Search result for

tau

(152 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tau-, *tau*
Possible hiragana form: たう
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tau[N] อักษรกรีกตัวที่ 19
taut[ADJ] ตึง, See also: แน่น, พันแน่น, Syn. stretched, firm, tense, Ant. loose, loosened
taut[ADJ] เกร็ง (เช่น กล้ามเนื้อเกร็ง), Syn. tense
taut[ADJ] ตึงเครียด, See also: เครียด, เคร่งเครียด, Syn. tense
taut[ADJ] รัดกุม (ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการใช้ภาษา), See also: รวบรัด
taut[ADJ] เป็นระเบียบ, See also: เรียบร้อย, Syn. tidy, trim
taut[PRF] เหมือนกัน
taunt[N] คำพูดเสียดสี, Syn. insult, mockery, gibe
taunt[VT] พูดส่อเสียด, See also: เหน็บแนม, ดูถูก, Syn. insult, jeer, mock, tease
tauto[PRF] เหมือนกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taught(ทอท) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ teach
taunt(ทอนทฺ',ทานทฺ) vt.,n. (การ) เหน็บแนม,หัวเราะเยาะ,สบประมาท,ยั่วยุ,เยาะเย้ย., See also: taunter n. tauntingly adv.
taut(ทอท) adj. ตึง,พันแน่น,เกร็ง,ตึงเครียด,เข้มงวด,เคร่งครัด,เรียบร้อย,เป็นระเบียบเรียบร้อย., See also: tautly adv. tautness n., Syn. tense
tauten(ทอท'เทิน) vt.,vi. ทำให้ตึง,ทำให้แน่น,กลายเป็นตึง,กลายเป็นแน่น,ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, Syn. tighten,intensify
tautology(ทอทอล'ละจี) n. การใช้คำซ้ำที่มีความหมายเดียวกันโดยไม่จำเป็น., See also: tautologic adj. tautological adj. tautologous adj.
alpha centauriชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Centaurus เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
centaur(เซน'ทอ) n. สัตว์ในนวนิยายที่มีหัวเป็นคนมีตัวเป็นม้า
centaurusn. กลุ่มดาวระหว่างLupus กับVela
greatauntดูgrandaunt
restaurant(เรส'เทอเรินทฺ) n. ภัตตาคาร,ร้านอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
taught(vt) pt และ pp ของ teach
taunt(n) การเยาะเย้ย,การเหน็บแนม,การสบประมาท,การยั่วยุ
taunt(vt) เหน็บแนม,เยาะเย้ย,สบประมาท,ยั่วยุ
taut(adj) เรียบร้อย,เคร่งครัด,ตึงเครียด,เข้มงวด
tautology(n) การพูดซ้ำซาก,การใช้คำพ้องความหมาย
restaurant(n) ร้านอาหาร,ภัตตาคาร
SELF-self-taught(adj) ศึกษาเอง,เรียนด้วยตัวเอง
staunch(n) คัดเลือด,ห้ามเลือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tautologyประพจน์ซ้ำความ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tautologyสัจนิรันดร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tautomenial-มีระดูพ้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tautomeral-ส่วนเดียวกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Taura syndrome virusไวรัสทอร่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
taupe (n adj ) สีน้ำตาลอมเทา, สีน้ำตาลหม่น
See also: S. fuscous,
Taurantura Hawk Wasp (n name uniq ) ตัวต่อทารันทูล่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything is but a pretext for taunts, punishment and humiliation.ทุกบทลงโทษล้วนรุนแรง และเป็นที่น่าอับอาย Night and Fog (1956)
The old man had taught the boy to fish, and the boy loved him.ชายชราได้สอนเด็กไปตกปลา และเด็กรักเขา The Old Man and the Sea (1958)
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน The Old Man and the Sea (1958)
Before they takes their exams and are taught virtue and industry.และได้รับการสอนคุณธรรม และอุตสาหกรรม คอร์! How I Won the War (1967)
It was twenty years ago today, Sgt. Pepper taught the band to playมันคือยี่สิบปีที่ผ่านมาในวันนี้ จีที เปเปอสอนวงดนตรีที่จะเล่น Yellow Submarine (1968)
I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family.ฉันให้เสรีภาพของเธอ แต่ฉันสอนเธอไม่เคยที่จะเสียชื่อเสียงครอบครัวของเธอ The Godfather (1972)
You taught him how to get out of places like that cave.คุณสอนให้เขาออกไปจากสถานที่เช่นถ้ำนั้น First Blood (1982)
! Who taught you that?ใครสอนคุณบ้าง? Idemo dalje (1982)
I mean, they taught the Incas everything they know.I don't know. I wasn't there. Which one of you disrespectful men... The Thing (1982)
I don't know who taught you the Toad Skill and you're fighting with everyone else on the Islandไม่รู้ว่าใครกันที่คิดว่าเจ้ามีวิชาคางคก แล้วเที่ยวสู้กับใครต่อใครบนเกาะไปทั่ว Return of the Condor Heroes (1983)
You father was once taught by Priest Qiu.ครั้งหนึ่งพ่อเจ้าเคยได้รับการสั่งสอนจากนักพรตคู. Return of the Condor Heroes (1983)
Your biased Grand Teacher taught her more than this.อาจารย์ยายของเจ้าสอนนางมากกว่านี้เสียอีก. Return of the Condor Heroes (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tauChildren should be taught not to tell lies.
tauLinda looked at the piano. "Who taught you to play the piano?" she asked.
tauChildren should be taught to speak the truth.
tauShe taught rich Indian girls.
tauEnglish is taught almost all over the world today.
tauIs Japanese taught in your school now?
tauLong experience has taught me to reduce.
tauHe taught a group of Indian boys.
tauShe taught us singing.
tauMother taught me how to make miso soup.
tauThis taught me a good lesson.
tauHe taught me how to swim.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อนว่า[V] reproach intentionally, See also: taunt, upbraid, Syn. กระแนะกระแหน, Example: มีคนเคยค่อนว่าว่าเราตามใจลูกเกินไป, Thai definition: แกล้งว่าให้เจ็บใจ
พฤษภ[N] Taurus, Syn. ราศีพฤษภ, Example: ในหลวงทรงลงพระปรมาภิไธยประมาณ 16.45 น. ลัคนาจึงอยู่ในราศีพฤษภ, Count unit: ราศี, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปวัว เรียกว่า ราศีพฤษภ เป็นราศี 1 ในจักรราศี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยั่วเย้า[V] tease, See also: taunt, tantalize, harass, kid, Syn. เย้า, เย้าแหย่, Example: บิดามารดาเด็กบางคนมีเหตุผลในการเลี้ยงดู ไม่ชอบยั่วเย้าให้เด็กอารมณ์เสียเสียก่อนจึงสนองตอบความต้องการของเด็ก, Thai definition: พูดหยอกล้อให้โกรธ
ราศีพฤษ[N] Taurus, Example: รูปโคเป็นสัญลักษณ์ของราศีพฤษภ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความตึง[N] tightness, See also: tautness, stretchability, Ant. ความหย่อน, ความยาน, Example: ความตึงของกล้ามเนื้อด้วยที่ช่วยดันกะบังคมให้เคลื่อนขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอากลับคืน[v. exp.] (ao klapkheūn) FR: restaurer ; rétablir
อัตรา[n.] (attrā) EN: rate ; ratio ; scale ; schedule   FR: taux [m] ; niveau [m] ; cours [m]
อัตราดอกเบี้ย[n. exp.] (attrā døkbīa) EN: interest rate   FR: taux d'intérêt [m]
อัตราการเกิด[n. exp.] (attrā kān koēt) EN: birth rate   FR: taux de natalité [f]
อัตราการตาย[n. exp.] (attrā kān tāi) EN: death rate   FR: taux de mortalité [m]
อัตราขยาย[n. exp.] (attrā khayāi) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate   FR: taux d'expansion [m] ; niveau d'expansion [m]
อัตราแลกเปลี่ยน[n. exp.] (attrā laēkplīen) EN: exchange rate ; rate of exchange   FR: taux de change [m]
อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร[n. exp.] (attrā laēkplīen ngoen yūrō) FR: taux de change de l'euro [m] ; niveau de change de l'euro [m]
อัตราลดราคา[n. exp.] (attrā lot rākhā) FR: taux de remise [m]
อัตราเงินเฟ้อ[n. exp.] (attrā ngoenfoē) EN: rate of inflation   FR: taux d'inflation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TAUB    T AW1 B
TAUT    T AO1 T
TAUL    T AO1 L
TAUNT    T AO1 N T
TAUBE    T AO1 B
TAUER    T AW1 ER0
TAUKE    T AW1 K
TAUBES    T AW1 B Z
TAUZIN    T AW1 Z IH2 N
TAUGHT    T AO1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taut    (j) (t oo1 t)
taunt    (v) (t oo1 n t)
Taurus    (n) (t oo1 r @ s)
taught    (v) (t oo1 t)
taunts    (v) (t oo1 n t s)
tauter    (j) (t oo1 t @ r)
tautly    (a) (t oo1 t l ii)
Taunton    (n) (t oo1 n t @ n)
taunted    (v) (t oo1 n t i d)
tautest    (j) (t oo1 t i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
taub(adj) หูหนวก, See also: gehörlos
Tausendfuß(n) |der, pl. Tausendfüße| ตะขาบ
Tauwetter(n) |das, nur Sg.| สภาวะที่น้ำแข็งหรือหิมะละลายเป็นน้ำ
Tauziehen(n) |das| เกมชักเย่อ
Image:
Betäubung(n) |die, pl. Betäubungen| การวางยาสลบ หรือ การฉีดยาชาก่อนรับการผ่าตัด , See also: Betäubungsmittel
betäuben(vt) |betäubte, hat betäubt| วางยาสลบหรือฉีดยาชาก่อนทำการผ่าตัด เช่น Der Arzt betäubt ihn örtlich vor der Zahnbehandlung mit einer Spritze. = หมอฉีดยาชาให้แก่เขาก่อนจะลงมือทำฟันให้
den Kummer mit Alkohol betäuben(phrase) ดื่มเหล้าปลดทุกข์ เช่น Er will seinen Kummer mit Alkohol betäuben.
Zeitaufwand(n) |der, nur Sg.| เวลาที่ต้องใช้การทำงานชิ้นหนึ่งๆ ให้สำเร็จ
erstaunlich(adj adv) ที่น่าทึ่ง, ที่น่าประหลาดใจ(ทางบวก), ที่ดีเป็นพิเศษ เช่น Die Zahl der Teilnehmer ist erstaunlich hoch. จำนวนผู้ร่วมงานนั้นสูงมากจนน่าทึ่ง
erstaunt(adj adv) รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ(ทางบวก) เช่น Sie ist über die Nachricht so erstaunt. เธอรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tauwetter {n} (n) ช่วงที่หิมะหรือน้ำแข็งละลายเป็นน้ำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taubenzucht {f}pigeon breeding [Add to Longdo]
Tau {m}dew [Add to Longdo]
Taube {f} [ornith.] | Tauben {pl}pigeon | pigeons [Add to Longdo]
Taube {f}; Turteltaube {f} | Tauben {pl}dove | doves [Add to Longdo]
Taube {m,f}; Tauberdeaf person; deaf man; deaf woman [Add to Longdo]
Tauben und Falkenhawks and doves [Add to Longdo]
Taubenhaus {n}dovecot; dovecote [Add to Longdo]
Taubenschlag {m} | Taubenschläge {pl}pigeonry; pigeon loft | pigeonries [Add to Longdo]
Taubnessel {f} | Taubnesseln {pl}deadnettle | deadnettles [Add to Longdo]
Tauchentchen {n}dabchick [Add to Longdo]
Tauchboot {n}; Unterwasserfahrzeug {n}submersible [Add to Longdo]
Tauchen {n}diving; skin-diving [Add to Longdo]
Taucher {m}; Taucherin {f} | Taucher {pl}diver; skin-diver | divers [Add to Longdo]
Taucher {m}; Tauchkolben {m}plunger [Add to Longdo]
Taucheranzug {m}diving suit [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
course de taureaux(phrase) corrida, การแข่งวัวกระทิง

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お会計[おかいけい, okaikei] (n) (restaurant) bill [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
ちゃんこ屋[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler [Add to Longdo]
ぬたうつ[, nutautsu] (v5t,vi) to roll around in the grass or mud [Add to Longdo]
のたうち回る[のたうちまわる, notauchimawaru] (v5r,vi) to writhe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同义反复[tóng yì fǎn fù, ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ, / ] tautology [Add to Longdo]
托罗斯山[Tuō luó sī shān, ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄕㄢ, / ] Taurus mountains of south Turkey [Add to Longdo]
牛磺酸[niú huáng suān, ㄋㄧㄡˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨㄢ, ] taurine [Add to Longdo]
金牛座[Jīn niú zuò, ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Taurus (constellation and sign of the zodiac) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュータウィルス[こんぴゅーたういるす, konpyu-tauirusu] computer virus [Add to Longdo]
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing [Add to Longdo]
エフエムタウンズ[えふえむたうんず, efuemutaunzu] FM TOWNS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勤まる[つとまる, tsutomaru] tauglich_sein [Add to Longdo]
[ち, chi] tausend [Add to Longdo]
千里[せんり, senri] tausend_RI, (grosse) Entfernung [Add to Longdo]
取り替え[とりかえ, torikae] Tausch, Umtausch, Wechsel [Add to Longdo]
換える[かえる, kaeru] tauschen, umtauschen [Add to Longdo]
[せん, sen] TAUCHEN, SICH VERBERGEN [Add to Longdo]
潜る[もぐる, moguru] tauchen, hineinkriechen [Add to Longdo]
潜水夫[せんすいふ, sensuifu] Taucher [Add to Longdo]
田植え[たうえ, taue] -Pflanzen_des_Reises [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tau \Tau\ (tou), n. [Gr. tay^.]
   The nineteenth letter ([Tau], [tau]) of the Greek alphabet,
   equivalent to English t.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tau \Tau\, n. [Gr. tay^ the letter [tau] (English {T}).] (Zool.)
   The common American toadfish; -- so called from a marking
   resembling the Greek letter tau ([tau]).
   [1913 Webster]
 
   {Tau cross}. See Illust. 6, of {Cross}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tau
   n 1: the 19th letter of the Greek alphabet

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tau [tau] (n) , s.(n )
   dew; rope
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tau [tɑ]
   tau
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top