Search result for

theken

(66 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -theken-, *theken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา theken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *theken*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
/laughter') lt is not great wealth alone that builds the library,... ..founds the college... ..that is to diffuse a high learning and culture among a people./Gelächter') Nicht Wohlstand allein ist es, der Bibliotheken baut,... ..der die Hochschulen stiftet,... ..die einem Volk Wissen und Kultur verleihen. Heaven's Gate (1980)
That's competition for the drugstores.Der macht den Apotheken Konkurrenz! Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
The pictures and silver together might just pay the mortgage interest.Ja, wenn wir Glück haben, wird das, was die Gemälde und das Silber bringen, für die Hypothekenzinsen auf die neuen Gebäude reichen. Doing the Honours (1981)
One of Blake's favorite tricks is to pick up second mortgages on marginal businesses.Einer von Blakes Tricks ist es, Hypotheken kleiner Betriebe aufzukaufen. Slammin' Sammy's Stunt Show Spectacular (1982)
Not that, that's Periodicals!Aber doch nicht da! Das sind die BibliothekenNávstevníci pricházejí (1983)
You won't lose the house. Everybody has three mortgages nowadays.- Jeder hat heute drei HypothekenGhostbusters (1984)
We know you meant well, but frankly, if it wasn't for you... we wouldn't be in this mess right now, with our savings in jeopardy... and our houses mortgaged.Du hast es gut gemeint, aber durch dich sind wir jetzt in Schwierigkeiten. Unser Geld steckt in dem Laden, und wir haben Hypotheken. - Das stimmt. Buy Out (1985)
It's a common practice, like banks with mortgages.Das ist übliche Geschäftspraxis. Wie Hypotheken bei Banken. Premium Steele (1985)
Gas stations, grocery stores... dry cleaners, libraries, schools would close.Tankstellen, Lebensmittelläden, Reinigungen, Bibliotheken, Schulen. Steele in the Chips (1985)
Yeah, ah, you know, we have an awful lot to think about before we start talking about mortgages.Ja, wir müssen an sehr viel denken, bevor wir über Hypotheken reden. The Man Who Died Twice (1986)
Adso, do you realize we're in one of the greatest libraries in the whole of Christendom?Ist dir klar, dass wir uns in einer der großartigsten Bibliotheken des gesamten Christentums befinden? The Name of the Rose (1986)
- House payments.-Hypothekenzahlungen. Peggy Sue Got Married (1986)
The mortgage payments alone would bring you to your knees.Die Hypothekenzahlungen allein würden Sie in die Knie zwingen. A Night to Remember (1987)
I told her I'm not coming home!Die Hypothekenzahlung ist Montag fällig. Al Loses His Cherry (1987)
Here it is, home of the big boy.Ich habe die Hypothekenzahlung verspielt! Al Loses His Cherry (1987)
It's an old bar bet.Ein altes Thekenspiel. Roxanne (1987)
Libraries and places, pick up a lot from books.Ich lerne viel aus Büchern. Ich bin oft in Bibliotheken gewesen. Episode #1.1 (1988)
Libraries all over the country are suffering from a shortage of books.In den Bibliotheken herrscht Büchermangel. He Thought He Could (1988)
Well, Kate's working now and we're on our third mortgage.Na ja, Kate arbeitet wieder, und wir haben 3 HypothekenHappy Together (1989)
I got mortgage payments to make.Ich muss Hypotheken zahlen. Stick It in Your Ear (1989)
Video stores are crowded. No big long lines in the library.Videotheken sind total in und die Büchereien sind wie ausgestorben. The Source (1989)
Me and my crew robbed drugstores.Die Gang und ich überfielen ApothekenDrugstore Cowboy (1989)
That goes for a lot more than a hospital pharmacy.Und das gilt nicht nur für KrankenhausapothekenDrugstore Cowboy (1989)
Seventy percent of all archeology is done in the library.70 Prozent der Archäologie wird in Bibliotheken gemacht. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
No mortgage, of which you get nightmares.Keine Hypotheken, von denen Sie Albträume bekommen. Black Rainbow (1989)
Mortgages, loans, everything!Hypotheken, Kredite, alles! Internal Affairs (1990)
These mortgages are legal.Diese Hypotheken sind legal. Internal Affairs (1990)
- ...fundraising drives in library history...Spendenorganisation in der Geschichte der BibliothekenLook Who's Not Talking (1991)
If the boat went down we could wipe out two hefty debts.Wenn das Schiff untergeht, würden mindestens zwei Hypotheken fällig. Ingaló (1992)
You mean, the one in the mailbox that was addressed to our mortgage company, Eviction Trust?Du meinst, der im Briefkasten... der an unsere Hypothekenfirma, Eviction Trust, adressiert war? Al on the Rocks (1992)
For, you see, Mommy spent all of our mortgage money.Denn seht ihr, Mommy hat unser Hypothekengeld ausgegeben. Al on the Rocks (1992)
After all, they have not had our advantages, such as fine schools, libraries full of books, shampoo.Sie hatten nicht dieselben Möglichkeiten wie wir. Gute Schulen, Bibliotheken voller Bücher... Addams Family Values (1993)
The only thing I knew for certain was that people didn't kill each other in libraries.Aber ich wusste nur, dass Mörder nicht in Bibliotheken rumlaufen. Kalifornia (1993)
I'll take my share and pay off the mortgage against me.Mein Anteil löst die Hypotheken ab. Sommersby (1993)
Mrs. Sommersby, here are the hotel register and the mortgage paper the prosecution has submitted as evidence.Hier sind Fremdenbuch und Hypotheken-Unterlagen die Beweisstücke der Anklage. Sommersby (1993)
Unless you're out renting at other video stores.Wenn du nicht in anderen Videotheken bist. Clerks (1994)
I find libraries very erotic.Ich finde Bibliotheken wahnsinnig erotisch. Threesome (1994)
For as long as you make the mortgage payments, it does.So lange du die Hypothekenzahlungen leistest, ja. Autumn 1865 - Spring 1866 (1994)
Cadenceville PD just reported a drugstore was broken into here... on the corner of Old Forge Road and Madison.Die Wache in Cadenceville hat einen Apothekeneinbruch gemeldet. Ecke Old Forge Road und Madison. Lazarus (1994)
Misspent youth in video arcades, I guess.Eine in Spielotheken vermasselte Jugend. Copycat (1995)
I started out working in mortgage bonds, but I found that so limiting.Ich begann mit Hypotheken, aber das ist so ein enges Gebiet. The Switch (1995)
These are from obscure texts from private libraries that only lend to academic affiliates.Diese Texte stammen aus Privatbibliotheken, die nur an bestimmte Akademiker ausleihen. 2Shy (1995)
Excellent libraries.Hervorragende BibliothekenThe Frighteners (1996)
This fellow might be in's time a great buyer of land with his statutes, his recognizances, his fines his double vouchers, his recoveries.Dieser Geselle war vielleicht zu seiner Zeit ein großer Käufer von Ländereien, mit seinen Hypotheken, seinen Grundzinsen, seinen Kaufbriefen, seinen Gewährsmännern, seinen gerichtlichen Auflassungen. Hamlet (1996)
When you hook into the library of my Virtual city... you hook into every library in the world... the chip will bring everything on line for everyone.Wenn man sich in die Bibliothek meiner virtuellen Stadt einklinkt, hat man Zugang zu allen Bibliotheken der Welt. Und irgendwann ist alles für jeden online verfügbar. Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
When you've been behind bars for so long, you come out as well-read as Rambeau.Wenn du so lange hinter den Bar Theken stehen würdest, kämest du heraus als ein belesener Rambeau. Pretty Village, Pretty Flame (1996)
I mean, there are libraries.I meine, es gibt BibliothekenThe One with the Race Car Bed (1996)
I started out working in mortgage bonds, but I found that so limiting.Ich begann mit Hypotheken, aber das ist so ein enges Gebiet. The Fatigues (1996)
I only slept with her to help the loan for my restaurant.Ich habe nur mit ihr geschlafen, um meine Hypotheken zu bezahlen. Addicted to Love (1997)
A real little pharmacy baby.'n richtig kleines Apotheken-Baby. The Pharmacist (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
HYPOTHEKEN    HH AY2 P AA1 TH AH0 K AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apotheke {f} | Apotheken {pl}pharmacy | pharmacies [Add to Longdo]
Apotheke {f}; Arzneiausgabe {f} | Apotheken {pl}dispensary | dispensaries [Add to Longdo]
Bar {f}; Theke {f}; Schanktisch {m}; Büfett {n} | Bars {pl}; Theken {pl}; Schanktische {pl}bar | bars [Add to Longdo]
Bibliothek {f} | Bibliotheken {pl} | öffentliche Bibliothek {f} | wissenschaftliche Bibliothek {f}library | libraries | public library | academic library; research library; scientific library [Add to Longdo]
Hypothek {f} (auf) | Hypotheken {pl}mortgage (on) | mortgages [Add to Longdo]
Hypothekenbank {f}mortgage bank [Add to Longdo]
Hypothekenbrief {m} [fin.]mortgage deed [Add to Longdo]
Hypothekendarlehen mit regelmäßiger Tilgungamortized mortgage loan [Add to Longdo]
Hypothekengläubige {m,f}; Hypothekengläubiger; Hypothekar {m}mortgagee [Add to Longdo]
Hypothekenschuldner {m}; Hypothekenschuldnerin {f} | Hypothekenschuldner {pl}mortgagor | mortgagors [Add to Longdo]
Hypothekenzins {m}; Hypothekenzinsen {pl}mortgage interest [Add to Longdo]
Hypothekenzinssatz {m}mortgage rate [Add to Longdo]
Leihbibliothek {f} | Leihbibliotheken {pl}lending library | lending libraries [Add to Longdo]
Volksbibliothek {f} | Volksbibliotheken {pl}public library | public libraries [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}; Zusammenspiel {n}; Mitwirkung {f} | Zusammenarbeit von Bibliothekencooperation; co-operation | co-operation of libraries; interlibrary co-operation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top