Search result for

termite

(38 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -termite-, *termite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
termite[N] ปลวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
termite(เทอ'ไมทฺ) n. ปลวก, See also: termitic adj., Syn. white ant

English-Thai: Nontri Dictionary
termite(n) ปลวก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Termitesปลวก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Large, burrowing, African mammal that feeds on ants and termites.ตัวใหญ่, อยู่ในรู, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกา กินมดกับปลวกเป็นอาหาร The Education of Little Tree (1997)
200 years of termite damage and rot.อายุตั้ง 200ปี มันคงผุจวนหมดแล้ว. National Treasure (2004)
It tunnels to the bottom and makes the ice like Swiss cheese, sort of like termites.มันทำให้น้ำแข็งเป็นเหมือนชีสของสวิส คล้ายกับปลวก An Inconvenient Truth (2006)
How did that happen? The termites got together for a building party, did they?แล้วเกิดขึ้นได้ยังไงกัน พวกเหี้ยรวมตัวกันสร้างขึ้นหรือ หา... RocknRolla (2008)
Mold? Termites? Leaky roof?เชื้อรา มอด หรือว่าหลังคารั่วกันล่ะ Nice Is Different Than Good (2009)
The world's smartest man poses no more threat to me than does its smartest termite.มนษย์ที่ฉลาดที่สุดในโลก... ...สำหรับฉันไม่ได้น่าหวั่นไปกว่า... ...มดตัวที่ฉลาดที่สุดในโลก Watchmen (2009)
There's also extensive termite damage, which explains why the entire floor fell into the apartment below.แล้วยังมีร่องรอยเสียหาย จากปลวกอย่างรุนแรง นั่นคงอธิบายว่าทำไม พื้นทั้งหมดทรุดตัว ลงไปยังห้องชุดชั้นล่าง The Beginning in the End (2010)
You're saying it's from termites?คุณกำลังบอกว่ามัน มาจากปลวกนั่นเหรอ? The Beginning in the End (2010)
Yeah, there's termite damage all through this area. I don't think so.ใช่้แล้ว มีร่องรอยเสียหาย จากปลวกตลอดทั้งพื้นที่นี้ ผมไม่เห็นด้วยเลย The Beginning in the End (2010)
No. No. Oh, you got your termite inspection.ไม่ๆ โอ้ คุณได้ระบุการฉีดฆ่าปลวก Caballo sin Nombre (2010)
Sayonara, termites!ลาก่อน พวกปลวก! Shrek Forever After (2010)
You don't have termites, do you?ขาเจ้าคงไม่ถูกปลวกแทะผุไปแล้ว ใช่มั้ย Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
termiteHe tried to devise a plan for getting rid of termites.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลวก[N] termite, See also: white ant, Example: ไม้สักเป็นที่นิยมใช้กันมากเพราะเนื้อไม้ไม่แข็งไม่หดตัวและปลวกไม่กัดกินทำลายเนื้อไม้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงรูปร่างคล้ายมด ส่วนใหญ่ตัวสีขาวหรือครีม ไม่ชอบแสง อาศัยทำรังรวมกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่บนพื้นหรือใต้ดิน บางชนิดทำลายไม้ ต้นไม้
จอมปลวก[N] anthill, See also: termite hill, Syn. รังปลวก, Example: พังพอนกับงูเห่ากำลังต่อสู้กันพัลวันบนเนินดินข้างจอมปลวก, Count unit: จอม, Thai definition: รังปลวกขนาดใหญ่ที่สูงเป็นจอมขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดโคน[n.] (het khōn) EN: Termite Mushroom   
แมงเม่า[n.] (maēng mao) EN: Termite   
แมลงเม่า[n.] (malaēng mao) EN: Termite   
ปลวก[n.] (plūak = pluak) EN: termite ; white ant   FR: termite [m]
ทนทานต่อปลวก[X] (thonthān tø plūak ) EN: resistant to termites   

CMU English Pronouncing Dictionary
TERMITE    T ER1 M AY0 T
TERMITES    T ER1 M AY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
termite    (n) (t @@1 m ai t)
termites    (n) (t @@1 m ai t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Termitenspecht {m} [ornith.]Buff-spotted Woodpecker [Add to Longdo]
Termitenschmätzer {m} [ornith.]Southern Anteater Chat [Add to Longdo]
Termite {f} [zool.] | Termiten {pl}termite | termites [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽虫[はむし, hamushi] (n) (1) (See 羽虱) biting louse (any louse of order Mallophaga); (2) (col) (See 羽蟻) small winged insect (esp. a flying ant or termite) [Add to Longdo]
家白蟻[いえしろあり;イエシロアリ, ieshiroari ; ieshiroari] (n) (uk) Formosan subterranean termite (Coptotermes formosanus) [Add to Longdo]
白蟻[しろあり, shiroari] (n) termite; white ant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白蚁[bái yǐ, ㄅㄞˊ ㄧˇ, / ] termite; white ant [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] termite; to bore (of insects) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Termite \Ter"mite\, n.; pl. {Termites}. [F. See {Termes}.]
   (Zool.)
   Any one of numerous species of pseudoneoropterous insects
   belonging to {Termes} and allied genera; -- called also
   {white ant}. See Illust. of {White ant}.
   [1913 Webster]
 
   Note: They are very abundant in tropical countries, and are
      noted for their destructive habits, their large nests,
      their remarkable social instincts, and their division
      of labor among the polymorphic individuals of several
      kinds. Besides the males and females, each nest has
      ordinary workers, and large-headed individuals called
      soldiers.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 termite
   n 1: whitish soft-bodied ant-like social insect that feeds on
      wood [syn: {termite}, {white ant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top