Search result for

thesen

(57 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thesen-, *thesen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา thesen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *thesen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You probably dreamed it up one night while you were writing your thesis.Du hast wahrscheinlich mal davon geträumt als du deine Thesen geschrieben hast. Cannibal Ferox (1981)
Throughout the weeks of testing and speculation, Eudora Fletcher begins to feel that the patient might be suffering not from a physiological disorder, but from a psychological one.In den Wochen der Tests und Hypothesen kommt Eudora Fletcher zu der Überzeugung, dass der Patient kein organisches Leiden hat, sondern ein psychologisches. Zelig (1983)
The heart rug was a a patterned οriental sοrt οf thing.Aber das glaube ich ganz und gar nicht. Denn meine Harbottle-und-Badger-Thesen passen vielleicht in ein Buch, aber nicht vor Gericht. Part 2 (1984)
Here we've got the prosthetic devices all around here.Hier liegen die ganzen ProthesenThe Return of the Living Dead (1985)
In the end, of course, her family turned up and they had the corpse fitted with artificial legs.Aber natürlich tauchte ihre Familie auf und verpasste der Leiche ProthesenA Zed & Two Noughts (1985)
Do you fit animals with artificial limbs?- Passen Sie Tieren Prothesen an? A Zed & Two Noughts (1985)
At least it leaves no room for artificial legs.Immerhin gäb's da keinen Platz für BeinprothesenA Zed & Two Noughts (1985)
To hell with hypotheses!Scheiß-HypothesenManon of the Spring (1986)
With tremendous strength, thanks to Simpson's prosthetics.Der dank Simpsons Prothesen unglaublich stark ist. The Vindicator (1986)
They don't know the elementary revolutionary theses.Sie kennen nicht einmal die Grundthesen der Revolution. Sitting on a Branch, Enjoying Myself (1989)
Let's not guess what might have been.Ermüden wir uns nicht mit HypothesenMénage à Troi (1990)
Clothing, tupées, bridgework, false teeth, prosthetic limbs...Und dann Kleidung, Perücken, Goldplomben, falsche Zähne, Beinprothesen... Hardware (1990)
Create a theater for the masses based on a few simple truths, not on some shopworn abstractions about drama that don't hold true today, if they ever did.Ein Theater für die Massen, das auf einfachen Wahrheiten basiert. Die abgedroschenen Thesen über das Theater, sie gelten nicht mehr, falls sie es je taten. Barton Fink (1991)
Your Excellencies are aware of Marin de Tyr?- Kennt Ihr die Thesen Marin de Tyrs? 1492: Conquest of Paradise (1992)
A good scientist functions by hypothesising then proving or disproving that hypothesis.Gute Wissenschaftler stellen Hypothesen auf, die sie dann beweisen oder widerlegen. The Inner Light (1992)
The story of "Mant!" is based on scientific fact, on theories that have appeared in national magazines.Die Story von Mant! basiert auf wissenschaftlichen Fakten... auf Thesen, veröffentlicht in landesweiten Publikationen. Matinee (1993)
Go ahead, Scagnetti! I'll get her silicone implants!Mach nur, ich kaufe ihr Silikon-ProthesenNatural Born Killers (1994)
In others I made some fancy deductions which turned out to be all wrong.Bei anderen habe ich einige ausgefeilte Thesen aufgestellt, die sich als falsch erwiesen. A Pure Formality (1994)
My guess is some sort of prosthetic weaponry.Ich tippe auf eine Art Prothesenwaffe. Spider in the Web (1994)
We know you've refused all efforts at rehabilitation, even prosthetic limbs.Sie haben jegliche Rehabilitation und auch Prothesen abgelehnt. The Walk (1995)
Prosthetics-R-Us, aisle 6.Prothesen für jedermann, Gang sechs. Kingpin (1996)
You've been profiting off this man's misery for years... how many times have you postponed his prosthetics legs?Sie profitieren vom Leid dieses Mannes, und das seit Jahren. Wie oft haben Sie die Anfertigung seiner Prothesen verschoben? Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
Synthetics aren't cutting it.Synthesen bringen nicht viel. Shadow Dancing (1996)
No, no, cab's coming up right here. Plastic hips, prosthetic legs, a monkey to answer the phone I'm back in business.Nein, nein, wenn ein Taxi hier rauffährt... dann gibt's 'ne künstliche Hüfte, Beinprothesen... einen Affen, der ans Telefon geht und das Leben geht weiter. The Little Kicks (1996)
Instead, everyone went out of their way to dismiss virtually everything I had to say.Stattdessen gaben sich alle die größte Mühe, meine Thesen abzutun. Things Past (1996)
well, you can't keep a girl from hypothesizing. I'm a scientist.Sie können eine Wissenschaftlerin nicht daran hindern, Hypothesen aufzustellen. Future's End: Part II (1996)
Check lenses, dentures, napkins, cigarette butts, saliva off cups.Linsen, Prothesen, Servietten, Speichel an den Tassen. Gattaca (1997)
They've got these do-it-yourself implants, now.Es gibt jetzt do-it-yourself-ProthesenGridlock'd (1997)
I'd love to stay and hypothesize all afternoon but once I've set my mind to a task I hate to leave it unfinished.Gern würd ich weiter Hypothesen aufstellen, aber wenn ich mich auf eine Aufgabe versteife, lass ich sie ungern unerledigt. Empok Nor (1997)
Physicists have hypothesised the existence of wormholes and time loops portals through which matter can travel back through time.Es gibt Hypothesen über die Existenz von Wurmlöchern und Zeitschleusen,... ..Portale, durch die Materie durch die Zeit zurückreisen kann. Synchrony (1997)
My sister lost three pairs of dentures in the earthquakes.Meine Schwester hat drei Zahnprothesen bei den Erdbeben verloren. The Odd Couple II (1998)
And prostheses too.Und auch ProthesenClass Trip (1998)
What are they?Was sind ProthesenClass Trip (1998)
Yes. I've already seen them.Die ProthesenClass Trip (1998)
My dad isn't really an artificial-limb rep.Mein Vater ist gar kein Vertreter für ProthesenClass Trip (1998)
Sir, what about all the real people wading in the gene pool who are full of prosthetic devices, many of which I have invented?Sir, was ist mit all den echten Menschen, die im Genpool herumwaten, und voller Prothesen sind, von denen ich viele erfunden habe? Bicentennial Man (1999)
But he exploded all that.Aber er hat all meine Thesen widerlegt. I Fall to Pieces (1999)
In the end her ecanted his own theories.Und am Ende widerrief er seine eigenen ThesenRingu 0 (2000)
Wigs, makeup kits, prosthetic enhancements.Perücken, Schminkkästen, ProthesenMs. Hellfire (2000)
There wasn't much time to stand around hypothesising.Es gab keine Zeit, um Hypothesen aufzustellen. Divide and Conquer (2000)
Our ideas are unpopular, Aki.Unsere Thesen sind unbeliebt, Aki. Final Fantasy: The Spirits Within (2001)
We're working on prostheses, but you're not at the stage where we can experiment.Wir arbeiten an Prothesen, aber Sie sind noch nicht in der Phase, wo wir experimentieren könnten. Vanilla Sky (2001)
They even make fake dog balls.Es gibt sogar Hundeklöten-ProthesenBelles of the Balls (2001)
Make that statement elsewhere.Verbreite deine Thesen woanders. Plus One Is the Loneliest Number (2002)
So, we have amputees without prosthetics.Und durch die Landminen haben wir viele Amputierte ohne ProthesenBeyond Borders (2003)
They've already published my explanations of the 95 Theses.Ich habe meine Erläuterungen zu den Thesen schon veröffentlicht. Luther (2003)
The 95 Theses. A Sermon on Indulgence and Grace."Die 95 Thesen", "Ein Sermon über Ablass und Gnade", Luther (2003)
She must have artificial legs by now.Sie muss inzwischen Prothesen tragen. Nein. The Saddest Music in the World (2003)
None of the ordinary prosthetic materials will do.Sie verträgt keines der üblichen Materialien für ProthesenThe Saddest Music in the World (2003)
The prosthetics I'll apply are lined with a carbon powder.Die Prothesen sind mit Kohlenstoff überzogen. A Free Agent (2003)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hypothese {f} | Hypothesen {pl} | zulässige Hypothesehypothesis | hypotheses | admissible hypothesis [Add to Longdo]
Hypothesen aufstellen; annehmen | Hypothesen aufstellend; annehmend | Hypothesen aufgestellt; angenommento hypothesize; to hypothesise | hypothesizing; hypothesising | hypothesized; hypothesised [Add to Longdo]
Prothese {f} | Prothesen {pl}prosthesis | prostheses [Add to Longdo]
Synthese {f} | Synthesen {pl}synthesis | syntheses [Add to Longdo]
These {f} | Thesen {pl}thesis | theses [Add to Longdo]
Zahnprothese {f}; künstliches Gebiss [med.] | Zahnprothesen {pl}; künstliche Gebissedenture | dentures [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Thesen [teːzən] (n) , pl.
     theses
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top