Search result for

uk

(126 entries)
(1.2564 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uk-, *uk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
UK[ABBR] คำย่อของ United Kingdom
ukase[N] พระบรมราชโองการ (ของพระเจ้าซาร์ในรัสเซีย), See also: คำสั่งเด็ดขาด, ประกาศของทางราชการ, Syn. decree, edict
ukelele[N] เครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายกีตาร์ขนาดเล็ก
Ukraine[N] ชื่อแคว้นหนึ่งในยุโรปตะวันออก, See also: ยูเครน
ukulele[N] กีตาร์ขนาดเล็กมี 4 สาย, Syn. acoustic guitar
Ukrainian[ADJ] เกี่ยวกับคน ภาษาและวัฒนธรรมของยูเครน
Ukrainian[N] ชาวยูเครน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ukrainian(ยูเคร'เนียน) adj. เกี่ยวกับแคว้น Ukraine
ukulele(ยูคะเล'ลี) n. เครื่องดนตรีขนาดเล็กที่คล้ายกีตาร์., Syn. ukelele
adsuki bean(แอคซู' คิ) adzuki bean
archduke(อาร์ค'ดูค) n. ตำแหน่งเจ้าชายออสเตรีย (chief duke)
auk(ออค) n. นกตระกูล Alcidae มีขาเป็นตีนเป็ดที่ดำน้ำได้
cuke(คิวค) n. แตงกวา
duke(ดิวคฺ) n. ท่านดยุค
fluke(ฟลูค) n. ส่วนที่เป็นเงี่ยงของสมอเรือหรือฉมวก,เงี่ยงเบ็ด,โชคดีอย่างไม่คาดคิด,ฟลุค,ความเคราะห์ดี,ความบังเอิญ,
gerenuk(เจอ'ระนูค) n. ละมั่ง
great aukนกดำน้ำขนาดใหญ่บินไม่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
duke(n) ท่านดยุก,ขุนนางชั้นสูงของอังกฤษ
fluke(n) ลาภลอย,โชค,ความฟลุค,ความบังเอิญ
lukewarm(adj) อุ่น,ไม่เต็มใจ,ไม่กระตือรือร้น,เมินเฉย
rebuke(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การต่อว่า,การประณาม
rebuke(vt) ตำหนิ,ว่ากล่าว,ต่อว่า,ประณาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
UK Bribery Act (n uniq ) พระราชบัญญัติการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm at the Ukraine Hotel.ฉันที่ยูเครน Hotel The Russia House (1990)
Hello, Uka. Koreto. Hitirenga.สวัสดียูก้าโคริโต้ฮิติเรงก้า Rapa Nui (1994)
(Male DJ) 'It's a rainy Christmas Eve all over the UK 'and the question is who is number one on the Radio One chart show tonight?เป็นคริสต์มาสอีฟ ที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับ และที่ท่านรอคอยกันว่า ใครจะได้อันดับหนึ่งในชาร์ทเราคืนนี้ Love Actually (2003)
You don't know if these are designated the same as in the UK, do you?คุณรู้มั้ยครับว่าดินสอพวกนี้ ออกแบบมาเหมือนที่อังกฤษมั้ย Hope Springs (2003)
- Anarchy in the UK!- อนาธิปไตย ในอังกฤษ! V for Vendetta (2005)
You know, like, 'Monkey who can play the ukulele.'อั่ม ลิงเป่าปี่ได้ ทำนองนั้น Pilot (2005)
UK-9023.UK-9023 หรือเปล่าครับ Babel (2006)
The Ukraine.- ยูเครน Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
Our man in the ukraine.He was bennet's friend,his mentor.คนของเราในยูเครน เขาเคยเป็น เพื่อนของ เบนเน็ท พี่เลี้ยงเขา Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
To his mentor in the ukraine.กับที่ปรึกษาของเขาในยูเครน Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
Just a girl with a ukulele# เพียงแค่เป็นหญิงคนหนึ่ง กับกีตาร์แบบเล็กๆ High School Musical 2 (2007)
It's been a big week for UK.โอเค ทุกคนฟังทางนี้ Slumdog Millionaire (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ukShe knows Naoie Ukita.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile   FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse   FR: gronder ; réprimander
ด่าว่า[v.] (dāwā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach   FR: injurier ; insulter ; agonir (r.)
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander
ฟลุก[n.] (fluk) EN: lucky win ; fluke ; lucky chance   FR: coup de chance [m]
จังหวัดมุกดาหาร[n. prop.] (Jangwat Mukdāhān) EN: Mukdahan province   FR: province de Mukdahan [f]
จังหวัดภูเก็ต[n. prop.] (Jangwat Phūket) EN: Phuket province   FR: province de Phuket [f]
จังหวัดสุโขทัย[n. prop.] (Jangwat Sukhōthai) EN: Sukhothai province   FR: province de Sukhothai [f]
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ลูกเนียง [n. exp.] (lūk nīeng) EN: Archidendron jiringa ; Luk Nieng Tree   

CMU English Pronouncing Dictionary
UKASE    Y UW1 K EY2 Z
UKMAN    AH1 K M AH0 N
UKRAINE    Y UW0 K R EY1 N
UKULELE    Y UW2 K AH0 L EY1 L IY0
UKRAINE'S    Y UW0 K R EY1 N Z
UKRAINIAN    Y UW0 K R EY1 N IY0 AH0 N
UKRAINIANS    Y UW0 K R EY1 N IY0 AH0 N Z
UKRAINIAN'S    Y UW0 K R EY1 N IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
UK    (n) (y uu2 k ei1)
ukase    (n) (y uu1 k ei1 s)
ukases    (n) (y uu1 k ei1 s i z)
Ukraine    (n) (y uu k r ei1 n)
ukulele    (n) (y uu2 k @ l ei1 l ii)
ukuleles    (n) (y uu2 k @ l ei1 l i z)
Ukrainian    (n) (y uu k r ei1 n i @ n)
Ukrainians    (n) (y uu k r ei1 n i @ n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
受付[うけつけ, uketsuke] (n) โต๊ะประชาสัมพันธ์, เคาว์เตอร์ต้อนรับ
雨季[うき, uki] (n) ฤดูฝน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
浮かぶ[うかぶ, ukabu] Thai: ลอย English: to float
浮かぶ[うかぶ, ukabu] Thai: ลอยขึ้นมา English: to rise to surface
浮かぶ[うかぶ, ukabu] Thai: นึกขึ้นมาได้
浮かべる[うかべる, ukaberu] Thai: ลอย หรือ ปล่อยลงบนน้ำ English: to float
浮かべる[うかべる, ukaberu] Thai: แสดงความรู้สึกออกมา English: to express
浮く[うく, uku] Thai: ลอย English: to float
受け入れる[うけいれる, ukeireru] Thai: ยอมรับ English: to accept
受け入れる[うけいれる, ukeireru] Thai: ได้รับไว้ English: to receive
受け止める[うけとめる, uketomeru] Thai: รับไว้ English: to catch
受け止める[うけとめる, uketomeru] Thai: รับมือ English: to react to

German-Thai: Longdo Dictionary
Produktion(n) |die, pl. Produktionen| การผลิต
Zukunft(n) |die, nur Sg.| อนาคต
Zukunft(n) |die| อนาคต, See also: künftig
Dukaten(n) |der, pl. Dukaten| เงินโบราณชนิดหนึ่ง ใช้กันในยุโรป
Denkst du ich bin ein Dukatenkacker?(phrase slang) เธอคิดว่าชั้นรวยมากนักหรือไง (ความหมายตรงตัวคือ เธอคิดว่าฉันอุจจาระออกมาเป็นเงินเหรอ)
Baukonstruktion(n) |die, pl. Baukonstruktionen| วิชาโครงสร้างโยธาฯ, งานโครงสร้างโยธาฯ
sukzessiv(adv) ที่เป็นลำดับขั้นตอน, See also: S. schrittweise,
Baukeramik(n) |die, Sing.| ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผาในเชิงสถาปัตยกรรม
Obduktion(n) |die, pl. Obduktionen| การชันสูตรศพ
kontraproduktiv(adj) ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ใส่อารมณ์ เช่น Ist ihre Meinung kontraproduktiv weil innovationsfeindlich oder sind sie notwendige "Bremser" innerhalb einer Gesellschaft die unkontrolliert durch einen dichten Nebel rast?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ukas {m}edict [Add to Longdo]
Ukulele {f} [mus.] | Ukulelen {pl}ukulele | ukuleles [Add to Longdo]
Ukraine [geogr.]Ukraine (ua) [Add to Longdo]
Ukrainer {m}; Ukrainerin {f}Ukrainian [Add to Longdo]
ukrainisch {adj}Ukrainian [Add to Longdo]
Vereinigtes KönigreichUK : United Kingdom [Add to Longdo]
UKW : UltrakurzwelleUSW : ultrashort wave [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尤克里里琴[yóu kè lǐ lǐ qín, ㄧㄡˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄌㄧˇ ㄑㄧㄣˊ, / ] ukulele; traditional form also written 烏克麗麗 [Add to Longdo]
乌克兰[Wū kè lán, ㄎㄜˋ ㄌㄢˊ, / ] Ukraine [Add to Longdo]
乌克兰人[Wū kè lán rén, ㄎㄜˋ ㄌㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] Ukrainian (person) [Add to Longdo]
乌克丽丽[wū kè lì lì, ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧˋ, / ] ukulele; simplified form also written 尤克里里琴 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
すくみ[すくみ, sukumi] deadlock [Add to Longdo]
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伺う[うかがう, ukagau] besuchen, -fragen, sich_erkundigen [Add to Longdo]
受かる[うかる, ukaru] bestehen [Add to Longdo]
受ける[うける, ukeru] bekommen, erhalten [Add to Longdo]
受け付け[うけつけ, uketsuke] Annahme, Rezeption, Auskunft [Add to Longdo]
受け取る[うけとる, uketoru] empfangen, erhalten, annehmen [Add to Longdo]
受け皿[うけざら, ukezara] Untertasse [Add to Longdo]
受け継ぐ[うけつぐ, uketsugu] nachfolgen, -erben [Add to Longdo]
受付[うけつけ, uketsuke] Annahme, Rezeption, Auskunft [Add to Longdo]
受身[うけみ, ukemi] Passivitaet, Passiv [Add to Longdo]
憂き目[うきめ, ukime] bittere_Erfahrung, Muehsal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 UK
   n 1: a monarchy in northwestern Europe occupying most of the
      British Isles; divided into England and Scotland and Wales
      and Northern Ireland; `Great Britain' is often used loosely
      to refer to the United Kingdom [syn: {United Kingdom},
      {UK}, {U.K.}, {Britain}, {United Kingdom of Great Britain
      and Northern Ireland}, {Great Britain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top