Search result for

termin

(161 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -termin-, *termin*
English-Thai: Longdo Dictionary
bus terminal(n) ท่ารถ, สถานีต้นทางของรถบัสโดยสารประจำทาง, S. bus station, bus depot

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terminal[ADJ] ปลาย, See also: สิ้นสุด, จบ, ท้าย, สุดท้าย, Syn. concluding, final
terminal[ADJ] ที่อยู่ในขั้นร้ายแรง, See also: ที่อยู่ในระยะสุดท้าย, ที่อยู่ในขั้นที่ ไม่สามารถรักษาได้, Syn. fatal, mortal
terminal[ADJ] ที่เกิดขึ้นเสมอในแต่ละช่วงเวลา
terminal[ADJ] ที่เกี่ยวกับหรือเป็นสถานีปลายทาง
terminal[N] ส่วนท้าย, See also: ส่วนปลาย, Syn. limit, extremity, terminus
terminal[N] ขั้วปลายสายไฟ
terminal[N] สถานีปลายทาง, See also: ปลายทาง
terminus[N] ปลายทาง, See also: สุดทาง, สถานีปลายทาง, Syn. end, conclusion, limit
terminate[VI] สิ้นสุด, See also: ยุติ, ลงเอย, ลงท้าย, จบลง, Syn. eliminate, stop
terminate[VT] ทำให้สิ้นสุด, See also: ทำให้ยุติ, Syn. eliminate, stop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terminable(เทอ'มะนะเบิล) adj. อาจสิ้นสุดลง,ยุติลงได้,มีระยะเวลากำหนด., See also: terminability n. terminably adv.
terminal(เทอ'มะเนิล) adj. ปลาย,ท้าย,กำลังสิ้นสุด,สรุป,ลงเอย,มีกำหนดเวลา,เกี่ยวกับสถานีรถไฟ,เกี่ยวกับขอบเขต,สุดเขต,เกี่ยวกับเครื่องหมายของเขต,บั้นปลายชีวิต. n. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย,ส่วนหาง,สุดเขต,ขั้วปลายสายไฟ,สถานีปลายทาง,สถานีชุมทาง,ปลายทาง,คำที่อยู่ท้ายคำ,ปัจจัย.
terminal userผู้ใช้เครื่องปลายทางหมายถึง ผู้ที่ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านเครื่องปลายทาง ซึ่งอาจเป็นทั้งผู้ป้อนข้อมูลเข้า และผู้รอรับผลลัพธ์จากการแสดงผลดู terminal ประกอบ
terminate(เทอ'มะเนท) vt. ทำให้สิ้นสุด vi. สิ้นสุด,ยุติ,ลงท้าย,เป็นผล., See also: terminative adj., Syn. end,stop
terminate-and-stay-resideterminate-and-stay-resident program โปรแกรมค้างในหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า TSR (อ่านว่า ทีเอสอาร์) หมายถึง โปรแกรมชนิดพิเศษที่จะอยู่ใน RAM เสมอ สามารถเรียกหาได้โดยการกดแป้นคำสั่งที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ การเรียกโปรแกรมประเภทนี้ จะเรียกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกำลังทำโปรแกรมอะไรอยู่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เรามีระบบวินโดว์ ซึ่งทำให้เราเรียกโปรแกรมมาใช้พร้อม ๆ กันหลายโปรแกรมได้อยู่แล้ว โปรแกรมประเภท TSR จึงไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป
termination(เทอมะเน'เชิน) n. การสิ้นสุด,การยุติ,การลงเอย,การลงท้าย,การจบลง,จุดหมาย,ปลาย,สุดเขต,ขอบเขต,ส่วนท้าย,ส่วนปลาย,ข้อสรุป,ผล,คำลงท้าย,ปัจจัย., See also: terminational adj., Syn. discontinuation
terminator(เทอ'มะเนเทอะ) n. ผู้ยุติ,สิ่งที่อยู่ท้าย,สิ่งต่อท้าย,ผู้อยู่ตอนปลาย,เส้นแบ่งเขตความมืดและความสว่างของดาวนพเคราะห์
terminology(เทอ'มะนอล'โลจี) n. คำศัพท์,วิชาว่าด้วยคำศัพท์,ระบบคำศัพท์., See also: terminological adj.
terminus(เทอ'มะนัส) n. ปลายทาง,สุดทาง,สถานีปลายทาง,สุดเขต,ส่วนท้าย,จุดหมาย,จุดประสงค์,เครื่องหมายเขต,เสาเขต,ขอบเขต, See also: Terminus n. เทพเจ้าโรมันแห่งเขตแดน pl.termini,terminuses
conterminousadj. มีพรมแดนร่วมกัน,ซึ่งบรรจบกันตรงปลาย., See also: conterminousness n. ด

English-Thai: Nontri Dictionary
terminable(adj) สิ้นสุดลงได้,หมดอายุ,ยุติลงได้
terminal(adj) ตอนปลาย,ท้าย,สรุป,เกี่ยวกับขอบเขต
terminal(n) บั้นปลายชีวิต,สถานีปลายทาง,ขั้วปลายสายไฟ,ปัจจัย,คำท้าย
terminate(vi,vt) สุดสิ้นลง,จบลง,ลงท้าย,ลงเอย,ยุติ
termination(n) การสิ้นสุด,การลงเอย,จุดหมายปลายทาง,ขอบเขต,ปัจจัย
terminology(n) ศัพท์เฉพาะ,ระบบคำศัพท์
terminus(n) สถานีปลายทาง,ขอบเขต,เสาเขต,จุดประสงค์,ส่วนท้าย
determinant(adj) แน่วแน่,แน่นอน
determinant(n) ตัวกำหนด,สิ่งที่แสดงผล,ลักษณะเฉพาะ,ปัจจัย
determinate(adj) ซึ่งตัดสินใจแล้ว,แน่นอน,เด็ดขาด,ตามที่กำหนดไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terminalเครื่องปลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
terminal๑. -ปลาย, ที่ปลาย๒. จบ, จุดจบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
terminalเครื่องปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
terminal branch; root apexปลายรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
terminal bud; apical budตายอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
terminal dividendเงินปันผลจ่ายเมื่อสัญญาสิ้นสุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
terminal emulationการเลียนแบบเครื่องปลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
terminal emulatorโปรแกรมเลียนแบบเครื่องปลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
terminal hinge positionตำแหน่งบานพันสุดขอบ [ดู centric relation ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
terminal infectionการติดเชื้อระยะท้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Terminalเทอร์มินัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Terminalเทอร์มินัล, เครื่องปลายทาง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
terminalเครื่องผลายทาง
อุปกรณ์สำหรับส่งคำสั่งและข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และรับส่งผลลัพธ์ที่เป็นคำตอบมาแสดง เครื่องปลายทางที่รู้จักกันดีก็คือ จอภาพและแป้นพิมพ์ ซึ่งไม่มีตัวประมวลผลอยู่ด้วยและเราเรียกว่าเป็นเครื่องปลายทางแบบโง่ (dumb terminal) ส่วนจอภาพและแป้นพิมพ์ที่มีตัวประมวลผลอยู่ด้วยกันนั้น ส่วนใหญ่ก็คือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์นี่เอง แต่มีวงจรที่ทำให้ทำงานเป็นเครื่องปลายทางได้ด้วย เครื่องปลายทางแบบหลังเรียกว่าเครื่องปลายทางแบบฉลาด (Intelligence terminal) ในบางครั้งเครื่องปลายทางอาจเป็นเพียงเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องโทรพิมพ์ก็ได้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจอภาพอยู่ด้วย [คอมพิวเตอร์]
Terminalเครื่องปลายทาง [เทคโนโลยีการศึกษา]
terminal sideด้านสิ้นสุด, ในการวัดมุมถ้าส่วนของเส้นตรง AP หมุมรอบจุด A ไปอยู่ในแนว AQ สิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่ามุม และเรียกส่วนที่เกี่ยวข้องกับมุมดังนี้ เรียกจุด A ว่า จุดยอดมุม   เรียก  AP ว่า  ด้านเริ่มต้น      เรียก AQ ว่า ด้านสิ้นสุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Terminally illผู้ป่วยใกล้ตาย [TU Subject Heading]
Terminals (Transportation)สถานีขนส่ง [TU Subject Heading]
Termination of Consular Officeการยุติลงของการหน้าที่ทางการกงสุล กล่าวคือ หน้าที่ของหัวหน้าคณะในสถานที่ทำการทางกงสุลจะยุติลงเนื่องจาก 1. วายชนม์2. รัฐผู้ส่งเรียกตัวกลับ3. รัฐผู้รับเพิกถอนอนุมัติบัตร (Exequatur)4. การหน้าที่ของผู้นั้นได้ถึงกำหนดครบวาระหรือยุติลง5. เกิดสงครามระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับไม่เหมือนกับกรณีคณะผู้แทนทางการทูต สถานที่ทำการทางกงสุลนั้น ภาระหน้าที่จะไม่ยุติลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนกษัตริย์หรือประธานาธิบดีของ รัฐผู้ส่งหรือรัฐผู้รับ ข้อ 25 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาบัญญัติไว้ว่า ?การหน้าที่ของบุคคลในสถานที่ทำการกงสุลจะยุติลงก) เมื่อรัฐผู้ส่งได้บอกกล่าวไปยังรัฐผู้รับว่า การหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวได้ยุติลงแล้วข) เมื่อมีการเพิกถอนอนุมัติบัตรค) เมื่อรัฐผู้รับได้บอกกล่าวไปยังรัฐผู้ส่งว่า รัฐผู้รับได้เลิกถือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล [การทูต]
Termination of Mission of Diplomatic Agentภารกิจของผู้แทนทางการทูตหรือหัวหน้าคณะทูตจะสิ้น สุดลง 1. ระยะเวลาที่ผู้แทนทางการทูตได้รับแต่งตั้งให้ประจำอยู่ในประเทศผู้รับได้ครบ กำหนดตามวาระ2. เมื่อวัตถุประสงค์ของภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติได้สัมฤทธิผลเรียบ ร้อยแล้ว3. ถูกเรียกตัวกลับเนื่องจากต้องโยกย้ายไปที่อื่น หรือลาออก หรือเนื่องจากครบเกษียณอายุ4. ถูกเรียกตัวกลับเนื่องจากไม่เป็นที่พอใจของรัฐบาลของตน หรือกระทำตามคำขอร้องของรัฐบาลของประเทศผู้รับ ซึ่งเขาได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงานอยู่5. เนื่องจากการเสด็จสวรรคตของพระมหากษัตริย์ของประเทศตน หรือประเทศที่ตนได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงาน6. หากตัวเขาเองได้กระทำการอันเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศบางอย่าง หรือเนื่องจากเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่คาดไม่ถึง และมีลักษณะร้ายแรงจริง ๆ ตัวเขาเองจะต้องรับผิดชอบในการตัดความสัมพันธ์7. เมื่อรัฐบาลผู้รับ ซึ่งตัวเขาได้รับแต่งตั้งให้ประจำทำงานอยู่นั้น แล้วจะด้วยเหตุผลอย่างใดก็ตาม ได้แจ้งให้เขาเดินทางออกไปจากประเทศในทันที โดยไม่ต้องระให้รัฐบาลของตนเรียกตัวกลับ8. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของผู้แทนทางการทูต ดังเช่น ได้รับเลื่อนตำแหน่งจากอัครราชทูตขึ้นเป็นเอกอัครราชทูต9. เนื่องจากเกิดสงครามขึ้นระหว่างรัฐทั้งสอง10. เนื่องจากถูกถอดจากตำแหน่ง หรือสละราชบัลลังก์ของประมุขของประเทศใดประเทศหนึ่ง 11. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศใดประเทศหนึ่ง จากระบบพระมหากษัตริย์เป็นระบบสาธารณรัฐ หรือเป็นระบบสาธารณรัฐอันมีประมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้กฎหมาย12. เนื่องจากรัฐใดรัฐหนึ่งของทั้งสองรัฐต้องสูญสภาวะในการเป็นรัฐเหตุผลข้างต้น ทั้งหมดนี้ เป็นทรรศนะของเซอร์เออร์เนสท์ ซาทาว ซึ่งได้ให้ไว้ในหนังสือของท่าน ชื่อว่า ?A Guide to Diplomatic Practice? ฉบับเรียบเรียงใหม่ครั้งที่ 4 โดยเซอร์เนวิลล์ แบลนด์ [การทูต]
Terminologyศัพท์บัญญัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I suggest you find Lex, or you will be summarily terminated.ฉันแนะนำให้คุณไปค้นหาเล็กซ์ หรือไม่คุณก็หยุด Odyssey (2008)
Just terminating the fetus when it's glued to her intestines is high-risk surgery.แค่ทำลายตัวอ่อน เมื่อมันติดกับลำไส้เธอ เป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงมาก Dying Changes Everything (2008)
You see, I have a terminal illness.คุณเห็นมั้ย ผมน่ะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย Superhero Movie (2008)
Terminal Island Penitentiary hosts 3 days of the ultimate of Auto Carnage.การแข่งรถสุดอมหิตตลอด3วัน จากสถานราชทัณฑ์เกาะเทอร์มินัล Death Race (2008)
I'm terminal, you know?ฉันอยู่ในระยะสุดท้ายแล้ว รู้มั๊ย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Thank you, Mr. Beam. (Connection terminated)ขอบคุณ คุณบีม Quantum of Solace (2008)
Connection terminatedสิ้นสุดการติดต่อ Quantum of Solace (2008)
Okay, so that's why we have to borrow his terminal.เอาละ นั่นแหละสาเหตุที่เราขอยืม จุดเชื่อมต่อของเขา WarGames: The Dead Code (2008)
But it's not... Look, we're not terminating you. Hmm.เราไม่ได้ เราไม่ได้กำจัดคุณนะ Burn After Reading (2008)
The termination of the lesson is for the tutor to decide, Bruno, not the pupil.จะเลิกเรียนเมื่อไหร่ ครูผู้สอนเป็นคนกำหนดนะ บรูโน่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- The guy we're to terminate.-ผู้ชายที่เราเจอเมื่อกี้น่ะ Taken (2008)
Look, this project's been terminated.ฟังนะ ไม่มีงานนี้อีกต่อไปแล้ว Shut Down (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terminEach science has its own terminology.
terminGo out of the terminal and turn right.
terminI board the train at the terminal.
terminI like the Terminator films because the special effects are fantastic.
terminIn our modern times we have experienced two world wars as the termination of international disputes.
terminPlease stay seated until we reach the terminal.
terminThe computer terminals were lined up in one long row.
terminThe countries terminated friendly relations.
terminThe Tokaido line terminates at Tokyo.
terminWe met them by accident by the bus terminal.
terminWhat's the technical terminology for assisting someone to go to the toilet with a urine bottle?
terminWhere is the bus terminal?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัพท์บัญญัติ[N] terminology, Example: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ศัพท์บัญญัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่กำหนดให้ใช้จากคำที่แปลมาจากภาษาอื่น
เลิกกัน[V] terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
หมดสัญญา[V] terminate one's contract, See also: end one's contract, Ant. ทำสัญญา, Example: ปลายปีนี้ผมก็จะหมดสัญญากับบริษัทนี้แล้ว คงต้องเตรียมหางานอื่นไปพลางๆ, Thai definition: สิ้นสุดข้อตกลงที่ได้ทำไว้
ศัพท์เฉพาะ[N] terminology, See also: technical terms, Ant. ศัพท์ทั่วไป
หมดวาระ[V] terminate, See also: expire, be over, Syn. ครบวาระ, ครบกำหนด, Example: อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะหมดวาระในตำแหน่งลง หลังจากนั่งมาครบวาระ 4 ปีเต็ม, Thai definition: ครบตามเวลาที่กำหนดไว้, พ้นจากหน้าที่หรือตำแหน่ง
ตัดสวาท[V] terminate sexual relations, See also: jilt, Syn. เลิกรา, ตัดสัมพันธ์, สิ้นสุดสัมพันธ์, Example: เขาตัดสวาทกับคู่ขาทั้งหมด, Thai definition: เลิกความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
ยุติ[V] end, See also: terminate, cease, finish, stop, come to an end, wind up, culminate, Syn. ตกลง, จบ, เลิก, Ant. เริ่มต้น, Example: สภาตำบลลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุติการปลูกยูคาลิปตัส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขาดอายุ[V] expire, See also: terminate, Syn. หมดอายุ, เกินกำหนด, เกินอายุ, Example: สัญญาฉบับนี้ขาดอายุไปนานแล้ว, Thai definition: หมดเวลาที่กำหนดไว้
ปลายทาง[N] destination, See also: terminal point, end-point, end of the journey, Syn. จุดหมาย, ที่หมาย, สุดทาง, Ant. ต้นทาง, Example: พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าปลายทางแห่งชีวิตที่มนุษย์ไม่สามารถหนีพ้นก็คือความตาย
ปิดประชุม[V] close a meeting, See also: terminate a meeting, Ant. เปิดประชุม, Example: ประธานไม่ตอบคำถามแต่รีบปิดประชุมทันที, Thai definition: หยุดการประชุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
อวสาน[v.] (awasān) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over   FR: terminer
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive   FR: strict ; rigoureux
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved   FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded   FR: décidé ; déterminé ; résolu
เด็ดขาด[v.] (detkhāt) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute   FR: être résolu ; être déterminé
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ใฝ่[v.] (fai) EN: aim ; expect ; seek ; pursue   FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
จ๊ะ[X] (ja) EN: would you ; [terminal particle to soften a question or command]   FR: [particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive]
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration   FR:termination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TERMINE    T ER1 M IH2 N
TERMING    T ER1 M IH0 NG
TERMINI    T ER1 M IH2 N AY2
TERMINAL    T ER1 M AH0 N AH0 L
TERMINATE    T ER1 M AH0 N EY2 T
TERMINALS    T ER1 M AH0 N AH0 L Z
TERMINATED    T ER1 M AH0 N EY2 T AH0 D
TERMINALLY    T ER1 M AH0 N AH0 L IY0
TERMINATOR    T ER1 M AH0 N EY2 T ER0
TERMINATES    T ER1 M AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terming    (v) (t @@1 m i ng)
terminal    (n) (t @@1 m i n l)
terminus    (n) (t @@1 m i n @ s)
terminals    (n) (t @@1 m i n l z)
terminate    (v) (t @@1 m i n ei t)
terminable    (j) (t @@1 m i n @ b l)
terminally    (a) (t @@1 m i n @ l ii)
terminated    (v) (t @@1 m i n ei t i d)
terminates    (v) (t @@1 m i n ei t s)
terminuses    (n) (t @@1 m i n @ s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Abgabetermin(n) |der, pl. Abgabetermine| กำหนดส่ง(งานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น Wann ist der Abgabetermin von dem Bericht? กำหนดส่งรายงานชิ้นนี้เมื่อไหร่นะ , See also: S. Einsendeschluss,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Terminkalender {m}; Taschenkalender {m}diary [Add to Longdo]
Termin {m}appointed day [Add to Longdo]
Termin {m}appointed time [Add to Longdo]
Termin {m} | angestrebter Termin | einen Termin festlegen; einen Termin anberaumendate; time limit | target date | to fix a date [Add to Longdo]
Terminabsprache {f}date arrangement [Add to Longdo]
Terminal {n} | Terminals {pl}terminal | terminals [Add to Longdo]
Terminaldrucker {m}keyboard printer [Add to Longdo]
Termine einhaltento adhere to deadlines [Add to Longdo]
Terminbuch {n}; Merkbuch {n}appointment book [Add to Longdo]
Termindruck {m}pressure of time [Add to Longdo]
Termingeschäft {n} | Termingeschäfte {pl}time bargain | time bargains [Add to Longdo]
Terminkalender {m}appointment calendar [Add to Longdo]
Terminologie {f} | Terminologien {pl}terminology | terminologies [Add to Longdo]
Terminplan {m} | Terminpläne {pl}follow up chart | follow up charts [Add to Longdo]
Termintreue {f}adherence to schedules; adherence to delivery dates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
POS端末[ポスたんまつ, posu tanmatsu] (n) point-of-sale terminal; POS terminal [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] (n) {comp} Xterm; Xterminal [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
そこはかとない[, sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
つかつか[, tsukatsuka] (adv,adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
必死之症[bì sǐ zhī zhèng, ㄅㄧˋ ㄙˇ ㄓ ㄓㄥˋ, ] terminal illness; uncurable condition (also fig.) [Add to Longdo]
机场大厦[jī chǎng dà shà, ㄐㄧ ㄔㄤˇ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / ] terminal building [Add to Longdo]
终期[zhōng qī, ㄓㄨㄥ ㄑㄧ, / ] terminal; final [Add to Longdo]
终期癌[zhōng qī ái, ㄓㄨㄥ ㄑㄧ ㄞˊ, / ] terminal cancer [Add to Longdo]
终端机[zhōng duān jī, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ ㄐㄧ, / ] terminal [Add to Longdo]
终点站[zhōng diǎn zhàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄓㄢˋ, / ] terminus; final stop on rail or bus line [Add to Longdo]
结束[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] termination; to finish; to end; to conclude; to close [Add to Longdo]
总站[zǒng zhàn, ㄗㄨㄥˇ ㄓㄢˋ, / ] terminus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
コンピュータ端末[コンピュータたんまつ, konpyu-ta tanmatsu] computer terminal [Add to Longdo]
ソフト行末[そふとぎょうまつ, sofutogyoumatsu] soft line terminator [Add to Longdo]
ターミナルアダプター[たーみなるあだぷたー, ta-minaruadaputa-] terminal adapter [Add to Longdo]
ターミネータ[たーみねーた, ta-mine-ta] terminator [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
期限[きげん, kigen] Termin, Frist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Termin [tɛrmiːn] (n) , s.(m )
     appointed day; appointed time; date; term; time limit
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top