Search result for

stine

(52 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stine-, *stine*
English-Thai: Longdo Dictionary
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
clandestine(แคลนเดส'ทิน) adj. ลับ ๆ ,ลี้ลับ,ส่วนตัว,ไม่เปิดเผย., See also: clandestineness n., Syn. hidden
cystine(ซิส'ทีน) n. เป็นอะมิโนแอซิดชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยธาตุกำมะถัน
destine(เดส'ทิน) vt. กำหนด,กำหนดล่วงหน้า, Syn. design, See also: destinedadj.
intestine(อินเทส'ทิน) n. ลำไส้. adj. ภายในประเทศ,เกี่ยวกับเรื่องภายใน, Syn. internal
large intestineลำไส้ใหญ่
palestine(แพล'ลิสไทน์) n. ชื่อประเทศในอาณัติของอังกฤษ สมัยก่อน, See also: Palestinian adj. n.
philistine(ฟิล? ลิสทีน,-ไทน์) n. ชาวป่าผู้ไม่รู้จักความเจริญ,ผู้ไม่เอาใจใส่ในศิลปศาสตร์หรืออักษรศาสตร์,ผู้ไร้วัฒนธรรม,ผู้ต่อต้านวัฒนธรรม. adj. ไร้วัฒนธรรม,ต่อต้านวัฒนธรรม,ไม่รู้จักความเจริญ,ไม่เอาใจใส่ในศิลปะ
pristine(พริส'ทีน) adj. เดิมที,แรกเริ่ม,เก่าแก่,ดึกดำบรรพ์,บริสุทธิ.

English-Thai: Nontri Dictionary
abstinence(n) การเว้น,การละเว้น
clandestine(adj) ลับ,ลอบ,ไม่เปิดเผย,ปิดบัง,ส่วนตัว
destine(vt) วางจุดหมาย,กำหนดเป้าหมาย,เป็นเคราะห์กรรม
hastiness(n) ความเร่งรีบ,ความรีบร้อน,ความใจเร็ว,ความฉับไว
intestine(n) ลำไส้
mistiness(n) ความคลุมเครือ,ความพร่ามัว,การมีหมอก
predestine(vt) เป็นพรหมลิขิต,กำหนดโชคชะตา
pristine(adj) ดั้งเดิม,เก่าแก่,เดิมที,แรกเริ่ม
rustiness(n) ความเป็นสนิม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Zodiac's last confirmed victim was the cabdriver Paul Stine.เหยื่อของฆาตกรจักรราศีรายสุดท้าย ที่ยืนยันออกมา คือคนขับแท็กซี่ พอล สไตน์ True Genius (2012)
He mailed pieces of Stine's bloody shirt along with his letters to prove it was him.เขาส่งชิ้นส่วนเสื้อเปื้อนเลือด ของสไตน์ พร้อมกับจดหมายของเขา เพื่อยืนยันว่าเป็นเขา True Genius (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันดาล[v.] (bandān) EN: ordain ; predestine ; destine   
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
โชคชะตา[n.] (chōkchatā) EN: destiny   FR: destinée [f]
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
หัวชนฝา[adv.] (hūa chon fā) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly   FR: obstinément
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate   FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn   FR: obstiné ; têtu
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient   FR: obstiné
อีลาสติน[n.] (īlāstin = īlāttin) EN: elastin   FR: élastine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STINE    S T AY1 N
STINEL    S T IH1 N AH0 L
STINEL    S T IH2 N EH1 L
STINER    S T AY1 N ER0
STINES    S T AY1 N Z
STINEL'S    S T IH1 N AH0 L Z
STINEL'S    S T IH2 N EH1 L Z
STINEMAN    S T AY1 N M AH0 N
STINEBAUGH    S T IH1 N AH0 B AO0

Japanese-English: EDICT Dictionary
しろ[, shiro] (n) intestine (yakitori) [Add to Longdo]
シスチン[, shisuchin] (n) cystine [Add to Longdo]
トラピスチーヌ[, torapisuchi-nu] (n) trappistine [Add to Longdo]
バースト性[バーストせい, ba-suto sei] (n) {comp} burstiness [Add to Longdo]
パレスチナ(P);パレスタイン;パレスティナ[, paresuchina (P); paresutain ; paresuteina] (n) Palestine (lat [Add to Longdo]
ビンクリスチン[, binkurisuchin] (n) vincristine [Add to Longdo]
ビンブラスチン[, binburasuchin] (n) vinblastine [Add to Longdo]
ペリシテ人[ペリシテじん, perishite jin] (n) (a) Philistine; Philistine people [Add to Longdo]
胃腸[いちょう, ichou] (adj-na,n,adj-no) stomach; gastrointestine; (P) [Add to Longdo]
隠れキリシタン;隠れ切支丹(ateji)[かくれキリシタン, kakure kirishitan] (n) clandestine Christian (during the Tokugawa period); secret Christian [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バースト性[バーストせい, ba-suto sei] burstiness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top