Search result for

torso

(36 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -torso-, *torso*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
torso[N] ลำตัว, See also: ตัว
torso[N] รูปปั้นเฉพาะส่วนลำตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
torso(ทอร์'โซ) n. ลำตัว,ร่างกายคน,ลำตัว,รูปสลักเปลือยกายเฉพาะส่วนลำตัว,สิ่งที่ยังไม่สำเร็จสมบูรณ์ pl. torsos,torsi, Syn. trunk

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
torsoลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
torsoรูปลำตัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
torso presentation; lie, transverse; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Usually all you find in a mummy's torso are pounded perfumes.เป็นปกติรึที่ทางคุณ เจอลำตัวมัมมี่ พรมน้ำหอม? A Night at the Bones Museum (2009)
The large skull and torso, combined with short limbs and evidence of hypotonia points to achondroplasia.กะโหลกศรีษะมีขนาดใหญ่ กว่าขนาดลำตัว และยังมีแขน-ขาสั้น และจากหลักฐานการหดตัวของกระดูก บอกได้ว่าถึงภาวะกระดูกที่ไม่เจริญเติบโต The Dwarf in the Dirt (2009)
(Brennan) When you shot your brother, the force partially dislocated his shoulder, while the bullet traveled through the torso in a fatal trajectory, grazing three ribs.เมื่อคุณยิงน้องชายคุณแล้ว แรงยิงทะลุผ่านจากไหล่ของเขา ขณะที่กระสุนวิ่งผ่านลำตัว ทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนซี่โครง 3 แห่ง The Dwarf in the Dirt (2009)
Then I see your neck, your torso, your...แล้วก็เห็นคอ เรือนร่างของคุณ ,แล้ว... When in Rome (2010)
The torso taker, powder maker.ร่างแหลกสลายกลายเป็นผุยผง Iron Man 2 (2010)
The suspect is hospitalized in critical condition with severe self-inflicted acid burns over his face and torso making it impossible so far for authorities to determine his identity.มีบาดแผลไหม้ร้ายแรงบนใบหน้าและลำตัว ทำให้เราไม่สามารถระบุได้ว่าเขาเป็นใคร... Let Me In (2010)
Look at the cuts on her torso.ดูที่แผลบนตัวเธอสิ Exit Wounds (2010)
More like multiple gunshot wounds to the torso before doing a Greg Louganis out that window up there.โดนยิงที่ลำตัวหลายนัดต่างหาก ก่อนจะพุ่งท่าเดียวกับ เกร็ก โลกานิสทะลุหน้าต่างออกมา A Deadly Affair (2010)
All right, listen, I need wide-angle shots of her body, torso, close-ups of her face and her mouth.เอาล่ะ ผมต้องการให้กระจายกันหา ร่าง ลำตัวของเธอ ซูมหน้าและปากของเธอ Reflection of Desire (2010)
I'm rocking the torso.ฉันโยกตัวอยู่ The Big Chill (2011)
Here's the thing-- 3 years ago, some coyotes found the torso of a Jane Doe in the woods nearby.มันมีสิ่งที่... . สามปีก่อน,มีหมาป่โคโยตี้พบลำตัว Out of the Light (2011)
She was all dame, legs that went all the way to the bottom of her torso.หล่อนนี่ล่ะตัวแม่ มีขาที่ต่อยาว ลงมาจากส่วนล่างของลำตัว Competitive Ecology (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำตัว[N] torso, See also: trunk, body, Example: ปลาส่วนมากมีลำตัวยาวหัวแหลมท้ายแหลมทำให้ว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำตัว[n.] (lamtūa) EN: torso ; trunk   FR: tronc [m] ; torse [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TORSO    T AO1 R S OW2
TORSOS    T AO1 R S OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
torso    (n) (t oo1 s ou)
torsos    (n) (t oo1 s ou z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶり寄り[がぶりより, gaburiyori] (n) pushing the opponent with the torso (sumo) [Add to Longdo]
トルソー[, toruso-] (n) torso (ita [Add to Longdo]
躯幹[くかん, kukan] (n,adj-no) body; trunk; torso; physique [Add to Longdo]
[どう, dou] (n) (1) trunk; torso; body; abdomen; waist; (2) plastron (in kendo); touching the plastron (kimari-te in kendo); (3) frame (of a drum, etc.); sound box (of a shamisen, etc.); hull (of a ship); (P) [Add to Longdo]
胴切り[どうぎり, dougiri] (n,vs) cutting horizontally into the torso (with a sword) [Add to Longdo]
胴体[どうたい, doutai] (n,adj-no) body; trunk; torso; (P) [Add to Longdo]
胴中[どうなか, dounaka] (n) trunk; torso [Add to Longdo]
胴長[どうなが, dounaga] (adj-na,n) possessing a long torso [Add to Longdo]
胴長短足[どうながたんそく, dounagatansoku] (n) having a long torso and short legs; long-bodied and short-legged [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Torso \Tor"so\, n.; pl. E. {Torsos}, It. {Torsi}. [It. torso,
   probably fr. L. thyrsus a stalk, stem, thyrsus, Gr. ?; cf.
   OHG. torso, turso, a stalk, stem, G. dorsche a cabbage stalk.
   Cf. {Thyrsus}, {Truss}.]
   The human body, as distinguished from the head and limbs; in
   sculpture, the trunk of a statue, mutilated of head and
   limbs; as, the torso of Hercules.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 torso
   n 1: the body excluding the head and neck and limbs; "they moved
      their arms and legs and bodies" [syn: {torso}, {trunk},
      {body}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 torso [tɔrzo]
   trunk
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top