Search result for

tarif

(97 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tarif-, *tarif*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tariff[N] พิกัดอัตราภาษีศุลกากร, See also: อัตราภาษีศุลกากร, ภาษีศุลกากร, Syn. charge, duty, rate, tax
tariff[N] ค่าธรรมเนียม
tariff[VT] จัดเก็บภาษี, See also: จัดเก็บค่าธรรมเนียม
tariff wall[N] กำแพงภาษี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tariff(แทร'ริฟ) n.,vt. (จัดเก็บ) อัตราภาษีศุลกากร,ภาษีศุลกากร,ค่าธรรมเนียม,ค่าโดยสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
tariff(n) ภาษี,ค่าโดยสาร,ค่าธรรมเนียม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tariffพิกัดอัตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tariffพิกัดอัตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tariff barriersข้อกีดกันที่เกี่ยวกับภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tariff companyบริษัทใช้พิกัดอัตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tariff rateอัตราตามพิกัดอัตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tariff, ad valoremพิกัดอัตราตามราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tariff, ad valoremพิกัดอัตราตามราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tariff, antidumpingพิกัดอัตราต่อต้านการทุ่มตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tariff, customsพิกัดอัตราศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tariff, customsพิกัดอัตราศุลกากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tariffพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Tariffพิกัดอัตราศุลกากร [TU Subject Heading]
Tariff ภาษีศุลกากร
อัตราภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บกับสินค้าส่งออก และนำเข้า โดยปกติจะหมายถึงรายการหรือตารางรายการสินค้ากับอัตราภาษี ที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาล เมื่อมีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า [สิ่งแวดล้อม]
Tariff Escalation การขึ้นภาษีตามขั้นตอนการผลิต
การเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อสินค้า ผ่านขั้นตอนการผลิตมากขึ้น ได้แก่ อัตราภาษีที่เรียกเก็บกับสินค้าที่สำเร็จรูปแล้วจะอยู่ในอัตราสูง ในขณะที่อัตราภาษีที่เรียกเก็บกับสินค้ากึ่งสำเร็จรูปจะเรียกเก็บในปานกลาง และสำหรับอัตราที่เรียกเก็บกับสินค้าวัตถุดิบก็จะเรียกเก็บในอัตราต่ำมาก หรือไม่เรียกเก็บเลย ลักษณะการขึ้นภาษีตามขั้นตอนการผลิตนี้มักจะปรากฎอยู่ในตารางรายการอัตรา ภาษีของประเทศต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในปะเทศพัฒนาแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Tariff nomenclatureรายชื่อสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Tariff on automobile partsพิกัดอัตราศุลกากรชิ้นส่วนรถยนต์ [TU Subject Heading]
Tariff on automobilesพิกัดอัตราศุลกากรรถยนต์ [TU Subject Heading]
Tariff on farm produceพิกัดอัตราศุลกากรผลิตผลเกษตร [TU Subject Heading]
Tariff on liquorsพิกัดอัตราศุลกากรสุรา [TU Subject Heading]
Tariff on meat productsพิกัดอัตราศุลกากรผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have paid your tariff, Miss Browne. You may pass.ถือว่าคุณจ่ายค่าผ่านทางแล้ว คุณบราวน์ เชิญเข้าไปข้างในได้ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
It's a fact that Russian "businessmen" add blue dye to tankers of clear alcohol and import it as glass cleaner, thus avoiding the high tariff on booze.มันเป็นความจริง นักธุรกิจรัสเซียนั่นได้เติมสารย้อมสีน้ำเงิน ลงเรือบรรทุกแอลกอฮอล์และส่งออกมันเป็นน้ำยาทำความสะอาดกระจก The Predator in the Pool (2010)
No, but there are tariffs.ก็ใช่ แต่มันมีภาษีนำเข้าสูง As You Were (2011)
Each of your tariffs will increase 25% until we've built the reserves again.ภาษีของพวกแกจะขึ้น 25% จนกว่าเราสร้างที่สำรองได้อีกครั้ง Lovecraft (2014)
Port tariffs, berthing fees, wharf handling and, heaven help us, pilotage.ค่าเทียบเรืออีก ไหนจะค่าระวาง.. ค่านำร่อง.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tarifHigh tariffs are the chief obstacles to free trade.
tarifHigh tariffs have become a barrier to international trade.
tarifI would like to stress that it is more convenient to control tariffs as a bloc rather than country by country.
tarifThe three organizations are the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, and the General Agreement on Tariffs and Trade.
tarifUnfair tariffs are imposed on foreign products.
tarifUnless Japan eliminates its unfair tariffs, the U.S. will impose sanctions.
tarifUnless Japan eliminates those unfair tariffs, the U.S. will impose sanctions.
tarifWe hope to lower the tariff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีศุลกากร[N] tariff, See also: customs duty, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้าและสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้าและอากรขาออก
ศุลกากร[N] tariff, Example: สหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรแก่ 4 ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย, Thai definition: อากรที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้า และสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้า และอากรขาออก
พิกัด[N] tariff, Thai definition: ้กำหนดที่จะต้องเสียภาษีอากร
อัตราภาษี[N] tax rate, See also: tariff, Example: รัฐบาลเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสุราที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยจัดเก็บตามราคา และเพิ่มอัตราภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน
กำแพงภาษี[N] tariff wall, See also: protective tariff, tariff barrier, Example: การจัดตั้งกำแพงภาษีเป็นการซ้ำเติมให้เศรษฐกิจยิ่งตกต่ำลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตรา[n.] (attrā) EN: tariff   FR: tarif [m]
อัตราอากร[n. exp.] (attrā ākøn) EN: customs tariff ; tariff   
อัตราภาษี[n. exp.] (attrā phāsī) EN: tax rate ; rate of taxation ; tariff   
อัตราภาษีศุลกากร[n. exp.] (attrā phāsī sunlakākøn) EN: customs tariff   FR: tarif douanier [m]
แก็ตต์[org.] (Kaet) EN: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)   FR: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ; Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
กำแพงภาษี[n. exp.] (kamphaēng phāsī) EN: tariff wall ; protective tariff ; tariff barrier   FR: barrières douanières [fpl]
ค่าโดยสาร[n. exp.] (khā dōisān) EN: fare ; passage   FR: prix du voyage [m] ; prix du trajet [m] ; tarif [m]
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า[org] (Khøtoklong Thūapai Wādūay Phikat Attrā Phāsī Sunlakākøn Lae Kānkhā) EN: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)   FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
ภาษีอากรขาเข้า[n. exp.] (phāsī-akøn khākhao) EN: import duty ; import tariff   
ภาษีอากรขาออก[n. exp.] (phāsī-akøn khāøk) EN: export duty ; export tariff   

CMU English Pronouncing Dictionary
TARIFF    T EH1 R AH0 F
TARIFFS    T EH1 R AH0 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tariff    (n) (t a1 r i f)
tariffs    (n) (t a1 r i f s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tarif(n) |der, pl. Tarife| อัตรา เช่น อัตราค่ารถโดยสาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tarif {m}; Rate {f}; Satz {m}rate [Add to Longdo]
Tarif {m}scale of charges [Add to Longdo]
Tarif {m} (Gebühr)charge [Add to Longdo]
Tarif {m} (Zoll) | Tarife {pl}tariff | tariffs [Add to Longdo]
Tarifabschluss {m}wage settlement [Add to Longdo]
Tarifgruppe {f}; Lohngruppe {f}wage group [Add to Longdo]
Tarifkonflikt {m}pay dispute [Add to Longdo]
Tarifkündigung {f} | Tarifkündigungen {pl}wage opening | wage openings [Add to Longdo]
Tariflohn {m}standard wages [Add to Longdo]
Tarifsteuerung {f}tariff control [Add to Longdo]
Tarifverhandlung {f} | regionale Tarifverhandlungencollective bargaining | area wide bargaining [Add to Longdo]
Tarifvertrag {m} | Tarifverträge {pl}wage agreement | wage agreements [Add to Longdo]
Tarifvertragsklausel {f}annual improvement factor [Add to Longdo]
tariflich {adj}tariff; standard [Add to Longdo]
tariflich {adv}according to the tariff [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
demi-tarif(n) |m| อัตราพิเศษครึ่งราคา

Japanese-English: EDICT Dictionary
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
タリフ[, tarifu] (n) tariff [Add to Longdo]
タリフエスカレーション[, tarifuesukare-shon] (n) tariff escalation [Add to Longdo]
一般税率[いっぱんぜいりつ, ippanzeiritsu] (n) general tariff [Add to Longdo]
一本建税率;一本建て税率[いっぽんだてぜいりつ, ippondatezeiritsu] (n) single-rate tariff (system) [Add to Longdo]
関税[かんぜい, kanzei] (n) tariff (import tax); duty; customs; (P) [Add to Longdo]
関税と貿易に関する一般協定[かんぜいとぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, kanzeitobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Tariffs and Trade (abolished in 1995); GATT [Add to Longdo]
関税回避[かんぜいかいひ, kanzeikaihi] (n) tariff avoidance [Add to Longdo]
関税割当制[かんぜいわりあてせい, kanzeiwariatesei] (n) tariff quota system [Add to Longdo]
関税自主権[かんぜいじしゅけん, kanzeijishuken] (n) tariff autonomy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关税壁垒[guān shuì bì lěi, ㄍㄨㄢ ㄕㄨㄟˋ ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ, / ] tariff wall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 characterization
 
 1. tavsif, tanımlama, tarif, nitelendirme.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 definition
 
 1. tarif, tanımlama, izah, tavsif
 2. berraklık, vuzuh.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 delineate
 
 1. şeklini çizmek, resmetmek, portresini çizmek, tasvir etmek, tarif etmek. delinea'tion resmetme, çizme
 2. resim, şekil, kroki
 3. tarif, vasıflandırma, nitelendirme.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 denotation
 
 1. bir kelimenin sözlük anlamı, anlam, mana
 2. tarif, tefrik etme, belirtme, ayırma
 3. işaret, alâmet. deno'tative işaret ve delil teşkil eden, tefrik eden, ayırt eden, gösteren.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 depict
 
 1. resmetmek, çizmek portresini çizmek
 2. anlatmak tasvir etmek tanımlamak
 3. tarif etmek. depiction çizme
 4. tarif, tasvir, tanımlama.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 description
 
 1. tarif, tanımlama, tavsif, vasıflandırma, beyan
 2. cins, nevi, çeşit. answer to the description tavsif edilmiş olan özelliklere sahip olmak, tarif edildiği gibi olmak. be beyond description veya beggar description kelimelerle tarif edilemez olmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 explanation
 
 1. açıklama, izah, izahat
 2. anlam, mana
 3. tanımlama, tarif
 4. yorum, tefsir
 5. uzlaşma.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 account
 
 1. hesap
 2. pusula
 3. tarif, beyan
 4. rivayet, hikâye, izahat
 5. önem, ehemmiyet, kıymet, değer
 6. sebep, cihet. account book hesap defteri. accounts payable (tic.) tediye olunacak hesaplar accounts receivable (tic.) tahsil olunacak hesaplar account rendered (tic.) borçlunun inceleyip ödemesi için ibraz edilen hesap. by all accounts herkesin dediğine göre. call to account cevap istemek, sorguya çekmek. cash account cari hesap. give an account of anlatmak, cevabını vermek, hesabını vermek. give an account of oneself nerede olduğunu ve ne yaptığını söylemek, hesap vermek. joint account müşterek hesap. make no account of saymamak, itibar etmemek. on account of için, hasebiyle, (-den) dolayı. on no account asla, katiyen, hiçbir suretle. pay an account hesabı kapatmak. profit and loss account kar ve zarar hesabı. running account açık hesap. settle an account hesabını görmek, hesaplaşmak.take into account göz önünde tutmak, düşünmek, hesaba katmak.turn to account kullanmak, zayi ekmemek.outstanding account tesviye edilmemiş hesap.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 picture
 
 1. resim, tasvir, suret, timsal
 2. tanımlama, tarif
 3. filim
 4. gorüntü
 5. tanımlamak, tarif veya tasvir etmek, resmetmek
 6. canlandırmak, tasavvur etmek, hayal etmek. picture book resim kitabı, resimli kitap. picture frame resim çerçevesi. picture gallery resim galerisi. picture postcard kartpostal. picture tube kineskop. picture window manzara seyredebilmek için büyük pencere. come into the picture ortaya çıkmak. draw a picture resim çiz mek
 7. göz önüne sermek. moving pictures sinema. the pictures (İng.) sinema. the picture of health sıhhat numunesi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 portraiture
 
 1. resim, tasvir, portre
 2. resim sanatı
 3. tarif, tanımlama, tavsif.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tarif [tariːf] (n) , s.(m )
   rate; scale of charges
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top