Search result for

tafts

(53 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tafts-, *tafts*, taft
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tafts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tafts*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Taft!TaftOn Deadly Ground (1994)
And I am going to be just as rightafter breakfast up in my office.และผมก็ถูกอีก.หลังจากกินข้าวเช้าในห้องทำงาน Adverse Events (2008)
A Hawker-Siddley 748 is fueling at Taft Airfield.เครื่องบิน ฮอว์กเกอร์ ซิดเลย์ 748 จอดเติมน้ำมันอยู่ที่สนามบินทาฟฟ์ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
William Taft Elementary, for a little while.เรียนรร.ประถมวิลเลี่ยม ทาฟท์ อยู่ช่วงนึง The Social Network (2010)
Hey wolf, not so taft now?เฮ ไอ้หมาป่า? อย่าเหนียวนักซิวะ? The Grey (2011)
So, that's not really how Taft Hartley works.จริงๆมันไม่ใช่งานที่ยากมากหรอก. Bear on a Stage (2012)
- Uh, Dr. Taft?- ดร.ทาร์ฟ Fae-ge Against the Machine (2013)
William H. Taft.วิลเลี่ยม เอช. Mona Lisa Smile (2003)
My name's Taft. How are you?Mein Name ist Taft, wie gehts? Don't Go Near the Park (1979)
I talked to Taft today and he say's it's dangerous here.Taft hat mir vorhin gesagt, dass es hier gefährlich ist. Don't Go Near the Park (1979)
Who's he?Wer ist TaftDon't Go Near the Park (1979)
Taft says that demons live in a giant cave here.Taft sagt, dass hier Dämonen in einer großen Höhle hausen. Don't Go Near the Park (1979)
The one that Taft showed me.Taft hat sie mir gezeigt. Don't Go Near the Park (1979)
But Taft said a man named Griffith shot his wife right through the eye.Aber Taft sagt, dass ein Mann Namens Griffith seiner Frau in das Auge geschossen hat. Don't Go Near the Park (1979)
Why don't we go to Taft's'?Wir könnten zu Taft gehen. Don't Go Near the Park (1979)
- You should see me in my white taffeta.- Sie sollten mich mal in weißem Taft sehen. The King of Comedy (1982)
It was only taffeta.Das war doch nur TaftSteele Threads (1983)
- Oh, Mother, I hate the blue taffeta.Also los, sei etwas munterer. Was ist nun mit dem blauen Taftkleid? Always Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
- I never should have gotten it for you.- Mutter, ich hasse das blaue Taftkleid. Always Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
If you feel that this suggestion has merit, David, Call Dr. Colin Taft, 321-1321.Wenn du das Gefühl hast, dass das durchaus berechtigt ist... ruf Dr. Colin Taft an... 321-1321. The Man Who Loved Women (1983)
- Hold your breath, and call Dr. Taft.Halt die Luft an und rufe Dr. Taft an. The Man Who Loved Women (1983)
- I'm not gonna call Dr. Taft.Ich rufe Taft nicht an. The Man Who Loved Women (1983)
- Dr. Taft.Dr. TaftThe Man Who Loved Women (1983)
He still hadn't seen Dr. Taft, and I was worried that his recovery might only beEr war noch nicht bei Dr. Taft gewesen. The Man Who Loved Women (1983)
I miss you desperately. I promise that if I find you under my tree, On Christmas morning, I will sign on with Dr. Taft.Ich vermisse dich so sehr... und wenn du am Weihnachtsmorgen unter meinem Christbaum sitzt... werde ich mich bei Dr. Taft melden. The Man Who Loved Women (1983)
It's Taft.Das ist TaftLegal Eagles (1986)
Taft Gallery.Die Taft-Galerie. Legal Eagles (1986)
So Taft didn't get a good trade?Also hat Taft kein gutes Geschäft gemacht? Legal Eagles (1986)
We're here to see Mr. Taft. He's expecting us.Wir haben einen Termin mit Herrn TaftLegal Eagles (1986)
I'm Victor Taft.Ich bin Victor TaftLegal Eagles (1986)
This looks like the painting Taft showed us.Das sieht wie das aus, das Taft uns gezeigt hat. Legal Eagles (1986)
Mr. Taft, I'd like to ask a few more questions about the Deardon.Herr Taft, ich hätte noch ein paar Fragen zu dem Deardon. Legal Eagles (1986)
- Good-bye, Mr. Taft.- Auf Wiedersehen, Herr TaftLegal Eagles (1986)
It's Taft.Da ist TaftLegal Eagles (1986)
Victor Taft, counseling.Victor Taft, Rechtsbeistand. Legal Eagles (1986)
Victor Taft, Robert Forrester, Joseph Brock.Victor Taft, Robert Forrester, Joseph Brock. Legal Eagles (1986)
- Taft and Forrester were partners.- Taft und Forrester waren Partner. Legal Eagles (1986)
Victor Taft and Robert Forrester were co-beneficiaries.Victor Taft und Robert Forrester waren die Nutznießer. Legal Eagles (1986)
Make out a warrant for Taft's arrest for arson.Schreiben Sie einen Haftbefehl für Victor Taft wegen Brandstiftung. Legal Eagles (1986)
What about this partnership between Taft and Forrester and...Was ist mit der Partnerschaft zwischen Taft und Forrester und... Legal Eagles (1986)
Taft and Forrester set up Joe Brock to take the fall.Taft und Forrester wälzen alles auf Brock ab. Legal Eagles (1986)
Chelsea Deardon, you're under arrest for the murder of Victor Taft.Chelsea Deardon, wegen Mordverdachts an Victor Taft sind Sie festgenommen. Legal Eagles (1986)
If Taft has...Wenn Taft... Legal Eagles (1986)
Ladies and gentlemen we, the people, will prove beyond a reasonable doubt that on the night of October 7, Chelsea Elizabeth Deardon did commit the crime of murder against one Victor Taft.Meine Damen und Herren, wir, das Volk, werden stichhaltig beweisen, dass Chelsea Elizabeth Deardon in der Nacht des 7. Oktober... einen Mord an Victor Taft verübt hat. Legal Eagles (1986)
That, with intent to cause the death of Victor Taft she shot him in the chest three times.Dass sie, in der Absicht, Victor Taft zu töten, ihn dreimal in die Brust schoss. Legal Eagles (1986)
This was a crime committed by a woman who was secretly Victor Taft's lover for two years during which time he was her only means of financial support.Dies war die Tat einer Frau, die zwei Jahre lang heimlich Victor Tafts Geliebte war, während er zu dieser Zeit ihren Lebensunterhalt absicherte. Legal Eagles (1986)
You shot Taft, went to Logan's apartment and involved him so he'd clear everything.Sie erschossen Taft, gingen zu Logan... zogen ihn rein, damit er es richten würde. Legal Eagles (1986)
Ladies and gentlemen, Chelsea Deardon didn't kill Victor Taft.Meine Damen und Herren, Chelsea Deardon hat Taft nicht getötet. Legal Eagles (1986)
After listening to Mr. Blanchard lay out the prosecution's evidence even I'm convinced my client murdered Victor Taft.Nachdem Herr Blanchard die Beweise der Verteidigung vorgelegt hat, bin sogar ich überzeugt, dass meine Klientin Victor Taft getötet hat. Legal Eagles (1986)
After all, if I had found Victor Taft dead on the floor and Chelsea Deardon's fingerprints on the weapon there isn't much that would convince me she isn't guilty.Schließlich, hätte ich Victor Taft tot auf dem Boden gefunden... Chelsea Deardons Fingerabdrücke auf der Waffe, es gäbe nicht viel, das mich von ihrer Unschuld überzeugen würde. Legal Eagles (1986)

CMU English Pronouncing Dictionary
TAFT    T AE1 F T
TAFT'S    T AE1 F T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taft {m} | Tafte {pl}taffeta | taffetas [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top