Search result for

suite

(85 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suite-, *suite*
Possible hiragana form: すいて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suite[N] ห้องชุด, Syn. apartment, chambers, rooms
suite[N] ชุดเฟอร์นิเจอร์, Syn. furniture
suite[N] ชุดเพลง, See also: ชุดเครื่องดนตรี
suite[N] คณะผู้ติดตาม, See also: ข้าราชบริพาร, Syn. followers, retinue, servant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suite(ซวีท) n. ชุด,กลุ่ม,คณะ,กลุ่มผู้ติดตาม,ข้าราชบริพาร,ชุดเครื่องเรือน,ห้องชุด,ชุดเพลง
suited(ซู'ทิด) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเหมาะ,คู่ควร, Syn. appropriate

English-Thai: Nontri Dictionary
suite(n) อันดับ,บริวาร,ห้องชุด,คณะ,ข้าราชการ,ชุดเครื่องเรือน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
suite of honourคณะผู้ติดตามเกียรติยศ - สำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการระดับประมุขของรัฐ จะประกอบด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ประมุขของรัฐจัดให้มาประจำประมุขของรัฐผู้มาเยือน - สำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการระดับหัวหน้ารัฐบาล จะประกอบด้วย รัฐมนตรีเกียรติยศ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศผู้มาเยือน อธิบดีกรมพิธีการทูต พร้อมทั้งนายทหารเกียรติยศ ในกรณีที่ผู้มาเยือนมีคู่สมรส ก็จะเพิ่มคู่สมรสของคณะผู้ติดตามเกียรติยศ และนายตำรวจหญิงประจำ ตลอดการเยือน [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
suite (n ) ชุดโปรแกรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have to see the master suite.พวกเราต้องขอดูห้องนอนใหญ่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Yeah, it's just, maybe we can find something more suited to my level.ใช่ แต่น่าจะหาอะไรให้เหมาะกับระดับของผมนะ Kung Fu Panda (2008)
"Red velvet that suited her so well that she refused to wear anything instead of it.ผ้ากำมะหยี่สีแดงนั้นเหมาะกับเด็กหญิงมาก... ...จนเธอไม่ยอมสวมอย่างอื่น นอกจากผ้าคลุมผืนนั้น Inkheart (2008)
You're suited to be with Dong Wook's girl.แกเหมาะที่จะอยู่กับผู้หญิงของดงอุค Episode #1.8 (2008)
-He's in telepresence suite.ท่านอยู่ในห้องประชุมทางไกล 24: Redemption (2008)
I'm better suited to a life of thought, debate, intellectual discipline.ผมเหมาะกับชีวิตที่ใช้ความคิด การถกเถียง และความมีระเบียบวินัยทางปัญญา Frost/Nixon (2008)
There's a scavenger hunt, and my team has tasked me with getting a photograph in a whale's suite.มันมีเกมเก็บแต้มกันอยู่ ฉันได้รับมอบหมาย ให้ถ่ายรูปห้องพักของปลาใหญ่ Five the Hard Way (2008)
I've got a 200-year-old bottle in my suite.ชั้นมีเหล้าอายุ 200 ปีขวดนึงในห้อง Five the Hard Way (2008)
Secure primary suspect wearing a grey suiteจับกุมผู้ต้องสงสัยหลัก ใส่สูทสีเทา ขอย้ำ Fast & Furious (2009)
I need immediate access to a surgical suite.ฉันต้องการห้องผ่าตัดเดี๋ยวนี้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
And then add the fact that Ronnie Partiz has been living for the last six months in a $10,000-a-day penthouse suite at the Atlantis Hotel in the Bahamas.หลังจากนั้น รอนนี่ พาร์ทิซ ใช้เวลาตลอด 6 เดือนหลัง พักห้องสูทราคา 10,000 เหรียญต่อคืน ที่โรงแรมแอตแลนติสในบาฮาม่าส์ Duplicity (2009)
What about a hotel suite?เรื่องโรงแรมล่ะ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suiteHeck, with oboe players there are those who, rather than search for a reed that suites them, find it faster to make their own.
suiteHe is better suited to a job as a teacher is.
suiteHe is suited for police work.
suiteHe is the last man that is suited for the job.
suiteI'd like a suite.
suiteI don't think John is suited for the job.
suiteIn order to bring out your talents to the full you need to a profession more suited to you, to find a new work place.
suitePeople who can't do that aren't suited for the top (management).
suiteShe had the hotel suite to herself.
suiteThe shirt she apparently seriously thought suited me I turned down and decided to accept a light blue polo shirt.
suiteThe time and date suited our coach.
suiteThey are not suited to each other.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านต่อหน้า ...[xp] (ān tø nā ...) FR: suite à la page ...
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage   FR: entourage [m]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue   FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite   FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; jeu [m] ; équipe [f] ; suite [f]
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[n. exp.] (chut prōkraēm samnakngān) EN: office suite (software)   FR: suite bureautique [f]
ชุดว่ายน้ำ[n. exp.] (chut wāinām) EN: swimsuit ; swimming costume ; bathing suite ; swimwear   FR: maillot de bain [m]
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately   FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
ห้องชุด[n.] (hǿngchut) EN: apartment ; suite   FR: appartement [m]
ห้องสวีท [n. exp.] (hǿng sawīt) EN: suite   FR: suite [f] ; chambre de luxe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUITE    S W IY1 T
SUITED    S UW1 T AH0 D
SUITER    S UW1 T ER0
SUITES    S W IY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suite    (n) (s w ii1 t)
suited    (v) (s uu1 t i d)
suites    (n) (s w ii1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folge {f} | Folgen {pl}suite | suites [Add to Longdo]
Garnitur {f} | dreiteilige Polstergarnitur {f}suite | three-piece suite [Add to Longdo]
Suite {f} (Zimmer) | Hochzeitssuite {f}suite (of rooms) | bridal suite [Add to Longdo]
Suite {f} [mus.] | Suiten {pl}suite | suites [Add to Longdo]
Zimmerflucht {f} | Zimmerfluchten {pl}suite of rooms | suites of rooms [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
poursuite(n) |f| การไล่ตาม, การติดตาม เช่น jeu de poursuite การเล่นซ่อนแอบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっつい手[ごっついて, gottsuite] (n) (See ごつい手) big hands; massive hands [Add to Longdo]
ごつい手[ごついて, gotsuite] (exp) big hands; massive hands [Add to Longdo]
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
ついて回る;付いて回る[ついてまわる, tsuitemawaru] (v5r,vi) to follow around [Add to Longdo]
に就いて;に就て;に付いて[について, nitsuite] (exp) (uk) concerning; along; under; per [Add to Longdo]
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]
イースイート[, i-sui-to] (n) {comp} eSuite [Add to Longdo]
オーダシティ;オーダスィティ(ik);オーダセティ(ik)[, o-dashitei ; o-dasuitei (ik); o-dasetei (ik)] (n) audacity [Add to Longdo]
オフィスソフト[, ofisusofuto] (n) office software package; office suite [Add to Longdo]
スーツ姿[スーツすがた, su-tsu sugata] (n) suited figure; person in a suit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套房[tào fáng, ㄊㄠˋ ㄈㄤˊ, ] suite [Add to Longdo]
组曲[zǔ qǔ, ㄗㄨˇ ㄑㄩˇ, / ] suite (music) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite [Add to Longdo]
プロトコルスイート[ぷろとこるすいーと, purotokorusui-to] protocol suite [Add to Longdo]
プロトコル群[プロトコルぐん, purotokoru gun] protocol suite, protocol set [Add to Longdo]
技術移転[ぎじゅついてん, gijutsuiten] technology transfer [Add to Longdo]
実行可能試験項目群[じっこうかのうしけんこうもくぐん, jikkoukanoushikenkoumokugun] executable test suite [Add to Longdo]
推定データ[すいてデータ, suite de-ta] estimated data [Add to Longdo]
選択された実行可能試験項目群[せんたくされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, sentakusaretajikkoukanoushikenkoumokugun] selected executable test suite [Add to Longdo]
選択された抽象的試験項目群[せんたくされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, sentakusaretachuushoutekishikenkoumokugun] selected abstract test suite [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
推定[すいてい, suitei] Vermutung, Folgerung, Schlussfolgerung [Add to Longdo]
水滴[すいてき, suiteki] Wassertropfen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suit \Suit\ (s[=u]t), n. [OE. suite, F. suite, OF. suite,
   sieute, fr. suivre to follow, OF. sivre; perhaps influenced
   by L. secta. See {Sue} to follow, and cf. {Sect}, {Suite}.]
   1. The act of following or pursuing, as game; pursuit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. The act of suing; the process by which one endeavors to
    gain an end or an object; an attempt to attain a certain
    result; pursuit; endeavor.
    [1913 Webster]
 
       Thenceforth the suit of earthly conquest shone.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of wooing in love; the solicitation of a woman in
    marriage; courtship.
    [1913 Webster]
 
       Rebate your loves, each rival suit suspend,
       Till this funereal web my labors end. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) The attempt to gain an end by legal process; an
    action or process for the recovery of a right or claim;
    legal application to a court for justice; prosecution of
    right before any tribunal; as, a civil suit; a criminal
    suit; a suit in chancery.
    [1913 Webster]
 
       I arrest thee at the suit of Count Orsino. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In England the several suits, or remedial
       instruments of justice, are distinguished into three
       kinds -- actions personal, real, and mixed.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   5. That which follows as a retinue; a company of attendants
    or followers; the assembly of persons who attend upon a
    prince, magistrate, or other person of distinction; --
    often written {suite}, and pronounced sw[=e]t.
    [1913 Webster]
 
   6. Things that follow in a series or succession; the
    individual objects, collectively considered, which
    constitute a series, as of rooms, buildings, compositions,
    etc.; -- often written {suite}, and pronounced sw[=e]t.
    [1913 Webster]
 
   7. A number of things used together, and generally necessary
    to be united in order to answer their purpose; a number of
    things ordinarily classed or used together; a set; as, a
    suit of curtains; a suit of armor; a suit of clothes; a
    three-piece business suit. "Two rogues in buckram suits."
    --Shak.
    [1913 Webster +PJC]
 
   8. (Playing Cards) One of the four sets of cards which
    constitute a pack; -- each set consisting of thirteen
    cards bearing a particular emblem, as hearts, spades,
    clubs, or diamonds; also, the members of each such suit
    held by a player in certain games, such as bridge; as,
    hearts were her long suit.
    [1913 Webster]
 
       To deal and shuffle, to divide and sort
       Her mingled suits and sequences.   --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   9. Regular order; succession. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Every five and thirty years the same kind and suit
       of weather comes again.        --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   10. Hence: (derived from def 7) Someone who dresses in a
     business suit, as contrasted with more informal attire;
     specifically, a person, such as business executive, or
     government official, who is apt to view a situation
     formalistically, bureaucratically, or according to formal
     procedural criteria; -- used derogatively for one who is
     inflexible, esp. when a more humanistic or imaginative
     approach would be appropriate.
     [1913 Webster]
 
   {Out of suits}, having no correspondence. [Obs.] --Shak.
 
   {Suit and service} (Feudal Law), the duty of feudatories to
    attend the courts of their lords or superiors in time of
    peace, and in war to follow them and do military service;
    -- called also {suit service}. --Blackstone.
 
   {Suit broker}, one who made a trade of obtaining the suits of
    petitioners at court. [Obs.]
 
   {Suit court} (O. Eng. Law), the court in which tenants owe
    attendance to their lord.
 
   {Suit covenant} (O. Eng. Law), a covenant to sue at a certain
    court.
 
   {Suit custom} (Law), a service which is owed from time
    immemorial.
 
   {Suit service}. (Feudal Law) See {Suit and service}, above.
    
 
   {To bring suit}. (Law)
     (a) To bring secta, followers or witnesses, to prove the
       plaintiff's demand. [Obs.]
     (b) In modern usage, to institute an action.
 
   {To follow suit}.
     (a) (Card Playing) See under {Follow}, v. t.
     (b) To mimic the action of another person; to perform an
       action similar to what has preceded; as, when she
       walked in, John left the room and his wife followed
       suit.
 
   {long suit}
     (a) (Card Playing) the suit[8] of which a player has the
       largest number of cards in his hand; as, his long
       suit was clubs, but his partner insisted on making
       hearts trumps.. Hence: [fig.] that quality or
       capability which is a person's best asset; as, we
       could see from the mess in his room that neatness was
       not his long suit.
 
   {strong suit} same as {long suit},
     (b) . "I think our strong suit is that we can score from
       both the perimeter and the post." --Bill Disbrow
       (basketball coach) 1998. "Rigid ideological
       consistency has never been a strong suit of the Whole
       Earth Catalogue." --Bruce Sterling (The Hacker
       Crackdown, 1994)
       [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suite \Suite\, n. [F. See {Suit}, n.]
   1. A retinue or company of attendants, as of a distinguished
    personage; as, the suite of an ambassador. See {Suit}, n.,
    5.
    [1913 Webster]
 
   2. A connected series or succession of objects; a number of
    things used or clessed together; a set; as, a suite of
    rooms; a suite of minerals. See {Suit}, n., 6.
    [1913 Webster]
 
       Mr. Barnard took one of the candles that stood upon
       the king's table, and lighted his majesty through a
       suite of rooms till they came to a private door into
       the library.             --Boswell.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) One of the old musical forms, before the time of
    the more compact sonata, consisting of a string or series
    of pieces all in the same key, mostly in various dance
    rhythms, with sometimes an elaborate prelude. Some
    composers of the present day affect the suite form.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suite
   n 1: a musical composition of several movements only loosely
      connected
   2: apartment consisting of a series of connected rooms used as a
     living unit (as in a hotel) [syn: {suite}, {rooms}]
   3: the group following and attending to some important person
     [syn: {cortege}, {retinue}, {suite}, {entourage}]
   4: a matching set of furniture

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 suite [sɥit]
   suite; train
   continuation
   consequence; consistency
   result
   adherents; disciples; followers; following; party; supporters
   consequence
   order
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top