Search result for

viehs

(91 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -viehs-, *viehs*, vieh
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา viehs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *viehs*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your cattle?Dein ViehThe Searchers (1956)
Livestock.Viehbestand... Amistad (1997)
Moron Janas.Mistvieh Janas! Nightmares (1979)
Moron Kosek!Mistvieh Kosek! Nightmares (1979)
Moron Rzepecki!Mistvieh Rzepecki! Nightmares (1979)
Moron Srebrny is a complete idiot!Mistvieh Srebrny - 'n Vollidiot! Nightmares (1979)
JAMIE: Boxcar.Viehwagen. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
It rules out the Meatand Liverstock Commission.Also auch nichts mit der Mastviehbestandskommission. Jobs for the Boys (1980)
So that's the silo of grain for the cattle.Das ist der Getreidesilo für das ViehEvery Man for Himself (1980)
Any means that you have to take... to eliminate this rustling problem... we're all behind you 100%.Egal, zu welchen Mitteln Sie greifen müssen, um diese Viehdiebe loszuwerden, wir stehen alle zu 100 % hinter Ihnen. Tom Horn (1980)
The damn rustlers have completely wiped out our herd profits... not to mention... what the blizzards and the predators have done to our cash crops.Die elenden Viehdiebe stehlen uns den Gewinn aus unseren Herden, ganz zu schweigen davon, was die Schneestürme und Raubtiere unseren Feldfrüchten antun. Tom Horn (1980)
John Coble's put in a pretty fervent recommendation for you... to The Cattlemen's Association to help control the rustling.John Coble hat Sie bei der Viehzüchtervereinigung sehr dringend empfohlen, um den Viehdiebstahl einzudämmen. Tom Horn (1980)
I believe his point was... handling rustlers after your experience with the Apache wars... should be like shooting fish in a barrel.Er begründete es damit, dass es für Sie nach Ihren Erfahrungen in den Apachenkriegen ein Kinderspiel wäre, den Viehdiebstahl einzudämmen. Tom Horn (1980)
The way I see this, you'll be a stock detective.So wie ich es sehe, wären Sie Viehdetektiv. Tom Horn (1980)
You can stay here at the ranch... and I'll pay your wages as a cowhand.Sie können auf der Ranch bleiben und ich bezahle Sie als Viehhüter. Tom Horn (1980)
$200 for every rustler that goes somewhere else... to ply his trade.$200 für jeden Viehdieb, der sein Handwerk woanders ausüben will. Tom Horn (1980)
Well, whoever swore to it... was a liar and a cow thief.Wer auch darauf geschworen hat, war ein Lügner und ein Viehdieb. Tom Horn (1980)
Stock detective.Ein Viehdetektiv. Tom Horn (1980)
What's a stock detective?Was ist ein Viehdetektiv? Tom Horn (1980)
You may call yourself some kind of stock detective... but I'm a deputy sheriff, and I'm the law here.Sie mögen sich Viehdetektiv nennen, aber ich bin Hilfssheriff und ich vertrete das Gesetz. Tom Horn (1980)
Those are Coble's cattle you're running there.Das Vieh hier gehört Coble. Tom Horn (1980)
But the rustling has stopped.Aber der Viehdiebstahl hat aufgehört. Tom Horn (1980)
I got this inquiry from Montana... for a man who could come up there and see to himself... and look to a few things that-a-way... in respect to the cattle stealing going on in the Big Moon up there in that district.Ich habe eine Anfrage aus Montana, sie suchen jemanden, der dort hinreitet und sich um ein paar Sachen kümmert, weil in dem Big Moon Distrikt auch Viehdiebstähle stattfinden. Tom Horn (1980)
- All this good land, all this acreage... livestock, and everybody's starving.- Das ist gutes Land, so groß Vieh und jeder hungert. Brubaker (1980)
I got people out there trying to shoot my cattle.Da gibt es Leute, die mein Vieh erschießen. Brubaker (1980)
That's not what I asked, idiot.Danach hab ich gar nicht gefragt, Sie RindviehThe Umbrella Coup (1980)
The slaughter-house you saw is where they butcher the victimsSie werden wie Vieh abgeschlachtet! We're Going to Eat You (1980)
Laugh it up, fuzzball... but you didn't see us alone in the south passage.Lach du nur, du Pelzvieh... aber du hättest uns sehen müssen, als wir in der Südpassage waren. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
A fowl pest epidemic finally erased Carlos's other poultry.Eine Geflügelepidemie raffte Carlos' übriges Federvieh dahin. The Falls (1980)
And they said to me that they was currently in the employ... ..of the Stockgrowers' Association,... ..and that the association was hiring up a big mob from all over the northwest.Sie sagten, sie arbeiten derzeit... ..für den Viehzüchterverband... ..und dass der Verband Leute im ganzen Nordwesten sammelt. Heaven's Gate (1980)
But we know many of them to be thieves and anarchists... ..openly preying on our ranges.Aber unter ihnen sind viele Diebe und Anarchisten,... ..die es auf unser Vieh abgesehen haben. Heaven's Gate (1980)
We are employing 50 men on the basis of $5 a day... ..and $50 for every cattle thief shot or hung.Wir heuern 50 Mann an, für 5 Dollar pro Tag... ..und 50 Dollar für jeden erschossenen oder gehängten Viehdieb. Heaven's Gate (1980)
/Canton') The Stockgrowers' Association is the largest of its kind in the world.Der Viehzüchterverband ist der größte der Welt. Heaven's Gate (1980)
Cash or cattle.In bar oder mit ViehHeaven's Gate (1980)
Too many people and not enough cattle.Zu viele Leute, zu wenig ViehHeaven's Gate (1980)
It... ..says she takes stolen cattle in payment for carnal pleasures.Es... ..heißt, sie nimmt gestohlenes Vieh als Bezahlung für Liebesdienste an. Heaven's Gate (1980)
Then,... ..when that son of a bitch opens his...Dann,... ..wenn das Vieh das Maul... Heaven's Gate (1980)
The Stockgrowers' Association... ..has the names of some of you people on a list.Der Viehzüchterverband... ..hat eine Liste, auf der auch einige von euch stehen. Heaven's Gate (1980)
- Those are the association's horses.- Dem Viehzüchterverband. Heaven's Gate (1980)
- Or cattle.- Oder mit ViehHeaven's Gate (1980)
I believe you have enough of the association's cattle to pay for all of us,... ..without coming' up for air...Du hast wohl genug Vieh, das dem Verband gehört,... ..dass wir uns hier... Heaven's Gate (1980)
- Cow pasture... for... for... ..Eastern speculators.- Viehweide. - Viehweide... für... für... ..Spekulatoren aus dem Osten. Heaven's Gate (1980)
Stupid animal.Du blödes ViehHopscotch (1980)
You filthy animal!Du dreckiges MistviehInferno (1980)
Now who are you fellas?Sie wollen kein Vieh kaufen. The Long Riders (1980)
Do you find it scary?Macht dir das Vieh Angst? Loulou (1980)
I was a horse and cattle dealer.Ich habe mit Pferden und Vieh gehandelt. The Medal (1980)
You moose twit.Du RindviehSmokey and the Bandit II (1980)
You told me cattle.- Öl? Es war doch ViehStardust Memories (1980)
- The cattle died.- Das Vieh ist gestorben. Stardust Memories (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Futter {n}; Viehfutter {n} [agro.]fodder [Add to Longdo]
Jungvieh {n} [agro.]young stock [Add to Longdo]
Kleinvieh {n}small domestic animals [Add to Longdo]
Kuhstall {m}; Viehstall {m}cowshed [Add to Longdo]
Mastvieh {n}fatstock [Add to Longdo]
Rinder {pl}; Vieh {n}; Rindvieh {n}; Viehzeug {n}cattle [Add to Longdo]
Schlachtvieh {n}meat stock; slaughter cattle; animals for slaughter [Add to Longdo]
Stück {n} (Vieh)head [Add to Longdo]
Tier {n}; Vieh {n}brute [Add to Longdo]
Viehzüchter {m}cowman [Add to Longdo]
Vieh {n}; Viehbestand {m}livestock [Add to Longdo]
Viehausstellung {f}cattle show [Add to Longdo]
Viehbestand {m}live stock [Add to Longdo]
Viehbox {f}cattle stall [Add to Longdo]
Viehbremse {f} | Viehbremsen {pl}gadfly | gadflies [Add to Longdo]
Viehdieb {m} | Viehdiebe {pl}rustler | rustlers [Add to Longdo]
Viehhändler {m}cattle dealer [Add to Longdo]
Viehmarkt {m}cattle market [Add to Longdo]
Viehseuche {f}cattle plague [Add to Longdo]
Viehtreiber {m}; Treiber {m}drover [Add to Longdo]
Viehwagen {m}live stock waggon [Add to Longdo]
Viehwagen {m}cattle truck [Add to Longdo]
Viehweide {f}; Weideland {n}pasture [Add to Longdo]
Viehzucht {f}stock farming [Add to Longdo]
Viehzüchter {m} | Viehzüchter {pl}stock farmer | stock farmers [Add to Longdo]
Viehzüchter {m}grazier [Add to Longdo]
Zuchtvieh {n}breeding cattle [Add to Longdo]
Zugvieh {n}draught cattle [Add to Longdo]
eintreiben (Vieh)to drive home [Add to Longdo]
hüten (Vieh)to tend; to keep watch over (cattle) [Add to Longdo]
vertiert; viehisch {adj}brutish [Add to Longdo]
viehisch {adv}bestially [Add to Longdo]
Kleinvieh macht auch Mist. [übtr.]Many a mickle macks a muckle. [Add to Longdo]
Vorsicht Viehtrieb!Cattle crossing! [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
家畜[かちく, kachiku] -Vieh, -Haustier [Add to Longdo]
放牧[ほうぼく, houboku] das_Weiden (des Viehs), das_Grasen [Add to Longdo]
牧畜業[ぼくちくぎょう, bokuchikugyou] Viehstall, Kuhstall [Add to Longdo]
畜生[ちくしょう, chikushou] -Tier, -Vieh, Bestie, Du_Schwein! [Add to Longdo]
畜産[ちくさん, chikusan] Viehzucht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top