Search result for

tran

(187 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tran-, *tran*
English-Thai: Longdo Dictionary
tranche(n) งวด, การจ่ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นส่วนๆ (โดยเฉพาะงวดการจ่ายเงิน)
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ , R. queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual
transgenic(adj jargon) ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม โดยเฉพาะการตัดต่อสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ เช่น ยีนเรืองแสงของแมงกระพรุนมาใส่ในหนูให้หนูเรืองแสง เป็นต้น
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, cross-dresser
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
entrant(n) ผู้มาใหม่, ผู้เข้าทำงานใหม่, สมาชิกใหม่ เช่น They are entrants for a competition. พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, S. antitranspirant spray
telegraphic transfer(n) การโอนเงินโดยทางโทรเลข เช่น When you wish to make a payment from your account whether by Telegraphic Transfer or by Currency Draft you will need to visit an Abbey branch., S. wire transfer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trans[PRF] ข้าม, See also: ผ่าน, นอกเหนือ
trans[PRF] ข้าม, See also: ตลอด, ขวาง, เปลี่ยนแปลง
trance[N] สภาวะงงงัน, See also: การอยู่ในภวังค์, การเคลิบเคลิ้ม
trance[VT] ทำให้อยู่ในภวังค์, See also: ทำให้งง
trance[N] ทางผ่าน
trance[VI] เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
transit[N] การเดินทางผ่าน
transom[N] คานขวาง
tranquil[ADJ] สงบสุข, See also: สันติสุข, สงบ
tranquil[ADJ] ที่มีอารมณ์สงบ, See also: เยือกเย็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trance(ทรานซฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) ความมึนงง,ความมึนตึง,สภาพจิตของคนเข้าฌาณหรือทรงเจ้า,จิตในภวังค์,อาการง่วงหลับ,อาการไม่รู้สึกตัว., See also: trancedly adv., Syn. dream,daze
trancendence(แทรน'เซนเดินซฺ,-ซี) n. การอยู่เหนือ,การอยู่นอกเหนือ,การมีชัย,การเหนือความเข้าใจ,การอยู่เหนือความเข้าใจ, See also: transcendent adj.
tranquil(แทรง'ควิล) adj. สงบ,สงบเงียบ,สงบสุข,ราบรื่น, See also: tranquilly adv. tranquilness n., Syn. peaceful ###A. troubled
tranquilize(แทรง'ควิไลซ) vt.,vi. ทำให้สงบ,กลายเป็นสงบ,กล่อมประสาท., Syn. tranquillize,tranquillise, See also: tranquilization n.
tranquilizer(แทรง'ควิไลเซอะ) n. ยากล่อมประสาท,สิ่งที่ทำให้สงบ, Syn. tranquillizer,tranquilliser
tranquillity(แทรงควิล'ลิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น., Syn. serenity,placidity
trans-Pref. ข้าม,ผ่าน,ติดข้าม,ลอด',ตลอด,ขวาง,เปลี่ยนแปลง,ด้านตรงข้าม,อยู่อีกด้านหนึ่ง, Syn. across,beyond
transact(แทรนแซคทฺ') vt.,vi. ติดต่อ,จัดการ,ทำการค้า,ทำธุรกิจ., See also: transactor n.
transaction(แทรนแซค'เชิน) n. การติดต่อ,การจัดการ,การค้า,ธุรกิจ,สิ่งที่จัดการ transactions รายงานการประชุม,บันทึกการประชุม., See also: transactional adj. transactionally adv.
transaction dataข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงหมายถึงข้อมูลที่เป็นรายการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นรายการแก้ไข (จากรายการใน แฟ้มข้อมูลหลัก)

English-Thai: Nontri Dictionary
trance(n) อาการเคลิ้ม,ความมึนตึง,ความมึนงง
tranquil(adj) เงียบสงบ,เยือกเย็น,ราบรื่น,สงบสุข
tranquility(n) ความเงียบสงบ,ความเยือกเย็น,ความราบรื่น,ความสงบสุข
transact(vt) ติดต่อกัน,จัดการ,ทำการค้า,ทำธุรกิจ
transaction(n) การติดต่อกัน,ธุรกิจ,การซื้อขาย
transatlantic(adj) ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
transcend(vt) อยู่เหนือ,เหลือ,ชนะ,ทำได้ดีกว่า
transcendent(adj) ดีเยี่ยม,พ้น,เกิน,เหนือธรรมชาติ
transcendental(adj) ดีเยี่ยม,ยอดเยี่ยม,เหนือธรรมชาติ,เกินธรรมดา
transcontinental(adj) ข้ามทวีป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tranceภวังค์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tranquiliser, major; tranquilizer, majorยาสงบประสาทหลัก [มีความหมายเหมือนกับ antipsychotic ๑ และ drug, neuroleptic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tranquiliser, minor; agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tranquilizer, major; tranquiliser, majorยาสงบประสาทหลัก [มีความหมายเหมือนกับ antipsychotic ๑ และ drug, neuroleptic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tranquilizer, minor; agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquiliser, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trans-ผ่าน, ผ่านข้าม, โพ้น, นอกเหนือ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transactionรายการ(เปลี่ยนแปลง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transactionธุรกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transactionรายการ(เปลี่ยนแปลง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transaction dataข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tranexamic acidกรดทรานเอ็กซามิก [TU Subject Heading]
tranquil flowtranquil flow, การไหลแบบราบเรียบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
transactionรายการเปลี่ยนแปลง, รายการค้า
ข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะต้องจดบันทึกไว้เพื่อนำไปปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก เช่น นักเรียนสอบปลายภาคได้คะแนนแต่ละวิชาเป็นเท่าใด ก็จะทำให้มีการบันทึกระดับคะแนนนั้นเป็นรายการเปลี่ยนแปลง เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ก้จะนำรายการเปลี่ยนแปลงนี้ไปแก้ไขปรับปรุงแฟ้มข้อมูลนักเรียนให้มีระดับคะแนนใหม่ต่อไป [คอมพิวเตอร์]
Transactionรายการ [การบัญชี]
Transaction costsค่าใช้จ่ายทางธุรกรรม [TU Subject Heading]
Transaction system (Computer system)ระบบประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transactional analysisการวิเคราะห์ปฏิกิริยาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Transactionsรายงานของสมาคมหรือสถาบันทางวิชาการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Transborder data flowกระแสข้อมูลข้ามเขต [TU Subject Heading]
Transborder ethnic groupsกลุ่มชาติพันธุ์ข้ามเขต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tran Guardยามรักษาความปลอดภัยรถไฟ
Tranceive (vt ) ส่ง
See also: A. recieve,
tranfer (vt) โอน, ถ่ายโอน , ย้าย (V)
transcend (vt) เอาชนะ
transcended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patranscended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patterns of influence. Scholars often resort to Indian terms to describe these influences, suggesting they existed as overlapping “mandalas.”
transfat (n ) ไขมันแปรรูปชนิดหนึ่งที่ส่วนใหญ่เกิดจากการนำไขมันไม่อิ่มตัวที่มีลักษณะเป็นของเหลว (Liquid Oil) มาเติมไฮโดรเจน (Hydrogenated)
transformative[Trans*form"a*tive] (adj) สามารถเปลี่ยนแปลงได้
See also: R. transformation
transition (n ) การเปลี่ยนผ่าน
transitory provision (phrase) บทเฉพาะกาล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The file is sketchy. She just transferred in.นีีเป็นประวัติคร่าวๆ เธอเพิ่งย้ายเข้ามา The Ex-Files (2008)
Last minute transfer.- เพิ่งย้ายมานาทีสุดท้าย The Ex-Files (2008)
I just transferred in.ฉันเพิ่งย้ายมา The Ex-Files (2008)
None of it makes any difference to me, because nothing will change the fact that despite your best efforts-- which are completely transparent, by the way--ไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้มันต่างไปจากเดิม สำหรับฉีนหรอก เพราะว่าไม่มีอะไรจะเปลี่ยนความจริงที่แสดงถึงความพยายามของเธอ Never Been Marcused (2008)
And the original Herter Norton translation to boot.และนั่นต้นฉบับเลยนะเนี่ย It's a Wonderful Lie (2008)
Shouldn't you have transferred the child support payment on Monday?แล้วทำไมนายไม่โอนเงินค่าเลี้ยงดูลูกวันจันทร์? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Subbed by lzydata Japanese transcript by davidt, jdrama.ccSubbed by lzydata Japanese transcript by davidt, jdrama.cc The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Then you should've transferred the money the Friday before, right?คุณก็ควรจะโอนเงินก่อนล่วงหน้าตั้งแต่วันศุกร์จริงมั้ย? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Another transit patron called it inคนที่ผ่านมาทางนี้โทรเข้าไปแจ้ง Art Imitates Life (2008)
Like Taking Candy From A Tranny.เหมือนได้ขนมหวานจากแต๋วแว๊ว The Manhattan Project (2008)
So you're gonna report this to U.N.O.S.And cost this hospital its transplant certification, cost our patients organs,cost people their jobs,cost izzie stevens her career?คนไข้ฉันคงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่ใช่เพราะเธอ ตกลงคุณจะรายงาน U.N.O.S. และทำให้โรงพยาบาลสุญเสียการอนุญาติปลูกถ่ายอวัยวะ ทำให้คนไข้เราเสียอวัยวะบริจาค ทำให้คนที่นี่ตกงาน ทำให้อิซซี่ สตีเว่นส์ถูกถอนใบอนุญาตงั้นเหรอ Rise Up (2008)
what,you mean bides the engagement,oh, and the cutting of his l-vad wire so she could move him up the transplant list?เธอหมายถึงเรื่องจะสัญญาจะหมั้นกันน่ะเหรอ แล้วก็เรื่องตัดท่อI-van เพื่อที่เขาจะได้อยู่ในรายชื่อได้รับปลูกถ่ายอวัยวะอ่ะนะ? อะไร เธอไม่รู้เรื่องนี้เหรอ? Rise Up (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tranA massive flood paralyzed the local transportation network.
tranHe translated the book from French into English.
tranI'm teaching basic participial constructions now, but, with regard to those below, what different ways of translating them would everybody use?
tranIf you can translate the subject and object then after that it isn't so difficult.
tranShe translated the book from Japanese into English.
tranI have been asked, by a reader. about direct, and liberal, translations.
tranJapan may appear to be peaceful and tranquil on the surface but the fact is that there are a lot of deep-rooted problems.
tranI translated the poem as best I could.
tranThe castle was transformed into a marvelous museum.
tranThe current rate is about one airplane crash every two weeks, measuring all serious accidents to all types of transport jets.
tranCompare the translation with the original.
tranThe invention of the transistor marked a new era.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่ายเสียง[V] transcribe, See also: record, Syn. ถ่ายถอดเสียง, Example: นักภาษาศาสตร์ถ่ายเสียงภาษาถิ่นเป็นสัทอักษร
ผู้ละเมิด[N] violator, See also: transgressor, Syn. ผู้ล่วงละเมิด, Example: ผู้ละเมิดกฎแห่งศีลธรรมจรรยาของสังคมย่อมถูกลงโทษ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กระทำการล่วงออกไปจากกรอบที่กำหนดไว้
ยาระงับประสาท[N] sedative, See also: tranquilizer, downer, barbiturate, Example: อะไรอาการวิตกกังวลเฉียบพลันนี้ บางครั้งรุนแรงถึงขนาดต้องใช้ยาระงับประสาทเข้าช่วย
สงบสุข[ADV] peacefully, See also: tranquilly, Syn. สุขสงบ, สงบ, Example: ชาวจีนอาศัยอยู่ในเมืองไทยอย่างสงบสุขนานนับร้อยปี, Thai definition: อย่างเรียบร้อยเป็นปกติไม่ทุกข์ร้อนใดๆ
คัดสำเนา[V] copy, See also: transcribe, make a copy of, Example: จ่าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได้คัดสำเนาเก็บไว้ด้วยตัวพิมพ์ดีด, Thai definition: คัดลอกข้อความให้ตรงตามต้นฉบับ
ฟอกเงิน[V] launder, See also: transfer illegal money into legal money, Example: ผู้บริหารไฟแนนซ์ฉ้อฉลบริษัทโดยฟอกเงินจากกิจการที่ตัวเองบริหารด้วยการสร้างลูกหนี้ปลอมในบัญชีรายชื่อลูกหนี้, Thai definition: ทำเงินที่ได้มาโดยทุจริตให้เป็นเงินที่เสมือนได้มาโดยสุจริต
รถขนของ[N] transport vehicle
เงินโอน[N] transfer payment, Example: สมาชิกสามารถเลือกรับเงินปันผลเป็นเงินโอนได้, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่มอบให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
ส่งข่าว[V] send, See also: transmit, Syn. แจ้งข่าว, ส่งข่าวสาร, ส่งข่าวคราว
ส่งสินค้า[V] transport, See also: carry

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder   FR: transporter sur le dos
ใบมีด[n. exp.] (bai mīt) EN: blade   FR: lame [f] ; tranchant [m]
ใบโอน[n. exp.] (bai ōn) EN: transfer slip ; transfer form   
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden   FR: charger ; transporter ; mettre sur

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAN    T R AE1 N
TRANI    T R AA1 N IY0
TRANG    T R AE1 NG
TRANE    T R EY1 N
TRANS    T R AE1 N Z
TRANT    T R AE1 N T
TRANUM    T R AE1 N AH0 M
TRANCE    T R AE1 N S
TRANSIT    T R AE1 N Z AH0 T
TRANSOM    T R AE1 N S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trans    (n) (t r a1 n z)
trance    (n) (t r aa1 n s)
trans-    (j) - (t r a n z -)
Tranent    (n) (t r @1 n e1 n t)
trances    (n) (t r aa1 n s i z)
transit    (n) (t r a1 n s i t)
transom    (n) (t r a1 n s @ m)
tranquil    (j) (t r a1 ng k w i l)
transact    (v) (t r a1 n z a1 k t)
transept    (n) (t r a1 n s e p t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Strand(n) |der, pl. Strände| ชายหาดทะเล, ริมหาดทะเล เช่น Ich liege gerne am Strand. ฉันชอบนอนเล่นที่ชายหาด
Erfrischungsgetränk(n) |das, pl. Erfrischungsgetränke| น้ำอัดลม, เครื่องดื่มเพื่อความกระปรี้กระเปร่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tran {m} (vom Wal)train-oil [Add to Longdo]
Tran {m} (von Fischen)fish oil [Add to Longdo]
Trance {f} | Trancen {pl} | in Trance fallentrance | trances | to go into a trance [Add to Longdo]
Tranchiermesser {n} | Tranchiermesser {pl}carving knife | carving knives [Add to Longdo]
Trankopfer {n}libation [Add to Longdo]
Transaktion {f} [comp.]transaction [Add to Longdo]
Transduktion {f}transduction [Add to Longdo]
Transduktionsmechanismus {m} | Transduktionsmechanismen {pl}transduction mechanism | transduction mechanisms [Add to Longdo]
Transferdruck {m} [textil.]transfer printing [Add to Longdo]
Transferleistung {f}aid money [Add to Longdo]
Transformation {f} | lineare Transformationtransformation | linear transformation [Add to Longdo]
Transformator {m}; Umformer {m} | Transformatoren {pl}; Umformer {pl} | abgeschirmter Transformator | am Mast montierter Transformatortransformer | transformers | shielded transformer | pole-mounted transformer [Add to Longdo]
Transfusion {f} | Transfusionen {pl}transfusion | transfusions [Add to Longdo]
Transistor {m} [electr.] | Transistoren {pl} | abgeschalteter Transistor | legierter Transistor | als Diode geschalteter Transistortransistor | transistors | off transistor | alloyed transistor | diode-connected transistor [Add to Longdo]
Transit {m}transit [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
étranger(n) |m, f -ère| ชาวต่างชาติ
monnaie étrangère(n) la, = สกุลเงินต่างประเทศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
tRNA[ティーアールエヌエー, tei-a-ruenue-] (n) (See 転移RNA) transfer RNA; tRNA [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
おおすみ型輸送艦[おおすみがたゆそうかん, oosumigatayusoukan] (n) Osumi class vehicle transport ship [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
ずかずか[, zukazuka] (adv) (on-mim) making rude entrance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交通[jiāo tōng, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ, ] transport; traffic; communication, #889 [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] transport under guard, #1,887 [Add to Longdo]
超级[chāo jí, ㄔㄠ ㄐㄧˊ, / ] transcending; high grade; super-; ultra-, #1,968 [Add to Longdo]
运输[yùn shū, ㄩㄣˋ ㄕㄨ, / ] transport; haulage; transit, #2,069 [Add to Longdo]
转让[zhuǎn ràng, ㄓㄨㄢˇ ㄖㄤˋ, / ] transfer (technology, goods etc), #2,781 [Add to Longdo]
平静[píng jìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] tranquil; undisturbed; serene, #3,582 [Add to Longdo]
透明[tòu míng, ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] transparent; open (non-secretive), #4,866 [Add to Longdo]
转型[zhuǎn xíng, ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] transformation; to transform, #5,189 [Add to Longdo]
变革[biàn gé, ㄅㄧㄢˋ ㄍㄜˊ, / ] transform; change, #5,893 [Add to Longdo]
传输[chuán shū, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ, / ] transport; transmission, #6,012 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] address translator [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception [Add to Longdo]
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission [Add to Longdo]
イントラネット[いんとらねっと, intoranetto] intranet [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
超越[ちょうえつ, chouetsu] Transzendenz [Add to Longdo]
運搬[うんぱん, unpan] Transport, Befoerderung [Add to Longdo]
運賃[うんちん, unchin] Transportkosten, Versandkosten [Add to Longdo]
運輸[うんゆ, unyu] Transport, Befoerderung, Verkehr [Add to Longdo]
運送[うんそう, unsou] Transport, Befoerderung, Spedition [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top