Search result for

visum

(58 entries)
(0.035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visum-, *visum*
Possible hiragana form: う゛ぃすん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา visum มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *visum*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gallstones or pancreatic divisum.ก้อนนิ่วหรือpancreatic divisumBirthmarks (2008)
Heads it's gallstones, tails it's divisum.ด้านบน, โรคนิ่วก็, ด้านล่างเป็น divisum Birthmarks (2008)
As an American citizen on a visitor's visa to Britain, he is obliged to seek a permit from the American Embassy before realising a flying project at Dover where he hopes, he says, to further discredit Blériot who could only fly the English Channel with the help of an engine.Als amerikanischer Bürger mit Visum für Großbritannien braucht Armeror eine Erlaubnis der amerikanischen Botschaft, bevor er ein Vorhaben in Dover verwirklichen kann, wo er, wie er sagt, Blériot noch weiter zu diskreditieren hofft, dem die Kanalüberquerung nur mit Hilfe eines Motors gelang. The Falls (1980)
Her e's your passport for France.Hier, ein Pass mit einem Frankreich-VisumMephisto (1981)
I had no money, no clothes, no visa, standing on the corner in Bogota in Colombia...Ich hatte kein Geld, kein Visum, und ich stand in Bogotá auf der Straße... Thief (1981)
Now you just sign the visa and say goodbye, because I know what your orders are.Unterschreiben Sie endlich das Visum! Ich kenne Ihre Anweisungen. Daddy's Gone a Hunt'n (1984)
His own government wouldn't grant him a visa to accept the award.Seine Regierung gab ihm kein Visum, um den Preis entgegenzunehmen. Waiting for Godorsky (1984)
This one's out-of-date, but the visa's valid.Dieser ist abgelaufen, aber das Visum gilt noch. The Killing Fields (1984)
You could get a work visa.Für ein ArbeitsvisumSplash (1984)
He was down there on a temporary visa.Er hatte ein befristetes VisumFlight to Freedom (1985)
If they're on visas, they don't want trouble.Sind sie mit Visum hier, werden sie keinen Ärger wollen. Into the Night (1985)
I can get visas and tickets for you.Ich kann ein Visum und Flugtickets besorgen. Stemwinder: Part 2 (1986)
Two Vietnamese nationals on a special-guest visa from the State Department.2 vietnamesische Staatsbürger mit einem Gastvisum des Außenministeriums. The Man Who Died Twice (1986)
He said it had something to do with our dependent visa.Er sagte, es hätte etwas mit unserem Visum zu tun. The Man Who Died Twice (1986)
And look, I got your exit visa forged too.- Und schau her: Ich hab auch ein gefälschtes Ausreisevisum für dich. Salvador (1986)
Have you a visa?Haben Sie ein VisumBlind Chance (1987)
Dent's visa to Costa Rico had today's date on it.Dents Visumsantrag für Costa Rica trug das heutige Datum. Beverly Hills Cop II (1987)
He had a duff visa.Er hatte ein ungültiges VisumThe Fourth Protocol (1987)
- I don't see a US visa.- Ich sehe kein US-VisumNo Way Out (1987)
Exit visas are imminent.Ein Ausreise-Visum steht an. Wall Street (1987)
And your tourist visa has expired.Ihr Touristenvisum ist abgelaufen. Tut mir Leid... Bagdad Cafe (1987)
You know what I mean, green card, visa...Du weißt schon, Greencard, Visum... Bagdad Cafe (1987)
Viktor uses fake name marries American to get travel visa to United States. Right.Viktor benutzt einen falschen Namen und heiratet, um ein Visum zu kriegen. Red Heat (1988)
Your chef's visa has expired.Das Visum lhres Kochs ist abgelaufen. Tequila Sunrise (1988)
You ain't got no green card, you ain't got no visa.Du hast keine Arbeitserlaubnis und ein Visum hast du auch nicht. Lionheart (1990)
They surely wouldn't refuse you a visa now.Sie würden dir kein Visum verweigern. Chaplin (1992)
You've resided in France for three years without a visa, - a residence or work permit.Sie leben seit 3 Jahren in Frankreich ohne Visum, ohne Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitserlaubnis. La Vie de Bohème (1992)
Permanent visa for two years.Das Visum gilt für zwei Jahre. The Smile of the Fox (1992)
At around eight, Ehud Manor... -Yes! A visa to America, I'm getting out of this hole in two weeks.Endlich hab ich das Visum für Amerika. Life According to Agfa (1992)
A visa to America!Ich hab's, ein Visum für Amerika! Life According to Agfa (1992)
I got a visa too.Ich hab auch ein VisumLife According to Agfa (1992)
Daniela, I heard you got a visa.Ich habe gehört, du hast ein VisumLife According to Agfa (1992)
Hi. I got an American visa. I'm out of this idiotic country in 2 weeks.Ich hab ein Visum für Amerika. Life According to Agfa (1992)
Well, don't let me hold you back. If you don't want me here, just say.Mein Visum ist diese Woche abgelaufen. Ladybird Ladybird (1994)
We leave tomorrow for Paris, and in a few days for America.Wir gehen nach Amerika, sobald wir ein Visum haben. Le parfum d'Yvonne (1994)
I'm leaving in 48 hoursMein Visum und FIugkarte ist da Ich gehe in 48 Stunden Barsaat (1995)
I need to see your Canadian resident visa before I can process your application.Ich brauche Ihr kanadisches Visum, ehe ich den Antrag bearbeiten kann. French Kiss (1995)
This is where I tell you that your request for a new residence visa has been denied.An dieser Stelle sage ich Ihnen, dass Ihr Antrag auf ein neues Visum abgelehnt ist. French Kiss (1995)
- You don't need a temporary visa?- Sie wollen kein vorläufiges VisumThe Net (1995)
So if that's who you are, sign here, and we'll issue your visa.Wenn Sie das sind, unterschreiben Sie hier und Sie bekommen ein VisumThe Net (1995)
"...should criminal charges result in conviction."Arbeitsvisum im Falle einer Verurteilung.'" Extreme Measures (1996)
And this is your new passport with an American visa.Hier ein neuer Ausweis und ein Visum für die USA. Police Story 4: First Strike (1996)
Do you have a visa?Hast du ein VisumSwallowtail Butterfly (1996)
Do you?Kein VisumSwallowtail Butterfly (1996)
He entered the States with no visa or papers.- Er hat weder ein Visum noch Papiere. Apocrypha (1996)
The Cuban visa?Das Visum für Kuba? Musings of a Cigarette Smoking Man (1996)
Once I've been notified the rods have been removed from the depository the visa and the money for your trip will be in your room.Sobald ich weiß, dass die Stangen aus dem Lager entfernt wurden,... ..liegen Visum und Geld für Ihre Reise in Ihrem Zimmer bereit. Musings of a Cigarette Smoking Man (1996)
What for ? I'm traveling on a United States diplomatic visa.Ich reise mit einem Diplomatenvisum der USA. Tunguska (1996)
The U.S. Customs officials detained another courier... on a similar visa in Honolulu two nights ago.Zöllner haben in Honolulu vor zwei Tagen jemanden mit Diplomatenvisum verhaftet. Tunguska (1996)
With cover credentials. A diplomatic passport and visa.Ich kann Ihnen falsche Papiere besorgen, Diplomatenpass und VisumTunguska (1996)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausreisevisum {n}exit visa [Add to Longdo]
Einreisevisum {n}entrance visa [Add to Longdo]
Visum {n} | Visa {pl}; Visen {pl}visa | visas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 visum
   visa; visé
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 visum
   visa; visé
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 visum [visɵm]
   visa; visé
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Visum [viːzum] (n) , s.(n )
   visa
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top