Search result for

turing

(48 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turing-, *turing*, tur
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turing(ทัวริ่ง) เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนามาจากภาษาปาสกาลที่มหาวิทยาลัย โตรอนโต ใช้ในระบบยูนิกซ์ (UNIX)
turing machineหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ แบบหนึ่ง A.M.Turing เป็นผู้ออกแบบสร้างขึ้นในราวทศวรรษ 1930 ว่ากันว่า เครื่องนี้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ถ้าส่งปัญหา เข้าไปโดยมีขั้นตอนวิธี (algorithm)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Turing computabilityภาวะคำนวณได้ของทัวริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Turing's testการทดสอบทัวริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You see, Penny, Alan Turing defined an algorithm...น่าเบื่อ The Bus Pants Utilization (2011)
We got a new number, Caroline Turing.เราได้รับหมายเลขใหม่ มันเป็นของ Caroline Turing The Contingency (2012)
- Turing.- ทัวริ่ง The Contingency (2012)
Root had in Caroline Turing's name was real.ที่รูทมีในชื่อ แคโรไลน์ ทัวริ่ง เป็นชื่อที่มีอยู่จริง The Contingency (2012)
My province is turing into grave yards...เขตฉันกลายเป็นสุสานไปแล้ว The Scent (2012)
Caroline Turing.แคโรไลน์ ทูริ่ง Firewall (2012)
Caroline Turing. Sending you a photograph.แคโรไลน์ ทูริ่ง กำลังส่งภาพถ่ายไปให้ Firewall (2012)
It seems some of Ms. Turing's patients are a little...ดูเหมือนคนไข้บางคนของคุณทูริ่ง ค่อนข้าง... Firewall (2012)
It'll capture the face of any patient coming or going from Ms. Turing's office.มันจะจับภาพใบหน้าของคนไข้ทุกคน ที่เข้า-ออกออฟฟิศของคุณทูริ่ง Firewall (2012)
I'm going to want to stay as close to Turing as possible.ผมคงต้องเข้าใกล้ทูริ่งให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ Firewall (2012)
Someone with tremendous means wants Caroline Turing gone.ใครบางคนที่ร่ำรวยมาก อยากให้ แคโรไลน์ ทูริ่ง ตาย Firewall (2012)
Caroline Turing. You familiar?แคโรไลน์ ทูริ่ง คุ้นๆบ้างมั้ย Firewall (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมวิธี[n.] (kammawithī) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course   
การผลิต[n.] (kān phalit) EN: production ; manufacturing ; manufacture   FR: production [f]
การปรับโครงสร้างใหม่[n. exp.] (kān prap khrōngsāng mai) EN: restructuring   FR: restructuration [f]
การปรับปรุงโครงสร้าง[n. exp.] (kān prapprung khrōngsāng) EN: restructuring   FR: restructuration [f]
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้[n. exp.] (kān prapprung khrōngsāng nī) EN: debt restructuring ; debt rescheduling ; debt conversion   FR: restructuration de dette [f]
งบต้นทุนการผลิต[n. exp.] (ngop tonthun kān phalit) EN: cost of goods manufacturing statement   
ผู้จัดการฝ่ายผลิต[n. exp.] (phūjatkān fāi phalit) EN: manufacturing manager   FR: directeur de production [m]
ต้นทุนการผลิต[n. exp.] (tonthun kān phalit) EN: manufacturing costs ; production costs   FR: coût de production [m]
วันผลิต[n. exp.] (wan phalit) EN: manufacturing date [f]   FR: date de fabrication [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TURING    T UH1 R IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart [Add to Longdo]
ギャルゲ;ギャルゲー[, gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) {comp} computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei [Add to Longdo]
クリーンルーム[, kuri-nru-mu] (n) clean room (e.g. in semiconductor manufacturing); cleanroom [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] (n) {comp} CIM; Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
ソフト化[ソフトか, sofuto ka] (n,vs) shift away from manufacturing to an information and service-based economy [Add to Longdo]
チューリング[, chu-ringu] (n) Turing [Add to Longdo]
チューリングテスト[, chu-ringutesuto] (n) Turing's test [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图灵奖[Tú líng jiǎng, ㄊㄨˊ ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] Turing Award [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
ネットワーク改造[ネットワークかいそう, nettowa-ku kaisou] network restructuring [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
リストラ[りすとら, risutora] restructuring [Add to Longdo]
リストラクチャリング[りすとらくちゃりんぐ, risutorakucharingu] restructuring [Add to Longdo]
改造[かいぞう, kaizou] restructuring [Add to Longdo]
製作会社[せいさくがいしゃ, seisakugaisha] manufacturing company [Add to Longdo]
製造施設[せいぞうしせつ, seizoushisetsu] manufacturing facility [Add to Longdo]
多品種中少量生産システム[たひんしゅちゅうしょうりょうせいさんシステム, tahinshuchuushouryouseisan shisutemu] Flexible Manufacturing System, FMS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Turing
   n 1: English mathematician who conceived of the Turing machine
      and broke German codes during World War II (1912-1954)
      [syn: {Turing}, {Alan Turing}, {Alan Mathison Turing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top