Search result for

vetos

(148 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vetos-, *vetos*, veto
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vetos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vetos*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
veto[N] อำนาจในการยับยั้ง
veto[N] การใช้อำนาจยับยั้ง, See also: การยับยั้ง, การห้าม, Syn. embargo, boycott, prohibition
veto[VT] ห้าม, See also: ขัดขวาง, ยับยั้ง, Syn. ban, forbid, prohibit
veto[VT] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, ไม่เห็นด้วย, Syn. refuse, reject
covetous[ADJ] ที่มีความอยากได้, See also: ที่อยากได้ใคร่มี, ละโมบ, Syn. greedy, avaricious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
covetous(คัฟ'วิทัส) adj. ซึ่งปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม) ,อยากได้มาก, See also: covetousness n., Syn. greedy,lustful ###A. generous
veto(วี'โท) n. อำนาจยับยั้ง,ลัทธิยับยั้ง,การใช้สิทธิยับยั้ง,เอกสารแสดงการใช้สิทธิยับยั้งและเหตุผลที่ยับยั้ง,การยับยั้ง,การห้าม,การออกเสียงยับยั้งของสมาชิกหนึ่งในห้าเสียงของสมาชิกถาวรของสภาความมั่นคง (ในสหประชาชาติ) สามารถยับยั้งการปฎิบัติการหรือมติของที่ประชุมไ

English-Thai: Nontri Dictionary
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
covetousness(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้,ความปรารถนา
veto(n) สิทธิยับยั้ง
veto(vt) ห้าม,ยับยั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pocket vetoการยับยั้งโดยเก็บเรื่องไว้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pocket vetoการยับยั้งโดยเก็บเรื่องไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legislative vetoการยับยั้งของฝ่ายนิติบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suspensive vetoการยับยั้งชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suspensive vetoการยับยั้งชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
item vetoการยับยั้งบางรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veto, itemการยับยั้งบางรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veto, legislativeการยับยั้งของฝ่ายนิติบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veto, pocketการยับยั้งโดยเก็บเรื่องไว้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veto, suspensiveการยับยั้งชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vetoการยับยั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vetoการยับยั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
veto powerอำนาจยับยั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veto powerอำนาจยับยั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
veto, impose a vetoยับยั้ง ใช้สิทธิยับยั้ง [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
... you'regonnahavetolook somewhere else.นายควรที่จะไปหาที่อื่นนะ 24: Redemption (2008)
To be greedy or covetous,โลภ ละโมบ Safe and Sound (2008)
I don'thaveto do anything,Alan.ฉันไม่ต้องทำอะไรหรอก อลัน Sir Lancelot's Litter Box (2009)
The post has full veto authority over town policy, including eminent domain decisions.เขาให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ โหวตลงคะเเนนเสียงฝ่ายปกครองเมือง การพิพากษากรรมสิทธิ์เหนือที่ดินเข้าด้วยกัน Potlatch (2009)
When the bargaining has failed and the anger is too hard to maintain, we fall into depression, despair, untilfinallywe havetoaccept that we have done everything we can.เมื่อการต่อรองล้มเหลว และ ความโกรธก็มากเกินกว่าจะรับไหว เราก็ร่วงหล่นสู่ความสะเทือนใจ สิ้นหวัง Good Mourning (2009)
Poor congressman. You've been vetoed.น่าสงสารสมาชิกสภา คุณเพิ่งถูกยับยั้ง The Debarted (2009)
Wehaveto gettothat ship .เราต้องไปที่เรือนั้น Resident Evil: Afterlife (2010)
"evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry,"ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งได้รับการนับถือบูชา Frankie & Alice (2010)
Raj, I highly doubt there is any argument you can make, threat you might levy, rhetorical strategy, plea, invocation, supplication, or... vetoomus that you can employ that would convince me to reconsider.ราจ, ฉันสงสัยเป้นอย่างยิ่งว่านายมีเหตุผลอื่นๆ, การส่งส่วย, ศิลปะการพูด การอ้อนวอน, ข้ออ้าง The Psychic Vortex (2010)
Hey, stovetop boys-- woof!เฮ้ พวกเด็กปล่องไฟ.. Peleliu Airfield (2010)
Women get veto power over what tv shows to watch,ผู้หญิงมีสิทธิที่จะเลือกดูทีวีช่องไหนที่อยากดู The Chase (2010)
Youhaveto startpreparingforthefightdemo.เธอต้องเตรียมทดสอบการต่อสู้ Episode #1.8 (2010)
WhydoIhavetokeep thinking of stalkers?ทำไมฉันต้องเก็บความคิดของผู้ไล่ตามด้วย? Episode #1.4 (2010)
I guess I was afraid you'd veto it, like maybe you'd think me being here was invading your territory or--หนูกลัวว่าพ่อจะไม่อนุญาติ พ่ออาจจะคิดว่าการที่หนูมาทำงานที่นี่ เป็นการล่วงล้ำอำนาจของพ่อน่ะค่ะ Pandora (2012)
It'snotmy decision. ButI haveto play.ฉันไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนั้นซะหน่อย Battlefield (2012)
I haveto gettocl...ฉันต้อง... Restraint (2012)
The United States is the greatest country in the world because we accept a man is, at his core, greedy, selfish and covetous.เอิร์ล: 2 Guns (2013)
Itdoesn'thavetobethisway.-มันอาจจะมีหนทางอื่นที่ดีกว่า The Host (2013)
And he'd like to veto them, but he's just being polite.และเขาก็อยากจะเอามันออก แต่เขาแค่สุภาพมากเกินไป Diva (2013)
Yeah, well, the deal also came with veto power.ใช่ ข้อตกลงก็ยกเลิกได้เหมือนกัน #6 (2013)
What happened to our veto power?เกิดอะไรขึ้นกับการยกเลิกข้อตกลง #6 (2013)
- If I weren't good with it, I would have vetoed the board's decision.ผมคงคัดค้านการตัดสิน ของบอร์ดบริหารแล้วล่ะ Engagement (2013)
The U.S. has the upper hand for now, but fears exist about exactly how an angry Russia and Russian business will react to the likely disastrous effects for the Russian economy of America's U.N. veto.อเมริกาเป็นเสียงสำคัญในขณะนี้ แต่ก็กลัวผลกระทบจากความโกรธของรัสเซีย และธุรกิจของรัสเซียต้องรับผลกระทบที่ร้ายแรง Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Ham is covetous.แฮมเป็นคนโลกมาก Noah (2014)
Wehaveto getthat book translated andfindthephrase that'll put the lid back onallthisbullshit.เราต้องเอาหนังสือไปแปล แล้วหาบทที่ทำให้จบเรื่อง เชี่ยๆทั้งหมดนี่ซะ Books from Beyond (2015)
- Veto!- ขอค้าน! The Lego Batman Movie (2017)
ROH's Supporters Veto Impeachmentผู้สนับสนุนนายโรห์ ยับยั้งการยื่นถอดถอน The King (2017)
- Veto!- VetoIf Al Had a Hammer (1991)
... makeloveto ...... ร่วมรักกับ... The Story of Us (1999)
... youhaveto lethim makethefirst move. lt's only polite.เธอต้องให้เขาได้ขยับตัวก่อน มันเป็นเรื่องของความไว้ใจ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
... willhaveto paythe price.... ในภายหน้าจะลำบาก The Day After Tomorrow (2004)
- Bouvetoya Island.- เกาะ Bouvetya AVP: Alien vs. Predator (2004)
Bouvetoya is one of the world's most isolated places. The nearest land is 1,000 miles away.Bouvetya เป็นส่วนของโลกที่แยกออก แผ่นดินที่ใกล้ที่สุดห่างเป็น 1000 ไมล์ AVP: Alien vs. Predator (2004)
She's gonna haveto call you back. She's,uh,taking careof feminine business.เดี๋ยวเธอโทรกลับนะ ตอนนี้เธอทำธุระของผู้หญิงอยู่ No Exit (2006)
I'm gonna haveto transfer some money and pray the captaindoesn't notice before I find a way to put it back.ฉันกำลังจะแลกเปลี่ยนเงินบางส่วน และสวดภาวนาให้กัปตันไม่ป่าวประกาศ ก่อนที่ฉันจะหาทางเอากลับคืนมา Bad News Blair (2007)
You don't haveto pay me back, you know.นายไม่จำเป็นต้องคืนเงินชั้น เข้าใจมั้ย Bad News Blair (2007)
Why does it always haveto be creepy?ทำไมมันต้องน่าขนลุกทุกทีด้วยล่ะ? About Last Night (2008)
These are all reputable companies and you've vetoed all of them.Alles seriöse Firmen, und Sie legten gegen alle Ihr Veto ein. - Mit gutem Grund. Deadly Knightshade (1986)
Rivetot, what in the world are you doing?Rivetot, du spinnst wohl! Was ist los? Tandem (1987)
Rivetot!Rivetot! Tandem (1987)
We have a reservation under Mortez et Rivetot.Wir haben eine Reservierung für Mortez und Rivetot. Tandem (1987)
Poor fellow, you'd believe anything.Mein armer Rivetot, du würdest alles schlucken. Tandem (1987)
Listen, Rivetot.Hör zu, Rivetot. Tandem (1987)
Yes, Rivetot, here, Mr. Gaultier.Hier ist Rivetot, Herr Gaultier. Tandem (1987)
It's Rivetot.Ich bin's, Rivetot. Tandem (1987)
- Let's go, Rivetot?Fahren wir, Rivetot? Michel! Tandem (1987)
Let's go, Rivetot?Fahren wir, Rivetot? Tandem (1987)
Rivetot!Rivetot! Tandem (1987)
Rivetot!Rivetot! Tandem (1987)
Where is that Rivetot?Wo ist denn nur Rivetot hin? Tandem (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vetoThe President vetoed the bill, but Congress overrode his veto.
vetoNo amount of wealth can satisfy a covetous man. Not all the treasure in the world makes him happy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลภมาก[ADJ] greedy, See also: avaricious, covetous, Example: สำหรับคนที่โลภมาก เงินเท่านี้ถือว่านิดหน่อยเท่านั้น, Thai definition: ที่อยากได้ไม่รู้จักพอ
มักมาก[ADV] greedily, See also: covetously, avidly, insatiably, avariciously, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: เขาทำสิ่งต่างๆ อย่างมักมาก โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา, Thai definition: ที่ต้องการมาก, ปรารถนามาก
มักมาก[ADJ] greedy, See also: covetous, avid, insatiable, avaricious, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: คนมักมากมักจะอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข, Thai definition: เกี่ยวกับการต้องการมาก, ปรารถนามาก
งกเงิน[V] be greedy, See also: be covetous, be grasping, be avaricious, Syn. งก, อยากได้, โลภ, ขี้เหนียว, เห็นแก่เงิน, Ant. เสียสละ, Example: น้องของเธองกเงินมาก
ละโมบ[ADJ] greedy, See also: insatiable, avaricious, covetous, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: เขาเป็นคนละโมบ อยากได้ในสิ่งที่มิควรได้
ละโมบ[ADV] greedily, See also: insatiably, avariciously, covetously, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: คนที่ไม่รู้จักฐานะของตนในสังคม และกินอย่างละโมบก็เท่ากับทำผิดกฎในการดำเนินชีวิต
โลภโมโทสัน[ADJ] greedy, See also: avaricious, covetous, Syn. โลภมาก, Example: ผู้ที่มีสันดานเป็นคนโลภโมโทสัน จะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลย
โลภโมโทสัน[V] be greedy, See also: be avaricious, be covetous, covet, Syn. โลภมาก, Example: เขาอาจจะไม่โลภโมโทสันเท่ากับพี่ชายของเขาก็ได้, Thai definition: อยากได้มากๆ
น่าอิจฉา[ADJ] jealous, See also: envious, covetous, resentful, Syn. น่าริษยา, Example: คนที่น่าอิจฉาสำหรับผมก็คือ คนที่ได้เรียนในสิ่งที่ตนเองต้องการ
ความริษยา[N] envy, See also: jealousy, covetousness, grudge, Syn. ความอิจฉา, ความอิจฉาริษยา, Example: ความขัดแย้งมักเกิดจากความริษยาและการรักษาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง, Thai definition: ความไม่อยากให้คนอื่นได้ดี
ความละโมบ[N] greed, See also: avariciousness, covetousness, Syn. ความโลภ, ความเห็นแก่ได้, ความมักมาก, Example: ความละโมบทำให้เขาคิดจะลักทรัพย์
ตัวอิจฉา[N] jealous character, See also: envious character, covetous character, Syn. ตัวร้าย, ตัวริษยา, Example: ละครเรื่องนี้มีตัวอิจฉา 2 ตัว ตบกันตลอดทั้งเรื่อง, Thai definition: ตัวละครหรือตัวแสดงที่รับบทบาทเป็นผู้มีนิสัยที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนดูอยู่ไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยับยั้ง[n.] (kān yapyang) EN: suppression ; veto   
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous   FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
โลภ[adj.] (lōp) EN: greedy ; avaricious ; covetous   FR: avide ; cupide
โลภมาก[adj.] (lōp māk) EN: greedy ; avaricious ; covetous   FR: avide ; cupide
สิทธิยับยั้ง[n. exp.] (sitthi yapyang) EN: veto ; right of veto ; power of veto   FR: droit de veto [m]
ยับยั้ง[n.] (yapyang) EN: hold back ; halt ; stop from ; check ; veto ; put a halt to ; inhibit ; restrain ; suppress   FR: retenir ; contenir

CMU English Pronouncing Dictionary
VETO    V IY1 T OW2
VETO    V IY1 T OW0
VETOS    V IY1 T OW0 Z
PEVETO    P EH0 V EH1 T OW0
KVETON    K AH0 V EH1 T AH0 N
VETOED    V IY1 T OW0 D
VETOES    V IY1 T OW0 Z
OLIVETO    OW0 L IY0 V EY1 T OW0
VETOING    V IY1 T OW0 IH0 NG
KNIVETON    N AY1 V T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
veto    (v) (v ii1 t ou)
vetos    (v) (v ii1 t ou z)
vetoed    (v) (v ii1 t ou d)
vetoes    (n) (v ii1 t ou z)
vetoing    (v) (v ii1 t ou i ng)
covetous    (j) (k uh1 v i t @ s)
covetously    (a) (k uh1 v i t @ s l ii)
covetousness    (n) (k uh1 v i t @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verbotvetoed [Add to Longdo]
Begehrlichkeit {f}; Habsucht {f}covetousness [Add to Longdo]
Einspruch {m}; Veto {n}veto [Add to Longdo]
Einspruchsrecht {n} | Einspruchsrechte {pl}veto; power of veto | vetoes [Add to Longdo]
Veto {n} (gegen; von Seiten) | ein Veto gegen etw. einlegen; ein Veto gegen etw. erhebenveto (on; from) | to to put a veto on sth. [Add to Longdo]
sein Veto einlegen; widersprechen | Veto einlegend; widersprechend | Veto eigelegt; widersprochento veto | vetoing | vetoed [Add to Longdo]
Vetorecht {n}power of veto; right of veto [Add to Longdo]
begehrlichcovetous [Add to Longdo]
begehrlich {adv}covetously [Add to Longdo]
verbietendvetoing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シベトン[, shibeton] (n) civetone [Add to Longdo]
愛執[あいしゅう, aishuu] (n) attachment; covetous affection [Add to Longdo]
愛着[あいちゃく(P);あいじゃく, aichaku (P); aijaku] (n,vs) attachment; love; covetous affection; (P) [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] (n,vs,adj-no) denial; veto; rejection; refusal; (P) [Add to Longdo]
拒否権[きょひけん, kyohiken] (n) right of veto; (P) [Add to Longdo]
小欲[しょうよく, shouyoku] (n) only slightly covetous [Add to Longdo]
少欲[しょうよく, shouyoku] (n) a little covetousness [Add to Longdo]
垂涎[すいぜん;すいえん;すいせん(ok), suizen ; suien ; suisen (ok)] (n,vs) watering at the mouth; covetousness [Add to Longdo]
不裁可[ふさいか, fusaika] (n) veto; rejection [Add to Longdo]
不承認[ふしょうにん, fushounin] (n) disapproval; dissent; veto [Add to Longdo]
欲深[よくぶか(P);よくふか, yokubuka (P); yokufuka] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P) [Add to Longdo]
欲張り(P);欲ばり[よくばり, yokubari] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P) [Add to Longdo]
貪欲(P);貪慾[どんよく(P);とんよく;たんよく, donyoku (P); tonyoku ; tanyoku] (adj-na,n) (1) avarice; greed; covetousness; (2) {Buddh} (usu. とんよく) raga (desire); (P) [Add to Longdo]
貪婪[たんらん;どんらん, tanran ; donran] (adj-na,n) covetousness; greed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, ] covetous; greedy [Add to Longdo]
反对票[fǎn duì piào, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, / ] a vote against; a veto [Add to Longdo]
否决[fǒu jué, ㄈㄡˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] veto [Add to Longdo]
否决权[fǒu jué quán, ㄈㄡˇ ㄐㄩㄝˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] veto power [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
否認[ひにん, hinin] Verleugnung, Verneinung, Veto, Nein [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] Leugnung, Ableugnung, Ablehnung, Veto [Add to Longdo]
拒否権[きょひけん, kyohiken] Vetorecht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top