Search result for

ute

(142 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ute-, *ute*
Possible hiragana form: うて
English-Thai: Longdo Dictionary
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
Reuters(n. name.) สำนักข่าว รอยเตอร์
computer(n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)
acute stroke(n phrase) อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน
last-minute(adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, R. last minute
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, S. non-penetrative sex A. intercourse,
amputee(n slang) คนเพี้ยนที่ผิดปกติแขนขาขาด เช่น We provide motorcycle modifications for amputees and modified artificial limbs for amputee motorcyclists.
deuteronomy(n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uteri[N] มดลูก (คำนามพหูพจน์ของ uterus)
uterus[N] มดลูก, See also: ครรภ์, Syn. womb
utensil[N] เครื่องใช้ภายในบ้าน, See also: เครื่องมือ, เครื่องใช้, อุปกรณ์, Syn. equipment, implement
uterine[ADJ] ที่เกี่ยวกับมดลูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utensil(ยูเทน'เซิล) n. เครื่องใช้ในครัว,เครื่องใช้,เครื่องมือ,ของใช้,ภาชนะ., Syn. tool,vessel
uteritis(ยูเทอไร'ทิส) n. โรคมดลูกอักเส
uterus(ยู'เทอเริส) n. มดลูก,ครรภ์ pl. uteri
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด

English-Thai: Nontri Dictionary
utensil(n) เครื่องใช้,เครื่องมือ,ภาชนะ,ข้าวของเครื่องใช้
uterus(n) มดลูก
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
accouter(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ
astute(adj) ฉลาด,มีเล่ห์กระเท่ห์,มีเชาวน์
astutely(adv) อย่างชาญฉลาด,อย่างเจ้าเล่ห์
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uteralgia; hysteralgia; hysterodynia; metralgia; metrodynia; uterodyniaอาการปวดมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine-มดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine myomaเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine neck; cervix uteri; neck of the wombคอมดลูก [มีความหมายเหมือนกับ cervix ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine souffleเสียงฟู่ในมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine stimulantยากระตุ้นมดลูก, ยาบีบมดลูก, ยาขับระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine tube; oviduct; salpinx uterina; tube, fallopianท่อนำไข่ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterocervical-มดลูกและคอมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterodynia; hysteralgia; hysterodynia; metralgia; metrodynia; uteralgiaอาการปวดมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterogenic-เกิดในมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Uterine cervical neoplasmsเนื้องอกคอมดลูก [TU Subject Heading]
Uterine neoplasmsเนื้องอกมดลูก [TU Subject Heading]
uterusมดลูก, อวัยวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพศเมีย เป็นที่ฝังตัวของเอ็มบริโอ เพื่อเจริญเติบโตต่อไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
uterine brother (n ) พี่น้องต่างพ่อ พี่ชายหรือน้องชายที่มีแม่เดียวกันแต่คนละพ่อ
uterine lining (n ) เยื่อบุมดลูก
uterus (n) womb
See also: S. womb,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fetuses have been transplanted before. Whole uteruses too.ตัวอ่อนถูกปลูกถ่ายก่อนมดลูกทั้งหมด Dying Changes Everything (2008)
I wish I could say the same for my uterus.ฉันอยากให้มดลูกฉันเป็นแบบนั้นบ้างจัง The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Don't have the time, don't have the uterus.ไม่มีเวลา ไม่มีมดลูก Vitamin D (2009)
Which simulates the sound of being in utero.ซึ่งเหมือนกับเสียง ที่เราได้ยินตอนอยู่ในมดลูก Of Human Action (2009)
- a normal, healthy uterus.- อย่างปกติ และมดลูก ยังแข็งแรง Scary Monsters and Super Creeps (2009)
there were a number of abrasions in her uterine lining.ประมาณ 3 ครั้งในระยะ 3 เดือนแรก ถุงน้ำของเธอแตก Cradle to Grave (2009)
Utero-Americans?พวกสาวน้อย The Gorilla Experiment (2009)
If I can just... Gotta get my phone and writing utensil.ผมขอเก็บโทรศัพท์ Chuck Versus First Class (2010)
Her uterine arteries are engorged.มีเลือดคั่งที่เส้นเลือบริเวณมดลูกของเธอ Blink (2010)
I'm a surgeon, and I'm looking at a time bomb in a uterus.ผมเป็นศัลยแพทย์ แล้วผมก็เห็นระเบิดเวลาอยู่ในมดลูก Blink (2010)
Well, addison nicked one of the uterine arteries.ตอนนี้ แอดดิสันตัด uterine artery ไปเส้นนึง (uterine artery=เส้นเลือดแดงที่ส่งเลือดมาเลี้ยงมดลูก) I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
I own 50% of whatever comes out of that uterus.ผมเป็นเจ้าของครึ่งนึงของอะไรก็ตามที่ออกมาจากมดลูกคุณ We All Deserve to Die (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uteI want to buy cooking utensils in one lot.
uteEndometritis is a disease where bacteria enter the uterus and cause inflammation of the inner membrane.
uteDon't forget to bring kitchen utensils such as knives and cooking pots.
uteAt that shop they deal in kitchen utensils.
uteAre you more likely to get worse ovulation pains if you have a tipped uterus?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาชนะ[N] container, See also: utensil, ware, vessel, receptacle, Example: ถ้าของคาวหวานเต็มบาตร เด็กวัดก็จะถ่ายใส่ภาชนะอื่นแทน, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ
เครื่องบริขาร[N] utensils for the monks, See also: the eight requisites for monks, Syn. เครื่องใช้, ของใช้, บริภัณฑ์, Example: เขาถวายเครื่องบริขารแก่พระสงฆ์, Thai definition: เครื่องใช้สอยของพระภิกษุในพระพุทธศาสนามี 8 อย่าง คือ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว กระบอกกรองน้ำ (ธมกรก), สมณบริขาร ก็เรียก, Notes: (บาลี)
เครื่องใช้[N] utensil, See also: equipment, tool, implement, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้สอย, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีด ทำขวาน หรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขายนักท่องเที่ยว, Count unit: ชิ้น
ผอก[N] container, See also: utensil, Syn. ข้าวห่อ, Example: แม่ตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมผอกให้พ่อนำไปกินกลางวันทุกวัน, Thai definition: ข้าวที่เอาไปกิน
มดลูก[N] uterus, See also: womb, Example: ไข่ที่จะเจริญเป็นทารก จะต้องถูกฝังบริเวณผนังด้านในของมดลูก, Count unit: มดลูก, Thai definition: อวัยวะภายใน อันเป็นที่ตั้งครรภ์ของสตรี
ของใช้[N] appliance, See also: utensils, wares, Syn. บริภัณฑ์, เครื่องใช้, ข้าวของเครื่องใช้, สิ่งของ, Ant. ของกิน, Example: ของใช้ทุกอย่างในโรงแรมน่าจับต้องทุกชิ้น, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ของสำหรับใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อำนาจเด็ดขาด[n. exp.] (amnāt detkhāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจสิทธิขาด[n. exp.] (amnāt sitthi khāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อ่านออกเสียง[v. exp.] (ān øksīeng) EN: read aloud   FR: lire à voix haute
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule

CMU English Pronouncing Dictionary
UTECH    Y UW1 T EH2 K
UTERO    Y UW1 T ER0 OW0
UTECHT    Y UW1 T EH2 K T
UTERUS    Y UW1 T ER0 AH0 S
UTENSIL    Y UW0 T EH1 N S AH0 L
UTERINE    Y UW1 T ER0 AH0 N
UTENSILS    Y UW0 T EH1 N S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uterus    (n) (y uu1 t @ r @ s)
utensil    (n) (y uu1 t e1 n s i l)
uterine    (j) (y uu1 t @ r ai n)
utensils    (n) (y uu1 t e1 n s i l z)
uteruses    (n) (y uu1 t @ r @ s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Heute(n) |das| วันนี้
Leute(n) |pl.| ผู้คน
Minute(n) |die, pl. Minuten| นาที
Minuten(n) |pl.|, See also: die Minute
bedeuten(vt) |bedeutete, hat bedeutet| หมายความ, แปลว่า, หมายถึง
gute, See also: gut
guten, See also: gut
heuteวันนี้ เช่น Ich mache Schluss für heute. วันนี้ฉันพอแค่นี้ล่ะ (เลิกงาน)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Utensil {n} | Utensilien {pl}; Ausrüstung {f}utensil; piece of equipment | equipment; paraphernelia [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
couteau(n) |m, pl. -x| มีด
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว
couteau de poche(n) |m| มีดพก, See also: Related: couteau
tout,toute,tous,toutes(adj) ทั้งหมด เช่น Tout le monde = ทุกๆคน Elle habite toute seule = เธออาศัยอยู่คนเดียว Tous les jours = ทุกวัน
sauter aux yeux(phrase) เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน ex: Tu l'aimes bien...je saia! Cela me saute aux yeux!
sauter(vt) กระโดด, ข้ามผ่านไป
Image:
écouter(vt) |je écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent| ฟัง เช่น écouter un concert à la radio ฟังคอนเสิร์ตทางวิทยุ
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir(vi vt) |je soutiens, tu soutiens, il soutient, nous soutenons, vous soutenez, ils soutiennent| ค้ำจุน สนับสนุน เช่น il soutient que ce n\'est pas possible. เขาสนับสนุนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
CG[シージー, shi-ji-] (n) {comp} computer graphics; CG [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
子宫[zǐ gōng, ㄗˇ ㄍㄨㄥ, / ] uterus; womb [Add to Longdo]
崩漏[bēng lòu, ㄅㄥ ㄌㄡˋ, ] uterine bleeding [Add to Longdo]
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, ] utensil; implement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アクティブ[あくていぶ, akuteibu] active [Add to Longdo]
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
雨滴[うてき, uteki] Regentropfen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utes \Utes\, n. pl.; sing. {Ute}. (Ethnol.)
   An extensive tribe of North American Indians of the Shoshone
   stock, inhabiting Colorado, Utah, New Mexico, Arizona, and
   adjacent regions. They are subdivided into several
   subordinate tribes, some of which are among the most degraded
   of North American Indians.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ute
   n 1: a member of the Shoshonean people of Utah and Colorado and
      New Mexico
   2: the Shoshonean language spoken by the Utes

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ute
   abroad; out; outside
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top