Search result for

strophen

(64 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strophen-, *strophen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา strophen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *strophen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
they were only using a simple polyphonetically grouped 20-digit key transposed in boustrophendonic form with multiple nulls.พวกเขาใช้แค่การเข้ารหัส ด้วยคีย์ PolyPhonetically แบบง่ายๆ 20 หลัก ส่งในรูปแบบ BoustroPhendonic Spies Like Us (1985)
- They were all disasters!- Das waren alles KatastrophenThe Outrage: Part 1 (1980)
Who knew what other kind of disasters?Und alle möglichen anderen KatastrophenThe Unthinkable (1980)
We need deputations,junkets abroad, mountains of red boxes, we needcrises, emergencies, panics!Wir brauchen Abordnungen und Gelage im Ausland. Berge von Koffern mit Akten. Krisen und Katastrophen und Panik. The Right to Know (1980)
You know what the press is like.Und die Presse macht doch aus nichts KatastrophenThe Greasy Pole (1981)
I don't like natural disasters.Ich mag keine NaturkatastrophenMan of Iron (1981)
Mankind has endured many catastrophes since then, but none so grave as the one which faces him today.Seither hat die Menschheit viele Katastrophen erduldet, aber keine so schlimm wie die, die ihm heute bevorsteht. The Final Conflict (1981)
There'll be mystery and catastropheKatastrophen gibt's Laute Explosionen The Great Muppet Caper (1981)
We peddle disaster!Wir hausieren mit KatastrophenWrong Is Right (1982)
It would be great if we didn't have any power malfunctions this time.Karas, auf keinen Fall irgendwelche energetischen Katastrophen wie das letzte Mal. Stane se zítra (1983)
Karas! It would be great if we didn't have any power malfunctions this time.Karas, auf keinen Fall irgendwelche energetischen Katastrophen wie das letzte Mal. Stav nouze (1983)
To have the courage to travel to the century of two world wars, famines and natural disasters.Ihren Mut, in dieses Jahrhundert zurückzukehren, in dem es 2 Weltkriege gab, Hungersnöte und KatastrophenZeme roku 2484 (1983)
We serve up wars and disasters like mealtime snacks.Wir bereiten Kriege und Katastrophen zu Mittagssnacks auf. Steele in the News (1983)
Survivors in recent crashes sat in the rear.Die Überlebenden bei Katastrophen sitzen hinten. L'Africain (1983)
Oh god, I'm no good in disasters. - I never was.Ich war bei Katastrophen noch nie gut. The Man Who Loved Women (1983)
There are worse catastrophes.Es gibt schlimmere KatastrophenDouble Agent (1984)
You turn a movie theater into a disaster area.Sie machen aus einem Kino ein Katastrophengebiet. The Sanction (1984)
What rapids or dangers or treacherous disaster awaits us, we know not.Wir wissen nicht, welche Gefahren oder Katastrophen uns erwarten. Grand Canyon: The Hidden Secrets (1984)
Enough to make Washington a major disaster area.Genug, um Washington in ein Katastrophengebiet zu verwandeln. Vigilante Mothers (1985)
We've met too many people like you, Mr. Chenal, who are masters at sowing disasters and reaping consternation.Wir haben zu viele Leute wie Sie getroffen, Monsieur Chenal, die es verstehen, Katastrophen zu säen und dann die Bestürzung ernten. Détective (1985)
Muscles is a curse! He's a disaster!Muscles ist ein totaler Katastrophentyp. My Lucky Stars (1985)
And God forbid they should get footage on a disaster zone.Und bewahre uns Gott vor Bildern aus Katastrophengebieten. The Last Assignment (1986)
So did I. I personally, personally... ordered Colonel Peralta to dispatch every available vehicle... to the towns most heavily hit... [guns firing]- Das dachte ich auch. Ich persönlich gab gestern Colonel Peralta Order, jedes uns zur Verfügung stehende Fahrzeug in das Katastrophengebiet zu schicken. Knight Flight to Freedom (1986)
It pays $2.5 million for catastrophic accidents.Bei Katastrophen werden $2,5 Millionen ausbezahlt. Big Trouble (1986)
This is a woeful year!Das ist ein Katastrophenjahr! Jean de Florette (1986)
To get back in the swing after vacation, write an essay on the first two verses.Zur Einstimmung kommentieren Sie die beiden ersten StrophenAu Revoir les Enfants (1987)
How do you get them to hear that message when all they ever hear on the news is war and killing and disaster?Wie überbringst du ihnen diese Botschaft, wenn sie in den Nachrichten doch nur von Tot und Katastrophen hören? A Dolphin Song for Lee: Part 1 (1988)
The access roads to the disaster area are difficult to access, often buried, most often they don't exist anymore.Die Zufahrtsstraßen zum Katastrophengebiet sind nur schwer zugänglich, oft verschüttet, meistens gibt es sie nicht mehr. Der Fluch (1988)
It wasn't an original record, because the original song had two verses...Es war keine Originalaufnahme. Der Originalsong hatte zwei Strophen... Rain Man (1988)
All kinds of weird natural disasters.Alle Arten seltsamer NaturkatastrophenThe Seventh Sign (1988)
Oil spills, acid rain toxic dumping Zsa Zsa.Ölkatastrophen, saurer Regen, Giftmüll, Zsa Zsa. Stayin' Alive (1990)
Ruth, when these things happen, we sometimes get caught up in them, we forget to look after ourselves.Wenn solche Katastrophen passieren, verlieren wir uns oft selbst aus den Augen. Repetition (1990)
THE SALT, THE MILK, THE TABLECLOTH, THE GUM- - ALL COMPLIMENTS OF THE RUSTMAN,Das Salz, die Milch, das Tischtuch, der Kaugummi, alles mit besten Empfehlungen von Rusty, dem Meister der KatastrophenTerror in Tanner Town (1990)
I AIN'T THE MASTER OF DISASTER FOR NOTHING.Ich bin nicht umsonst der Meister der KatastrophenTerror in Tanner Town (1990)
Arrange your poultry on the endless spit... in neat alternatives: the chickens there... the lordly turkeys here. Make a pair of rhymes in opposition sweetly set.Und du lass an diesem nicht enden wollenden Spieß das bescheidene Huhn abwechseln mit dem stolzen Truthahn, wie der alte Malherbe abwechselnd lange und kurze Verse schrieb, und dreh die Braten-Strophen am Feuer! Cyrano de Bergerac (1990)
There are 2 more verses.Da sind noch 2 StrophenAttention, Papa Arrives! (1991)
I did fires and earthquakes. any kind of disaster.Brände, Erdbeben, Katastrophen jeder Art. White Men Can't Jump (1992)
Medicine, "Superstition". ... . ..."Natural Disasters, " Books of the Bible ... ."Medizin ", " Aberglaube", "Katastrophen ", " Bibel"... White Men Can't Jump (1992)
National Disasters for 1 00.Katastrophen für 100. White Men Can't Jump (1992)
- Any valuables in the house?KATASTROPHENVERSICHERUNG - Waren Wertsachen im Haus? Homer the Heretic (1992)
You today reach Luo, restDu hast bestimmt heute keine Lust auf KatastrophenKika (1993)
It's so cold, how can the refugees stand it?Ob die Flüchtlinge den Frost überleben? Wir hatten in letzter Zeit so viele KatastrophenIron Monkey (1993)
I remember one evening, the fire-eater set afire Lady Flegmonde's wig.Als Geschenk für den Fürsten, welcher sich in artigen Reimen dafür bedankte, seine nicht unerhebliche Flöte hervorholte und 170 Strophen von... The Visitors (1993)
Wars and catastrophes changed the face of the Earth.Kriege und Katastrophen haben die Welt verändert. The Adventure of the Egyptian Tomb (1993)
I'll call the Red Cross and tell them we're a disaster area.Ich rufe am besten das Rote Kreuz an für dieses Katastrophengebiet. It Could Happen to You (1994)
When disaster rages, when destruction surges when annihilation crashes, when certain doom approaches call Resplendent Man.Wenn Katastrophen wüten, wenn Zerstörung aufwallt, wenn Vernichtung zuschlägt, und sicheres Unheil droht, rufen Sie den Prachtvollen. A Bolt from the Blue (1994)
No, but now I know all five verses to "Windy. "Nein, aber jetzt kenne ich alle 5 Strophen von "Windy". Operation Blackout (1994)
There have been several near disasters but thanks to Superman, no serious injuries.Fast wäre es zu mehreren Katastrophen gekommen, aber dank Superman wurde niemand verletzt. Operation Blackout (1994)
It seems that one disaster after another keeps bringing us back together again.Es ist wohl unser Schicksal, dass wir uns stets dort treffen, wo Katastrophen sind. The Maquis: Part II (1994)
- declare it a federal disaster area. - I'II look into it.Könntest du es nicht zum Katastrophengebiet erklären? The American President (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Debakel {n}; Katastrophe {f} | Debakel {pl}; Katastrophen {pl}debacle | debacles [Add to Longdo]
Katastrophe {f}; Naturkatastrophe {f}; Kataklysmus {m} | Katastrophen {pl}; Naturkatastrophen {pl}cataclysm | cataclysms [Add to Longdo]
Katastrophe {f} | Katastrophen {pl} | in einer Katastrophe endencatastrophe | catastrophes | to end in catastrophe [Add to Longdo]
Katastrophenalarm {m}disaster alert; emergency alert [Add to Longdo]
Katastropheneinsatzgruppe {f}; Einsatzgruppe {f}disaster-relief team [Add to Longdo]
Katastrophenfall {m}disaster situation [Add to Longdo]
Katastrophengebiet {n}; Notstandsgebiet {n}disaster area [Add to Longdo]
Katastrophenschutz {m} (Organisation)emergency services [Add to Longdo]
Katastrophenschutz {m}; Katastrophenschutzmaßnahmen {pl}emergency procedures [Add to Longdo]
Naturkatastrophe {f} | Naturkatastrophen {pl}natural disaster | natural disasters [Add to Longdo]
Naturkatastrophen {pl}calamities of nature [Add to Longdo]
Strophe {f} | Strophen {pl}strophe | strophes [Add to Longdo]
Unheil {n}; Katastrophe {f}; Unglück {n} | Unheile {pl}; Katastrophen {pl}; Unglücke {pl}calamity | calamities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Strophen [ʃtroːfən] (n) , pl.
     strophes
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top