Search result for

wade

(77 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wade-, *wade*
Possible hiragana form: わで
English-Thai: Longdo Dictionary
wader(n) นกชายเลน เช่น Changes in estuary morphology, such as might occur with sea level rise, can affect wader and sea bird density., S. shorebird,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wade[VT] เดินลุยในน้ำหรือโคลน, Syn. paddle
wade[VI] เดินลุยในน้ำหรือโคลน, Syn. paddle
wade[VI] ผ่านไปอย่างยากลำบาก, Syn. push through, struggle through
wade[N] การเดินลุยในน้ำหรือโคลน
wader[N] ผู้เดินลุยน้ำ
wader[N] นกชนิดหนึ่ง มีขายาวมักจะเดินหาอาหารในน้ำตื้น, Syn. wading bird
waders[N] รองเท้าบูทใส่กันน้ำ, Syn. high gumboots
wade in[PHRV] ย่ำน้ำ, See also: ลุยน้ำ, เดินลุย
wade in[PHRV] เข้าร่วมการต่อสู้หรือโต้เถียง, Syn. tuck in
wade into[PHRV] ลุยน้ำ, See also: เดินลุยดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wade(เวด) vi.,n. (การ) ลุย,เดินลุย,ตะลุย,ลุยน้ำ,เล่นน้ำ,ไปอย่างยากลำบาก vt. ผ่านอย่างลำบาก,ลุย -Phr. (wade in (into) เริ่มอย่างกระฉับกระเฉงมโจมตีอย่างรุนแรง), See also: wadable adj. wadeable adj.
wader(เว'ดอะ) n. ผู้ลุย,ผู้เดินลุย,สิ่งที่ลุย,นกขายาวที่เดินลุยหาอาหารในน้ำตื้น, See also: waders n. รองเท้าบู๊ทกันน้ำสำหรับลุยน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
wade(vi) ลุยน้ำ,ตะลุย,บุก,เล่นน้ำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wade...เวด Deadpool (2016)
Wade.ลุยเลย Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
By the time the FBI wades through their procedures and red tape, it's going to be too late.ถึงตอนนั้นเอฟบีไอคงทำตามขั้นตอนของเขา และมันคงจะสายเกินไป Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Alright, who's Wade Richter?ใครคือ เวด ริชเช่อ Emotional Rescue (2009)
I'm a friend of Wades, from work.ผมเป็นเพื่อนของเวด จากที่ทำงาน Emotional Rescue (2009)
Is that Levi, Wade's friend?เลวี ที่เป็นเพื่อนของเวดงั้นเหรอ Emotional Rescue (2009)
I'm sorry. Wade's not here right now.ขอโทษจ้ะ เวดไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว Emotional Rescue (2009)
That's too bad. I lent Wade my camping stove.แย่จัง ผมได้ให้เวดยืมเตาสำหรับตั้งแคมป์ Emotional Rescue (2009)
Well, there, there is a place where Wade works on some of his projects.น่าจะเป็นที่หนึ่งที่เวดใช้ทำงานของเขา Emotional Rescue (2009)
Wade Richter, a convicted pyre, lives in the neighborhood.เวด ริชเช่อ เป็นนักโทษวางเพลิง อาศัยอยู่ในหมู่เพื่อนบ้าน Emotional Rescue (2009)
Not very smart, Wade.ไม่ฉลาดเอามากๆ เวด Emotional Rescue (2009)
Really Wade? *****?ใช่มั้ยล่ะเวด Emotional Rescue (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wadeShe has waded into one controversy after another.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟูมน้ำ[V] wade, See also: ford, Syn. ลุยน้ำ, Example: เขาฟูมน้ำไปยังฝั่งตรงข้ามอย่างเร่งรีบ, Thai definition: เดินลุยไปบนน้ำหรือโคลน
ลุย[V] wade, See also: go through, ford, Syn. บุกไป, เหยียบไป, ฝ่าไป, Example: ฉันลุยลงไปเก็บสังกะสีหลังคาครัวที่ปลิวจมหายลงไปในน้ำ, Thai definition: เดินเรื่อยไปในที่ที่ยากลำบาก
ท่อง[V] ford, See also: wade, Syn. ลุย, Example: ไกรทองท่องไปกลางน้ำเพื่อไปฆ่าชาละวัน, Thai definition: เดินก้าวไปในน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินลุยน้ำ[v. exp.] (doēn lui nām) EN: wade   FR: avancer avec peine dans l'eau
ลั่นทม[n.] (lanthom) EN: pagoda tree ; lunthom ; leelawadee   
ลุย[v.] (lui) EN: ford ; wade trough   FR: patauger ; marcher dans l'eau
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: ford ; wade ; walk   FR: traverser

CMU English Pronouncing Dictionary
WADE    W EY1 D
WADED    W EY1 D AH0 D
WADEL    W EY1 D AH0 L
WADER    W EY1 D ER0
WADES    W EY1 D Z
WADE'S    W EY1 D Z
WADERS    W EY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wade    (v) (w ei1 d)
waded    (v) (w ei1 d i d)
wader    (n) (w ei1 d @ r)
wades    (v) (w ei1 d z)
waders    (n) (w ei1 d @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wade(n) |die, pl. Waden| น่อง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wade {f} [anat.]calf [Add to Longdo]
Wadenbein {n} [anat.]fibula; splinter bone [Add to Longdo]
Wadenstrumpf {m}half stocking [Add to Longdo]
Wadenkrampf {m} [med.]cramp in the calf [Add to Longdo]
Wadenwickel {m} [med.]leg compress [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワディ;ワジ[, wadei ; waji] (n) wadi (ara [Add to Longdo]
一筋縄でいかない;一筋縄で行かない[ひとすじなわでいかない, hitosujinawadeikanai] (exp) (See 一筋縄では行かない) not straight forward; not dealt with by ordinary means [Add to Longdo]
一筋縄では行かない;一筋縄ではいかない[ひとすじなわではいかない, hitosujinawadehaikanai] (exp) (See 一筋縄) not straight forward; not dealt with by ordinary means [Add to Longdo]
押し渡る;押渡る[おしわたる, oshiwataru] (v5r) to cross over; to wade [Add to Longdo]
言わでも[いわでも, iwademo] (exp) (1) (See 言わずもがな) goes without saying; needn't be said; (2) should rather be left unsaid [Add to Longdo]
言わでもの事;言わでものこと[いわでものこと, iwademonokoto] (exp,n) (1) something that goes without saying; something that needn't be said; (2) something that should rather be left unsaid [Add to Longdo]
人波を泳ぐ[ひとなみをおよぐ, hitonamiwooyogu] (exp,v5g) to wade through a crowd [Add to Longdo]
庭で作った野菜[にわでつくったやさい, niwadetsukuttayasai] (n) vegetables grown in one's yard [Add to Longdo]
徒渉[としょう, toshou] (n,vs) wade across [Add to Longdo]
胴付長靴[どうつきながくつ, doutsukinagakutsu] (n) waders (waterproof pants often fitted with boots, used mostly by fishermen) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在水步行[zài shuǐ bù xíng, ㄗㄞˋ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, ] wade [Add to Longdo]
威妥玛拼法[Wēi tuǒ mǎ pīn fǎ, ㄨㄟ ㄊㄨㄛˇ ㄇㄚˇ ㄆㄧㄣ ㄈㄚˇ, / ] Wade-Giles system (romanization of Chinese) [Add to Longdo]
威妥玛拼音[Wēi tuǒ mǎ pīn yīn, ㄨㄟ ㄊㄨㄛˇ ㄇㄚˇ ㄆㄧㄣ , / ] Wade-Giles system (romanization of Chinese) [Add to Longdo]
威氏注音法[Wēi shì zhù yīn fǎ, ㄨㄟ ㄕˋ ㄓㄨˋ ㄈㄚˇ, / ] Wade-Giles transliteration scheme for Chinese (with p for unaspirated pinyin b and p' for aspirated pinyin p etc) [Add to Longdo]
威玛拼法[Wēi mǎ pīn fǎ, ㄨㄟ ㄇㄚˇ ㄆㄧㄣ ㄈㄚˇ, / ] Wade-Giles system (romanization of Chinese) [Add to Longdo]
威玛拼音[Wēi mǎ pīn yīn, ㄨㄟ ㄇㄚˇ ㄆㄧㄣ , / ] Wade-Giles system (romanization of Chinese) [Add to Longdo]
[tāng, ㄊㄤ, ] wade [Add to Longdo]
韦氏拼法[Wéi shì pīn fǎ, ㄨㄟˊ ㄕˋ ㄆㄧㄣ ㄈㄚˇ, / ] Wade-Giles system (romanization of Chinese) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wade \Wade\, v. t.
   To pass or cross by wading; as, he waded ?he rivers and
   swamps.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wade \Wade\, n.
   Woad. [Obs.] --Mortimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wade \Wade\, n.
   The act of wading. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wade \Wade\, v. i. [imp. & p. p. {Waded}; p. pr. & vb. n.
   {Wading}.] [OE. waden to wade, to go, AS. wadan; akin to
   OFries. wada, D. waden, OHG. watan, Icel. va?a, Sw. vada,
   Dan. vade, L. vadere to go, walk, vadum a ford. Cf. {Evade},
   {Invade}, {Pervade}, {Waddle}.]
   [1913 Webster]
   1. To go; to move forward. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When might is joined unto cruelty,
       Alas, too deep will the venom wade.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Forbear, and wade no further in this speech. --Old
                          Play.
    [1913 Webster]
 
   2. To walk in a substance that yields to the feet; to move,
    sinking at each step, as in water, mud, sand, etc.
    [1913 Webster]
 
       So eagerly the fiend . . .
       With head, hands, wings, or feet, pursues his way,
       And swims, or sinks, or wades, or creeps, or flies.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to move with difficulty or labor; to proceed ?lowly
    among objects or circumstances that constantly ?inder or
    embarrass; as, to wade through a dull book.
    [1913 Webster]
 
       And wades through fumes, and gropes his way.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The king's admirable conduct has waded through all
       these difficulties.          --Davenant.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woad \Woad\, n. [OE. wod, AS. w[=a]d; akin to D. weede, G. waid,
   OHG. weit, Dan. vaid, veid, Sw. veide, L. vitrum.] [Written
   also {wad}, and {wade}.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) An herbaceous cruciferous plant ({Isatis
    tinctoria}) of the family {Cruciferae} (syn.
    {Brassicaceae}). It was formerly cultivated for the blue
    coloring matter derived from its leaves. See {isatin}.
    [1913 Webster]
 
   2. A blue dyestuff, or coloring matter, consisting of the
    powdered and fermented leaves of the {Isatis tinctoria}.
    It is now superseded by indigo, but is somewhat used with
    indigo as a ferment in dyeing.
    [1913 Webster]
 
       Their bodies . . . painted with woad in sundry
       figures.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Wild woad} (Bot.), the weld ({Reseda luteola}). See {Weld}.
    
 
   {Woad mill}, a mill grinding and preparing woad.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Wade
   n 1: English tennis player who won many women's singles titles
      (born in 1945) [syn: {Wade}, {Virginia Wade}]
   v 1: walk (through relatively shallow water); "Can we wade
      across the river to the other side?"; "Wade the pond"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Wade [vaːdə] (n) , s.(f )
   calf
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top