Search result for

usp

(46 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -usp-, *usp*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auspicate(ออส'พะเคท) vt. ทำพิธีเปิด, เริ่มแรก (inaugurate)
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์,สุภมงคลสมัย,ฤกษ์ดี,การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) ,นิมิตร (patronage)
auspicial(ออสพิ' ซัล) adj. เกี่ยวกับ auspices, ได้ฤกษ์, เป็นมงคล (of auspices)
auspicious(ออสพิช'เชิส) adj. ได้ฤกษ์,เป็นมงคล,รุ่งเรือง. -auspiciousness, Syn. propitious,promising ###A. inauspicious)
cusp(คัสพฺ) n. จุด,ปลายแหลม,ปลายโผล่,ส่วนยื่นออก,จุดสัมผัส,ยอด, Syn. point
cuspateadj. ซึ่งมีปลายโผล่,ซึ่งมีส่วนยื่นแหลม
cuspatedadj. ซึ่งมีปลายโผล่,ซึ่งมีส่วนยื่นแหลม
cuspedadj. ซึ่งมีปลายโผล่,ซึ่งมีส่วนยื่นแหลม
cuspidn. เขี้ยว,ฟันที่มีปลายแหลมเดี่ยว
cuspidateadj. ซึ่งมีส่วนยื่นแหลม, Syn. cuspidated,cuspidal

English-Thai: Nontri Dictionary
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
auspicious(adj) รุ่งเรือง,ฤกษ์งามยามดี,เป็นลางดี
bicuspid(adj) มีสองแฉก
bicuspid(n) ฟันกรามหน้า
inauspicious(adj) ไม่เป็นมงคล,ลางไม่ดี,เป็นลางร้าย
suspect(vt) ระแวง,สงสัย,ข้องใจ
suspend(vt) เลื่อนไป,แขวน,หยุดชั่วคราว,งด
suspenders(n) หนังดึงถุงเท้า,สายโยงกางเกง,สายแขวน
suspense(n) ความใจจดใจจ่อ,ความกระวนกระวาย,ความอยากรู้อยากเห็น
suspension(n) ความสงสัย,การพักชั่วคราว,ความใจจดใจจ่อ,การลอยตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
USPS change of address notices, people moving into Florida and South Carolina.USPS มีข้อตกลงในการเปลี่ยนที่อยู่. คนที่ย้ายเข้ามาฟลอริด้าและเซ้าธท์คาโรไรน่า Big Sea (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปมงคล = อปมงคล[adj.] (appamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious   FR: sinistre ; lugubre
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
บัญชีถูกระงับ[n. exp.] (banchī thūk ra-ngap) EN: suspended account   
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling   FR: jaillir à l'esprit
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   
ได้ฤกษ์[v. exp.] (dāi reūk) EN: reach the auspicious time/moment   
แฟ้มแขวน[n. exp.] (faēm khwaēn) EN: suspension file   
ห้อย[v.] (høi) EN: hang ; suspend   FR: pendre ; suspendre
ห้อยโหน[v.] (høihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics   FR: se balancer suspendu
ห้อยอยู่[adj.] (høi yū) FR: pendu ; suspendu

German-Thai: Longdo Dictionary
knusprig(adj) กรอบ เช่น knuspriger Keks คุ้กกี้ที่กรอบ
Schauspieler(n) |der, pl. Schauspieler| นักแสดง, ดาราภาพยนตร์, See also: Related: die Schauspielerin

Japanese-English: EDICT Dictionary
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
お目出度う(ateji)(P);御目出度う(ateji);お芽出度う(ateji);御芽出度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P) [Add to Longdo]
そう来なくっちゃ[そうこなくっちゃ, soukonakuccha] (exp) (col) I thought so; I suspected as much; Just as I thought; Now you are talking [Add to Longdo]
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P) [Add to Longdo]
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[, a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis) [Add to Longdo]
アメリカ毒蜥蜴[アメリカどくとかげ;アメリカドクトカゲ, amerika dokutokage ; amerikadokutokage] (n) (uk) Gila monster (Heloderma suspectum) [Add to Longdo]
インドシュモクザメ属[インドシュモクザメぞく, indoshumokuzame zoku] (n) Eusphyra (genus of hammerhead shark in the family Sphyrnidae whose sole member is the winghead shark) [Add to Longdo]
ウィングヘッドシャーク;ウィングヘッド・シャーク[, uinguheddosha-ku ; uinguheddo . sha-ku] (n) winghead shark (Eusphyra blochii, species of Indo-West Pacific hammerhead shark) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 USP
     Universal Storage Platform (HDS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 USP
     User Stack Pointer
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top