Search result for

staates

(138 entries)
(1.2901 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -staates-, *staates*, staate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา staates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *staates*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rechtsstaat (n ) ประเทศที่ใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Coup?Staatsstreich? Joy Division (2006)
Mitä vastaatte Saladinille?ท่านจะตอบอย่างไรถึงซาลาฮุดดิน? Kingdom of Heaven (2005)
I swear as a citizen of the United States.Ich schwöre, als Bürger der vereinigten Staaten. The Wanderers (1979)
This is what builds the state.Darauf gründet sich der StaatNightmares (1979)
It bears vengeance... "... and the people's anger..."Sie bringt den Donner der Rache, den Volkszorn, die Staat der Zukunft. Nightmares (1979)
He had foreseen the fate of Poland.Der Dichter hat das Schicksal unseres Staates geahnt. Nightmares (1979)
Serve the state, Caligula, although the people in it are wicked beasts.Wir müssen dem Staate dienen, Caligula. Auch wenn die Bürger dieses Staates bloß ein Haufen Bestien sind. Caligula (1979)
When Rome was just a city and we were... just citizens, we're known to one another.Als Rom noch ein Stadtstaat war, waren wir alle nur einfache Bürger. Alle kannten sich mehr oder weniger, verstehst du? Caligula (1979)
The deficit, you see, is...Es geht nicht, das Defizit im Staatshaushalt ist so gewaltig... Caligula (1979)
So, an imperial brothel.Also, betreiben wir doch mit denen ein staatliches Luxusbordell. Caligula (1979)
A most logical... way to balance the state budget.Eine höchst logische Lösung, um die Staatskasse zu sanieren. Caligula (1979)
Follow for all the imperial bungalow and better make your choice of the... finest treasure of the Empire.Tretet ein in das Staatsbordell. Das feinste Fleisch des gesamten Reiches in einmaliger Auswahl! Caligula (1979)
Almighty Caesar says to balance the state budget we shall confiscate the entire estates... of all those who have failed Rome.Der allmächtige Cäsar ordnet an: Zum Ausgleich der Staatsfinanzen wird das gesamte Vermögen all derer eingezogen, die sich an Rom vergangen haben. Caligula (1979)
The United States of America:Vereinigte Staaten von Amerika. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
You are violating United States airspace:Sie verletzen den Luftraum der Vereinigten Staaten. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
But it was also a struggle between various political philosophies, with United States, Great Britain and her Commonwealth,Aber auch einer um verschiedene politische Philosophien, mit den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Commonwealth, Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
He could change the United States from a democracy to who knows what?Er könnte die Vereinigten Staaten von einer Demokratie umändern in wer weiß was. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
I represent the United States govern...Ich vertrete die Vereinigten Staaten... Spaceball (1980)
The US of A.Ich spreche von den Vereinigten Staaten von Amerika. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Hey, Collins, why don't you get the Colonel and I a cup of coffee, and then get the state police on the phone for me.Hey, Collins, sei nett und bring dem Colonel und mir eine Tasse Kaffee, und dann verbinde mich mit der Staatspolizei. The Super Scouts: Part 2 (1980)
Well, lot more than you'll find with the state police.Mehr Informationen als von der Staatspolizei. The Super Scouts: Part 2 (1980)
"Greetings from the president of the United States."Grüße vom Präsidenten der Vereinigten Staaten. The Furlough (1980)
Having submitted yourself to a local board composed of your neighbors for the purpose of determining your availability for training and service in the Armed Forces of the United States you are hereby notified that you have been selected to report for physical examination by an examining board of the Armed Forces.Nach der Übermittlung an ein örtliches Gremium, bestehend aus Ihren Nachbarn, zur Feststellung Ihrer Fähigkeit für Ausbildung und Dienst in den Streitkräften der Vereinigten Staaten, werden Sie hiermit darüber informiert, dass Sie für die Durchführung einer ärztlichen Untersuchung durch ein Untersuchungskomitee der Streitkräfte ausgewählt wurden. The Furlough (1980)
Well, I cannot believe that the war is going so badly that Uncle Sam would point to Ike Godsey.Ich kann es nicht glauben, dass der Krieg so schlecht läuft, dass sich der Staat jetzt sogar Ike Godsey holen will. The Furlough (1980)
It appears Uncle Sam has tripped on his own red tape.Der Staat stolperte anscheinend über seinen eigenen Vorschriften. The Furlough (1980)
"The office of the president of the United States."Büro des Präsidenten der Vereinigten Staaten. The Medal (1980)
I'd like to know if he's practicing in the state.Ich möchte wissen, wo im Staat er praktiziert. The Outrage: Part 1 (1980)
Can't help thinking I could probably be clean out of the state by now.Jetzt hätte ich es sicherlich schon über die Staatsgrenze geschafft. The Outrage: Part 1 (1980)
Most of the states around here are kind of automatic.Die meisten Staaten hier laufen ziemlich automatisch. The Outrage: Part 2 (1980)
He was a war hero at the very same time when F.D.R. was Assistant Secretary of the Navy.Er war zur gleichen Zeit ein Kriegsheld, als Roosevelt Staatssekretär der Navy war. The Outrage: Part 2 (1980)
Vice President Harry S. Truman has been sworn in as the 33rd president of the United States.Vize-Präsident Harry S. Truman wurde als 33. Präsident der Vereinigten Staaten eingeschworen. The Outrage: Part 2 (1980)
It's a very rich gift your cousin Zadok is giving to the people of this state.Es ist ein sehr großzügiges Geschenk, das Ihr Cousin dem Staat macht. The Remembrance (1980)
Civics, B. English, B."Staatsbürgerkunde: 2. Englisch: 2." The Unthinkable (1980)
All those questions about "are we creating a police state?"Immer diese Fragen, ob wir einen Polizeistaat erschaffen. Big Brother (1980)
Now, Minister, are we laying the foundations of a police state?Also, Minister, legen Sie die Fundamente für einen PolizeistaatBig Brother (1980)
UnderSecretaries do that.Das tun nur die Staatssekretäre. Big Brother (1980)
You know, Godfrey, there's a lot of nonsence talked about the Civil Service.Wissen Sie, Godfrey. Es wird sehr viel Unsinn geredet über den Staatsdienst. Big Brother (1980)
The fact of the matter is that the Civil Service and I are in complete accord overthis whole business and I'm happy to announce that we're nowready to put ourproposals into publication.Entgegen dem, was Sie sagen, sind der Staatsdienst und ich stets derselben Ansicht bezüglich der Datenbank gewesen. Ich freue mich sagen zu können, dass wir jetzt so weit sind. Was erarbeitet wurde, legen wir dem Bürger vor. Big Brother (1980)
I didn't believe that the Civil Service could meet ourdeadlines.- Offen gesagt, ich habe nicht gedacht, dass der Staatsdienst die Termine einhalten würde, Godfrey. Big Brother (1980)
And, in fact, my Permanent Secretary has staked his reputation on it.Und überdies hat mein lieber Staatssekretär sich mit seiner Beamtenehre dafür verbürgt. Big Brother (1980)
If you wish to leave the Serviceand become a BBC interviewer, you have only to apply.Wenn Sie aus dem Staatsdienst ausscheiden wollen, um BBC-Reporter zu werden, müssen Sie sich nur bewerben. Jobs for the Boys (1980)
Providedthat there's no interference in management decisionsfrom the State orthe workforce....vorausgesetzt es gibt keine Einmischung in Managemententscheidungen durch Staat oder Arbeiterschaft. Die schlichte Notwendigkeit... Jobs for the Boys (1980)
If partnership is to meananything, it must mean an equal partnership betweenunions, government and industry.Wenn überhaupt Partnerschaft, dann eine gleichberechtigte Partnerschaft, zwischen Gewerkschaften, dem Staat und der Industrie. Jobs for the Boys (1980)
Yes, that'sa very good appointment.Staatsmännisch. Ja, ja, ja, ich habe es mir überlegt. Ich glaube der Mann wäre bestimmt... Jobs for the Boys (1980)
Minister Allow me to present Sir Humphrey Appleby, Permanent undersecretary of State and Head of the D.A.A.Minister, Sir Humphrey Appleby, ständiger Staatssekretär und Leiter des Ministeriums für Verwaltungsangelegenheiten. Open Government (1980)
- I am the Permanent undersecretary of the State known as the Permanent Secretary.Ich will mich kurzfassen, Sir, ich bin Stellvertreter des Ministers im Range eines ständigen Staatssekretärs. Open Government (1980)
And he is the Principal Private Secretary to the Permanent SecretaryDer ist also der erste persönliche Refent des ständigen Staatssekretärs. Open Government (1980)
Directly responsible to me are 10 Deputy Secretaries 87 UnderSecretaries, and 219 Assistant Secretaries.Direkt unterstellt sind in diesem Ministerium 10 stellvertretende Staatssekretäre, 87 Ministerialräte und 219 Ministerialdirigenten. Open Government (1980)
The PM will be appointing two Parliamentary UnderSecretaries, and you will appoint your own Parliamentary Private Secretary.Ernannt vom Premierminister werden zwei Parlamentarische Unterstaatssekretäre und von Ihnen ein parlamentarische Staatssekretär. Open Government (1980)
I have discovered that only last month, the previous government signed a contract to import 10,000 pounds of office equipment - to used by the Civil Service...Erst vor vier Wochen, so habe ich ermittelt, unterschrieb die damalige Regierung einen Vertrag im Wert von zehn Millionen Pfund über den Import von Büromaschinen für den Staatsdienst. Open Government (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
STAAT    S T AA1 T
STAATS    S T AA1 T S

German-Thai: Longdo Dictionary
Staat(n) |der, pl. Staaten| รัฐ
Staaten(n) |pl.|, See also: der Staat
Vereinigte Staaten|pl.| สหรัฐ
Vereinigte Staaten von Amerika(n uniq) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา
Staat(n) |der, pl. Staaten| รัฐ,ประเทศ, มลรัฐ (หรือชุมนุมชนที่มีการปกครองเดียวกัน) เช่น Die Europäische Gemeinschaft (EG) besteht aus zwölf Staaten.
Staatstheater(n) |das, pl. Staatstheater| โรงละครของรัฐ
Staatvertrag(n) |der, pl. Staatverträge| สัญญาระหว่างประเทศ, สนธิสัญญา
Staatsanwaltschaft(n) |die, pl. Staatsanwaltschaften| สำนักงานอัยการของรัฐ
Nationalstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่มีประชากรเพียงชนชาติเดียว, See also: A. Vielvölkerstaat,
Vielvölkerstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่ประกอบไปด้วยประชากรหลากหลายชนเผ่า, See also: A. Nationalstaat,
Staatsbürger(n ) |der, pl. Staatsbürger| พลเมือง, ประชาชน เช่น Seit kurzem bietet auch die Lufthansa sehr attraktive Ethnik Spezial Tarife für thailändische Staatsbürger mit ihren Ehepartnern und Kindern an. , See also: R. die Staatsbürgerin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrarstaat {m}agrarian state [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Geschäft {n} | Angelegenheiten {pl} | seine Angelegenheiten in Ordnung bringen | seine Angelegenheiten abwickeln | internationale Angelegenheiten; zwischenstaatliche Angelegenheitenaffair | affairs | to order one's affairs | to wind up one's affairs | International Affairs [Add to Longdo]
Anleihe {f}; Obligation {f}; Bond {m}; Schuldverschreibung {f} | Anleihen {pl}; Obligationen {pl}; Bonds {pl}; Schuldverschreibungen {pl} | Staatsanleihe {f} | Obligationen mit verzögerter Verzinsungbond; bond issue | bonds | government bond | deferred bonds [Add to Longdo]
Anliegerstaat {m}neighboring state; bordering (border) state; riparian state [Add to Longdo]
Anrainerstaat {m}ordering state; adjacent state [Add to Longdo]
Anspruchsdenken {n} gegenüber dem Staatdependency culture [Add to Longdo]
Autokonsolidierung von Staatsfinanzenautomatic consolidation of public sector deficits [Add to Longdo]
Bürger {m}; Staatsbürger {m} | Bürger {pl}; Staatsbürger {pl}citizen | citizens [Add to Longdo]
Bundesstaat {m}federal state [Add to Longdo]
Eigenstaatlichkeit {f}statehood [Add to Longdo]
Einheitsstaat {m}centralized state [Add to Longdo]
Einnahmequelle {f} (des Staates)source of revenue [Add to Longdo]
Fiskus {m}; Staatskasse {f}; Kasse {f}exchequer [Add to Longdo]
Flussanliegerstaaten {pl}riparian state; riparian countries [Add to Longdo]
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)Commonwealth of Independent States (CIS) [Add to Longdo]
Gemeinwesen {n}; Staat {m}polity [Add to Longdo]
Gemeinwesen {n}; Nationengemeinschaft {f}; Staatenbund {m}commonwealth [Add to Longdo]
Generalstaatsanwalt {m}district attorney [Am.] [Add to Longdo]
Gestapo {f}; Geheime Staatspolizei [hist.]Gestapo; Secret State Police [Add to Longdo]
Golfstaat {n} [geogr.]Gulf State [Add to Longdo]
Industriestaat {m}; Industrieland {n} | Industriestaaten {pl}industrial country | industrial countries [Add to Longdo]
Inselstaat {m}insular state [Add to Longdo]
Justizminister {m} eines Bundesstaates der USAState Attorney General [Add to Longdo]
Kleinstaaterei {f} [pol.]sectionalism [Add to Longdo]
Macht {f} im Staatsovereign [Add to Longdo]
Mitgliedsstaat {m} | Mitgliedsstaaten {pl}member state | member states [Add to Longdo]
Nachbarland {n}; Nachbarstaat {m} | Nachbarländer {pl}; Nachbarstaaten {pl}neighbouring country; neighbouring state | neighbouring countries; neighbouring states [Add to Longdo]
Nationalfeiertag {m}; Staatsfeiertag {m}national holiday [Add to Longdo]
Nordstaatler {m}yankees [Add to Longdo]
Oberstaatsanwalt {m}Attorney General [Add to Longdo]
Oberstaatsanwalt {m}senior prosecutor [Add to Longdo]
Pflicht {f} | Pflichten {pl} | eine Pflicht tun | staatsbürgerliche Pflichtenduty; obligation | duties | to do one's duty | civic duties; duties as citizen [Add to Longdo]
Polizeistaat {m}police state [Add to Longdo]
Putsch {m}; Staatsstreich {m} [pol.]putsch; coup détat; coup; revolt [Add to Longdo]
Rechtsstaat {m}state under the rule of law [Add to Longdo]
Rechtsstaat {m} (mit Verfassung)constitutional state [Add to Longdo]
Satellitenstaat {m}satellite state [Add to Longdo]
Schurkenstaat {m} [pol.]rogue state [Add to Longdo]
Signatarstaaten {pl}; Unterzeichnerstaaten {pl}signatory countries; signatories [Add to Longdo]
Sozialstaat {m}welfare state [Add to Longdo]
Staatskörper {m}body politic [Add to Longdo]
Staat {m} | assoziierter Staat | souveräner Staatstate | associated state | sovereign [Add to Longdo]
Staat {m} | Staaten {pl}country; nation | countries; states [Add to Longdo]
die Staaten {pl} (USA)the States [Add to Longdo]
US-Bundesstaaten im Süden und Südwesten der USASunbelt [Am.] [Add to Longdo]
US-Bundesstaaten im Norden der USAFrostbelt [Am.] [Add to Longdo]
Staatenbund {m}confederation [Add to Longdo]
Staatenbündnis {n}confederation of states [Add to Longdo]
Staatenlose {m,f}; Staatenloserstateless person [Add to Longdo]
Staatsakt {m} | Staatsakte {pl}act of state | acts of state [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュタージ[, shuta-ji] (n) Stasi (Staatssicherheitsdienst, state security service of East Germany) (ger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
元首[げんしゅ, genshu] Staatsoberhaupt [Add to Longdo]
公営[こうえい, kouei] staatlicher_Betrieb, staatliche_Verwaltung, oeffentlicher_Betrieb, oeffentliche_Verwaltung [Add to Longdo]
列国[れっこく, rekkoku] Maechte, Staaten [Add to Longdo]
半官半民[はんかんはんみん, hankanhanmin] halbstaatlich [Add to Longdo]
呉越[ごえつ, goetsu] Go-Etsu, (2 rivalisierende Staaten im alten China) [Add to Longdo]
国債[こくさい, kokusai] Staatsschulden, Staatsanleihe [Add to Longdo]
国務[こくむ, kokumu] Staatsdienst, Staatsgeschaefte [Add to Longdo]
国務長官[こくむちょうかん, kokumuchoukan] Staatssekretaer [Add to Longdo]
国家[こっか, kokka] Staat, Nation [Add to Longdo]
国庫[こっこ, kokko] Staatskasse, Fiskus [Add to Longdo]
国有[こくゆう, kokuyuu] staatlich, Staats- [Add to Longdo]
国璽[こくじ, kokuji] (grosses) Staatssiegel [Add to Longdo]
国立[こくりつ, kokuritsu] staatlich, Staats-, National- [Add to Longdo]
国籍[こくせき, kokuseki] Staatsangehoerigkeit, Nationalitaet [Add to Longdo]
国鉄[こくてつ, kokutetsu] Staatsbahn [Add to Longdo]
国電[こくでん, kokuden] die_elektrische_Staatsbahn [Add to Longdo]
奉公[ほうこう, houkou] -Lehre, -Dienst, Staatsdienst [Add to Longdo]
枢密[すうみつ, suumitsu] Staatsgeheimnis [Add to Longdo]
検事[けんじ, kenji] Staatsanwalt [Add to Longdo]
為政者[いせいしゃ, iseisha] Staatsmann [Add to Longdo]
福祉国家[ふくしこっか, fukushikokka] Wohlfahrtsstaat [Add to Longdo]
連邦[れんぽう, renpou] Bundesstaat, Foerderation [Add to Longdo]
隣国[りんごく, ringoku] Nachbarland, Nachbarstaat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top