Search result for

stern

(147 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stern-, *stern*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stern[ADJ] เข้มงวด
sternal[ADJ] เกี่ยวกับกระดูดสันอก
sternum[N] กระดูกสันอก, Syn. breastbone
sternmost[ADJ] ท้ายสุด
sternward[ADJ] ไปทางข้างหลัง
sternwheel[N] พวงมาลัยเรือ
sternwheeler[N] เรือที่มีพวงมาลัยเรือ
sternforemost[ADV] อืดอาด, See also: เก้งก้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stern(สเทิร์น) adj. เข้มงวด,กวดขัน,พิถีพิถัน,เคร่งครัด,รุนแรง,ไม่ผ่อนผัน,บูดบึ้ง n. ส่วนหลังของเรือ,ท้ายเรือ,ส่วนหลัง,ส่วนท้าย,บั้นท้าย,ตะโพก,ก้น,หาง, See also: sternly adv. sternness n., Syn. austere,severe
stern chasern. ปืนใหญ่ท้ายเรือที่หันไปทางหลัง
sternal(สเทอ'นัล) adj. เกี่ยวกับกระดูกสันอก
sternforemostadv. โดยมีส่วนหางพุ่งไปข้างหน้า,งุ่มง่าม อืดอาด,เก้งก้าง
sternmostadj. ท้ายสุด,ห้องสุด,ใกล้หลังสุด, Syn. farthest aft
sternum(สเทอ'นัม) n. กระดูกสันอก, Syn. breastbone pl. sterna,sternums
sternward(สเทอน'เวิร์ด) adv. ไปทางหลัง,ไปทางท้าย, Syn. sternwards
sternwheel(สเทอน'วีล) n. พวงมาลัยเรือ, See also: stern-wheel adj.
astern(แอสเทิร์น') adv. ไปทางข้างหลัง,ทางท้ายเรือ,ทางด้านหลังของพาหนะ, Syn. backward ###A. forward)
asternal(เอสะเทอ'นัล) adj. ไม่ติดกับกระดูกสันอก, ไม่ไปทางกระดูกสันอก (not with the sternum)

English-Thai: Nontri Dictionary
stern(adj) โหดเหี้ยม,เข้มงวด,รุนแรง,ดุร้าย,น่าเกรงขาม
stern(n) ก้น,ท้ายเรือ,หาง,ตะโพก,บั้นท้าย
astern(adv) ท้ายเรือ,ไปทางข้างหลัง
cistern(n) ถังเก็บน้ำ,ที่เก็บน้ำ
consternation(n) ความอกสั่นขวัญหนี,ความตกตะลึง,ความน่ากลัว
eastern(adj) ทางตะวันออก,เกี่ยวกับทิศตะวันออก,ของชาวตะวันออก
easterner(n) ชาวตะวันออก
easternmost(adj) สุดทางทิศตะวันออก,อยู่ทางตะวันออกสุด
northeastern(adj) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ,อยู่ทางภาคอีสาน
northwestern(adj) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ,อยู่ทางทิศพายัพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sternal-กระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sternal punctureการเจาะกระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sternal rib; rib, trueซี่โครงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sternalgia; sternodynia๑. อาการเจ็บอก๒. อาการปวดเค้นหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ angina pectoris; stenocardia] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sternocostal-กระดูกอกร่วมซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sternodymia; thoracopagusแฝดอกติดกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sternodynia; sternalgia๑. อาการเจ็บอก๒. อาการปวดเค้นหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ angina pectoris; stenocardia] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sternotomyการผ่ากระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sternum; bone, breastกระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sternutation๑. อาการจาม๒. การจาม [มีความหมายเหมือนกับ sneeze ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sternomastoid[สเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์] เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในส่วนนอกของลำคอ ชื่อของกล้ามเนื้อมัดนี้มาจากจุดเกาะทั้งสามจุดของกล้ามเนื้อ ซึ่งได้แก่ กระดูกอก (sternum, sterno- ) กระดูกไหปลาร้า (clavicle, cleido- ) และมาสตอยด์ โพรเซส (mastoid process) ซึ่งเป็นส่วนนูนขนาดใหญ่บนกระดูกขมับ (temporal bone) ในบางครั้งอาจเรียกชื่อกล้ามเนื้อนี้ว่า สเตอร์โนมาสตอยด์ (sternomastoid) กล้ามเนื้อสเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์ทำหน้าที่หลักในการหมุนและการงอของศีรษะ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับกลุ่มของกล้ามเนื้อสคาลีนนัส (scalenus muscles) เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวของช่องอกระหว่างการหายใจ แนวของกล้ามเนื้อนี้ยังใช้ในการแบ่งอาณาบริเวณทางกายวิภาคของลำคอเป็นสองส่วน คือพื้นที่สามเหลี่ยมลำคอด้านหน้า (anterior triangle of neck) และพื้นที่สามเหลี่ยมลำคอด้านหลัง (posterior triangle of neck)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Supreme Court has just ruled on the tapes controversy, and here is Carl Stern, who has that ruling.ได้ออกกฎเกี่ยวกับเทปเสียง และนี่คือ คาร์ล สะเทิร์น คนที่ออกกฎ Frost/Nixon (2008)
- We can't get there. Water has penetrated the stern.เราไปไม่ได้ น้ำเข้าท้ายเรือ 2012 (2009)
Joining me in the discussion are congressman Harold stern, a pro-V advocate, and Marion Geiger taking the anti-V position.เคอรรี่ งานเป็นของเธอแล้วนะ ถ้าเธออยากจะทำ V (2009)
We turn this boat over stem from sternเราค้นหาจากหัวไปถึงท้ายเรือ Today Is the Day: Part 2 (2009)
Bullet wounds to both the sternum and the third left rib.แผลจากกระสุน 2 นัด ที่ลิ้นปี่ และซี่โครงซ้ายซี่ที่ 3 The Bond in the Boot (2009)
There's evidence of sharp-force trauma on the sternum.หลักฐานพวกนี้เกิดจากบาดแผล ถูกทำร้ายจากของมีคม The Plain in the Prodigy (2009)
Trauma is consistent with his body lying face up as an exposed gear lever hooked him in the sternum.บาดแผลสอดคล้องกับ สภาพศพนอนหงาย และถูกเกียร์เกี่ยวเข้าที่กระดูกช่วงอก The Plain in the Prodigy (2009)
Joining me in the discussion are congressman Harold Stern, a pro-V advocate, and Marion Geiger taking the anti-V position.ผู้ร่วมสนทนากับผม ในช่วงนี้คือ สมาชิกสภาครองเกรส ฮาโรลด์ สเติร์น ผู้สนับสนุน V และ มาริออต ไกร์เกอร์ ผู้ต่อต้าน V There Is No Normal Anymore (2009)
I want a search bow to stern. Clear the lower decks. Find these people.ผมอยากให้ค้นทั่ว ทั้งหน้าเรือยันท้ายเรือ ใต้ท้องเรือยันดานฟ้า หาคนพวกนี้ Snakehead (2009)
I'd just be careful. Miss Wang is a stern mistress.ระวังไว้ล่ะ เดี๋ยวชุดวีรา แวงจะปลิ้น Bride Wars (2009)
Hey, Ivan. I got Senator Stern here.ไง ไอแวน Iron Man 2 (2010)
Sharp instrument trauma on the xiphoid process of the sternum.รอยแผลจากอาวุธปลายแหลม ลักษณะคล้ายดาบ ตรงกระดูกสันอก The Witch in the Wardrobe (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sternHe gave me a stern look.
sternHe is at once stern and tender.
sternHe looks stern.
sternHe looks stern, but actually he's very kind.
sternHer stern look told the boys that they were in trouble.
sternHis eyes redeem his face from sternness.
sternOur teacher is at once stern and kindly.
sternOur teacher is stern to us.
sternSilvia had a stern father who never praised her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้ายเรือ[N] stern, Ant. หัวเรือ, Thai definition: ส่วนหลังสุดของเรือ
ความร้ายแรง[N] severity, See also: sternness, harshness, strictness, Syn. ความรุนแรง, ความร้ายกาจ, Example: ความร้ายแรงของโรคนี้ถึงขั้นผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
เอาจริง[v.] (aojing) EN: be strict ; be stern ; be rid ; be serious   FR: être strict ; être sérieux
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aojang ) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid   FR: prendre au sérieux
อัสดงคต[adj.] (atsadongkhot) EN: western ; occidental   FR: occidental
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
ดนตรีแบบสากล[n. exp.] (dontrī baēp sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
ดนตรีสากล[n. exp.] (dontrī sākon) EN: Western music   FR: musique occidentale [f]
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ฝรั่ง[adj.] (Farang = Fárang) EN: western   FR: occidental ; étranger

CMU English Pronouncing Dictionary
STERN    S T ER1 N
STERNE    S T ER1 N
STERNS    S T ER1 N Z
STERNLY    S T ER1 N L IY0
STERN'S    S T ER1 N Z
STERNEM    S T ER1 N EH0 M
STERNER    S T ER1 N ER0
STERNEST    S T ER1 N AH0 S T
STERNBACH    S T ER1 N B AA0 K
STERNBERG    S T ER1 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stern    (n) (s t @@1 n)
sterns    (n) (s t @@1 n z)
sterner    (j) (s t @@1 n @ r)
sternly    (a) (s t @@1 n l ii)
sternum    (n) (s t @@1 n @ m)
sternest    (j) (s t @@1 n i s t)
sternums    (n) (s t @@1 n @ m z)
Sterndale    (n) (s t @@1 n d ei l)
sternness    (n) - (s t @@1 n - n @ s)
sternwheeler    (n) (s t @@1 n w ii1 l @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stern(n) |der, pl. Sterne| ดวงดาว, ดารา
Sternwarte(n ) |die, pl. Sternwarten| หอดูดาว, หอสังเกตการณ์ เช่น Schon seit vielen Jahren ist die Sternwarte ein bewährter Treffpunkt von Amateurastronomen und anspruchsvollen Himmelsbeobachtern.
Sternzeichen(n) |das, pl. Sternzeichen| ดวงดาวราศีต่าง ๆ เช่น die Jungfrau ราศีกันย์หรือกลุ่มดาวหญิงสาว
gesternเมื่อวาน
stern(vi) |lästerte, hat gelästert| นินทา เช่น über jemanden lästern = นินทาเกี่ยวใครบางคน
Ostern(n uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
Frohe Ostern!สุขสันต์วันอีสเตอร์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Stern,-e (n) ดาว, ดารา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achterleine {f} [naut.]stern line [Add to Longdo]
Heckkorb {m} [naut.]stern pulpit [Add to Longdo]
Stern {m} | Sterne {pl} | Sterne am Himmelstar | stars | stars in the sky [Add to Longdo]
Stern {m} | Sterne {pl}asterisk | asterisks [Add to Longdo]
Stern...astronomical [Add to Longdo]
Sternadresse {f}; relative Adresse {f}asterisk address [Add to Longdo]
Sternbild {n} [astron.]constellation [Add to Longdo]
Sternbild {n} des Tierkreiszeichenssign of the zodiac [Add to Longdo]
Sternchen {n}starlet; little star [Add to Longdo]
Sternchen {n}asterisk [Add to Longdo]
Sternchenkonten {pl}asterisked accounts [Add to Longdo]
Sterndeuter {m}astrologer; stargazer [Add to Longdo]
Sterndeuterei {f}; Sterndeutung {f}astrology; stargazing [Add to Longdo]
Sternen...starry [Add to Longdo]
Sternenbanner {m}star-spangled banner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしり[, bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
イースタン[, i-sutan] (n) eastern [Add to Longdo]
イースタングリップ[, i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厉声[lì shēng, ㄌㄧˋ ㄕㄥ, / ] stern voice [Add to Longdo]
喷嚏剂[pēn tì jì, ㄆㄣ ㄊㄧˋ ㄐㄧˋ, / ] sternutator [Add to Longdo]
严正[yán zhèng, ㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, / ] sternly; solemn [Add to Longdo]
严辞[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] stern words [Add to Longdo]
正色[zhèng sè, ㄓㄥˋ ㄙㄜˋ, ] stern; grim; resolute; firm; unflinching; fundamental colors [Add to Longdo]
胸骨[xiōng gǔ, ㄒㄩㄥ ㄍㄨˇ, ] sternum; breastbone [Add to Longdo]
[shāo, ㄕㄠ, ] stern of boat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell [Add to Longdo]
ウエスタンデジタル[うえすたんでじたる, uesutandejitaru] WesternDigital [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
七夕[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
天文台[てんもんだい, tenmondai] Sternwarte, Observatorium [Add to Longdo]
[ほし, hoshi] Stern [Add to Longdo]
星条旗[せいじょうき, seijouki] Sternenbanner [Add to Longdo]
星空[ほしぞら, hoshizora] Sternenhimmel [Add to Longdo]
流れ星[ながれぼし, nagareboshi] Sternschnuppe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stern \Stern\, n. [AS. stearn a kind of bird. See {Starling}.]
   (Zool.)
   The black tern.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stern \Stern\, a. [Compar. {Sterner}; superl. {Sternest}.] [OE.
   sterne, sturne, AS. styrne; cf. D. stuurish stern, Sw. stursk
   refractory. [root]166.]
   Having a certain hardness or severity of nature, manner, or
   aspect; hard; severe; rigid; rigorous; austere; fixed;
   unchanging; unrelenting; hence, serious; resolute; harsh; as,
   a sternresolve; a stern necessity; a stern heart; a stern
   gaze; a stern decree.
   [1913 Webster]
 
      The sterne wind so loud gan to rout.   --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      I would outstare the sternest eyes that look. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      When that the poor have cried, Caesar hath wept;
      Ambition should be made of sterner stuff. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Stern as tutors, and as uncles hard.   --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      These barren rocks, your stern inheritance.
                          --Wordsworth.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Gloomy; sullen; forbidding; strict; unkind;
     hard-hearted; unfeeling; cruel; pitiless.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stern \Stern\, n. [Icel. stj[=o]rn a steering, or a doubtful AS.
   ste['o]rn. [root]166. See {Steer}, v. t.]
   1. The helm or tiller of a vessel or boat; also, the rudder.
    [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) The after or rear end of a ship or other vessel,
    or of a boat; the part opposite to the stem, or prow.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: The post of management or direction.
    [1913 Webster]
 
       And sit chiefest stern of public weal. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The hinder part of anything. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. The tail of an animal; -- now used only of the tail of a
    dog.
    [1913 Webster]
 
   {By the stern}. (Naut.) See {By the head}, under {By}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stern \Stern\, a.
   Being in the stern, or being astern; as, the stern davits.
   [1913 Webster]
 
   {Stern board} (Naut.), a going or falling astern; a loss of
    way in making a tack; as, to make a stern board. See
    {Board}, n., 8
   (b) .
 
   {Stern chase}. (Naut.)
   (a) See under {Chase}, n.
   (b) A stern chaser.
 
   {Stern chaser} (Naut.), a cannon placed in a ship's stern,
    pointing backward, and intended to annoy a ship that is in
    pursuit.
 
   {Stern fast} (Naut.), a rope used to confine the stern of a
    ship or other vessel, as to a wharf or buoy.
 
   {Stern frame} (Naut.), the framework of timber forms the
    stern of a ship.
 
   {Stern knee}. See {Sternson}.
 
   {Stern port} (Naut.), a port, or opening, in the stern of a
    ship.
 
   {Stern sheets} (Naut.), that part of an open boat which is
    between the stern and the aftmost seat of the rowers, --
    usually furnished with seats for passengers.
 
   {Stern wheel}, a paddle wheel attached to the stern of the
    steamboat which it propels.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stern
   adj 1: of a stern or strict bearing or demeanor; forbidding in
       aspect; "an austere expression"; "a stern face" [syn:
       {austere}, {stern}]
   2: not to be placated or appeased or moved by entreaty; "grim
     determination"; "grim necessity"; "Russia's final hour, it
     seemed, approached with inexorable certainty"; "relentless
     persecution"; "the stern demands of parenthood" [syn: {grim},
     {inexorable}, {relentless}, {stern}, {unappeasable},
     {unforgiving}, {unrelenting}]
   3: severe and unremitting in making demands; "an exacting
     instructor"; "a stern disciplinarian"; "strict standards"
     [syn: {stern}, {strict}, {exacting}]
   4: severely simple; "a stark interior" [syn: {austere},
     {severe}, {stark}, {stern}]
   n 1: the rear part of a ship [syn: {stern}, {after part},
      {quarter}, {poop}, {tail}]
   2: United States concert violinist (born in Russia in 1920)
     [syn: {Stern}, {Isaac Stern}]
   3: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
     deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
     your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
     {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
     {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
     {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
     {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
     {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Stern [ʃtɛrn] (n) , s.(m )
   asterisk; diamond; star
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Stern... [ʃtɛrn]
   astronomical
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top