Search result for

trafos

(48 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trafos-, *trafos*, trafo
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trafos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trafos*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intrafoliarอยู่ในกลุ่มใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is that what you want? Otrafoto on the wall of the dead?ถ้าไม่ให้แตะเค้า รูปเค้าคงได้ไปติดบนป้ายหลุมศพแน่ Push (2009)
The transformer.Beim TrafoSlammin' Sammy's Stunt Show Spectacular (1982)
- You mean a Tesla coil?Einen Tesla-TrafoEd Wood (1994)
Particle accelerators, propulsion--Teilchenbeschleuniger, Hochspannungstrafos... Happy Anniversary (2001)
He thought she was cute, so he snapped a couple of extra shots for his book.Er fand die Kleine süß und hat noch 'n paar Extrafotos für sich gemacht. Snatch Back (2002)
So Jack, you going to tell me about your Tesla Coil?Jack, erzähl doch mal von deinem Tesla-TrafoCoffee and Cigarettes (2003)
So Jack, are you going to show me how the coil works?Führst du mir jetzt den Trafo vor? Coffee and Cigarettes (2003)
The power station's down.Der Trafo setzt aus. Life Is a Miracle (2004)
- I think your transformer's shot.- Ihr Trafo ist hin. Malice in Wonderland (2005)
The power transformer is blown.Der Netztrafo ist hinüber. Orientation (2005)
There are a lot of electricity wires there.Und in Mikawa ist eine Trafostation. Big Man Japan (2007)
Report says this damage was caused by a transformer explosion.Laut Bericht wurde dieser Schaden durch eine Trafo-Explosion verursacht. Goodbye to All That (2008)
I am going to kill myself."Trafohäuschen kommst, bringe ich mich um. Alive! (2009)
And a new transformer is on its way.Ein neuer Trafo ist schon unterwegs. The Light Thief (2010)
It's the black one connected to the transformer.Es ist das Schwarze, das mit dem Trafo verbunden ist. Clean Sweep (2012)
Substation's in the basement of the science building.Die Trafostation ist im Keller des Wissenschaftsgebäudes. In Absentia (2012)
We don't know if it's the science building anymore.Wir wissen nicht, ob die Trafostation noch Wissenschaftsgebäude ist. In Absentia (2012)
I got here and found the fuse was missing in the transformer. There's nothing wrong with the antenna.Herr Kommandant, die Antenne ist intakt aber im Trafo war die Sicherung heraus. The Mountain (2012)
Bekir, did you fix the transformer on the antenna?Bekir, hast du den Antennen-Trafo repariert? The Mountain (2012)
Eh back of the transformer.Ist eh wieder der TrafoBlood Glacier (2013)
Three hours, when it is transformerless!Drei Stunden, wenn's der Trafo ist! Blood Glacier (2013)
- I left a Post-it note on the transformer that said "Broken."- Ich habe einen Zettel... mit dem Vermerk "kaputt" auf den Trafo geklebt. Cabin (2013)
No big deal, but that's patched into the actual house wiring, obviously one-ten AC, which means he must have wired a transformer in the circuit somewhere, but he's got all these fake wires in here that don't connect to any...Aber die ist mit dem Hausnetz verbunden, offensichtlich eine 1-10 Wechselspannung, deshalb muss er irgendwo einen Trafo geschaltet haben, aber er hat alle diese ganzen falschen Drähte, die nirgendwo verbunden sind... Archer Vice: The Rules of Extraction (2014)
A transformer!TrafoÇakallarla Dans 3: Sifir Sikinti (2014)
Come.Trafo, komm. Çakallarla Dans 3: Sifir Sikinti (2014)
- A transformer?- TrafoÇakallarla Dans 3: Sifir Sikinti (2014)
I can show it to you, I just need the converter.- Ich kann es dir zeigen. Ich brauch nur 'n TrafoFantastic Four (2015)
-It's like a mini-transformer...Sieht aus wie ein Mini-Trafo... Green Room (2015)
The transformers...Die Trafos. Sie schalten sich wieder ein. Battle for Red Hook (2015)
Next up, there's a narrow and bumpy sprint to Sub Station.Als Nächstes kommt eine schmale, holperige Strecke zum Trafohäuschen. The Holy Trinity (2016)
No turbo lag at all, as he hammers down the bumpy back straight towards Sub Station.Kein Turboloch zu erkennen, während er die holperige Strecke zum Trafohäuschen entlangbrettert. The Holy Trinity (2016)
But he is flat out towards Substation.Mit Vollgas weiter Richtung Trafohäuschen. Ziemlich holperig hier. Operation Desert Stumble (2016)
Yeah, back on the power for the bumpy bit towards Sub Station.Er gibt wieder Gas vor der Holperstrecke zum Trafohäuschen. Enviro-mental (2016)
Yeah, he is dispatching that with no dramas, and now he can get the hammer down for the bumpy sprint to Substation.Die Kurve schafft er problemlos. Und jetzt mit Vollgas über die Holperstrecke zum Trafohäuschen. Happy Finnish Christmas (2016)
Anyway, he is keeping it neat round Old Lady's House, and then unleashing that V8 fury over the rough stuff to Substation.Saubere Kurve an der "Old Ladys House" vorbei und dann mit entfesselter V8-Power über die Holperstrecke zum Trafohäuschen. Happy Finnish Christmas (2016)
Lionel Trafoya, was treated for an arm wound in Northern New Jersey.Lionel Trafoya, wurde für eine Armwunde im Northern New Jersey behandelt. It Serves You Right to Suffer (2016)
Now, Trafoya used to work here, with you.Trafoya hat früher hier mit Ihnen gearbeitet. It Serves You Right to Suffer (2016)
Lionel Trafoya, surely he was aware that Whitlock was recruiting informants under false pretenses.Lionel Trafoya war sich sicher bewusst, dass Whitlock Informanten unter falschen Vorwänden rekrutierte. It Serves You Right to Suffer (2016)
In the half hour it took to pick him up and bring him back... the transformer was reconnected.In der halben Stunde, in der ich ihn abholte und zurückfuhr, hatte jemand den Trafo gekappt. Nest Box (2017)
And now full power for the lumpy, bumpy sprint down to substation.Und jetzt mit Vollgas auf den holprigen Abschnitt zum Trafohäuschen. Italian Lessons (2017)
Feeding it precisely through there on this damp track, before opening it up for the broken surface down to Substation.Präzise nimmt er die Kurve auf der nassen Fahrbahn, bevor er wieder Gas gibt auf der Schlaglochallee zum "Trafohäuschen". [censored] to [censored] (2017)
If they all brake, that's 128,000 kilowatts flowing into the nearest transformers.Wenn alle gleichzeitig bremsen, werden 128.000 kW an den nächsten Trafo geleitet. Post Mortem (2017)
I'm removing the block they inserted, so these guys can reroute the power to transformers that are still working.Ich entferne jetzt die Sperre, damit der Strom auf die Trafostationen umgeleitet werden kann, die nicht betroffen sind. SHTF (2017)
One of our transformers has shorted a power circuit.Wegen unseres Trafos entstand ein Kurzschluss. Midnight Lace (1960)
Three, the power transformer.Sergeant. - Drittens: der Trafo1941 (1979)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassungstrafo {m}impedance corrector [Add to Longdo]
Spartrafo {m} [electr.]autotransformer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top