Search result for

tales

(49 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tales-, *tales*, tale
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
votaless(โวท'ลิส) adj. ไม่มีคะแนนเสียง,ไม่มีสิทธิออกเสียง,ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
talesmanลูกขุนที่เรียกเข้าเสริม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Talesนิทาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The problem with fairy tales isแต่ปัญหาเล็ก ๆ ก็คือ Pret-a-Poor-J (2008)
Expect us to stand by while you blame such a blatant crime on fairy tales?ให้เรานิ่งเฉยดูท่านโยนความผิด ให้กับสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายยังงั้นเหรอ? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
My lord, you forbade me from mentioning the old tales.พระองค์เคยห้ามไม่ให้ ข้าเอ่ยถึงเรื่องปรำปราเนี่ยะ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
For each generation to pass on their cautionary tales to the next.ที่จะบอกเล่าคำเตือนไปสู่รุ่นถัดไป Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
You still believe in fairy tales.คุณยังคงเชื่อ ในเรื่องเทพนิยาย Fighting (2009)
I wasn't able to tell you the fairy tales of my childhood.ฉันเลยไม่ได้อยู่เล่าเรื่องราว.. ในวัยเด็กของฉันให้เธอฟัง The Breath (2009)
I would have loved to carry you away with my fairy tales!ทั้งที่ฉันอยากพาเธอท่องไปในความฝันเหล่านั้น.. The Breath (2009)
The fairy tales and horror stories?นิยายและเรื่องสยองขวัญ? The Twilight Saga: New Moon (2009)
Turns out fairy tales end when they do for a reason.สุดท้ายเทพนิยายก็ต้องจบลงเพราะทำด้วยเหตุผล The Goodbye Gossip Girl (2009)
IT TURNS OUT FAIRY TALES END WHEN THEY DO FOR A REASON.ฉันคิดมาตลอดว่าอยากมางานพรอม กับแฟนฉัน Valley Girls (2009)
If you ask me, we go to the movies because we want to see fairy tales...ถ้าเธอถามฉัน เราไปดูหนัง เพราะเราอยากเห็นเทพนิยาย Dan de Fleurette (2009)
And that sometimes even fairy tales can come true.และบางครั้งก็ดูเหมือนว่า เทพนิยายกำลังจะกลายเป็นจริง Dan de Fleurette (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talesDead man tells no tales.
talesDead men tell no tales.
talesDon't tell tales out of school.
talesEnglish fairy tales retold in Japanese.
talesFiction is as old as fairy tales and myths.
talesHe bored me with his endless tales.
talesI had fairy tales read by my mother.
talesMany tales of alchemy show up in "Journey to the West".
talesTales of her courageous deeds rang through the country.
talesThese tales have been passed on from generation to generation.
talesWe took turns telling tales of strange happenings.
talesWhen I was a child, my mother would often read fairy tales to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาดก[N] Jataka, See also: tales of the lord Buddha's former births, stories of the former incarnations of the Lord B, Example: พระเวสสันดรชาดกเป็นชาดกซึ่งพุทธศาสนิกชนรู้จักกันเป็นอย่างดี, Thai definition: เรื่องพระพุทธเจ้าที่มีมาในชาติก่อนๆ ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ชื่อนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียนตัวบรรจง[v. exp.] (khīen tūa banjong) EN: write in block letters   FR: écrire en lettres capitales ; écrire en lettres majuscules
นิทานเวตาล[n. exp.] (nithān wētān) EN: the twenty-five tales of Vetala ; Vikramaditya and the Vampire   
ปัญญา[n.] (panyā) EN: mental faculties ; knowledge ; intelligence ; wisdom ; culture ; wit   FR: raison [f] ; intelligence [f] ; sagesse [g] ; facultés mentales [fpl] ; connaissance [f] ; culture [f] ; intellect [m]
พิมพ์ลายมือ[v. exp.] (phim lāimeū) EN: fingerprint   FR: prendre les empreintes digitales
พิมพ์ลายมือไว้[v. exp.] (phim lāimeū wai) EN: take fingerprints ; fingerprint   FR: prendre les empreintes digitales
พิมพ์ลายนิ้วมือ[v. exp.] (phim lāiniūmeū) EN: fingerprint   FR: prendre les empreintes digitales
พิมพ์นิ้วมือ[v. exp.] (phim niūmeū) EN: fingerprint   FR: prendre les empreintes digitales

CMU English Pronouncing Dictionary
TALES    T EY1 L Z
TALESE    T AH0 L IY1 Z
TALESE    T AH0 L IY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tales    (n) (t ei1 l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Märchen aus Tausendundeiner Nacht; 1001 NachtTales of the Thousand and One Nights; The Arabian Nights [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フトモモ目[フトモモもく, futomomo moku] (n) Myrtales (order of plants) [Add to Longdo]
異聞奇譚[いぶんきたん, ibunkitan] (n) strange stories and curious tales [Add to Longdo]
死人に口なし;死人に口無し[しにんにくちなし, shininnikuchinashi] (exp) dead men tell no tales [Add to Longdo]
土産話[みやげばなし, miyagebanashi] (n) tales of one's travels [Add to Longdo]
土船[つちぶね, tsuchibune] (n) (1) ship transporting earth; (2) (See 泥舟) ship made of earth (in Japanese tales) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古今小说[Gǔ jīn xiǎo shuō, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] Tales old and new by Feng Menglong 馮夢龍|冯梦龙, collection of late Ming baihua 白話|白话 tales [Add to Longdo]
晏子春秋[Yàn zǐ chūn qiū, ㄧㄢˋ ㄗˇ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] Tales of Yanzi, book describing the life and wisdom of Yanzi 晏子 (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tales \Ta"les\ (t[=a]"l[=e]z), n. [L., pl. of talis such
   (persons).] (Law)
   (a) pl. Persons added to a jury, commonly from those in or
     about the courthouse, to make up any deficiency in the
     number of jurors regularly summoned, being like, or such
     as, the latter. --Blount. --Blackstone.
   (b) syntactically sing. The writ by which such persons are
     summoned.
     [1913 Webster]
 
   {Tales book}, a book containing the names of such as are
    admitted of the tales. --Blount. --Craig.
 
   {Tales de circumstantibus} [L.], such, or the like, from
    those standing about.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TALES
     Template Attribute Language Expression Syntax (TAL, METAL, ZOPE)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top