Search result for

submission

(45 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -submission-, *submission*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
submission(ซับมิช'เชิน) n. การยอม,การจำนน,การยอมแพ้,การอ่อนน้อม,สิ่งที่ยอมจำนน,การเสนอให้พิจารณา., Syn. capitulation,surrender

English-Thai: Nontri Dictionary
submission(n) ความอ่อนน้อม,การยอมจำนน,การยอมแพ้,การเสนอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
submission of a plaintการเสนอคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's been whisked into submission, that's why.ทำให้สงบลงได้อย่างสิ้นเชิง นั่นเป็นเหตุผลว่า Julie & Julia (2009)
That a woman learn in quietness and in full submission.ท่านก็ต้องขังข้าไว้ด้วยเช่นกัน ถ้ามันจำเป็น ข้าก็ต้องทำ ใครก็ตาม! Agora (2009)
I'm told in japan, This conveys both a respect for tradition and the allure of submission.ฉันได้บอกกับทางญี่ปุ่นไปว่า สายสัมพันธ์นี้จะเป็นไปทั้ง ในแง่ขนบประเพณีดั้งเดิม และการยอมจำนน อย่างนุ่มนวล There Is No Normal Anymore (2009)
I need no lesson in submission.ข้าไม่ต้องการบทเรียนเรื่องการยอมแพ้ Legends (2010)
Xander, 11 kills, one submission.แซนเดอร์ 11 ฆ่าหนึ่งส่ง Death Race 2 (2010)
14K one submission, 14 kills.14K หนึ่งยื่น, 14 ฆ่า Death Race 2 (2010)
Another fucking submission!ร่วมเพศการส่งอีก! Death Race 2 (2010)
Wow. That hurts. Yeah, on a few levels, like the fact that her submissionว้าว นั่นเจ็บนะ ใช่ ระดับเล็กน้อย เหมือนกับความจริงที่การเสนอของเธอ Dr. Estrangeloved (2010)
Dan, you know submissions have to be original works, right?แดน คุณก็รู้การเสนอควรจะเป็นงานเดิมใช่มั้ย Dr. Estrangeloved (2010)
But I told my dad John about Vanessa's submission.แต่ฉันบอกพ่อของฉัน,จอน เกี่ยวกับการเสนอของวาเนสซ่า Dr. Estrangeloved (2010)
Okay, I'll sing him into submission and--Okay, I'll sing him into submission and-- Something Wicked This Fae Comes (2011)
And just as I was reading a new submission, a powerful déjà-vu ran through my bones.іΙn thе dаrknеѕѕ, Ι ѕuddеnly ѕаw thе lіght. /і іΒlооd hаѕ аlwаyѕ trumреd wаtеr. Cloud Atlas (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
submissionWe have the alternatives of death and submission.

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBMISSION    S AH0 B M IH1 SH AH0 N
SUBMISSIONS    S AH0 B M IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
submission    (n) (s @1 b m i1 sh @ n)
submissions    (n) (s @1 b m i1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
投稿[とうこう, toukou] Thai: การส่งเรื่องไปลงหนังสือพิมพ์หรือวารสาร English: submission

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Submission {f}tender [Add to Longdo]
Unterwerfung {f} (unter) | Unterwerfungen {pl}submission (to) | submissions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットによる願書提出[インターネットによるがんしょていしゅつ, inta-netto niyoruganshoteishutsu] (n) {comp} on-line submission of an application form [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] (n) {comp} message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
威服[いふく, ifuku] (n,vs) awe into submission [Add to Longdo]
往生[おうじょう, oujou] (n,vs) (1) death; passing to the next life; dying a happy death; (2) giving up a struggle; submission; (3) at wit's end; flummoxed; (P) [Add to Longdo]
甘受[かんじゅ, kanju] (n,vs) submission to; putting up with [Add to Longdo]
間接発信[かんせつはっしん, kansetsuhasshin] (n) {comp} indirect submission [Add to Longdo]
間接発進ポート[かんせつはっしんポート, kansetsuhasshin po-to] (n) {comp} indirect-submission port [Add to Longdo]
帰順[きじゅん, kijun] (n,vs) submission; return to allegiance [Add to Longdo]
帰伏;帰服[きふく, kifuku] (n,vs) submission; surrender [Add to Longdo]
恐妻[きょうさい, kyousai] (n) submission to one's wife [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
归顺[guī shùn, ㄍㄨㄟ ㄕㄨㄣˋ, / ] submission [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
間接発信[かんせつはっしん, kansetsuhasshin] indirect submission [Add to Longdo]
間接発進ポート[かんせつはっしんポート, kansetsuhasshin po-to] indirect-submission port [Add to Longdo]
直接発信[ちょくせつはっしん, chokusetsuhasshin] direct submission [Add to Longdo]
投入[とうにゅう, tounyuu] submission (vs), investment [Add to Longdo]
発信[はっしん, hasshin] submission [Add to Longdo]
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発信時刻表示[はっしんじこくひょうじ, hasshinjikokuhyouji] submission time stamp indication, MS [Add to Longdo]
発信証明[はっしんしょうめい, hasshinshoumei] proof of submission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Submission \Sub*mis"sion\, n. [L. submissio a letting down,
   lowering: cf. F. soumission.]
   1. The act of submitting; the act of yielding to power or
    authority; surrender of the person and power to the
    control or government of another; obedience; compliance.
    [1913 Webster]
 
       Submission, dauphin! 't is a mere French word;
       We English warrious wot not what it means. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being submissive; acknowledgement of
    inferiority or dependence; humble or suppliant behavior;
    meekness; resignation.
    [1913 Webster]
 
       In all submission and humility
       York doth present himself unto your highness.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No duty in religion is more justly required by God .
       . . than a perfect submission to his will in all
       things.                --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. Acknowledgement of a fault; confession of error.
    [1913 Webster]
 
       Be not as extreme in submission
       As in offense.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) An agreement by which parties engage to submit any
    matter of controversy between them to the decision of
    arbitrators. --Wharton (Law Dict.). Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 submission
   n 1: something (manuscripts or architectural plans and models or
      estimates or works of art of all genres etc.) submitted for
      the judgment of others (as in a competition); "several of
      his submissions were rejected by publishers"; "what was the
      date of submission of your proposal?" [syn: {submission},
      {entry}]
   2: the act of submitting; usually surrendering power to another
     [syn: {submission}, {compliance}]
   3: the condition of having submitted to control by someone or
     something else; "the union was brought into submission"; "his
     submission to the will of God"
   4: the feeling of patient, submissive humbleness [syn:
     {meekness}, {submission}]
   5: a legal document summarizing an agreement between parties in
     a dispute to abide by the decision of an arbiter
   6: an agreement between parties in a dispute to abide by the
     decision of an arbiter
   7: (law) a contention presented by a lawyer to a judge or jury
     as part of the case he is arguing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top