Search result for

theo

(159 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -theo-, *theo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
theo[PRF] พระเจ้า, See also: เทวะ
theo[PRF] พระเจ้า, Syn. the
theory[N] ทฤษฎี, See also: หลักวิชา, หลักการ, Syn. law, principles, ideas, system
theory[N] สมมติฐาน, Syn. hypothesis
theorem[N] ข้อพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์, Syn. thesis, assumption, doctrine, hypothesis
theorem[N] แนวคิดที่ยอมรับว่าเป็นจริง
theology[N] วิชาว่าด้วยการศาสนา, See also: ศาสนศาสตร์, Syn. dogma, theism
theology[N] เทววิทยา
theorist[N] นักทฤษฎี, See also: ผู้สร้างทฤษฎี, Syn. theoretician
theorize[VT] สร้างทฤษฎี, Syn. speculate, hypothesize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
theo-Pref. 'พระเจ้า'
theocracy(ธีออค'ระซี) n. ระบบการปกครองที่ยึดถือพระเจ้าหรือเทพเจ้าเป็นหลัก,รัฐที่อยู่ภายใต้การปกครองระบบดังกล่าว, See also: theocratic adj. theocratical adj.
theodolite(ธีออด'ดะไลทฺ) n. เครื่องมือติดกล้องที่ใช้ในการรังวัดปักเขตที่ดิน., See also: theodolitic adj.
theologian(ธีอะโล'เจิน) n. ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทววิทยา,ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาสนศาสตร์
theology(ธีออล'โลจี) n. ศาสนศาสตร์,เทววิทยา, See also: theological adj.
theorem(เธีย'อะเรม) n. ทฤษฎีบท,กฎ,สูตร,หลักเกณฑ์,หลัก,ความคิดเห็น,ความเชื่อ., See also: theorematic adj.
theoretical(เธียอะเรท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับทฤษฎี,เป็นสมมุติฐาน,เป็นการคาดคะเน., Syn. theoretic., Syn. hypothetical
theoretician(เธียอะริทิช'เชิน) n. นักทฤษฎี
theorise(เธียอะไรซ) vi. สร้างทฤษฎี., See also: theorisation n. theorization n. theoriser n. theorizer n., Syn. imagine,speculate
theorist(เธีย'อะริสทฺ) n. นักทฤษฎี,ผู้สร้างทฤษฎี

English-Thai: Nontri Dictionary
theocracy(n) การปกครองโดยถือพระเจ้าเป็นผู้ปกครองสูงสุด
theologian(n) นักศาสนศาสตร์,ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทวดาวิทยา
theological(adj) เกี่ยวกับศาสนศาสตร์,เกี่ยวกับธรรมชาติ
theology(n) ศาสนศาสตร์,วิชาเปรียญ,เทววิทยา
theorem(n) ทฤษฎี,บทพิสูจน์,หลักเกณฑ์,สูตร,ความเชื่อ,ความคิดเห็น
theoretic(adj) ตามทฤษฎี,ตามเหตุผล,ตามหลักวิชา
theoretical(adj) ตามทฤษฎี,ตามเหตุผล,ตามหลักวิชา
theorist(n) นักทฤษฎี,ผู้ตั้งหลักสมมุติ
theorize(vt) สร้างทฤษฎี,นึกฝัน
theory(n) ทฤษฎี,กฎ,หลัก,ข้อสมมุติ,เหตุผล,ความเห็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
theocracyเทวาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
theogonyเทวกำเนิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
theologyเทววิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
theoremทฤษฎีบท [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
theoreticalเชิงทฤษฎี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
theoretical demographyประชากรศาสตร์เชิงทฤษฎี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
theoretical displacementปริมาตรกระจัดทางทฤษฎี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
theoretical effectivenessประสิทธิผลทางทฤษฎี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
theories of perceptionทฤษฎีสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
theoryทฤษฎี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Theodoliteกล้องทีออโดไลต์ หรือกล้องวัดมุม [อุตุนิยมวิทยา]
theodolitetheodolite, กล้องวัดมุม, กล้องทีโอโดไลต์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Theologyเทววิทยา [TU Subject Heading]
Theology, Doctrinalเทววิทยาหลักธรรม [TU Subject Heading]
Theophyllineธีโอฟิลลีน [TU Subject Heading]
theoretical mechanical advantageการได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี, อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักที่ยกได้โดยเครื่องกลกับแรงที่กระทำต่อเครื่องกลโดยไม่คิดแรงเสียดทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
theoryทฤษฎี, ข้อความที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Theory of constraints (Management)ทฤษฎีข้อจำกัด (การจัดการ) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
theocracy (n ) เทวาธิปไตย
theocratic (n name ) ลัทธการปกครองโดยพระผู้เป็นเจ้า, การเมืองโดยเทพเจ้า, คณะสงฆ์ที่รวบอำนาจการปกครองแผ่นดิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Theo.ธีโอ Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)
Test out some of... Those theories of yours,ส่วนทฤษฏีที่เธอว่ามาเกี่ยวกับแม่ชั้น Chuck in Real Life (2008)
Your wife discovered it and she still has no theory about where it came from?แล้วเนี่ยเมียนายยังไม่รู้เรื่อง ที่มาของมันอีกหรือ Dead Space: Downfall (2008)
You secure enough in that theory to send her home?คุณกล้ารับประกันทฤษฎีนี้ ถึงขนาดปล่อยให้เธอกลับบ้านรึปล่าว? Not Cancer (2008)
Because of a long shot corollary to a long shot theory.เพราะว่ามองถึงผลสรุประยะยาวจะนำไปสู่ทฤษฎี Not Cancer (2008)
Even if she did, Kutner's theory is that the thing's intermittent.จนกระทั่งถ้าเธอเป็นทฤษฎีของคัทเนอร์ เป็นสิ่งที่ถูกฝังซ่อนเอาไว้ Not Cancer (2008)
So that i'll think you've proven your theory?ดังนั้นฉันคิดว่าคุณตรวจทฤษฎีคุณแล้ว Not Cancer (2008)
Tends to rule out your lesions on the temporal lobe theory.เป็นการยกเว้นกฎของคุณ\ เหมือนทฤษฎีเทมเปอรัล โลบ Adverse Events (2008)
Does your theory include any genetic mutationsคุณว่าทฤษฎีของคุณเกี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของยีนส์ไหม? Adverse Events (2008)
You know, people hate people who have theories about people.นายรู้ว่าคนเรามักจะเกลียด\ คนที่ชอบตั้งทฤษฎีกับคนอื่น Adverse Events (2008)
That sounds like a valid medical theory, doesn't it?นั่นดูไม่เหมือนไม่ใช่ทฤษฎีการรักษา Lucky Thirteen (2008)
What's your theory?ทฤษฎีของนายว่ายังไง Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
theoThey opposed Darwin's theory of evolution.
theoThe speaker illustrated the theory with examples.
theoThis theory holds in everything.
theoHis theory is based on the fact.
theoIt is out of the question to digest his theory.
theoTheoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.
theoAlthough our universe is still young, theorists are busy exploring its ultimate fate.
theoTo my knowledge, there are no good books on the theory.
theoHe adhered to his own theory.
theoI would like to consider the implications we can draw from the application of Emmet's theory to chemistry.
theoIt is impossible to get him to understand the new theory.
theoThe theory of evolution is beyond the reach of my imagination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักวิชาการ[N] theory, See also: principle, Example: ระดับการปนเปื้อนของสารตะกั่วในน้ำดื่มตามหลักวิชาการไม่ควรเกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร, Thai definition: ทฤษฎีของวิชาการ
เชิงทฤษฎี[ADJ] theoretical, Syn. แง่ทฤษฎี, Ant. เชิงปฏิบัติ, Example: เขาถนัดออกข้อสอบเชิงทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ, Thai definition: เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยทฤษฎี
ภาคทฤษฎี[N] theory, See also: theoretical section, Syn. ส่วนทฤษฎี, Ant. ภาคปฏิบัติ, Example: หลักสูตรเดิมเน้นภาคทฤษฎีมากเกินไป นักศึกษาไม่ได้ฝึกใช้จริงเลย, Thai definition: ภาคที่เกี่ยวกับความคิดเห็นอันเนื่องด้วยหลักวิชา
ตามหลักการ[ADV] theoretically, Syn. ตามหลักทฤษฎี, Example: นักเรียนแสดงรูปวงจรหารตามหลักการ, Thai definition: อย่างเป็นไปตามหลักสาระสำคัญในการดำเนินการ
กล้องวัดมุม[N] theodolite, Syn. กล้องสำรวจ, Example: นายช่างคำนวณความสูงของภูเขาโดยใช้กล้องวัดมุม, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง สำหรับวัดมุมแนวนอนและแนวยืนได้ในขณะเดียวกัน ไม่ว่าที่หมายเล็งจะอยู่บนพื้นดินหรือในท้องฟ้าก็ตาม ประกอบด้วยจานองศาแนวนอนกับแนวยืนเพื่อใช้วัดมุม
กล้องสำรวจ[N] theodolite, Example: ถ้าจะหาให้เจอจริงๆ อาจจะต้องใช้กล้องสำรวจ, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: กล้องที่ใช้ในงานรังวัดและสำรวจทำแผนที่
ทฤษฎีบท[N] theorem, See also: proposition, Example: ในการให้คอมพิวเตอร์พิสูจน์ทฤษฎีบทให้ เราจำเป็นต้องสร้างกฎในการพิสูจน์ขึ้นมาก่อน, Count unit: ทฤษฎี, Thai definition: ข้อความที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง และใช้ในการอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ข้อความอื่นได้
ทฤษฎี[N] theory, See also: hypothesis, supposition, doctrine, teachings, Syn. แนวความคิด, Example: รูปแบบโครงร่างของทฤษฎีทางภาษาศาสตร์จะเป็นอย่างไรนั้น จะต้องทดสอบกันอีกมาก, Count unit: ทฤษฎี, Thai definition: ลักษณะที่คิดคาดเอาตามหลักวิชา เพื่อเสริมเหตุผลและรากฐานให้แก่ปรากฏการณ์หรือข้อมูลในภาคปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างมีระเบียบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นิยม[N] principle, See also: theory, doctrine, Example: ประเทศในยุโรปตะวันออกหลายประเทศได้ยกเลิกการปกครองระบบสังคมนิยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทพิสูจน์[n. exp.] (bot phisūt) EN: geometrical theorem   FR: théorème de géométrie [m]
ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี [n. exp.] (fisik choēng thritsadī) EN: theoretical physics   FR: physique théorique [f]
ฟิสิกส์ทฤษฎี[n. exp.] (fisik thritsadī) EN: theoretical physics   FR: physique théorique [f]
ข้อสมมุติ[n.] (khøsommut) EN: assumption ; hypothesis ; supposition ; theory   FR: hypothèse [f]
หลักกฎหมาย[n. exp.] (lak kotmāi) EN: legal principle ; theory law   
มหา[n.] (mahā) EN: third degree graduate in Buddhist theology   
ในภาคทฤษฎี[adv.] (nai phāk thritsadī) EN: in theory   
นักทฤษฎี[n.] (nakthritsadī) EN: theoritician ; theorist   FR: théoricien [m]
เปรียญ[n.] (parīen) EN: graduate of theology   FR: diplômé en théologie [m]
เปรียญธรรม[n. exp.] (parīen tham) EN: graduation in Buddhist theology ; the highest level of Buddhist dhamma   FR: diplômé en théologie bouddhique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
THEO    TH IY1 OW0
THEON    TH IY1 AH0 N
THEORY    TH IY1 ER0 IY0
THEONE    TH IY1 AA0 N
THEORA    TH IY1 ER0 AH0
THEOLA    TH IY1 AH0 L AH0
THEORY    TH IH1 R IY0
THEO'S    TH IY1 OW0 Z
THEOREM    TH IH1 R AH0 M
THEODOR    TH IY1 AH0 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Theo    (n) (th ii1 ou)
theory    (n) (th i@1 r ii)
theorem    (n) (th i@1 r @ m)
Theodore    (n) (th ii1 @ d oo r)
theology    (n) (th i1 o1 l @ jh ii)
theorems    (n) (th i@1 r @ m z)
theories    (n) (th i@1 r i z)
theorist    (n) (th i@1 r i s t)
theorize    (v) (th i@1 r ai z)
theocracy    (n) (th i1 o1 k r @ s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Theodolit {m}theodolite [Add to Longdo]
Theokratie {f}; von der Kirche gelenkte Staatsformtheocracy [Add to Longdo]
Theologe {m} | Theologen {pl}theologian | theologians [Add to Longdo]
Theologe {m}; Geistliche {m,f}; Geistlicherdivine [Add to Longdo]
Theologie {f}theology [Add to Longdo]
Theoretiker {m} | Theoretiker {pl}theoretician | theoreticians [Add to Longdo]
Theorem {n}; Lehrsatz {m}theorem; proposition [Add to Longdo]
Theoretiker {m}theoretist [Add to Longdo]
Theoretiker {m}theorist [Add to Longdo]
Theorie {f} | Theorien {pl} | Theorie der administrierten Preisetheory | theories | administered price therory [Add to Longdo]
Theosoph {m} | Theosophen {pl}theosophist | theosophists [Add to Longdo]
Theosophie {f}; mystische Gotteslehretheosophy [Add to Longdo]
theologisch {adv}theologically [Add to Longdo]
theokratisch {adj}theocratic [Add to Longdo]
theokratisch {adv}theocratically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory [Add to Longdo]
GUT[ジーユーティー, ji-yu-tei-] (n) (See ガット) grand unified theory; GUT [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
あいまい理論;曖昧理論[あいまいりろん, aimairiron] (n) {comp} fuzzy theory [Add to Longdo]
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being) [Add to Longdo]
インフォメーションセオリー[, infome-shonseori-] (n) information theory [Add to Longdo]
エコロジー神学[エコロジーしんがく, ekoroji-shingaku] (n) ecological theology [Add to Longdo]
オーストリア学派[オーストリアがくは, o-sutoria gakuha] (n) Austrian School (of economic theory) [Add to Longdo]
オートマトン理論[オートマトンりろん, o-tomaton riron] (n) {comp} automata theory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传热学[zhuàn rè xué, ㄓㄨㄢˋ ㄖㄜˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] theory of heat (math. phys.); heat transmission [Add to Longdo]
反映论[fǎn yìng lùn, ㄈㄢˇ ˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] theory of reflection (in dialectic materialism), i.e. every perception reflects physical reality [Add to Longdo]
学说[xué shuō, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛ, / ] theory; doctrine [Add to Longdo]
海底扩张说[hǎi dǐ kuò zhāng shuō, ㄏㄞˇ ㄉㄧˇ ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ ㄕㄨㄛ, / ] theory of seafloor spreading (geol.) [Add to Longdo]
狄奥多[Dí ào duō, ㄉㄧˊ ㄠˋ ㄉㄨㄛ, / ] Theodor (name) [Add to Longdo]
狄奥多・阿多诺[Dí ào duō, ㄉㄧˊ ㄠˋ ㄉㄨㄛ· A1 duo1 nuo4, / ] Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer [Add to Longdo]
理论[lǐ lùn, ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] theory [Add to Longdo]
理论家[lǐ lùn jiā, ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ ㄐㄧㄚ, / ] theorist; theoretician [Add to Longdo]
理论贡献[lǐ lùn gòng xiàn, ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] theoretical contribution [Add to Longdo]
相对论[xiāng duì lùn, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] theory of relativity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
キューイング理論[キューイングりろん, kyu-ingu riron] queuing theory [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] communication theory [Add to Longdo]
サンプリング定理[サンプリングていり, sanpuringu teiri] sampling theorem [Add to Longdo]
ファジー理論[ファジーりろん, faji-riron] fuzzy theory [Add to Longdo]
確率論[かくりつろん, kakuritsuron] probability theory [Add to Longdo]
決定理論[けっていりろん, ketteiriron] decision theory [Add to Longdo]
冗長度[じょうちょうど, jouchoudo] relative redundancy (in information theory) [Add to Longdo]
冗長量[じょうちょうりょう, jouchouryou] redundancy (in information theory) [Add to Longdo]
情報理論[じょうほうりろん, jouhouriron] information theory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
理論[りろん, riron] Theorie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top