หรือคุณหมายถึง stäl?
Search result for

stael

(6 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stael-, *stael*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stael มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stael*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Quick, we don't have any time to lose!Durch die Staelle sind Sie schneller. Black Sunday (1960)
- No, Madame de Stael.- Nein, Madame de StaelGermany Year 90 Nine Zero (1991)
And Madame de stael's father.Ja, aber vor allem der Vater von Madame de StaelLe mirage (1992)
So Madame de stael walked these grounds?Dann lieft hier also schon Madame de StaelLe mirage (1992)
Reminds me of Madame de Stal, "Love is above the law, above the opinion of men:Das erinnert an die französische Schriftstellerin Madame de Stael, die sagte, Liebe stehe über Gesetz und menschlicher Urteilskraft. Games, Flames & Automobiles (1996)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Stael
   n 1: French romantic writer (1766-1817) [syn: {Stael}, {Madame
      de Stael}, {Baronne Anne Louise Germaine Necker de Steal-
      Holstein}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top