Search result for

stan

(185 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stan-, *stan*
English-Thai: Longdo Dictionary
stand(vt) ทน เช่น I hate the English lesson. I can't stand the sight of the teacher., bear
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stand[VI] ยืน, See also: ยืนขึ้น, ตั้งอยู่, Syn. be erect, hold
stand[VT] ทำให้ยืนขึ้น, See also: ทำให้ตั้งอยู่
stand[N] การยืน
stand[N] จุดยืน, Syn. notion, view
stang[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ sting
stang[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ sting
stank[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ stink
stank[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ stink
stance[N] ท่าตีลูกกอล์ฟ
stanch[VT] ห้ามเลือด, See also: ทำให้เลือดหยุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stance(สแทนชฺ) n. ท่ายืน,ท่าตีกอล์ฟ,ท่าตีลูก,ตำแหน่งที่ตั้ง,ท่าท่าง,ทัศนคติ., Syn. posture
stanch(สทานชฺ,สทอนชฺ,สแทนชฺ) vi.,vt. อุด,ห้ามเลือด,ทำให้หยุดไหล,หยุด,ยั้ง,ดับ,ทำให้บรรเทา., Syn. staunch., See also: staunchable adj. stauncher n.
stanchion(สแทน'เชิน) n. เสาค้ำ,เสาตอม่อ,เสาเขต,เสาสัญญาณ. vt. ติดตั้งเสาดังกล่าว,ค้ำจุนด้วยเสาดังกล่าว., Syn. upright
stand(สแทนดฺ) {stood,stood,standing,stands} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ยืน,ยืนตรง,ตั้ง,ตั้งอยู่,ติดอยู่,ค้างอยู่,ยืนหยัด,ทนฝ่า,มีผลต่อไป,เป็นม้าพันธุ์,เผชิญ,อดทน,เลี้ยงดู,ปฎิบัติหน้าที่,จุดยืน,ตำแหน่ง,พยานในศาล,แท่นพูด,บัลลังก์,ที่จอดรถ,แผงหนังสือพิมพ์,แผง,แผงลอย,
stand cameran. กล้องถ่ายรูปชนิดตั้ง
stand-by(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน,การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม,สำรอง
stand-upadj. ยืนตรง,ตั้งตรง,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,ตรงไปตรงมา
standard(สแทน'เดิร์ด) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ์,กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,กรอบ,ข้อกำหนด,อัตราเปรียบเทียบ,สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ,หน่วยเงินตรา,ธงราชการ,ธง,ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ,สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง,เสาไฟฟ้า,แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา,
standard of livingมาตรฐานการครองชีพ
standard timen. เวลามาตรฐาน

English-Thai: Nontri Dictionary
stanch(adj) แข็งขัน,แข็งแรง,ซื่อสัตย์,ภักดี,แน่วแน่
stanch(n) คัดเลือด,ห้ามเลือด
stanchion(n) เสาสัญญาณ,ไม้ค้ำ,เสาตอม่อ,หอก
stand(vi) ทรงตัว,ยืน,ตั้งอยู่,วางอยู่,ตั้งมั่น,เข้าประจำที่
stand(vt) ตั้ง,ตั้งตรง,หยุด,ยึด,อยู่ในฐานะ,อดทน,เผชิญ
standard(adj) ตามกำหนด,ตามมาตรฐาน,ตามเกณฑ์,เป็นสากล
standard(n) ระดับ,มาตรฐาน,อัตรา,เกณฑ์,ฐาน,ชั้นนักเรียน,ข้อบังคับ
standardization(n) การทำให้ได้มาตรฐาน,การจัดมาตรฐาน
standardize(vt) เข้าเกณฑ์,จัดมาตรฐาน,ทำให้ได้มาตรฐาน
standing(adj) มั่นคง,คงที่,แน่นอน,ตายตัว,นิ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stand-off distance; stand-off gapระยะเว้นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stand-off gap; stand-off distanceระยะเว้นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
standardมาตรฐาน, มาตรา, ขนาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standardมาตรฐาน, มาตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard airอากาศมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard conditionsภาวะมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard constructionสิ่งปลูกสร้างมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard deviationค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
standard deviationค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard deviationส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stand pipe System ระบบท่อยืน
ท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดับเพลิง [สิ่งแวดล้อม]
Standardมาตรฐาน [การบัญชี]
standard compaction teststandard compaction test, การทดสอบการบดอัดมาตรฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Standard costต้นทุนมาตรฐาน [การบัญชี]
Standard costingการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน [การบัญชี]
standard deviationส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, รากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้วัดการกระจายของข้อมูล  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ s [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Standard dosimetry laboratoryห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสี, ห้องปฏิบัติการด้านการวัดรังสี ซึ่งมีต้นกำเนิดรังสี อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ และบุคลากร ในการวัดรังสี ที่สามารถอ้างอิงได้กับมาตรฐานสากล
[นิวเคลียร์]
standard electrode [reference electrode]ขั้วไฟฟ้ามาตรฐาน, ขั้วไฟฟ้าที่กำหนดขึ้นให้เป็นมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบหาค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์ต่าง ๆ บางครั้งเรียกว่าขั้วไฟฟ้าอ้างอิง  เช่น ขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน ขั้วไฟฟ้าคาโลเมลอิ่มตัว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
standard half cell potentialศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐาน, ความต่างศักย์ที่ได้จากการนำครึ่งเซลล์หนึ่ง ๆ ซึ่งมีความเข้มข้นของไอออนในสารละลาย 1 mol/dm3 อุณหภูมิ 25oC และถ้าเป็นแก๊สให้มีความดัน 1 atm  มาต่อเข้ากับขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน ซึ่งใช้เป็นครึ่งเซลล์มาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบใช้สัญลักษณ์ Eo [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
standard hydrogen electrodeขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน, ขั้วไฟฟ้าที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบหาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์อื่น ๆ โดยกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์นี้ให้เท่ากับศูนย์โวลต์ ขั้วไฟฟ้านี้ประกอบ ด้วยแผ่นแพลทินัมบาง ๆ ที่เคลือบด้วยแพลทินัมแบลก จุ่มอยู่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1  mol/d [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stance (n ) ทีท่า
stand down (n) การหยุดการโจมตี(ปฏิบัติการ)ชั่วคราว
standard[สะแตนดาด] มาตรฐาน
standing army (n) กองทัพประจำการ
Standing Invitation (n jargon ) การออกคำเชิญอย่างถาวร
stanislavski (n) the great acting teacher

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you want your application to stand outถ้าคุณอยากจะได้หลักฐานมายืนยัน New Haven Can Wait (2008)
When her record stands at 16 monthsจากสถิตินะ เธอทำได้่16เดือน Chuck in Real Life (2008)
I stand behind it. Really?ผมจะอยู่เบื้องหลังมันเอง / จิงเหรอ? Chuck in Real Life (2008)
Chuck bass stands behind it. What's that worth?ชัค บาส อยู่เบื้องหลัง มันจะมีค่าอะไร? Chuck in Real Life (2008)
Is there a particular memory that stands out?มีเรื่องพิเศษอยากเล่าไหม? Chuck in Real Life (2008)
Maybe what's really going on here is that you can't standบางทีเรื่องที่เกิดขึ้นดันเป็นสิ่งที่เธอ ยอมรับไมได้ต่างหาก Chuck in Real Life (2008)
The only thing Chloe's been guilty of is standing up for what she believes in.สิ่งเดียวที่เธอทำผิดก็คือ การยืนหยัดต่อสู้ในสิ่งที่เชื่อ Odyssey (2008)
Why don't you give your stand-up a rest and do exactly what I tell you?ทำไมคุณไม่ยืนสงบซักพัก และทำสิ่งที่ฉันบอกคุณอย่างจริงจังล่ะ? Odyssey (2008)
I promised Jor-El that I would only be a watchful guardian, but I could not stand by and let you die.ชั้นสัญญากับจอเอลไว้ว่า ชั้นจะเฝ้าดูและพิทักษ์เธออยู่ห่างๆ แต่ชั้นไม่สามารถยืนดู และปล่อยให้เธอตายได้ Odyssey (2008)
Why are you just standing there, dr. House?ทำไมคุณถึงยืนอยู่แค่ตรงนั้นละ หมอเฮาส์ Not Cancer (2008)
I need you to stand up and take off your gown.ฉันต้องการให้คุณยืนขึ้น แล้วถอดเสื้อคลุมออก Lucky Thirteen (2008)
I'm gonna keep standing here until you say something.ผมจะยืนอยู่ตรงนี้ จนกว่าคุณจะพูดอะไร Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stanA baby deer can stand as soon as it is born.
stanA broken-down car was standing in the middle of the road.
stanA castle stands a little way up the hill.
stanA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
stanAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
stanA high wall stands all about the garden.
stanA house divided against itself can't stand.
stanAI stands for artificial intelligence.
stanAlbert, I hope you'll stand by me if I get in trouble.
stanAll right everyone, let's not stand on ceremony tonight. Cheers!
stanAll the traffic was brought to a standstill by the accident.
stanAmy made an effort to stand up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเบ๊ะ[V] salute, See also: stand at salute, Example: ทหารผู้น้อยตะเบ๊ะทำความเคารพผู้บัญชาการที่เดินตรวจความเรียบร้อย, Thai definition: ทำความเคารพด้วยวิธีทำวันทยหัตถ์, Notes: (ปาก)
ไม้ยืนต้น[N] standing timber
ได้มาตรฐาน[V] standardized, See also: be up to standard, Syn. ตามมาตรฐาน, Ant. ต่ำกว่ามาตรฐาน, Example: ผมรับรองได้ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงกำหนด, Thai definition: ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้
มาตรฐานการครองชีพ[N] standard of living, Example: ชาวจีนมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มสูงขึ้น, Thai definition: ระดับที่เป็นอุดมคติ หรือที่เป็นบรรทัดฐานของการบริโภค
แทนค่า[V] represent, See also: stand for, substitute, Example: X เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวแปรในทางคณิตศาสตร์
สตางค์[N] stang, Syn. เหรียญกระษาปณ์, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เหรียญกระษาปณ์ปลีกย่อย 100 สตางค์ เป็น 1 บาท
วางมาตรฐาน[V] standardize, Example: ไอบีเอ็มได้วางมาตรฐานของการแสดงผลแบบใหม่ของจอคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถแสดงผลได้ความละเอียดสูงขึ้น, Thai definition: หนดมาตรฐานเพื่อบอกถึงรูปแบบ คุณลักษณะ หรือคุณสมบัติ ทีควรจะมีเหมือนกัน
ลุกขึ้น[V] stand up, Syn. ยืนขึ้น, ลุกขึ้นยืน, Ant. นั่งลง, Example: เขาทุรนทุรายอยู่พักหนึ่งก็ลุกขึ้นออกไปข้างนอก, Thai definition: เคลื่อนขึ้นมาจากท่านั่งหรือท่านอน
ตีตั๋วยืน[V] stand instead of having a ticket, Example: ตั่วนั่งเต็มหมดแล้ว เขาจึงต้องตีตั๋วยืนเพื่อชมคอนเสิร์ต, Thai definition: มีบัตรโดยสารแต่ไม่มีที่นั่ง
ตั้งตรง[V] stand upright, Syn. ตั้งชัน, Example: เชิงเทียนทั้ง 4 ข้างตั้งตรงขนานไปกับพระพุทธรูป, Thai definition: ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอน หรือล้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัฟกานิสถาน[n. prop.] (Afkānisathān = Apfakānisáthān) EN: Afghanistan   FR: Afghanistan [m]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthichen) EN: for example ; like ; for instance ; such as   FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
แบกะดิน[n.] (baēkadin) EN: roadside stand   

CMU English Pronouncing Dictionary
STAN    S T AE1 N
STANO    S T AA1 N OW0
STAND    S T AE1 N D
STANK    S T AE1 NG K
STANG    S T AE1 NG
STANN    S T AE1 N
STANT    S T AE1 N T
STANDA    S T AE1 N D AH0
STAN'S    S T AE1 N Z
STANCO    S T AE1 NG K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Stan    (n) (s t a1 n)
stand    (v) (s t a1 n d)
stank    (v) (s t a1 ng k)
stanch    (n) (s t oo1 n ch)
stance    (n) (s t a1 n s)
stands    (v) (s t a1 n d z)
stanza    (n) (s t a1 n z @)
Stanley    (n) (s t a1 n l ii)
stances    (n) (s t a1 n s i z)
standby    (n) (s t a1 n b ai)

German-Thai: Longdo Dictionary
stand, See also: stehen
Standard(n) |der, pl. Standards| มาตรฐาน , See also: S. Maßstab, Norm,
Standard(n) |der, pl. Standards| คุณภาพ เช่น ein niedriger Standard คุณภาพต่ำ
ständig(adv) สม่ำเสมอ, เป็นประจำ เช่น Der Student stellt Fragen ständig in der Vorlesung. นักศึกษาคนนี้ตั้งคำถามในห้องเรีอนเสมอ, See also: S. immer, stets,
Standort(n) |der, pl. Standorte| ที่ตั้ง, See also: Stelle
Stange(n) |die, pl. Stangen| ท่อนไม้หรือท่อนโลหะ, แท่งไม้, แท่ง, ท่อน
Abstand nehmen von(phrase) ถอยห่างจาก, See also: fernhalten, verabschieden
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
umständlich(adj adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก,(งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ
Widerstand(n) |der, pl. Widerstände| ตัวต้านทานไฟฟ้า (ฟิสิกส์), See also: A. der Leiter,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stand {m}standing position [Add to Longdo]
Stand {m}; Stillstand {m}stand [Add to Longdo]
Stand {m}; Zustand {m} | der (neueste) Stand der Technik | der Stand der Dingestate | the state of the art; state-of-the-art | the state of affairs [Add to Longdo]
Stand {m} eines Wettkampfesscore [Add to Longdo]
Stand aufbauen (abbauen)to install (remove) a stand [Add to Longdo]
Stand der Technikstate of the art [Add to Longdo]
Standard {m}; Maßstab {m}standard [Add to Longdo]
Standard...preset [Add to Longdo]
Standard...stock [Add to Longdo]
Standard...vanilla; plain-vanilla [comp.] [slang] [Add to Longdo]
Standardabweichung {f} [math.]standard deviation; standard degression [Add to Longdo]
Standardabweichungskarte {f}sample standard deviation chart [Add to Longdo]
Standardantwort {f}stock response [Add to Longdo]
Standardbasis {f} [math.]standard basis [Add to Longdo]
Standarddaten {pl}; allgemeine Datenstandard data [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
circonstance(n) |f| เหตุการณ์, โอกาส

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一节诗[yī jié shī, ㄧ ㄐㄧㄝˊ ㄕ, / ] stanza [Add to Longdo]
并列[bìng liè, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] stand side by side; be juxtaposed [Add to Longdo]
傲立[ào lì, ㄠˋ ㄌㄧˋ, ] standing proud [Add to Longdo]
储水管[chǔ shuǐ guǎn, ㄔㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] standpipe (fire-fighting water storage system for a building) [Add to Longdo]
制式[zhì shì, ㄓˋ ㄕˋ, ] standard (format, e.g. PAL or SECAM for TV signal); system; service pattern; type of service [Add to Longdo]
制式化[zhì shì huà, ㄓˋ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, ] standardization [Add to Longdo]
史丹福大学[Shǐ dān fú dà xué, ㄕˇ ㄉㄢ ㄈㄨˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Stanford University [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] stand for goblets [Add to Longdo]
士丹利[Shì dān lì, ㄕˋ ㄉㄢ ㄌㄧˋ, ] Stanley (name) [Add to Longdo]
常务委员会[cháng wù wěi yuán huì, ㄔㄤˊ ˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] standing committee (e.g. of National People's Congress) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
インスタンス[いんすたんす, insutansu] instance [Add to Longdo]
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] instantiate [Add to Longdo]
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate [Add to Longdo]
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance [Add to Longdo]
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance [Add to Longdo]
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version [Add to Longdo]
スタンダード版[スタンダードはん, sutanda-do han] standard version [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
剛健[ごうけん, gouken] standhaft, -stark, maennlich [Add to Longdo]
恒心[こうしん, koushin] Standhaftigkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
戸籍[こせき, koseki] Standesregister [Add to Longdo]
標準語[ひょうじゅんご, hyoujungo] Standardsprache, Hochsprache [Add to Longdo]
気丈[きじょう, kijou] standhaft, -mutig [Add to Longdo]
立場[たちば, tachiba] Standpunkt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top