Search result for

turban

(46 entries)
(0.0569 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turban-, *turban*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turban[N] ผ้าโพกหัวของชาวมุสลิม
turban[N] หมวกที่คล้ายผ้าโพกหัวของชาวมุสลิม
turbaned[ADJ] มีลักษณะคล้ายหมวกโพกศีรษะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turban(เทอ'เบิน) n. หมวโพกศรีษะของชาวมุสลิมในตอนใต้ของเอเซีย,หมวกที่คล้ายหมวกดังกล่าว,หมวกสตรีที่โพกคล้ายหมวกแขก, See also: turbaned adj.
disturbance(ดิสเทิร์บ'เบินซฺ) n. การรบกวน,การทำให้ไม่สงบ,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ลำบาก,สิ่งที่รบกวน,ความไม่สงบ, Syn. row,disorder

English-Thai: Nontri Dictionary
turban(n) ผ้าโพกศีรษะ,หมวก
disturbance(n) การรบกวน,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ไม่สงบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorted out the turban for you, didn't I?ฉันจัดการเรื่องอาบังให้ไม่ใช่เหรอ Wild Bill (2011)
Haruhi, do you like turban shells?เธอได้กินของหวานรึยัง ฉันไม่อยากกินอะไรตอนนี้ Ouran High School Host Club (2011)
Well, if you don't, you're gonna lose Priya to some fancy guy in a turban who grew up with Kama Sutra coloring books.ดีถ้านายทำไม่ได้ นายเสียปรียาไปให้กับพวกอินเดีย ที่เอาดีจากหนังสือกามสูตร The Infestation Hypothesis (2011)
- Great, I'll get my turban.- ใช่ - ดี เดี๋ยวฉันไปหาผ้าโพกหัวก่อน The First Chang Dynasty (2012)
I promise I'll wear the turban your mother chose for the ceremony.ฉันสัญญาว่าจะผูกผ้าโพก ที่แม่เธอเลือกตอนทำพิธี The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
Then a turban, then a tunicแล้วก็ผ้าโพกหัว แล้วก็เสื้อคลุมยาว Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Hang on to your turban, kid, we're gonna make you a star!จับหมวกของเจ้าไว้ดีๆ เด็กๆ เราจะทำให้พวกเจ้า เป็นดารา! Aladdin (1992)
That's a huge turban shell!WEAPONS LEFT! One Piece: Wan pîsu (1999)
I'll pose for a few photographs, perhaps wearing a turban, holding an atlas...ใส่ผ้าโพกหัว ยืนถือแผนที่แล้ว Around the World in 80 Days (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
การถูกรบกวน[n. exp.] (kān thūk ropkūan) EN: upheaval ; disturbance   
ก่อความวุ่นวาย[v. exp.] (kø khwām wunwāi) EN: cause a disturbance   
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass   
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance   FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
ผ้าพันหัว[n.] (phāphanhūa) FR: turban [m]
โพกหัว[v. exp.] (phøk hūa) EN: wrap ; put on a turban ; wrap a piece of cloth around one's head ; cover the head with a cloth   
โพกห้ว[v. exp.] (phōk hūa) EN: wear a turban ; wear as a turban   FR: porter un turban ; porter en guise de turban
ตึงตัง[v.] (teungtang) EN: create a row ; create a disturbance ; make a scene   

CMU English Pronouncing Dictionary
TURBAN    T ER1 B AH0 N
TURBANS    T ER1 B AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turban    (n) (t @@1 b @ n)
turbans    (n) (t @@1 b @ n z)
turbaned    (j) (t @@1 b @ n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Turban {m}turban [Add to Longdo]
turbantragend {adj}turbaned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひと騒動;一騒動[ひとそうどう, hitosoudou] (n) disturbance; kerfuffle [Add to Longdo]
ターバン[, ta-ban] (n) turban [Add to Longdo]
意識障害[いしきしょうがい, ishikishougai] (n) disturbance of consciousness [Add to Longdo]
運動障害[うんどうしょうがい, undoushougai] (n) dyskinesia; motor impairment; motor disturbance [Add to Longdo]
栄螺;拳螺;蠑螺[さざえ;さざい(栄螺);サザエ, sazae ; sazai ( sakae neji ); sazae] (n) (uk) turban shell (any mollusc of the family Turbinidae, esp. the horned turban, Turbo cornutus) [Add to Longdo]
黄巾の乱[こうきんのらん, koukinnoran] (n) Yellow Turban Rebellion (China, 184 CE) [Add to Longdo]
撹乱;攪乱;かく乱[かくらん;こうらん(撹乱;攪乱), kakuran ; kouran ( kakuran ; kakuran )] (n,vs) disturbance; perturbation; derangement [Add to Longdo]
撹乱戦術;攪乱戦術[かくらんせんじゅつ, kakuransenjutsu] (n) disturbance tactics [Add to Longdo]
撹乱戦法;攪乱戦法[かくらんせんぽう, kakuransenpou] (n) disturbance strategy [Add to Longdo]
血行障害[けっこうしょうがい, kekkoushougai] (n) disturbance (blockage) of blood flow [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包头[bāo tóu, ㄅㄠ ㄊㄡˊ, / ] turban; headband [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turban \Tur"ban\ (t[^u]r"ban), n. [OE. turband, turbant,
   tolibant, F. turban, It. turbante, Turk. tulbend, dulbend,
   fr. Per. dulband. Cf. {Tulip}.]
   1. A headdress worn by men in the Levant and by many Muslims
    of the male sex, consisting of a cap, and a sash, scarf,
    or shawl, usually of cotton or linen, wound about the cap,
    and sometimes hanging down the neck.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of headdress worn by women.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The whole set of whorls of a spiral shell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turban
   n 1: a traditional Muslim headdress consisting of a long scarf
      wrapped around the head
   2: a small round woman's hat [syn: {pillbox}, {toque}, {turban}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top