Search result for

tex

(168 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tex-, *tex*
English-Thai: Longdo Dictionary
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
text[N] ต้นฉบับ, See also: ต้นฉบับเดิม, ถ้อยคำเดิม
text[N] เนื้อหา, See also: ใจความ
text[N] หนังสือเรียน, See also: ตำราเรียน, แบบเรียน, Syn. handbook, syllabus, textbook
text[N] ข้อความสั้นๆ, Syn. lines, document
text[N] หัวข้อสำคัญ, Syn. topic, thesis, theme
text[N] เนื้อเพลง
Texas[N] รัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา
textile[N] สิ่งทอ, See also: ผ้า, Syn. fabric
textile[N] วัตถุดิบที่นำมาทำสิ่งทอ
textual[N] เกี่ยวกับต้นฉบับหรือถ้อยคำเดิม, See also: ที่เกี่ยวกับข้อความ, Syn. verbal, scriptural

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม,ข้อความเดิม,แม่บทเดิม,ใจความ,แบบฉบับการเขียน,เนื้อเพลง,ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน,ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล,อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล,หัวข้อสำคัญ,ตัวพิมพ์., Syn. textbook
textbook(เทคซฺ'บุค) n. ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน
textile(เทคซฺ'ไทลฺ) n. สิ่งทอ,วัตถุสิ่งทอ adj. ทอได้,เกี่ยวกับการทอ., Syn. cloth,fabric,goods
textual(เทคซฺ'ชวล) adj. เกี่ยวกับต้นฉบับหรือถ้อยคำเดิม,เกี่ยวกับใจความ,เกี่ยวกับข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. literal
texture(เทคซฺ'เชอะ) n. เนื้อผ้า,องค์ประกอบ,เนื้อหนัง,แก่นสาร,ธาตุแท้,สิ่งทอ,วัตถุทำสิ่งทอ. vt. ทอ (สิ่งทอ) ,ทอผ้า., See also: texturally adv.
context(คอน'เทคซฺทฺ) n. คำอรรถาธิบาย,ตอนต้นหรือตอนต่อจากคำหรือถ้อยคำ,สิ่งแวดล้อม, See also: contextual adj. ดูcontext, Syn. circumstance -Conf. point
context sensitive helpคำอธิบายตามบริบทหมายถึง คำอธิบาย (help) ในระบบวินโดว์ที่จะอธิบาย เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้เรียกหาได้ตลอดเวลา เช่น ในขณะที่จะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ คำสั่ง Help ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำอธิบายการใช้คำสั่งพิมพ์เท่านั้น
contexturen. การจัดหรือรวมส่วน,ส่วนประกอบ,โครงสร้าง,เนื้อผ้า,การทอเข้าด้วยกัน,ความตอนต้นหรือตอนต่อจาก
cortex(คอร์'เทคซฺ) n. เปลือกนอก,เปลือกสมองซึ่งเป็นวัตถุสีเทา, Syn. bark
hypertextข้อความหลายมิติหมายถึง การเรียกหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ให้แสดงบนจอภาพ ซึ่งอาจมีทั้งข้อความที่ใช้อธิบาย หรือบางทีจะมีภาพประกอบ มีเสียง หรือมีการแสดงการเคลื่อนไหว ฯ ใช้มากในโฮมเพจต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต ส่วนมาก คำที่จะมีคำอธิบายเช่นนี้ มักจะเป็นคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ หรือไม่ก็เป็นตัวดำหนา เมื่อลากเมาส์ไปวางที่คำเหล่านี้ ตัวชี้ตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้ ถ้ากดเมาส์ ก็จะมีรายละเอียดมาอธิบายให้ หรือจะโยงไปหารายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
text(n) หัวข้อ,ต้นฉบับ,ตัวหนังสือ,แบบเรียน,เนื้อหา,ใจความ
textbook(n) ตำรา,หนังสือเรียน,แบบเรียน
textile(adj) อาจทอได้,เกี่ยวกับการทอผ้า
textile(n) สิ่งทอ,วัตถุดิบ
texture(n) การทอ,สิ่งทอ,เนื้อผ้า,แก่นสาร,โครงร่าง,เนื้อหนัง,องค์ประกอบ
context(n) ปริบท,บทความ,ท้องเรื่อง,อรรถาธิบาย,สิ่งแวดล้อม
cortex(n) เยื่อหุ้มสมอง,เปลือกนอก
pretext(n) ข้ออ้าง,ข้อแก้ตัว,มารยา,การทดสอบเบื้องต้น
vertex(n) จุดสุดยอด,กระหม่อม,จุดสูงสุด
vortex(n) น้ำวน,สะดือทะเล,วง,ลมหมุน,ความวนเวียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
textข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
textข้อความ, ต้นฉบับ, ตัวบท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
textข้อความ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
text editorบรรณาธิกรณ์ข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
text fileแฟ้มข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
text modeภาวะข้อความ [มีความหมายเหมือนกับ alphanumeric mode และ character mode] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
text modeภาวะข้อความ [มีความหมายเหมือนกับ alphanumeric mode และ character mode] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
text-based browserโปรแกรมค้นดูเชิงข้อความ, เบราว์เซอร์เชิงข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
textual criticismการวิจารณ์ตัวบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
textureลักษณะเนื้อแท้, พรรณลักษณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Text alternativeทางเลือกที่เป็นข้อความ
การใช้ข้อความแทนเนื้อหาสาระที่อยู่ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้อความ เป็นการกำหนดด้วยโปรแกรม หรือการใช้ข้อความเพื่อเสริมสร้างเนื้อหาสาระอื่นที่ไม่ใช้ข้อความ [Assistive Technology]
Text editors (Computer programs)โปรแกรมบรรณาธิกรข้อความ [TU Subject Heading]
text fileแฟ้มข้อความ
แฟ้มที่บันทึกแต่ละข้อความล้วน คือ ไม่มีรหัสสำหรับจัดตำแหน่งพิมพ์ หรือรหัสที่บอกว่าข้อความเป็นอักษรประเภทไหน แฟ้มนี้เรียกอีกอย่างว่า แฟ้ม ASCII โปรแกรมหลายโปรแกรมมีวิธีให้เราบันทึกเก็บแฟ้มที่สร้างขึ้นเป็นแฟ้มข้อความเราอาจนำแฟ้มนี้ไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องพะวงถึงรหัสคำสั่งอื่นๆ ในแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
text to speechซอฟต์แวร์แปลงข้อความเป็นเสียงสังเคราะห์
ซอฟต์แวร์แช่วยแปลงข้อความเป็นเสียงสังเคราะห์สำหรับช่วยผู้ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้อ่านหนังสือผ่านการฟัง [Assistive Technology]
Text-to-speech synthesisเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงจากข้อความ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Textbookหนังสือตำรา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Textbookหนังสือตำรา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Textbooksแบบเรียน [TU Subject Heading]
Textbooks for foreign speakersแบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Textileสิ่งทอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh! is this the third time blair's texted me?โอว นี่กี่ครั้งที่สามแล้วใช่ไหม ที่แบลร์ส่งข้อความให้ฉัน ? Pret-a-Poor-J (2008)
Chuck just texted me. he wants to meet me on the roof.ชัคเพิ่งส่งข้อความมา เขาอยากเจอฉันบนดาดฟ้า Pret-a-Poor-J (2008)
And why text before calling if you don't need- และทำไมจะต้องส่งข้อความมาหาก่อนโทรมาถ้านายไม่ต้องการมัน There Might be Blood (2008)
So she sent a text.- เธอก็เลยส่งข้อความมา There Might be Blood (2008)
Text him.โทรหาเค้าสิ-- There Might be Blood (2008)
I've texted him six times.- ฉัยโทรหาเค้า 6 ครั้งแล้ว There Might be Blood (2008)
Well, text him again before he screws that girlงั้นก็ โทรอีกสิ ก่อนที่เค้าจะทำลายยัยนั่น There Might be Blood (2008)
Hey, is just texted me-- she said the bartender at 1oakเธอโทรมาหาฉัน บาร์เทนเดอร์ที่ 1oak There Might be Blood (2008)
My mom's texting me. Look, do whatever you want, blair,แม่ฉันส่งข้อความมาหาฉัน ดูนี่ ทำอะไรก็ได้ตามที่เธออยาก แบลร์ There Might be Blood (2008)
There may be a textbook's worth of history between the two of you, but the future is all Chloe and Jimmy's story.จากนี้ไปจะมีแต่เรื่องของสองเรา ฉันว่า คงถึงคราวที่เรา Committed (2008)
The effects of the Marker are like nothing documented in the religious texts.ผลกระทบของสัญลักษณ์ไม่เหมือนกับในคำถีร์ Dead Space: Downfall (2008)
And, yeah, it is a bit textbook.และ ใช่ มันอิงตำราไปหน่อยนะ Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
texTheir main exports are textiles, especially silk and cotton.
texThe girl was holding several books. Not text books but thick case bound books.
texThat textbook is out of date.
texI ran through the textbook once more before the examination.
texWhose textbook is this?
texThis textbook has a lot of notes.
texThis textbook is good.
texThe United States annexed Texas in 1845.
texThis is a good textbook.
texI have one textbook for each class that I have this term, so it is very heavy.
texI want a map of Texas on a scale of 1 to 250000.
texI meant it to be used as a textbook.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรับ[N] text, See also: textbook, subject matter, Syn. ตำรับตำรา, หนังสือเรียน, Example: ลูกๆ ควรมีห้องเป็นของตนเองเพื่อใช้ทำงานท่องบ่นตำรับตาราได้ตามใจ
สิ่งทอ[N] textile
สินค้าสิ่งทอ[N] textile goods, See also: fabric goods
แบบเรียน[N] textbook, See also: coursebook, Syn. หนังสือเรียน, ตำรา, Example: แบบเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มี 3 ประเภท คือ หนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ และแบบฝึกหัด, Thai definition: หนังสือที่เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
มาตรา[N] text, Example: ในแบบเรียนโบราณมีการนำตัวสะกดมาตราต่างๆ มาผูกเป็นกลอนเพื่อให้เด็กท่องจำ, Count unit: มาตรา, Thai definition: แม่บทแจกลูก
สิ่งทอ[N] textile, Example: สิ่งทอเป็นสินค้าชนิดหนึ่งถูกกีดกันทางการค้ามาเป็นเวลานาน
หนังสือเรียน[N] textbook, See also: coursebook, Syn. ตำรา, ตำรับตำรา, Example: เด็กๆ มักชอบอ่านการ์ตูนมากกว่าหนังสือเรียน, Count unit: เล่ม, Thai definition: เอกสารที่ใช้ในการเรียน
ตัวบท[N] text, See also: clause, article, subject, matter, theme, topic, Syn. ทฤษฎี, Example: นักศึกษานิติศาสตร์ต้องศึกษาตัวบทของทั้งกฎหมายแพ่งและอาญาได้อย่างแม่นยำ, Count unit: บท, Thai definition: เนื้อหาสำคัญของเรื่องหนึ่งๆ, เนื้อหาหรือข้อความในตำรา
ตำรับตำรา[N] textbook, Syn. ตำรา, Example: ท่านสามารถสะสมความรู้ของท่านได้ด้วยการอ่านจากตำรับตำรา และหนังสือต่างๆ ที่ท่านสนใจ, Count unit: เล่ม, Thai definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ
ตำรา[N] textbook, See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical bo, Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน, Example: ลูกสาวหล่อนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ต้องหอบตำราเป็นตั้งใส่กระเป๋าใบโตไปโรงเรียนทุกวัน, Count unit: เล่ม, Thai definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ, เอกสารคำสอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเมซอน [n.] (amēsøn) EN: Burhead ; Texas mud baby   
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อรรถ-[pref. (n.)] (attha-) EN: text ; words ; content   
แบบเรียน[n. exp.] (baēprīen) EN: school book ; textbook   FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
บริบท[n.] (børibot) EN: context   FR: contexte [m]
บริบททางสังคม[n. exp.] (børibot thāng sangkhom) EN: social context   FR: contexte social [m]
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม[n. exp.] (børibot thāng sangkhom lae watthanatham) EN: socio-cultural context   FR: contexte socio-culturel [m]
บทบาท[n.] (botbāt) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography   FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation   FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m]
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer   FR: réciter des litanies

CMU English Pronouncing Dictionary
TEX    T EH1 K S
TEXT    T EH1 K S T
TEXFI    T EH1 K S F IY0
TEXAN    T EH1 K S AH0 N
TEXAS    T EH1 K S AH0 S
TEXTS    T EH1 K S T S
TEXAS'    T EH1 K S AH0 S
TEXANS    T EH1 K S AH0 N Z
TEXACO    T EH1 K S AH0 K OW0
TEXTER    T EH1 K S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
text    (n) (t e1 k s t)
Texan    (n) (t e1 k s @ n)
Texas    (n) (t e1 k s @ s)
texts    (n) (t e1 k s t s)
Texaco    (n) (t e1 k s @ k ou1)
Texans    (n) (t e1 k s @ n z)
textile    (n) (t e1 k s t ai l)
textual    (j) (t e1 k s ch u@ l)
texture    (n) (t e1 k s ch @ r)
textbook    (n) (t e1 k s b u k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Text {m} | Texte {pl} | gekürzter Text | durchgestrichener Text | der vorliegende Texttext | texts | abridged text | strikethrough text | the text at hand [Add to Longdo]
Textbaustein {m}text block [Add to Longdo]
Textbearbeitung {f}word processing; text editing [Add to Longdo]
Textbuch {n}libretto [Add to Longdo]
Textdichter {m}; Textdichterin {f}librettist [Add to Longdo]
Texteingabefeld {n}text gadget; string gadget [Add to Longdo]
Textende {n}end of text (EOT) [Add to Longdo]
Texter {m} (Werbe-)copywriter [Add to Longdo]
Texter {m} (Lied-)songwriter [Add to Longdo]
Textfarbe {f}textcolor [Am.]; textcolour [Br.] [Add to Longdo]
Textfile {n}; Textdatei {f}text file [Add to Longdo]
Textfolge {f}text string [Add to Longdo]
Textil...textile [Add to Longdo]
Textilbranche {f}textile trade [Add to Longdo]
Textilfabrik {f}textile factory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
うず形式;渦形式[うずけいしき, uzukeishiki] (n) vortex design [Add to Longdo]
か流ファン;渦流ファン[かりゅうファン, karyuu fan] (n) regenerative fan; vortex flow fan [Add to Longdo]
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
か流形センサ;渦流形センサ[かりゅうがたセンサ, karyuugata sensa] (n) vortex sensor [Add to Longdo]
か流形素子;渦流形素子[かりゅうけいそし, karyuukeisoshi] (n) vortex device [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得克萨斯[Dé kè sà sī, ㄉㄜˊ ㄎㄜˋ ㄙㄚˋ ㄙ, / ] Texas (US state) [Add to Longdo]
得克萨斯州[Dé kè sà sī zhōu, ㄉㄜˊ ㄎㄜˋ ㄙㄚˋ ㄙ ㄓㄡ, / ] Texas, US state [Add to Longdo]
德克萨斯[Dé kè sà sī, ㄉㄜˊ ㄎㄜˋ ㄙㄚˋ ㄙ, / ] Texas [Add to Longdo]
德州仪器[Dé zhōu Yí qì, ㄉㄜˊ ㄓㄡ ㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] Texas Instruments [Add to Longdo]
教科书[jiào kē shū, ㄐㄧㄠˋ ㄎㄜ ㄕㄨ, / ] textbook [Add to Longdo]
文字档[wén zì dàng, ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄉㄤˋ, / ] text file [Add to Longdo]
案文[àn wén, ㄢˋ ㄨㄣˊ, ] text [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up [Add to Longdo]
纺织品[fǎng zhī pǐn, ㄈㄤˇ ㄓ ㄆㄧㄣˇ, / ] textile; fabrics [Add to Longdo]
纺织工业[fǎng zhī gōng yè, ㄈㄤˇ ㄓ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] textile industry [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] context prefix [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
コンテクスト[こんてくすと, kontekusuto] context [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor [Add to Longdo]
コンテクストセンシティブ[こんてくすとせんしていぶ, kontekusutosenshiteibu] context-sensitive (an) [Add to Longdo]
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching [Add to Longdo]
テキスト[てきすと, tekisuto] text [Add to Longdo]
テキストイメー[てきすといめー, tekisutoime-] text image [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原文[げんぶん, genbun] Text, Original [Add to Longdo]
台本[だいほん, daihon] Textbuch, Libretto, Drehbuch [Add to Longdo]
本文[ほんもん, honmon] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
本文[ほんもん, honmon] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
条文[じょうぶん, joubun] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
歌詞[かし, kashi] Text, Worte [Add to Longdo]
繊維工業[せんいこうぎょう, sen'ikougyou] Textilindustrie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 TeX
  /tekh/, n.
 
   An extremely powerful {macro}-based text formatter written by Donald E.
   {Knuth}, very popular in the computer-science community (it is good enough
   to have displaced Unix {troff}, the other favored formatter, even at many
   Unix installations). TeX fans insist on the correct (guttural)
   pronunciation, and the correct spelling (all caps, squished together, with
   the E depressed below the baseline; the mixed-case ?TeX? is considered an
   acceptable kluge on ASCII-only devices). Fans like to proliferate names
   from the word ?TeX? ? such as TeXnician (TeX user), TeXhacker (TeX
   programmer), TeXmaster (competent TeX programmer), TeXhax, and TeXnique.
   See also {CrApTeX}.
 
   Knuth began TeX because he had become annoyed at the declining quality of
   the typesetting in volumes I--III of his monumental Art of Computer
   Programming (see {Knuth}, also {bible}). In a manifestation of the typical
   hackish urge to solve the problem at hand once and for all, he began to
   design his own typesetting language. He thought he would finish it on his
   sabbatical in 1978; he was wrong by only about 8 years. The language was
   finally frozen around 1985, but volume IV of The Art of Computer
   Programming is not expected to appear until 2007. The impact and influence
   of TeX's design has been such that nobody minds this very much. Many grand
   hackish projects have started as a bit of {toolsmith}ing on the way to
   something else; Knuth's diversion was simply on a grander scale than most.
 
   TeX has also been a noteworthy example of free, shared, but high-quality
   software. Knuth offers a monetary award to anyone who found and reported
   bugs dating from before the 1989 code freeze; as the years wore on and the
   few remaining bugs were fixed (and new ones even harder to find), the bribe
   went up. Though well-written, TeX is so large (and so full of cutting edge
   technique) that it is said to have unearthed at least one bug in every
   Pascal system it has been compiled with.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top