Search result for

sui

(185 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sui-, *sui*
Possible hiragana form: すい
English-Thai: Longdo Dictionary
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suit[N] ชุดเสื้อผ้า, See also: เสื้อผ้าที่เป็นชุดเดียวกัน, Syn. costume, clothes, outfit
suit[N] ชุดไพ่สำรับเดียวกัน
suit[N] การฟ้องร้องคดี, See also: คดี, ฎีกา, Syn. lawsuit, prosecution
suit[N] คำร้อง, See also: คำร้องเรียน, การขอร้อง, Syn. petition
suit[N] การเกี้ยวพาราสี (คำโบราณ), See also: การขอแต่งงาน, การขอความรัก, Syn. courtship, wooing
suit[VT] ทำให้เหมาะสม, See also: ทำให้เหมาะกับ, Syn. agree, befit, harmonize
suit[VI] เหมาะสมกัน, See also: เหมาะกับ, Syn. agree, appropriate to
suite[N] ห้องชุด, Syn. apartment, chambers, rooms
suite[N] ชุดเฟอร์นิเจอร์, Syn. furniture
suite[N] ชุดเพลง, See also: ชุดเครื่องดนตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suicidal(ซูอิไซ'เดิล) adj. เป็นการฆ่าตัวตาย,เป็นอันตรายต่อชีวิต,ทำให้ฆ่าตัวตาย,เป็นการฆ่าตัวเอง., See also: suicidally adv.
suicide(ซู'อิไซดฺ) vi.,vt.,n. (การ) ฆ่าตัวตาย,ฆ่าตัวเอง,กระทำอัตวินิบาตกรรม,ทำลายตัวเอง, Syn. self-destruction
suit(ซูท) n. คำร้อง,คำขอร้อง,การขอร้อง,การขอแต่งงาน,การเกี้ยวพาราสี,การฟ้องร้อง,การฟ้องร้องคดี,คดี,ฎีกา,ชุดเสื้อผ้า,ชุด,ชุดไพ่ดอกสีเดียวกัน,ผู้ติดตาม. vt.,vi. ทำให้เหมาะกับ,เหมาะสม,จัดให้มีชุดเสื้อผ้าหรืออื่น ๆ
suitable(ซู'ทะเบิล) adj. เหมาะสม,สมควร,เหมาะ,คู่ควรกับ., See also: suitability n. suitableness n. suitably adv., Syn. proper,fit
suitcase(ซูท'เคส) n. กระเป๋าเสื้อผ้ารูปสี่เหลี่ยม,หีบรูปสี่เหลี่ยม
suite(ซวีท) n. ชุด,กลุ่ม,คณะ,กลุ่มผู้ติดตาม,ข้าราชบริพาร,ชุดเครื่องเรือน,ห้องชุด,ชุดเพลง
suited(ซู'ทิด) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเหมาะ,คู่ควร, Syn. appropriate
suiting(ซู'ทิง) n. สิ่งทอสำหรับทำชุดเสื้อผ้า
suitor(ซู'เทอะ) n. ชายที่เกี้ยวผู้หญิง,โจทก์,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้ขอร้อง., Syn. young man
birthday suitn. ความเปล่าเปลือย,ชุดวันเกิด

English-Thai: Nontri Dictionary
suicidal(adj) เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย
suicide(n) การฆ่าตัวตาย
suit(n) คดีความ,คำขอร้อง,หน้าไพ่,เสื้อผ้าทั้งชุด,การเกี้ยว
suit(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้เหมาะสม,ทำให้เข้าชุดกัน
suitability(n) ความคู่ควร,ความเหมาะสม,ความสมควร
suitable(adj) คู่ควร,เหมาะสม,สมควร
suitcase(n) กระเป๋าเสื้อผ้า,กระเป๋าเดินทาง
suite(n) อันดับ,บริวาร,ห้องชุด,คณะ,ข้าราชการ,ชุดเครื่องเรือน
suitor(n) โจทก์,ผู้หมั้นหมายผู้หญิง,ผู้ร้องทุกข์
casuist(n) คนเจ้าคารม,คนเจ้าโวหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sui generis (L.)มีลักษณะเฉพาะตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sui juris (L.)บรรลุนิติภาวะ [ดู full age] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suicideอัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suicideอัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suicideการฆ่าตนเอง, อัตวินิบาตกรรม [ดู felo de se] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suicide pactข้อตกลงกระทำอัตวินิบาตกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suicide provisionเงื่อนไขอัตวินิบาตกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
suitคดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suitคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suicidal behaviorพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย [TU Subject Heading]
Suicideการฆ่าตัวตาย [TU Subject Heading]
Suicide victimsผู้ที่ฆ่าตัวตาย [TU Subject Heading]
Suitable Extinguishing Agents สารดับเพลิงที่เหมาะสม
เป็นการแนะนำชนิดของสารที่ควรใช้ในการดับไฟ อันเนื่องมาจากสารเคมี แต่ละชนิด โดยระบุเป็นตัวเลขเอาไว้ ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ หมายเลข หมายถึง สารที่ควรใช้ดับไฟ 1. น้ำ 2. โฟม (Foam) 3. คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide) 4. สารเคมีแห้ง (Dry Chemical) 5. ผงแป้ง (Power Talc) การที่จะเลือกใช้สารใดในการดับไฟย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเกี่ยวกับ สถานที่ ขนาดของการติดไฟ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
suite of honourคณะผู้ติดตามเกียรติยศ - สำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการระดับประมุขของรัฐ จะประกอบด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ประมุขของรัฐจัดให้มาประจำประมุขของรัฐผู้มาเยือน - สำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการระดับหัวหน้ารัฐบาล จะประกอบด้วย รัฐมนตรีเกียรติยศ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศผู้มาเยือน อธิบดีกรมพิธีการทูต พร้อมทั้งนายทหารเกียรติยศ ในกรณีที่ผู้มาเยือนมีคู่สมรส ก็จะเพิ่มคู่สมรสของคณะผู้ติดตามเกียรติยศ และนายตำรวจหญิงประจำ ตลอดการเยือน [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
suicidal (adj ) อยากฆ่าตัวตาย
suit my selfเรื่องของกู
suit my selfเรื่องของกู, เรื่องของผม, เรื่องของฉัน
suite (n ) ชุดโปรแกรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, um, did you get the little suit that I laid out for you,โอ้ เออ ลูกเห็นสูทที่แม่วางไว้ให้หรือยังจ๊ะ Chuck in Real Life (2008)
Bart bought me a suit? New watch.บาร์ทซื้อให้หนูเหรอคะ / นาฬิกาใหม่ Chuck in Real Life (2008)
Ooh! Wow. I didn't think that suit could get any worse.โอ้ ว้าว ฉันไม่คิดเลยว่าชุดของคุณจะแย่ไปกว่านั้นได้อีก Chuck in Real Life (2008)
The suit looks lovely on you.สูทตัวนี้ดูเข้ากับเธอจังเลยนะ Chuck in Real Life (2008)
-I have--i have to go. -all right, suit yourself.ฉันต้องไปแล้ว เปลี่ยนชุดคืนเถอะ Pret-a-Poor-J (2008)
"cecil the caterpillar." camp suisse."ซีซิลนังร่าน" ค่าย suisse. Pret-a-Poor-J (2008)
Cecil the caterpillar. Camp suisse.- หนอนแก้วเซซิล ค่ายที่สวิซ There Might be Blood (2008)
Pictures from camp suisse- รูปจากแคมป์ซูส There Might be Blood (2008)
Here. I pulled you a suit on the way out.นี่ ฉันเอาสูทมาเผื่อคุณตอนออกมา There Might be Blood (2008)
Ms. Mercer... it suits you.คุณเมอร์เซอ มันเหมาะกับคุณนะ Odyssey (2008)
I mean, the suicides, the murders?อย่างเช่นการฆ่าตัวตาย ฆาตกรรม Dead Space: Downfall (2008)
That's suicide. You'll never make it.นั้นมันฆ่าตัวตายน่ะ ไม่สำเร็จหรอกน่า Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suiHe looked quite handsome in his suit and tie.
suiThe suitcase contained nothing but dirty clothes.
suiHe made me a suit.
suiI had the porter take my suitcases to my room.
suiYou are suitable for the job.
suiWith the money Jack won from his law suit, he would be living on easy street.
suiCertain parts of the show have been toned down to make it suitable for a family audience.
suiThat tie suits you very well.
suiWe must select a suitable person for any post.
suiI'm just sorting out some suitable clothes to take on holiday.
suiI cannot carry this suitcase by myself.
suiI brought a suit against the doctor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรับ[N] suit, See also: set, Count unit: สำรับ
รับ[V] match, See also: suit, become appropriate, go with, harmonize, befit, Syn. เหมาะ, เหมาะเจาะ, Example: ผมทรงนี้รับกับหน้าเธอมาก ดูเด็กลงตั้งเยอะ, Thai definition: เหมาะเจาะหรือเหมาะสมกัน, คล้องจองกัน
การฆ่าตัวตาย[N] suicide, Example: มีคนไข้ของเราหลายคนพบทุกข์แล้วยอมแพ้ บางคนเลือกการฆ่าตัวตายเป็นทางออก
สูท[N] suit, Syn. สูทสากล, Example: ชายร่างกำยำผู้นี้แต่งตัวเอี่ยมอ่อง สวมสูทสีน้ำเงิน เหน็บผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าตรงมุมกระเป๋าบน, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องแต่งกายเป็นแบบสากล, Notes: (อังกฤษ)
อย่างเหมาะสม[ADV] suitably, See also: appropriately, properly, Syn. อย่างเหมาะควร, Example: พ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีความรู้ความเข้าใจในทัศนคติที่ถูกต้องต่อเพศของตนและต่อเพศตรงข้าม และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม
สมควร[ADV] suitably, See also: properly, appropriately, Syn. ควร, เหมาะ, เหมาะสม, Example: การบริจาคเงินเพื่อการศึกษา เป็นการใช้เงินเพื่อการกุศลอย่างสมควร
พอเหมาะพอควร[ADV] appropriately, See also: suitably, moderately, Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร, พอเหมาะพอดี, Example: ลูกควรจะใช้อำนาจและเงินทองให้พอเหมาะพอควรแก่งาน, Thai definition: อย่างเหมาะเจาะพอดิบพอดี
เข้าที่[V] suit, See also: appropriate, accommodate, Syn. เข้าที่เข้าทาง, เรียบร้อย, Example: นานวันเข้าความรู้สึกเริ่มจะเข้าที่ เขาก็สนุกสนานเฮฮาได้เหมือนเก่า, Thai definition: เป็นไปอย่างเรียบร้อยเพราะเกิดความรู้สึกเคยชิน
คิดสั้น[V] suicide, See also: take one's own life, Syn. ฆ่าตัวตาย, Example: เมื่อเขาถูกนินทาบ้าง วิจารณ์บ้าง ก็เลยคิดสั้นด้วยการฆ่าตัวตาย, Thai definition: คิดทำลายตนเองเพราะหาทางออกไม่ได้
ความเหมาะสม[N] suitability, See also: proper, appropriateness, fit, Example: เราทำงานกันอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้การประมวลผลเป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ, Thai definition: เข้ากันดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านต่อหน้า ...[xp] (ān tø nā ...) FR: suite à la page ...
เอาอย่าง[v.] (aoyāng) EN: imitate ; follow   FR: imiter ; suivre l'exemple
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
บ้าน ...[n. prop.] (Bān ...) EN: village of ... (followed by name)   FR: village de ... (suivi du nom)
บรรจุ[v.] (banju) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign   FR: occuper
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité
บ้านถัดไป[n. exp.] (bān thatpai) EN: next house   FR: maison suivante [f]
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage   FR: entourage [m]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue   FR: suite [f] ; disciples [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUI    S UW1 IY0
SUI    S W IY0
SUIT    S UW1 T
SUITE    S W IY1 T
SUITT    S UW1 T
SUIRE    S UH1 R
SUING    S UW1 IH0 NG
SUITS    S UW1 T S
SUIT'S    S UW1 T S
SUITED    S UW1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suit    (v) (s uu1 t)
suing    (v) (s y uu1 i ng)
suite    (n) (s w ii1 t)
suits    (v) (s uu1 t s)
Suisse    (n) (s w ii1 s)
suited    (v) (s uu1 t i d)
suites    (n) (s w ii1 t s)
suitor    (n) (s uu1 t @ r)
suicide    (n) (s y uu1 i s ai d)
suiting    (v) (s uu1 t i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
水道[すいどう, suidou] (n) ประปา
水泳[すいえい, suiei] (n) การว่ายน้ำ
水銀[すいぎん, suigin] (n) ปรอท
水準[すいじゅん, suijun] (n) ระดับน้ำ,ระดับมาตรฐาน
水球[すいきゅう, suikyuu] (n) กีฬาโปโลน้ำ
睡眠[すいみん, suimin] (n vt) นอนหลับ
水難[すいなん, suinan] (n) อุทกภัย(น้ำท่วม, จมน้ำ)
水彩[すいさい, suisai] (n) สีน้ำ (水彩画{すいさいが}ภาพสีน้ำ)
水栓[すいせん, suisen] (n) ก๊อกน้ำ
スイス[すいす, suisu] (n) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
西瓜[すいか, suika] แตงโม
西瓜[すいか, suika] (n ) แตงโม
遂行[すいこう, suikou] การทำให้บรรลุลุล่วง, การปฎิบัติให้สำเร็จ
水災[すいさい, suisai] (n ) อุทกภัย,น้ำท่วม , See also: S. 洪水,
水死[すいし, suishi] การจมน้ำตาย
水星[すいせい, suisei] (n name ) ดาวพุธ
推薦[すいせん, suisen] (n) การแนะนำแก่ผู้อื่นว่าดี การเสนอให้ได้รับดำรงตำแหน่ง
垂直偏波[すいちょくへんぱ, suichokuhenpa] (n) Vertical Polarization
水痘[すいとう, suitou] (n ) อีสุกอีใส
炊飯器[すいはんき, suihanki] (n) หม้อหุงข้าว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้คืบหน้า English: propulsion
水温[すいおん, suion] Thai: อุณหภูมิน้ำ English: water temperature
水平線[すいへいせん, suiheisen] Thai: เส้นแนวระดับ English: horizon

German-Thai: Longdo Dictionary
Suizid(n) |der, pl. Suizide| การฆ่าตัวตาย, See also: S. Selbstmord,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suite {f} (Zimmer) | Hochzeitssuite {f}suite (of rooms) | bridal suite [Add to Longdo]
Suite {f} [mus.] | Suiten {pl}suite | suites [Add to Longdo]
Suiririfliegenstecher {m} [ornith.]Suiriri Flycatcher [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Suisse(n) |f| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, See also: Related: suisse
Image:
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
poursuite(n) |f| การไล่ตาม, การติดตาม เช่น jeu de poursuite การเล่นซ่อนแอบ
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Japanese-English: EDICT Dictionary
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit [Add to Longdo]
うぐいす色;鶯色[うぐいすいろ, uguisuiro] (n) (See 鶯茶) greenish brown [Add to Longdo]
おやしお型潜水艦[おやしおがたせんすいかん, oyashiogatasensuikan] (n) Oyashio class submarine [Add to Longdo]
お安い;御安い[おやすい, oyasui] (adj-i) easy; simple [Add to Longdo]
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem [Add to Longdo]
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
ごっつい手[ごっついて, gottsuite] (n) (See ごつい手) big hands; massive hands [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一套[yī tào, ㄧ ㄊㄠˋ, ] suit; a set [Add to Longdo]
合适[hé shì, ㄏㄜˊ ㄕˋ, / ] suitable; fitting; decent; to fit [Add to Longdo]
套房[tào fáng, ㄊㄠˋ ㄈㄤˊ, ] suite [Add to Longdo]
对劲儿[duì jìn r, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, / ] suitable; to one's liking; to get along together [Add to Longdo]
对路[duì lù, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄨˋ, / ] suitable; to one's liking [Add to Longdo]
尿[suī, ㄙㄨㄟ, 尿] (less common reading) to urinate; urine [Add to Longdo]
尿样[suī yàng, ㄙㄨㄟ ㄧㄤˋ, 尿 / 尿] urine; urine sample [Add to Longdo]
[suǐ, ㄙㄨㄟˇ, ] place name in Sichuan [Add to Longdo]
手提箱[shǒu tí xiāng, ㄕㄡˇ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄤ, ] suitcase [Add to Longdo]
[suì, ㄙㄨㄟˋ, ] (tree) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスインタフェース[こんぴゅーたぐらふぃくすいんたふぇーす, konpyu-tagurafikusuintafe-su] Computer Graphics Interface [Add to Longdo]
スイステレコム[すいすてれこむ, suisuterekomu] Swiss Telecom [Add to Longdo]
スイッチ[すいっち, suicchi] switch [Add to Longdo]
スイッチアーキテクチャ[すいっちあーきてくちゃ, suicchia-kitekucha] switch architecture [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出納[すいとう, suitou] Einnahmen_und_Ausgaben [Add to Longdo]
吸い取り紙[すいとりがみ, suitorigami] Loeschpapier [Add to Longdo]
垂直[すいちょく, suichoku] senkrecht, vertikal [Add to Longdo]
垂線[すいせん, suisen] senkrechte_Linie [Add to Longdo]
[すい, sui] KOMMANDIEREN, (AN)FUEHREN [Add to Longdo]
彗星[すいせい, suisei] Komet [Add to Longdo]
推奨[すいしょう, suishou] Empfehlung [Add to Longdo]
推定[すいてい, suitei] Vermutung, Folgerung, Schlussfolgerung [Add to Longdo]
推理[すいり, suiri] Schluss, Folgerung [Add to Longdo]
推薦[すいせん, suisen] Empfehlung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top