Search result for

tyrann

(99 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tyrann-, *tyrann*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tyranny[N] ผู้ปกครองซึ่งกดขี่, See also: การใช้อำนาจกดขี่, การข่มเหง, Syn. oppression, cruelty, severity, despotism
tyrannic[ADJ] เกี่ยวกับทรราชย์, See also: ลักษณะการปกครองแบบทรราชย์
tyrannize[VI] ปกครองแบบกดขี่, Syn. depotize, domineer, dictate, oppress
tyrannize[VT] ปกครองแบบกดขี่, Syn. depotize, domineer, dictate, oppress
tyrannize[VI] กระทำอย่างป่าเถื่อน
tyrannize[VT] กระทำอย่างป่าเถื่อน
tyrannous[ADJ] ซึ่งข่มเหง, See also: ซึ่งกดขี่, Syn. absolute, lawless, unmerciful
tyrannical[ADJ] เกี่ยวกับทรราชย์, See also: ลักษณะการปกครองแบบทรราชย์
tyrannosaur[N] ไดโนเสาร์พันธุ์หนึ่งซึ่งกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร
tyrannotyrannoususly[N] อย่างข่มเหง, See also: อย่างกดขี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tyrannic(ทิแรน'นิเคิล) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,กดขี่,เผด็จการ,ทรราชย์., See also: tyrannically adj.
tyrannical(ทิแรน'นิเคิล) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,กดขี่,เผด็จการ,ทรราชย์., See also: tyrannically adj.
tyrannise(เทอ'ระไนซ) vi.,vt. ปกครองแบบกดขี่,ปกครองแบบเผด็จการ,ใช้อำนาจบาทใหญ่
tyrannize(เทอ'ระไนซ) vi.,vt. =tyrannise (ดู), Syn. oppress,dictate
tyranny(เทอ'ระนี) n. การปกครองแบบกดขี่,การปกครองแบบเผด็จการ,การใช้อำนาจบาตรใหญ่,ความเข้มงวดที่โหดเหี้ยม, Syn. despotism,severity

English-Thai: Nontri Dictionary
tyrannical(adj) กดขี่,กดหัว,เกรี้ยวกราด,โหดร้าย,เผด็จการ
tyrannize(vt) กดขี่,ปกครองแบบเผด็จการ
tyrannous(adj) กดขี่,กดหัว,เกรี้ยวกราด,โหดร้าย,เผด็จการ
tyranny(n) การปกครองแบบเผด็จการ,การปกครองแบบทรราชย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tyrannyระบบทรราชย์ [ดู despotism ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tyrannyทรราชย์, ระบบทรราชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tyranny of the majorityระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I vowed that day that never again would I be helpless in the face of tyranny.ผมสาบานว่าจะต้องไม่ยอมให้มีการข่มเหงกันแบบนี้อีก Lancelot (2008)
Free this land from tyranny, Merlin.ปลดปล่อยดินแดนนี้จากทรราช เมอร์ลิน To Kill the King (2008)
I shall no longer bear to see his tyrannical arrogation, so you must find a way to make them withdraw.ข้าไม่ควรจะเสียเวลากับผู้ปกครองที่ทั้งอวดเก่งและถือดี ฉนั้นท่านต้องหาทาง ทำให้พวกเขาถอยกลับไปซะ The Kingdom of the Winds (2008)
I shall meet the lords of the neighboring fortresses, and alert them to Baegeuk's treason and King Daeso's tyranny, asking them to support us against them.ข้าจะไปพบกับหัวหน้าในป้อมใกล้เคียง และเตือนพวกเขาให้รู้ถึงเรื่องที่แบกิอุคสมคบคิดกับ กษัตริย์ก่อการกบฎ และขอให้พวกเขาสนับสนุนเรา The Kingdom of the Winds (2008)
You must give this sword to Baegeuk, and make sure... he will use it to contend with King Daeso's tyranny.เจ้าก็จะต้องให้ดาบเล่มนี้กับแพกิอุก, และทำให้เขาเชื่อซะ เขาจะใช้มันต่อสู้กับกษัตริย์แทโซ The Kingdom of the Winds (2008)
What's more, with all the tyranny and arrogance King Daeso is showing, there doesn't seem to be any hope for improvement.อีกอย่าง, การแสดงความยะโสและกดขี่ข่มเห่งอย่างที่กษัตริย์แดโซกระทำอยู่ มันจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น The Kingdom of the Winds (2008)
Still a slave to the tyranny of time.ต้องตกเป็นทาสมันตลอดเวลา Superhero Movie (2008)
Behold, the tyranny of the Warlord.ก็อย่างเจ้าแม่ทัพทรราชย์นั่นไง The Forbidden Kingdom (2008)
The misuse of power is the very essence of tyranny.การใช้อำนาจในทางที่ผิดคือ แก่นของพวกทรราชย์ Frost/Nixon (2008)
To say that Juma's death means standing up to tyranny works, and that your decision to send troops into Sangala was the right one.ทีจะบอกว่าการตายของนายพลจูมา หมายถึงการต่อต้าน ขบวนการทรราช และการตัดสินใจของแม่ ที่ส่งกองกำลังเข้า ซังกาลา เป็นส่ิงที่ถูกต้อง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Force, without justice, is tyrannical."อำนาจที่ปราศจากความยุติธรรม คือทรราชย์ Reckoner (2009)
The one who vanquished the tyranny of the user those many cycles before!ผู้ที่เคยโค่นล้มยูสเซอร์ ทรราชย์ที่กดขี่เรา เมื่อนานมาแล้ว TRON: Legacy (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tyrannAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
tyrannHe liked to blame most of his faults and misfortunes of his life on a tyrannical father.
tyrannHis tyrannies were beyond endurance.
tyrannI will be reminded of tyranny and cruelty, if Nero is said.
tyrannPeople in the country were living under a tyranny.
tyrannPeople will always resist tyranny.
tyrannThe people revolted against the tyranny.
tyrannTyrannical governments frequently gaol their political opponents.
tyrannUnder the reign of tyranny, innocent people were deprived of their citizenship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอก[N] oppression, See also: tyranny, Example: การที่ประเทศภายใต้แอกของคอมมิวนิสต์พากันปลดแอกสำเร็จโดยพร้อมเพรียงกันนั้น ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีของมวลเสรีชนชาติต่างๆ, Thai definition: การปกครองที่บังคับกดขี่
บีบรัด[V] oppress, See also: tyrannize, press, Example: กระหวัดรอบทวารมีหน้าที่บีบรัดให้อุจจาระถูกขับถ่ายออกมา, Thai definition: ทำให้รู้สึกอึดอัดใจ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคล้ายถูกบีบถูกรัด
กดขี่[V] oppress, See also: tyrannize, depress, Syn. ข่มขี่, ข่มเหง, Example: ผู้ปกครองประเทศระบบเผด็จการมักจะกดขี่ประชาชน, Thai definition: ข่มให้อยู่ในอำนาจตน, ใช้บังคับเอา, ทำอำนาจเอา
ข่มขี่[V] oppress, See also: tyrannize, demoralize, Syn. กดขี่, บังคับ, Example: ชาวบ้านเชื่อกันว่าพิธีนี้เป็นการทำพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อข่มขี่อำนาจฝ่ายตรงข้ามให้ยอมสยบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize   FR: opprimer ; tyranniser
ไดโนเสาร์ ไทรันนอซอรัส เร็กซ์[n. exp.] (dainōsao thairannøsøras rēks) EN: Tyrannosaurus Rex   FR: Tyrannosaurus Rex
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
กดขี่[v.] (kotkhī) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress   FR: persécuter ; tyranniser
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter

CMU English Pronouncing Dictionary
TYRANNY    T IH1 R AH0 N IY0
TYRANNIES    T IH1 R AH0 N IY0 Z
TYRANNICAL    T ER0 AE1 N IH0 K AH0 L
TYRANNOSAURUS    T IH0 R AE0 N AH0 S AO1 R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tyranny    (n) (t i1 r @ n ii)
tyrannies    (n) (t i1 r @ n i z)
tyrannize    (v) (t i1 r @ n ai z)
tyrannous    (j) (t i1 r @ n @ s)
tyrannical    (j) (t i1 r a1 n i k l)
tyrannized    (v) (t i1 r @ n ai z d)
tyrannizes    (v) (t i1 r @ n ai z i z)
tyrannizing    (v) (t i1 r @ n ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tyrann {m}; Tyrannin {f}; Gewaltherrscher {m}; herrschsüchtiger Menschtyrant [Add to Longdo]
Tyrann {m}; Tyrannin {f}tartar [Add to Longdo]
Tyrann {m}; Rabauke {m}bully [Add to Longdo]
Tyrannei {f}; Gewaltherrschaft {f}; Zwangsherrschaft {f}; Willkürherrschaft {f} | Tyranneien {pl}; Gewaltherrschaften {pl}; Zwangsherrschaften {pl}; Willkürherrschaften {pl}tyranny | tyrannies [Add to Longdo]
tyrannisch {adj}tyrannic; tyrannical [Add to Longdo]
tyrannisch {adj}domineering [Add to Longdo]
tyrannisch; despotisch {adj}arbitrary [Add to Longdo]
tyrannisch {adv}tyrannicly [Add to Longdo]
tyrannischtyrannous [Add to Longdo]
tyrannisch {adv}domineeringly [Add to Longdo]
tyrannisch {adv}tyrannously [Add to Longdo]
tyrannisch {adv}tyrannically [Add to Longdo]
tyrannisieren; gewaltsam unterdrücken; willkürlich behandeln | tyrannisierend | tyrannisiert | tyrannisiert | tyrannisierteto tyrannize | tyrannizing | tyrannized | tyrannizes | tyrannized [Add to Longdo]
tyrannisieren; drangsalieren; schikanieren; herumkommandieren | tyrannisierend; drangsalierend; schikanierend; herumkommandierendto bully; to bully around | bullyingd; bullying around [Add to Longdo]
tyrannisieren | tyrannisierend | tyrannisiert | tyrannisierteto browbeat | browbeating | browbeats | browbeaten [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ティラニー[, teirani-] (n) tyranny; (P) [Add to Longdo]
ティラノザウルス;チラノサウルス;タイラノザウルス[, teiranozaurusu ; chiranosaurusu ; tairanozaurusu] (n) Tyrannosaurus Rex (lat [Add to Longdo]
亜鳴禽類[あめいきんるい, ameikinrui] (n,adj-no) suboscines (songbirds of suborder Tyranni) [Add to Longdo]
圧制;あっ制[あっせい, assei] (n) oppression; tyranny; despotism [Add to Longdo]
圧政[あっせい, assei] (n) (1) despotic administration; tyrannical rule; (2) power politics; political pressure [Add to Longdo]
横暴[おうぼう, oubou] (adj-na,n) violence; oppression; high-handedness; tyranny; despotism; (P) [Add to Longdo]
苛政[かせい, kasei] (n) tyranny; despotism [Add to Longdo]
虐げる[しいたげる, shiitageru] (v1,vt) to oppress; to persecute; to tyrannize; (P) [Add to Longdo]
虐政[ぎゃくせい, gyakusei] (n) tyranny; despotism [Add to Longdo]
専横[せんおう, sen'ou] (adj-na,n) arbitrariness; despotism; tyranny; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作威作福[zuò wēi zuò fú, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄨˊ, ] tyrannical abuse (成语 saw); riding roughshod over people [Add to Longdo]
僭主政治[jiàn zhǔ zhèng zhì, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] tyranny; government by usurper [Add to Longdo]
暴政[bào zhèng, ㄅㄠˋ ㄓㄥˋ, ] tyranny; despotic rule [Add to Longdo]
无道[wú dào, ˊ ㄉㄠˋ, / ] tyrannical; brutal (regime) [Add to Longdo]
苛政猛于虎[kē zhèng měng yú hǔ, ㄎㄜ ㄓㄥˋ ㄇㄥˇ ㄩˊ ㄏㄨˇ, / ] tyrannical government is fiercer than a tiger (成语 saw) [Add to Longdo]
霸王龙[bà wáng lóng, ㄅㄚˋ ㄨㄤˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Tyrannosaurus rex [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暴虐[ぼうぎゃく, bougyaku] tyrannisch, grausam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  tyrann
     tyrant
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top