Search result for

traver

(68 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -traver-, *traver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
traverse[VI] เดินข้าม
traverse[N] สิ่งที่ขวาง
traverse[ADJ] ที่กีดขวาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
traverse(แทรฟ'เวิร์ส) vt. เดินข้าม,ขวาง,ขัดขวาง,ตัดผ่าน,ตัดทะลุ,กระโดดเชือก,เดินขึ้นลงข้ามเขา,ทำให้เดินขวาง,สำรวจ,พิจารณาอย่างละเอียด,ตรวจตรา,ต้าน,ปฎิเสธ,หันและเล็งปืนไปยัง. vi. เดินข้าม,ผ่าน,หันกระบอกปลายปืนไปยัง,ปืนเขาในรูปตัวZ,การเดินข้าม,การเดินผ่าน,การขวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
traverse(adj) ตัดกัน,ขวาง
traverse(n) เครื่องกีดขวาง,เส้นขวาง,การเดินข้าม,การสำรวจ
traverse(vt) ข้าม,ตัดผ่าน,ค้าน,สำรวจ,ตรวจตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
traversalการแวะผ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
traversalการแวะผ่าน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
traverseคำปฏิเสธข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
travertineทราเวอร์ทีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
travertineหินอ่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe. I hardly get to see Travers anymoreอาจจะนะ ฉันไม่ค่อยจะได้เจอทราเวอร์สสักเท่าไหร่ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Travers,you need to know something about your mom,and I'm gonna tell you.ทราเวอร์ อยากรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับแม่ไหม Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
I'm gonna put the money in a trust for travers.ผมจะเอาเงินที่ได้ใส่เป็นทรัพย์สินสำหรับเทรเวอร์ Rose's Turn (2009)
Yeah,I'm running it through CODIS right now. - Travers ran the white substance that coated the hair.เจอสสารสีขาวเคลือบติดเส้นผม แล้ว? Hostile Takeover (2009)
Not when Travers is out testifying as an expert witness.ไม่ แต่ทราเวอร์ออกไป ให้การเป็นพยานพิเศษ Bolt Action (2009)
Well,if you're subbing for Travers,I'm hoping you're some kind of chemistry guru.ถ้าคุณมาแทนทราเวอร์ส ผมหวังให้คุณเป็นผู้รู้ทางเคมี Bolt Action (2009)
Thanks, Travers.ขอบคุณทราเวอร์ส Bone Voyage (2009)
Let's try Travers.ลองใช้ที่ ทราเวิร์นส์สิ A561984 (2009)
Within the next 60 minutes, you must stay upon the path of learning and traverse a series of obstacles to obtain access to your wife, who you have also deceived.เรียนรู้และเอาชนะบรรดาอุปสรรค สามารถที่จะไปถึงภรรยาของเขา / คุณก็หลอกลวง ถ้าคุณไปไม่ถึงตรงนั้น พอเวลาหมด Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Thanks, Travers.ขอบคุณมาก ทราเวิร์ส Sudden Death (2010)
monstrous temples to the gods of travertine, you're building on top of someone else's life.ปากถือศีล คุณสร้างมันบนชีวิตของคนอื่น Open House (2011)
Yeah, these are pictures of Cam Travers, one of our producers.ใช่ รูปพวกนี้เป็นรูป\ คือ แคม ทราวิส หนึ่งในโปรดิวเซอร์ Magus (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew   FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
ชั่ว[prep.] (chūa) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of   FR: durant ; à travers
เดินข้ามไป[v. exp.] (doēn khām pai) FR: traverser
ด้วย[X] (dūay) EN: with ; by ; through ; due to   FR: avec ; par ; en ; au moyen de ; à l'aide de ; à travers ; dû à ; de
การเดินข้าม[n. exp.] (kān doēn khām) FR: traversée [f]
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping   FR: de travers ; tordu
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way   FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer
เกะกะการจราจร[n. exp.] (keka kān jarājøn) EN: impede traffic ; obstruct traffic   FR: entraver la circulation
ข้าม[v.] (khām) EN: go across ; cross ; pass through ; go through   FR: traverser ; passer
ข้าม[prep.] (khām) EN: across   FR: à travers

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAVER    T R EY1 V ER0
TRAVERS    T R AE1 V ER0 Z
TRAVERSE    T R AE1 V ER0 S
TRAVERSE    T R AH0 V ER1 S
TRAVERSO    T R AA0 V EH1 R S OW0
TRAVERSED    T R AH0 V ER1 S T
TRAVERSING    T R AH0 V ER1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
traverse    (v) (t r a1 v @@ s)
traversed    (v) (t r a1 v @@ s t)
traverses    (v) (t r a1 v @@ s i z)
traversing    (v) (t r a1 v @@ s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Traverse {f}traverse [Add to Longdo]
Traverse {f} (als Lastaufnahmemittel)lifting beam [Add to Longdo]
Traverse {f} mit Umlenkrollecross beam with return sheave [Add to Longdo]
Traversengeschwindigkeit {f}traverse speed [Add to Longdo]
Traversenhub {m}traverse stroke [Add to Longdo]
Traversenwegauflösung {f}traverse resolution [Add to Longdo]
Traversenwegsensor {m}traverse path sensor [Add to Longdo]
Traversierrahmen {m}traversing frame [Add to Longdo]
traversieren (Fechten; Reitsport)to traverse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
トラバーサル順序[トラバーサルじゅんじょ, toraba-saru junjo] (n) {comp} traversal sequence [Add to Longdo]
トラバース[, toraba-su] (n,vs) traverse [Add to Longdo]
トラバース測量[トラバースそくりょう, toraba-su sokuryou] (n) traverse survey [Add to Longdo]
トラバーチン[, toraba-chin] (n) travertine [Add to Longdo]
横切る(P);横ぎる[よこぎる, yokogiru] (v5r,vt) to cross (e.g. road); to traverse; (P) [Add to Longdo]
温泉華[おんせんか, onsenka] (n) travertine [Add to Longdo]
斜滑降[しゃかっこう, shakakkou] (n) traversing (in skiing) [Add to Longdo]
縦貫[じゅうかん, juukan] (n,vs) running through; traversal [Add to Longdo]
縦走[じゅうそう, juusou] (n,vs) traverse; walk along the ridge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石灰华[shí huī huā, ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄚ, / ] travertine (geol.); tufa (a type of banded marble) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラバーサル順序[トラバーサルじゅんじょ, toraba-saru junjo] traversal sequence [Add to Longdo]
走査[そうさ, sousa] scanning (vs), traversal [Add to Longdo]
走査状態リスト[そうさじょうたいリスト, sousajoutai risuto] traversal state list [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top