Search result for

symptoms

(37 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -symptoms-, *symptoms*, symptom
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
symptoms, abstinence; symptoms, withdrawal; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptoms, withdrawal; symptoms, abstinence; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The inmates eye one another fearfully, on the lookout for the familiar symptoms:ก็จะนั่งมองตากันด้วยความหวาดหวั่น เพื่อดูว่า มีอาการที่คุ้นเคยเหล่านี้หรือไม่ Night and Fog (1956)
This one fit the symptoms.ผมเลยเห็นคนไข้คนนี้พอดี In the Mouth of Madness (1994)
Just because you know the symptoms... doesn't mean to say your story's true.แค่เพราะคุณรู้เค้าโครงเรื่อง มันก็ไม่ได้แปลว่าเรื่องของคุณจะเป็นเรื่องจริง In the Mouth of Madness (1994)
... update on the events unfolding in Brantford, New Hampshire... where at least 98 people have been hospitalized with symptoms... ranging from fevers and rashes... to violent seizures.ข่าวล่ามาแรงจากแบรนฟอร์ด มีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อย 98 ราย จากอาการผื่นคัน Jumanji (1995)
State health officials are asking anyone experiencing symptoms... to dial 9-1-1.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำ ให้ผู้ที่มีอาการดังกล่าวโทรแจ้ง 911 Jumanji (1995)
It's the same symptoms major Kerry had.ถ้าไม่ได้ทำงานด้วยกัน แล้วทำใม.. Yankee White (2003)
Books can be good for things other than burning. What are her symptoms?นอกจากเผา หนังสือยังมีประโยชน์อีกนะ The Day After Tomorrow (2004)
'People receiving bites have experienced headaches and nausea 'and developed symptoms... 'บางทีเขาก็เอาตัวรอดมาได้ บางทีก็ไม่ Shaun of the Dead (2004)
They had physical symptoms.พวกนั้นมีอาการที่แสดงออกมา... The Bourne Supremacy (2004)
How are you? Your symptoms?อาการของคุณ เป็นไงบ้างล่ะ Be with You (2004)
We all have different symptoms.เราแต่ละคนได้รับผลกระทบต่างกัน. Fantastic Four (2005)
Symptoms?ต่างกันยังไง? Fantastic Four (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
symptomsI was given a scare by a doctor I interviewed for the TV program who warned me not to rest easy just because I had no allergic symptoms at the moment.
symptomsLike most diseases, it has its own symptoms.
symptomsOne of the early noticeable symptoms is trouble with urination, but often there are no clear symptoms.
symptomsThe initial symptoms of the disease are fever and sore throat.
symptomsThey were symptoms of the earthquake.
symptomsWhat accounts for these symptoms hasn't been discovered yet.
symptomsWhat are the symptoms?
symptomsWhat symptoms do you have?
symptomsWhen you start taking medicine it begins working on symptoms, like pain, right away, but that doesn't mean that the ulcer heals right away.
symptomsYou should consult a doctor if the symptoms get worse.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงแดง[v.] (longdaēng) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms   

CMU English Pronouncing Dictionary
SYMPTOMS    S IH1 M P T AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
symptoms    (n) (s i1 m p t @ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
アレルギー症状[アレルギーしょうじょう, arerugi-shoujou] (n) allergy symptoms [Add to Longdo]
プロジェリア[, purojieria] (n) (See 早期老化症) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging) [Add to Longdo]
影がさす;影が差す;影が射す[かげがさす, kagegasasu] (exp,v5s) (1) to cast a shadow; to appear; (2) to loom (of a threat, etc.); to manifest (of symptoms, etc.) [Add to Longdo]
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) [Add to Longdo]
仮性[かせい, kasei] (n,adj-no) false (symptoms) [Add to Longdo]
緩解[かんかい, kankai] (n,vs) relief (remission) (of pain, symptoms) [Add to Longdo]
禁断症状[きんだんしょうじょう, kindanshoujou] (n) withdrawal symptoms; abstinence syndrome [Add to Longdo]
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n,vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top