toots.Hier geht's lang, DickwanstThe Great Mouse Detective (1986)
For the 12 years I lived here I did nothing but stuff my belly shag my wick and squeeze the hungry peasants for tithes.12 Jahre lang habe ich mir den Wanst voll gestopft, fleischlichen Lüsten gefrönt und die hungrigen Bauern ausgepresst. The Name of the Rose (1986)
Why don't you be a nice fellow and get the hell out of here, you fat slob.Sei nett und verschwinde hier. Du FettwanstTough Guys (1986)
I'll show you who's old, you dirty, fat slob.Ich zeig dir, wer alt ist. Du dreckiger FettwanstTough Guys (1986)
Hey, fatso.Hey, FettwanstTough Guys (1986)
It's even got his paunch.Er hat sogar seinen WanstThe Belly of an Architect (1987)
- Hey, you got something to say to me, fat boy? - [Stammering]Willst du mir was sagen, FettwanstOliver & Company (1988)
Mind yourselves, soldiers, middle-classes, and you, the well-fed and the clerics.Passen Sie auf Passen Sie auf Ihr Säbelrassler, ihr Bourgeois Ihr Fettwanste, ihr Priester Hiver 54, l'abbé Pierre (1989)
In that pathetic casino, why do you show them your ass, and crack?- Das ist armselig. Der Fettwanst und die anderen. Warum zeigst du deinen Arsch und deine Spalte? My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
Get out, fat ass. Get away.Hau ab, FettwanstLord of the Flies (1990)
Two hundred and thirty nine pounds! Oh, I'm a blimp.(Keucht) 107 kilo, DickwanstHomer's Night Out (1990)
You're not a blimp, Homer. You're my big cuddly teddy bear.Du bist kein Dickwanst, du bist mein großer KuscheIbär. Homer's Night Out (1990)
One word more, and I'll lambast your fat cheeks! Enough!Du Dickwanst spielst heute nicht, sonst werde ich dir das Maul stopfen! Cyrano de Bergerac (1990)
For, when the poem ends, I hit.Der Wanst wird es sein, in den ich beim letzten Vers ... steche! Cyrano de Bergerac (1990)
Sweet is their name in the great fight.Wanstpiekser und Backenknaller sind ihre sanftesten Spitznamen. Cyrano de Bergerac (1990)
- Big fat kid, all messed up.- So einen richtigen FettwanstIt (1990)
Somebody stuck a big fat man in the front to give me dirty looks all night, I swear to God.Jemand hat einen Fettwanst vorne hingesetzt, damit er mich den ganzen Abend geil anstarrt. Madonna: Truth or Dare (1991)
Slice that gizzard open.Ich schlitz dir den Wanst auf! Army of Darkness (1992)
Just remember, it's not over till it's over, fat boy.Ich sag dir eins: Rache ist süß, DickwanstI'm Scheming of a White Christmas (1992)
Who the fuck you gonna kill now, blubber guts?Wen willst du Arsch alle machen, du FettwanstBeyond the Law (1993)
It's me again, Fatso-san.Ich bin es noch mal, Dickwanst-San. Teenage Mutant Ninja Turtles III (1993)
Get her down, you fat sot. - Beat it.Hol sie runter, du DickwanstTeenage Mutant Ninja Turtles III (1993)
Bring the roasted lamb... the sausage and the beans... the venison...Wo ist das Fleisch? Wir wollen uns den Wanst voll schlagen. Wo sind die Würste? The Visitors (1993)
Use more force!Los. Komm mit, FettwanstRun and Kill (1993)
Smithers.! This reminds me of that fat man I used to ride to work.Smithers, das erinnert mich an diesen Fettwanst, auf dem ich zur Arbeit ritt. Bart Gets an Elephant (1994)
0K, lunchbox. Let's try this again.OK, Fettwanst, versuchen wir's nochmal. Mallrats (1995)
That's the other great news, Peg.Nicht ihr, ihr dickwanstigen Schweine. I Can't Believe It's Butter (1995)
I'll lug the guts into the neighbor room.Ich will den Wanst ins nächste Zimmer schleppen. Hamlet (1996)
- You shut up, you fat fuck.- Du hältst's Maul, Fettwanst Chasing Amy (1997)
He is not property at all, you ill-mannered tub of guts.Er ist überhaupt kein Eigentum, Sie ungehobelter DickwanstEver After: A Cinderella Story (1998)
No manners.Ich kann diesen schwitzenden Fettwanst nicht leiden! Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)
What's up, Michelin Man?Ja, ich, du Fettwanst! Was ist mit dir los? Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)
What a pleasant surprise. My aunt was wondering if you'd care to dine with us... at Swanston this Saturday?Meine Tante würde sich freuen, wenn Sie am Samstag zum Abendessen zu uns nach Swanston kämen. St. Ives (1998)
Ah, Biggerstaff. I'm dining at Swanston this evening.Biggerstaff, ich werde heute in Swanston dinieren. St. Ives (1998)
To Swanston.Nach Swanston. St. Ives (1998)
And a fat uncle gives them beatings.- Und dann verhaut sie ein DickwanstAsterix and Obelix vs. Caesar (1999)
A fat uncle?- Ein DickwanstAsterix and Obelix vs. Caesar (1999)
It good that i was fat,yeah?Zum Glück war der Dickwanst da. Asterix and Obelix vs. Caesar (1999)
Get in my belly!Rein in meinen WanstAustin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)

CMU English Pronouncing Dictionary
SWANSTROM    S W AA1 N S T R AH0 M

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanst {m} | Wänste {pl}belly; potbelly | bellies [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top